Vyhláška č. 114/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu

Čiastka 31/1968
Platnosť od 06.08.1968
Účinnosť od 21.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 24. februárom 1968.

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júna 1968

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu


Dňa 26. mája 1967 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu.

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 24. februárom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu

Vláda Československej socialistickej republiky a cisárska vláda Iránu vedené prianím rozvíjať spoluprácu v kultúrnej, vedeckej, umeleckej, výchovnej a športovej oblasti a majúc za to, že taká spolupráca prispeje k posilneniu priateľských zväzkov medzi oboma štátmi, rozhodli sa v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov uzavrieť kultúrnu dohodu a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Václava Davida, ministra zahraničných vecí,

cisárska vláda Iránu

Ardechira Zahedi, ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú na základe zásad vzájomnosti a dodržiavania štátnej zvrchovanosti prostredníctvom svojich príslušných orgánov rozvíjať kultúrne styky s cieľom vzájomného poznávania kultúrneho dedičstva oboch štátov a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy, umenia a športu.

Článok 2

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi univerzitnými a ďalšími školskými, vedeckými, výskumnými, ako aj kultúrnymi, športovými a umeleckými inštitúciami a organizáciami oboch štátov.

Článok 3

Obe zmluvné strany uľahčia výmenu:

a) profesorov univerzít a ostatných vysokých škôl, vedcov, ako aj ďalších odborníkov z vedeckej a školskej oblasti;

b) umelcov, umeleckých skupín a pracovníkov z oblasti kultúry a umenia.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán na základe žiadosti príslušných orgánov poskytne pomocou krátkodobých štipendií štátnym príslušníkom druhého štátu možnosť štúdia, technickej špecializácie, vedeckého výskumu a umeleckého výcviku.

Článok 5

Obe zmluvné strany uľahčia v rámci platných vnútroštátnych predpisov vzájomné uznávanie štúdiom získaných titulov, vedeckých hodností, diplomov a vysvedčení vydávaných v druhom štáte, a ak to bude potrebné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán bude podporovať uvádzanie hudobných, divadelných a filmových diel, vysielanie rozhlasových a televíznych programov, usporadúvanie prednášok, výstav, filmových, hudobných a divadelných festivalov, ako aj vydávanie prekladov vedeckých, literárnych a umeleckých diel druhého štátu. Obe zmluvné strany budú taktiež uľahčovať výmenu vedeckých, umeleckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel oboch štátov.

Článok 7

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými, televíznymi a filmovými organizáciami a inštitúciami oboch štátov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovcami oboch štátov, najmä usporadúvanie športových stretnutí a súťaží.

Článok 9

Obe zmluvné strany sa zaväzujú umožniť v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi zakladanie kultúrnych spoločností v hlavných mestách, účelom ktorých bude napomáhať lepšie poznanie kultúr, vzdelanosti a dejín druhého štátu.

Činnosť týchto spoločností bude sa umožňovať podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán, a to na základe osobitných dohôd medzi oboma štátmi.

Článok 10

S cieľom vykonávania tejto dohody zmluvné strany budú vypracúvať ročné plány spolupráce.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch štátov a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o schválení.

Článok 12

Táto dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov a každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať 3 mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Ak žiadna zo zmluvných strán dohodu takto nevypovie, predlžuje sa jej platnosť vždy na ďalšie 3 roky.

Táto dohoda bola spísaná v Prahe 26. mája 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, perzskom a francúzskom jazyku. V prípade sporu o výklad ustanovení dohody platí francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

V. David v. r.

Za cisársku vládu Iránu:

A. Zahedi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.