115

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. júla 1968

o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode


Dňa 30. júna 1967 bola v Ženeve dojednaná Dohoda o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode. V mene Československej socialistickej republiky bola podpísaná v Ženeve 11. marca 1968.

Dohoda o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode nadobudla pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku 13 dňom 1. júla 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA
o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode

Zmluvné strany tejto Dohody

uvážiac, že 21. mája 1963 sa ministri dohodli, že podstatné uvoľnenie svetového obchodu je žiadúce a že obsiahle obchodné rokovania, totiž rokovania z roku 1964, majú sa týkať nielen ciel, ale aj ostatných necolných prekážok;

uznajúc, že protidumpingové opatrenia by nemali vytvárať neoprávnené prekážky medzinárodnému obchodu a že protidumpingové clá by sa mali uplatňovať proti dumpingu iba vtedy, keď takýto dumping spôsobuje, resp. hrozí spôsobiť podstatné ujmy už existujúcemu priemyslovému odvetviu, resp. podstatne spomalí vytvorenie takéhoto priemyslového odvetvia;

uvážiac, že je žiadúce vytvoriť otvorené a spravodlivé pravidlá pre konanie vo veciach, v ktorých sa majú preskúmať do všetkých podrobností prípady dumpingu;

hodlajúc interpretovať ustanovenie článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode a vypracovať pravidlá pre jeho aplikáciu, aby sa tak dosiahla väčšia jednotnosť a právna istota pri jeho vykonávaní,

dohodli sa takto:

Oddiel I - Protidumpingový zákonník

Článok 1

Uloženie protidumpingového cla je opatrenie, ktoré sa môže urobiť iba za predpokladov ustanovených v článku VI Všeobecnej dohody. Nižšie uvedené ustanovenia upravujú aplikáciu tohto

článku, ak sa začalo konanie podľa protidumpingových zákonov, resp. iných predpisov.

A. Zisťovanie dumpingu

Článok 2

(a) Pre účely tohto zákonníka môže sa považovať výrobok za dumpingový, t. j. za výrobok, ktorý sa uvádza do obehu v inej krajine za nižšiu cenu ako normálnu, ak vývozná cena tohto výrobku vyvážaného z jednej krajiny do druhej je nižšia ako porovnateľná cena obdobného výrobku pri normálnom priebehu obchodu, ak je tento výrobok určený na spotrebu vo vyvážajúcej krajine.

(b) Výraz „obdobný výrobok“ (produkt similaire - like product) používaný v tomto zákonníku bude sa vykladať v tom zmysle, že značí rovnaký výrobok, t. j. výrobok porovnateľný vo všetkých ohľadoch s výrobkom, o ktorý ide, resp. ak takýto rovnaký výrobok neexistuje, potom aj iný výrobok, ktorý, hoci nie je vo všetkých ohľadoch porovnateľný, má charakteristické črty, ktoré sú blízko podobné charakteristickým črtám výrobku, o ktorý ide.

(c) V prípadoch, v ktorých sa výrobky nevyvážajú priamo z krajiny pôvodu, ale sa vyvážajú do dovážajúcej krajiny cez tretiu, sprostredkujúcu krajinu, bude sa cena, za ktorú sa výrobok predáva z vyvážajúcej krajiny do krajiny dovážajúcej, normálne porovnávať s porovnateľnou cenou vo vývoznej krajine. Jednako môže sa porovnanie vykonať s cenou v krajine pôvodu, ak sa napríklad výrobky vo vývoznej krajine iba prekladajú alebo ak sa takéto výrobky vo vývoznej krajine nevyrábajú, alebo ak vo vývoznej krajine niet porovnateľnej ceny pre tieto výrobky.

(d) Ak na domácom trhu vyvážajúcej krajiny nedochádza pri normálnom priebehu obchodu k žiadnym predajom obdobných výrobkov, resp. ak takéto predaje nedovoľujú správne porovnanie vzhľadom na osobitnú situáciu, ktorá sa na tomto trhu vytvorila, potom sa stupeň dumpingu zistí porovnaním s porovnateľnou cenou obdobného výrobku pri jeho vývoze do ktorejkoľvek tretej krajiny, pričom do úvahy sa môže vziať i najvyššia vývozná cena, avšak musí byť vždy reprezentatívna, alebo porovnaním s výrobnou cenou v krajine pôvodu, zvýšenou o primeranú sumu na administratívne výdavky, výdavky predaja a iné výdavky a o primeraný zisk. Suma, ktorá sa počíta do zisku, nemá obvykle prevyšovať normálny zisk, ktorý sa docieľuje na domácom trhu v krajine pôvodu pri predajoch výrobkov rovnakého všeobecného druhu.

(e) V prípade, že neexistuje vývozná cena, resp. že príslušné úrady*) dospejú k názoru, že vývozná cena nie je spoľahlivá vzhľadom na existujúce styky majúce ráz združenia, resp. dohovory kompenzačného charakteru medzi vývozcom a dovozcom, resp. treťou osobou, môže sa vývozná cena vypočítať tak, že sa za ňu bude považovať cena, za ktorú sa dovážané výrobky prvý raz predali nezávislému kupcovi, resp. ak sa výrobky ďalej nepredávajú nezávislému kupcovi alebo ak sa nepredávajú tomuto kupcovi v stave, v ktorom boli dovezené, potom sa vývozná cena vypočíta z primeraného základu, ktorý môžu úrady určiť.

(f) Aby sa dosiahlo správne porovnanie vývoznej ceny s domácou cenou vývoznej krajiny (alebo v krajine pôvodu) alebo - v prípadoch, v ktorých táto cena prichádza do úvahy - s cenou určenou podľa ustanovenia článku VI ods. 1 písm. b) Všeobecnej dohody o clách a obchode, obe ceny sa porovnajú v rovnakej obchodnej parite, spravidla franko výrobný závod, a to s ohľadom na predaje uskutočnené v čo možno rovnakom časovom rozmedzí. V každom prípade treba vziať do úvahy rozdielnosť podmienok, za ktorých sa predaj uskutočnil, a odlišnosť zmluvných podmienok, ďalej rozdielnosť pri zdaňovaní a iné rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť cenovú porovnateľnosť. V prípadoch uvedených v článku 2 písm. e) treba taktiež brať zreteľ na náklady, počítajúc do toho dane a dávky, ktoré sa museli vynaložiť v období medzi dovozom a ďalším predajom, ako aj na docielený zisk.

(g) Ustanovenie tohto článku sa nedotýka druhého dodatkového ustanovenia k odseku 1 článku VI v Prílohe 1 Všeobecnej dohody.

B. Zisťovanie podstatnej ujmy, resp. hrozby podstatnej ujmy a podstatného oneskorenia

Článok 3

Zisťovanie ujmy*)

(a) Ujmu možno zisťovať iba vtedy, ak príslušné úrady nadobudnú presvedčenie, že dumpingové dovozy sú zjavnou a hlavnou príčinou podstatnej ujmy, resp. hrozby podstatnej ujmy, alebo hlavnou príčinou podstatného oneskorenia pri zriaďovaní takéhoto výrobného odvetvia. Pri svojom rozhodovaní úrady budú brať zreteľ jednak na účinky dumpingu, jednak na všetky ostatné faktory vzaté vcelku, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať príslušné výrobné odvetvie. Zistenie musí sa v každom prípade opierať o pozitívne skutočnosti a nie o púhe tvrdenia, resp. o hypotetické možnosti. V prípade, že ide o oneskorenie pri zriaďovaní nového priemyslového odvetvia v krajine dovozu, musia sa predložiť presvedčivé dôkazy o nadchádzajúcom zriadení nového priemyslového odvetvia, napr. pokročilé plány na zriadenie takéhoto priemyslového odvetvia, resp. dôkazy o tom, že je rozostavaná príslušná továrenská budova alebo že sú objednané príslušné stroje.

(b) Ohodnotenie ujmy, t. j. ohodnotenie účinkov dumpingových dovozov na príslušné výrobné odvetvie, musí vziať zreteľ na všetky faktory ovplyvňujúce stav daného výrobného odvetvia, ako napr.: vývoj a vyhliadky na dosiahnutie celkového obratu, podiel na trhu, zisk, ceny (počítajúc do toho rozdiel, o ktorý je cena dodaných výrobkov po zaplatení cla vyššia, resp. nižšia ako porovnateľná cena pre obdobný výrobok, ktorá sa docieľuje za bežných trhových podmienok v dovážajúcej krajine), stav exportu, zamestnanosť, objem dumpingových dovozov a ostatných dovozov, využitie kapacít domácej výroby a produktivita, ako aj existencia opatrení smerujúcich k obmedzeniu voľného obchodu. Žiadny z týchto faktorov nie je schopný samostatne alebo v kombinácii len s niektorými ďalšími faktormi poskytnúť rozhodujúce vodidlo pre ďalšie rozhodovanie.

(c) Pri zisťovaní, či dumpingové dovozy spôsobili ujmu, treba skúmať všetky faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť príslušné priemyslové odvetvie, či už jednotlivo alebo v spojení s inými, ako napr.: objem a ceny nedumpingových dovozov výrobkov, o ktoré ide, konkurencia medzi samotnými domácimi výrobcami, zmenšenie dopytu v dôsledku výskytu iných zameniteľných výrobkov, resp. v dôsledku zmeny vkusu zákazníka.

(d) Účinky dumpingového dovozu musia sa ohodnotiť vo vzťahu k domácej výrobe obdobného výrobku, ak sú k dispozícii údaje, ktoré umožňujú oddelenú identifikáciu výroby podľa takých kritérií, ako napr.: výrobný proces, zisky výrobcu a pod. Ak nemožno zhodnotiť domácu výrobu podľa týchto kritérií oddelene od ostatných kritérií, potom sa účinky dumpingového dovozu ocenia skúmaním čo možno najužšej skupiny, resp. rozsahu výrobkov, zahrňujúcej obdobný výrobok, pre ktorý možno získať nevyhnutné informácie.

(e) Zisťovanie hrozby podstatnej ujmy musí sa opierať o skutočnosti a nie o púhe tvrdenia, dohady, resp. vzdialené možnosti. Zmena okolností, ktorá by mohla spôsobiť takú situáciu, v ktorej by dumping mohol spôsobiť podstatné škody, musí byť jasne predvídateľná a iminentná.**)

(f) Možnosť použitia protidumpingových opatrení v prípadoch, v ktorých ide o hrozbu podstatnej ujmy v dôsledku dumpingových dovozov, musí sa preštudovať s osobitnou starostlivosťou a rozhodnutie o týchto opatreniach musí sa starostlivo uvážiť.

Článok 4

Definícia pojmu „výrobné odvetvie“

(a) Termín „výrobné odvetvie“ musí sa pri zisťovaní podstatnej ujmy interpretovať takým spôsobom, ako keby sa dotýkal všetkých domácich výrobcov vcelku alebo aspoň takej časti z nich, ktorých výroba spoločne predstavuje väčšiu časť celkovej domácej výroby týchto výrobkov. Výnimočne však platí, že

(i) ak sú výrobcovia súčasne dovozcami výrobkov, o ktorých sa tvrdí, že sú dumpingové, môže sa pojem „výrobné odvetvie“ interpretovať tak, ako keby sa týkal len zvyšku týchto výrobcov;

(ii) za výnimočných okolností môže sa niektorá krajina s cieľom zistenia výrobného odvetvia, o ktoré ide, rozdeliť do dvoch alebo viacerých súťažných trhov a výrobcovia vnútri každého trhu môžu sa považovať za oddelené výrobné odvetvie za predpokladu, že všetci výrobcovia v takomto oddelenom trhu predávajú z dôvodov dopravných nákladov celú, resp. takmer celú svoju produkciu spomínaného výrobku na tomto trhu a žiadny alebo takmer žiadny spomínaný výrobok, ktorý sa vyrába niekde inde v rovnakej krajine, sa na tomto trhu nepredáva, alebo ak existujú osobitné trhové podmienky regionálneho charakteru (napríklad tradičná distribučná sieť alebo tradičný vkus spotrebiteľov), ktoré vyvolávajú rovnaký stupeň izolácie výrobcov na tomto trhu od ostatných výrobcov v danom výrobnom odvetví. V takom prípade sa však môže zistiť, že ujma nastala iba vtedy, ak sa táto ujma dotýka celej, resp. takmer celej výroby výrobku na takto definovanom trhu.

(b) Ak dva alebo viaceré štáty dosiahli taký stupeň integrácie, že sú charakterizované jediným spoločným trhom, potom sa výrobné odvetvie existujúce na celom území integrácie bude považovať za „výrobné odvetvie“ podľa článku 4 písm. a) tejto Dohody.

(c) Ustanovenia článku 3 písm. d) tejto Dohody sú použiteľné na tento článok.

C. Konanie vo veciach zisťovania a v administratívnych veciach

Článok 5

Začatie konania a ďalšie skúmanie

(a) Skúmanie sa spravidla začína na žiadosť dotknutého výrobného odvetvia,*) ku ktorej musia byť pripojené dôkazy tak o existencii dumpingu, ako aj o ujme, ktorá z dôvodov tohto dumpingu postihuje príslušné výrobné odvetvie. Ak sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa úrady rozhodnú začať konanie z úradnej moci, môžu v ňom pokračovať iba vtedy, ak majú dôkazy tak o existencii dumpingu, ako aj o ujme, ktorá z toho vzniká.

(b) Dôkazy o existencii dumpingu a o ujme z toho vznikajúcej musia sa preskúmať spoločne, a to tak v štádiu začatia konania, ako aj neskôr v jeho priebehu. V každom prípade sa však musia dôkazy o existencii dumpingu a o ujme z toho vznikajúcej posudzovať spoločne pri rozhodovaní, či sa má začať konanie, ako aj neskôr v priebehu konania, začínajúc najneskôr dátumom, kedy možno prvý raz uložiť predbežné opatrenie s výnimkou prípadov uvedených v článku 10 písm. d), ak úrady vyhovejú žiadosti vývozcu a dovozcu.

(c) Žiadosť sa odmietne a konanie sa zastaví v čase čo možno najkratšom, len čo úrady dôjdu k presvedčeniu, že dôkazy o existencii dumpingu alebo o ujme z toho vznikajúcej nie sú natoľko dostatočné, aby ospravedlňovali pokračovanie v konaní. Konanie sa taktiež okamžite zastaví v prípadoch, v ktorých stupeň dumpingu, resp. objem skutočných alebo možných dumpingových dovozov alebo ujma sú nepatrné.

(d) Skutočnosť, že sa zaviedlo protidumpingové konanie, nesmie byť na ujmu preclenia tovaru.

Článok 6

Dôkazy

(a) Zahraničnému dodávateľovi, ako aj všetkým zúčastneným stranám musí sa poskytnúť dostatočná príležitosť písomne predložiť všetky dôkazy, ktoré považujú za vhodné so zreteľom na prebiehajúce protidumpingové konanie. Ak účastníci osvedčia túto nevyhnutnosť, resp. vhodnosť, sú oprávnení dôkazy predkladať ústne.

(b) Úrady uskutočňujúce konanie poskytnú sťažovateľovi, ako aj dovozcom a vývozcom, o ktorých je známe, že sú konaním dotknutí, a vládam vyvážajúcich krajín možnosť oboznámiť sa so všetkými skutočnosťami, ktoré sú rozhodujúce pre prípravu ich podaní, pokiaľ tieto skutočnosti nie sú dôvernými skutočnosťami v zmysle ustanovenia odseku c) tohto článku a ktoré tieto úrady v protidumpingovom konaní používajú, a pripraviť svoje podania na základe týchto informácií.

(c) Všetky informácie, ktoré sú podľa svojej povahy dôverné (napr. preto, že jej znalosť by predstavovala významnú konkurenčnú výhodu pre niektorého súťažiteľa, alebo preto, že jej uverejnenie by malo nepriaznivé dôsledky pre osobu, ktorá túto informáciu poskytla, alebo pre osobu, od ktorej sa informácia získala) alebo ktoré účastníci protidumpingového konania poskytujú ako dôverné, budú príslušné úrady považovať za prísne dôverné. Úrady uskutočňujúce konanie ju nezverejnia, okrem ak by ich na to splnomocnil účastník, ktorý túto informáciu poskytol.

(d) Ak však úrady dospejú k presvedčeniu, že žiadosť, aby sa niektorá informácia považovala za dôvernú, nie je odôvodnená, avšak účastník, ktorý ju poskytuje, nie je ochotný ju poskytnúť verejne ani súhlasiť s jej uverejnením vo výťahu alebo v skrátenej forme, sú tieto úrady uskutočňujúce konanie oprávnené na takúto informáciu neprihliadať, okrem ak by sa mohli z iných vhodných prameňov presvedčiť, že je pravdivá.

(e) Úrady sú oprávnené podľa potreby robiť zisťovania v iných krajinách, aby si overili pravdivosť poskytnutých informácií, resp. aby získali ďalšie podrobnosti, avšak iba ak na to dostanú súhlas od dotknutých účastníkov a oznámia túto skutočnosť zástupcom vlády príslušnej krajiny a táto vláda nepodá proti takýmto zisťovaniam námietky.

(f) Len čo príslušné úrady dôjdu k presvedčeniu, že v danom prípade predložené dôkazy dostatočne ospravedlňujú začatie protidumpingového konania podľa článku 5 tejto Dohody, oznámia to zástupcom vyvážajúcej krajiny, ako aj dovozcom i vývozcom, o ktorých je známe, že môžu byť takýmto konaním dotknutí. Začatie konania môže sa taktiež oznámiť verejnosti.

(g) Počas protidumpingového konania musí sa všetkým účastníkom poskytnúť dostatočná možnosť obhajovať svoje záujmy. Úrady uskutočňujúce konanie umožnia za tým účelom na žiadosť ktoréhokoľvek priamo dotknutého účastníka, aby sa stretol s účastníkmi s opačnými záujmami tak, aby sa tieto protichodné záujmy mohli vyložiť a aby sa na ne mohlo odpovedať. Pri poskytnutí takejto možnosti príslušné úrady musia však dbať na nevyhnutnosť zachovávať dôvernosť konania, ako aj na to, aby to jednotlivým účastníkom vyhovovalo. Žiadny z účastníkov nie je povinný zúčastniť sa na stretnutí, a skutočnosť, že sa na takomto stretnutí nezúčastnil, nemôže byť na škodu jeho záujmom.

(h) Príslušné úrady oznámia svoje rozhodnutie týkajúce sa uloženia, resp. neuloženia protidumpingových ciel zástupcom vyvážajúcej krajiny, ako aj priamo dotknutým účastníkom s uvedením dôvodov, ktoré ich k rozhodnutiu viedli, a kritérií, ktoré sa pri rozhodovaní použili. S výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa rozhodnutia úradov sa uverejnia.

(i) Ustanovenia tohto článku nemôžu brániť úradom vydávať predbežné kladné či záporné rozhodnutia, resp. nariaďovať pre urýchlenie predbežné opatrenia. V prípadoch, v ktorých niektorý z účastníkov neposkytne potrebnú informáciu rozhodujúcemu úradu, môže tento úrad vo svojom konečnom, či už kladnom alebo zápornom rozhodnutí, vychádzať zo skutkovej podstaty, ktorá je k dispozícii.

Článok 7

Cenové záväzky

(a) Protidumpingové konanie môže sa zastaviť bez uloženia protidumpingového cla, resp. bez uloženia predbežných opatrení, ak vývozcovia predložia dobrovoľný záväzok, že preskúmajú svoje ceny tak, aby sa dumpingový cenový rozdiel odstránil, resp. že prestanú vyvážať do príslušného teritória za dumpingové ceny za predpokladu, že príslušné úrady budú považovať takýto záväzok za prakticky uskutočniteľný, napr. ak počet skutočných, resp. možných vývozcov tohto výrobku nie je príliš veľký alebo ak takáto obchodná prax je v tomto prípade primeraná.

(b) Ak dotknutí vývozcovia sa počas konkrétneho konania zaviažu, že preskúmajú svoje ceny, resp. že sa zdržia ďalších exportov do príslušného územia a príslušné úrady tento ich záväzok prijmú, bude konanie, ktoré sa týka zistenia podstatnej ujmy, napriek tomu dokončené za predpokladu, že si to príslušní vývozcovia prajú alebo že tak rozhodnú spomínané úrady. Ak sa potom rozhodne, že v danom prípade nedošlo k žiadnej ujme, stratí záväzok vývozcov automaticky svoju platnosť, pokiaľ však spomínaní vývozcovia nevyhlásia, že si neprajú, aby ich záväzok stratil platnosť. Skutočnosť, že vývozcovia neponúknu počas konania takýto záväzok, resp. že výzve orgánov uskutočňujúcich konanie, aby taký záväzok prijali, nevyhovejú, nemôže nijako ovplyvniť posudzovanie celého prípadu. Rozhodujúce orgány však, pochopiteľne môžu dospieť k názoru, že môže ľahšie dôjsť k hrozbe ujmy, ak dumpingové dovozy pokračujú.

D. Protidumpingové clá a predbežné opatrenia

Článok 8

Ukladanie a vyberanie protidumpingových ciel

(a) Rozhodnutie o tom, či sa má uložiť protidumpingové clo v prípadoch, v ktorých sú splnené všetky podmienky pre jeho aplikáciu, ako aj rozhodnutie, či výška protidumpingového cla má zodpovedať celému dumpingovému rozpätiu alebo či má byť menšia, patrí výlučne do právomoci príslušných orgánov dovážajúcej krajiny, resp. colného územia. Uloženie takéhoto protidumpingového cla by malo byť fakultatívne vo všetkých krajinách, resp. colných územiach strán tejto Dohody a výška protidumpingového cla by nemala dosahovať celé dumpingové rozpätie, ak uloženie nižšej sadzby postačí na odstránenie ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu.

(b) Ak je uložené protidumpingové clo na ktorýkoľvek výrobok, bude sa takéto clo vyberať v každom prípade vo vhodnej výške bez akýchkoľvek diskriminácií z dovozov týchto výrobkov, a to bez ohľadu na prameň dovozov, o ktorých sa zistí, že sú dumpingové a že spôsobujú ujmu. Príslušné úrady menom označia dodávateľov, výrobky ktorých sú dumpingové. Ak však v danom prípade ide o viacerých dodávateľov z jedinej krajiny a dobre nemožno menovite uvádzať všetkých dodávateľov, postačí, ak dochádza k dumpingovým dovozom od viacerých dovozcov z niekoľkých krajín, môžu príslušné úrady buď menom označiť všetkých jednotlivých dovozcov, alebo ak to prakticky nie je uskutočniteľné, všetky krajiny, z ktorých sa dumpingové výrobky dodávajú.

(c) Výška protidumpingového cla nesmie prekročiť dumpingové rozpätie určené podľa ustanovenia článku 2. Ak sa preto po vybratí protidumpingového cla zistí, že vybraté clo v skutočnosti prevyšuje dumpingové rozpätie, musí sa suma cla, ktoré prevyšuje dumpingové rozpätie, čo možno najrýchlejšie vrátiť platiteľovi.

(d) Pri použití základného cenového systému budú sa tieto pravidlá aplikovať za predpokladu, že ich použitie je v súlade s ostatnými ustanoveniami tohto zákonníka:

Ak niekoľko vývozcov dodáva z jednej alebo viacerých krajín výrobky za dumpingové ceny a ak tieto dovozy spôsobujú podstatnú ujmu, môžu sa uložiť protidumpingové clá, výška ktorých zodpovedá sume, o ktorú je dovážaný tovar lacnejší ako základná cena tohto výrobku ustanovená pre tieto účely, ktorá nesmie prevyšovať najnižšiu normálnu cenu tohto výrobku v dodávajúcej krajine, resp. v krajinách, kde sú dané normálne podmienky konkurencie.

V tejto súvislosti platí, že v prípade, že ďalšie výrobky sa predávajú pod túto základnú cenu, ktorá bola zistená už skôr v inom konaní, musí sa začať nové protidumpingové konanie, ak zainteresovaný účastník o to požiada a predloží dostačujúce dôkazy. V prípadoch, v ktorých sa nezistí žiadny dumping, musí sa už vybraté protidumpingové clo vrátiť, pokiaľ možno čo najskôr. Ak sa zistí, že skutočne vybraté protidumpingové clo prevyšuje dumpingové rozpätie, suma prevyšujúca tento rozdiel sa čo najskôr vráti.

(e) Ak sa pojem „výrobné odvetvie“ bude vykladať v tom zmysle, že sa týka iba výrobcov v určitej oblasti, t. j. trhu, ako je definované v článku 4 písm. (a) a v pododseku (ii), môže sa protidumpingové clo vyberať iba z výrobkov, ktoré sú určené na konečnú spotrebu v tejto oblasti s výnimkou prípadov, v ktorých sa vývozcovi pred uložením protidumpingového cla umožní upustiť od ďalšieho dumpingu v príslušnej oblasti. V týchto prípadoch, ak je rýchle daná patričná záruka, nebudú sa protidumpingové clá ukladať. Ak však takýto záväzok nie je daný alebo ak sa nedodrží, môžu sa protidumpingové clá uložiť bez obmedzenia na túto oblasť.

Článok 9

Trvanie protidumpingových ciel

(a) Protidumpingové clo zostáva v platnosti na taký čas, pokiaľ je potrebné na odvrátenie ujmy spôsobenej dumpingom.

(b) Príslušné úrady preskúmajú nevyhnutnosť ďalšej aplikácie protidumpingového cla v odôvodnených prípadoch, a to buď z úradnej moci, alebo na návrh zainteresovaných dovozcov alebo dodávateľov, ktorí osvedčia nevyhnutnosť takéhoto preskúmania.

Článok 10

Predbežné opatrenia

(a) Predbežné opatrenie môže sa uložiť iba v prípadoch, v ktorých bolo vydané predbežné rozhodnutie, že v danom prípade ide o dumping, a ak sú dostačujúce dôkazy o ujme spôsobenej týmto dumpingom.

(b) Predbežné opatrenie môže spočívať v uložení predbežného protidumpingového cla alebo, čomu treba dať prednosť, v daní zábezpeky vo forme depozita alebo záväzku, zodpovedajúcej sume predbežne vypočítaného protidumpingového cla, ktorá nesmie byť vyššia ako predbežne odhadnuté dumpingové rozpätie. Odmietnutie ocenenia je dostatočným predbežným opatrením za predpokladu, že je súčasne uvedené, aké je normálne clo, ako aj suma protidumpingového cla, a pokiaľ toto odmietnutie ocenenia je podrobené rovnakým podmienkam ako ostatné predbežné opatrenia.

(c) Príslušné úrady budú informovať zástupcov vývozných krajín, ako aj priamo zainteresovaných účastníkov o svojich rozhodnutiach ukladajúcich predbežné opatrenia s uvedením dôvodov, ktoré ich viedli k ich rozhodnutiu, ako aj kritérií, ktorými sa pri svojom rozhodovaní spravovali. Takéto rozhodnutia budú - s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa - uverejnené.

(d) Platnosť predbežného opatrenia má byť čo možno najviac časove obmedzená. Predbežné opatrenia najmä nemajú zostať v platnosti dlhšie ako tri mesiace, resp. šesť mesiacov, kedy musí o takúto rozšírenú platnosť predbežného opatrenia požiadať tak dovozca, ako aj vývozca.

(e) Ustanovenie článku 8 tejto Dohody možno obdobne použiť na predbežné opatrenia.

Článok 11

Spätná platnosť

Protidumpingové clá a predbežné opatrenia sa majú vzťahovať iba na výrobky, ktoré sa uvoľnia pre spotrebu po tom, čo rozhodnutie podľa článku 8 písm. (a), resp. 10 písm. (a) sa stanú právoplatnými s výnimkou týchto prípadov:

(i) Ak sa zistilo, že v danom prípade bola spôsobená podstatná ujma (avšak nie preto, že existuje hrozba podstatnej ujmy ani podstatné oneskorenie pri zriaďovaní výrobného odvetvia), resp. ak predbežné opatrenie spočíva v uložení predbežného protidumpingového cla a dumpingové dovozy uskutočnené v čase platnosti tohto protidumpingového cla by viedli k podstatnej ujme, keby sa toto clo nevyberalo, môže sa protidumpingové clo vyberať so spätnou platnosťou, a to za celý čas, po ktorý bolo prípadné predbežné opatrenie v platnosti.

Ak je protidumpingové clo, ktoré je predpísané v konečnom rozhodnutí, vyššie ako predbežne platené clo, nebude sa rozdiel vyberať. Ak však protidumpingové clo, ktoré sa platí podľa predbežného opatrenia, resp. suma odhadnutá pre účely zábezpeky je vyššia ako protidumpingové clo, ktoré je predpísané v konečnom rozhodnutí, musí sa rozdiel vrátiť, resp. clo prepočítať, a to podľa okolností prípadu.

(ii) Ak je suspendované oceňovanie výrobku, o ktorý ide, z dôvodov, ktoré vznikli predtým, než sa začalo protidumpingové konanie, a ktoré nesúvisí s otázkou dumpingu, môže sa uložené protidumpingové clo aplikovať so spätnou platnosťou po čas nie dlhší ako stodvadsať dní predchádzajúcich predloženiu žiadosti o začatie protidumpingového konania.

(iii) Ak úrady s ohľadom na dumpingový výrobok rozhodnú, že

a) v danom prípade došlo k dumpingu, ktorý spôsobil podstatnú ujmu, alebo že dovozca vedel alebo aspoň vedieť mal, že vývozca praktikuje dumping a že tento dumping spôsobí podstatnú ujmu, a že

b) podstatná ujma je spôsobená sporadickým dumpingom (t. j. masívnymi dovozmi dumpingových výrobkov v relatívne krátkom časovom období), takže na odvrátenie prípadného opakovania je potrebné, aby sa aplikovalo protidumpingové clo so spätnou platnosťou,

môže sa protidumpingové clo uložiť na výrobky, ktoré boli uvoľnené na spotrebu v čase nie dlhšom ako deväťdesiat dní predchádzajúcich zavedeniu predbežných opatrení.

E. Protidumpingové konanie v záujme tretej krajiny

Článok 12

(a) Žiadosť o začatie protidumpingového konania v záujme tretej krajiny musia predložiť príslušné úrady krajiny, ktorá žiada o začatie konania.

(b) K žiadosti musia byť pripojené informácie o cenách, z ktorých by vyplývalo, že pri dovozoch dochádza k dumpingu, ako aj podrobné informácie dokazujúce, že v jeho dôsledku vznikajú v domácom výrobnom odvetví dotknutej tretej krajiny podstatné ujmy. Vláda tretej krajiny, ktorá žiada o začatie konania, musí poskytnúť úradom dovážajúcej krajiny všetku pomoc pri získavaní ďalších informácií, ktoré by tieto úrady mohli požadovať.

(c) Pri posudzovaní takejto žiadosti úrady dovážajúcej krajiny prihliadnu na účinky uvádzaného dumpingu na celé výrobné odvetvie v tretej krajine; povedané inými slovami, ujma sa nemá ohodnotiť iba so zreteľom na dosahované vývozy výrobkov spomínaného výrobného odvetvia do dovážajúcej krajiny ani iba s ohľadom na celkové vývozy výrobkov príslušného výrobného odvetvia.

(d) Rozhodovanie o tom, či sa má žiadosti vyhovieť a začať protidumpingové konanie, patrí výlučne do právomoci dovážajúcej krajiny. Ak dovozná krajina rozhodne, že je ochotná začať konanie, musí dovážajúca krajina urobiť kroky pre to, aby získala potrebný súhlas od zmluvných strán na takéto konanie.

Oddiel II - Záverečné ustanovenia

Článok 13

Táto Dohoda bude vyložená na prijatie, a to podpisom alebo iným spôsobom pre zmluvné strany Všeobecnej dohody o clách a obchode, ako aj pre Európske hospodárske spoločenstvo. Dohoda nadobudne platnosť 1. júlom 1968 a bude od tohto dňa viazať všetky štáty, ktoré ju do tohto dátumu prijali. Strany, ktoré túto Dohodu prijmú po tomto dátume, budú ňou viazané odo dňa svojho prijatia.

Článok 14

Každá strana tejto Dohody urobí všetky kroky všeobecnej alebo osobitnej povahy nevyhnutné na to, aby najneskôr ku dňu, keď sa táto Dohoda stane platnou pre túto stranu, boli jej zákony, nariadenia a správne predpisy uvedené do súladu s ustanoveniami protidumpingového zákonníka.

Článok 15

Každá zmluvná strana tejto Dohody oznámi zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode akúkoľvek zmenu vo svojich protidumpingových zákonoch a nariadeniach, ako aj v správnych predpisoch, ktoré upravujú konanie v protidumpingových veciach.

Článok 16

Každá zmluvná strana predloží zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode raz do roka výročnú správu o aplikácii svojich protidumpingových zákonov a nariadení a pripojí k takejto správe v stručnom výťahu rozbor prípadov, v ktorých s definitívnou platnosťou bolo uložené protidumpingové clo.

Článok 17

Strany tejto Dohody požiadajú zmluvné strany, aby zriadili Protidumpingový výbor pozostávajúci zo zástupcov strán tejto Dohody. Protidumpingový výbor sa bude schádzať pravidelne raz do roka za tým účelom, aby sa stranám tejto Dohody umožnili konzultácie o veciach týkajúcich sa aplikácie protidumpingových predpisov v ktorejkoľvek zúčastnenej krajine, resp. colnom území, pokiaľ by takáto aplikácia mohla ovplyvňovať účinnosť tohto protidumpingového zákonníka, resp. uskutočňovanie jeho cieľov. Takéto konzultácie sa budú uskutočňovať bez prejudikovania ustanovení článkov XXII a XXIII Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Táto Dohoda bude uložená u generálneho riaditeľa zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorý neodkladne zašle overenú kópiu tejto Dohody, ako aj oznámenie o jej prijatí každej zmluvnej strane Všeobecnej dohody o clách a obchode, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

Táto Dohoda bude registrovaná v súlade s ustanovením článku 102 Charty Spojených národov.

Dané v Ženeve tridsiateho júna roku tisíc deväťsto šesťdesiatsedem v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, z ktorých každý bude autentický.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Ak sa v tomto zákonníku používa termín „úrady“, bude sa vykladať tak, že sa ním rozumejú príslušné úrady na vyššej úrovni.

*) Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa v tomto zákonníku hovorí o „ujme“, bude tento výraz znamenať - pokiaľ nie je uvedené nič iné - príčinu podstatnej ujmy na domácom priemyslovom odvetví, hrozbu podstatnej ujmy na domácom priemyslovom odvetví, resp. podstatné oneskorenie pri zriaďovaní takéhoto priemyslového odvetvia.

**) Jedným z príkladov, i keď nie výlučným, môže byť napr. skutočnosť, že existuje presvedčivý dôvod pre domnienku, že v budúcnosti sa podstatne zvýši dovoz výrobkov za dumpingové ceny.

*) Ako je definované v článku 4.