Vyhláška č. 113/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou

Čiastka 31/1968
Platnosť od 06.08.1968
Účinnosť od 21.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 12. februárom 1968.

113

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. apríla 1968

o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou


Dňa 14. mája 1966 bola v Chartúme podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou.

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 12. februárom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sudánskej republiky

vedené prianím podporovať rozvoj leteckej dopravy medzi svojimi krajinami a vykonávať čo najširšiu vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti založenú na zásadách a ustanoveniach Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu siedmeho decembra 1944, ktorého zmluvnými stranami sú obe vlády,

majúc na zreteli, že každý štát má plnú a výlučnú suverenitu nad vzdušným priestorom nad svojím územím a

prajúc si dojednať dohodu upravujúcu zriadenie leteckých služieb medzi ich územiami a cez ich územia,

dohodli sa takto:

Článok I

(1) Pre účely tejto Dohody, ak nebude zo súvislosti vyplývať niečo iné,

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu siedmeho decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny týchto Príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

b) výraz „letecké úrady“ znamená:

pokiaľ ide o Československo, Ministerstvo dopravy - letecký odbor alebo osoby či orgány oprávnené na vykonávanie rovnakých alebo podobných funkcií, aké teraz vykonáva Ministerstvo dopravy - letecký odbor;

pokiaľ ide o Sudán, ministra dopravy alebo iné osoby či orgány oprávnené na vykonávanie rovnakých alebo podobných funkcií, ktoré teraz vykonáva uvedený minister;

c) výraz „určený letecká podnik“ znamená letecký podnik, ktorý oznámi jedna zo zmluvných strán v súlade s článkom III tejto Dohody písomne druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby na ustanovených tratiach;

d) výrazy „územie“, „letecké služby“, „medzinárodné letecké služby“, „letecký podnik“ a „pristátie pre neobchodné účely“ majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru.

(2) Zoznam tratí pripojený k tejto Dohode sa považuje za súčasť Dohody. Akýkoľvek odkaz na túto Dohodu bude, pokiaľ zo súvislosti nebude vyplývať niečo iné, súčasne odkazom na uvedený Zoznam tratí.

Článok II

(1) Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode s cieľom zriadenia leteckých služieb na tratiach ustanovených v príslušnom oddiele pripojeného Zoznamu tratí (ďalej nazývaných „dohodnuté služby“ a „ustanovené trate“).

(2) Podľa ustanovení tejto Dohody požívajú určené letecké podniky každej zo zmluvných strán pri vykonávaní dohodnutých služieb na ustanovenej trati tieto výsady:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi tejto druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na spomínanom území pre neobchodné účely a

c) pristávať na uvedenom území v miestach ustanovených pre túto trať v Zozname tratí pripojenom k tejto Dohode s cieľom vyloženia a naloženia cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej doprave.

(3) Žiadne ustanovenie odseku (2) tohto článku nemožno vykladať tak, že leteckým podnikom jednej zmluvnej strany sa dáva výsada prijímať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu a prepravovať ich za odplatu alebo za nájomné do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok III

(1) Každá zo zmluvných strán bude mať právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na ustanovených tratiach.

(2) Po tom, keď dostane takéto určenie, vydá druhá zmluvná strana, s výhradou ustanovení odsekov (3) a (4) tohto článku, určenému leteckému podniku alebo určeným leteckým podnikom bez meškania príslušné prevádzkové oprávnenie.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a nariadeniami, ktoré sa v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle uplatňujú pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

(4) Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať výsady poskytnuté leteckému podniku podľa ustanovenia článku II odseku (2) tejto Dohody alebo uložiť mu pri využívaní týchto výsad také podmienky, aké uzná za nevyhnutné, ak nebude presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik.

(5) Takto určený a poverený letecký podnik môže kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby po splnení ustanovení odsekov (1) a (2) tohto článku za predpokladu, že sa určitá služba nebude vykonávať skôr, dokiaľ nenadobudne platnosť tarifa určená pre túto službu podľa článku VI tejto Dohody.

(6) Každá zmluvná strana bude mať právo pozastaviť leteckému podniku užívať výsady ustanovené v odseku (2) článku II tejto Dohody alebo uložiť mu také podmienky pre užívanie týchto výsad, aké bude považovať za potrebné, v prípadoch, v ktorých tento podnik nebude dodržiavať zákony a predpisy zmluvnej strany, ktorá výsady poskytuje, alebo keď inak nebude dodržiavať podmienky ustanovené touto Dohodou; pritom sa predpokladá, že k okamžitému odňatiu výsad alebo uloženiu podmienok sa prikročí bez prerokovania s druhou zmluvnou stranou len vtedy, ak to bude nevyhnutné pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo predpisov.

(7) Ustanovenia odsekov (4) a (6) tohto článku sa nepoužijú, dokiaľ o tom nebude vopred písomne s uvedením dôvodov upovedomená druhá zmluvná strana a pokiaľ rokovanie medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán neviedlo k dohode najneskôr do tridsiatich dní od dátumu zaslania uvedeného upovedomenia.

Článok IV

(1) S pohonnými látkami, mazacími olejmi, náhradnými súčiastkami, obvyklým vybavením a palubnými zásobami, ktoré budú dovezené alebo vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo v jeho mene a ktoré majú byť použité výhradne týmito lietadlami alebo v týchto lietadlách na ustanovených tratiach, bude sa, pokiaľ ide o clo, inšpekčné poplatky a iné podobné celoštátne alebo miestne dávky a poplatky, nakladať takto:

a) pohonné látky a mazacie oleje, ktoré zostávajú na palube lietadla pri pristátí na poslednom letisku pred odletom z uvedeného územia, budú od týchto poplatkov oslobodené;

b) s pohonnými látkami a mazacími olejmi, ktoré nie sú zahrnuté pod písmenom a), ako aj s náhradnými súčiastkami, obvyklým vybavením a palubnými zásobami lietadiel bude sa zaobchádzať nie menej výhodne ako s podobnými zásobami dovezenými na uvedené územie alebo vzatými na palubu lietadiel na tomto území určenými pre potrebu lietadla alebo v lietadle cudzieho leteckého podniku zabezpečujúceho medzinárodné letecké služby na tomto území, ktorý požíva zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

(2) Také zaobchádzanie poskytne každá zmluvná strana popri svojich záväzkoch, ktoré sú ustanovené v článku 24 Dohovoru, a bez ujmy na týchto záväzkoch.

Článok V

(1) Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať rovnakú možnosť vykonávať dohodnuté služby na ustanovených tratiach.

(2) Pri vykonávaní dohodnutých služieb budú letecké podniky každej zo zmluvných strán prihliadať na záujmy leteckých podnikov druhej zmluvnej strany tak, aby nevhodným spôsobom nezasiahli do služieb, ktoré tieto podniky úplne alebo sčasti zabezpečujú na rovnakých tratiach.

(3) Pri vykonávaní dohodnutých služieb budú určené podniky zmluvných strán považovať za svoju prednostnú úlohu, aby s primeraným vyťažením zabezpečili dopravnú kapacitu zodpovedajúcu bežným a predvídateľným požiadavkám verejnosti na prepravu medzi územím zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, a krajinami konečného určenia tejto dopravy.

(4) Cestujúci, tovar a pošta, ktoré budú nakladané alebo vykladané v jednotlivých miestach na ustanovených tratiach na území iných štátov ako tých, ktoré určili letecký podnik, budú sa dopravovať v súlade so všeobecnou zásadou, že kapacita takejto dopravy sa bude spravovať:

a) požiadavkami na prepravu medzi krajinou, odkiaľ sa preprava vykonáva, a krajinou určenia;

b) požiadavkami na prepravu v oblastiach, ktorými letecké linky prechádzajú, s prihliadnutím na dopravné služby poskytované leteckými podnikmi štátov v tejto oblasti a

c) požiadavkami na prevádzku preletových leteckých tratí.

Článok VI

(1) Tarify na akékoľvek dohodnuté služby sa určia v primeranej výške, pričom sa prihliadne na všetky smerodajné činitele vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, zvláštnosti služieb (napríklad rýchlosť a úroveň starostlivosti o cestujúcich) a taríf iných leteckých podnikov platných na ktoromkoľvek úseku ustanovenej trate. Tieto tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

(2) Tarify uvedené v odseku (1) tohto článku spolu s výškou provízií zástupcov súvisiacou s tarifami pokiaľ možno dohodnú pre každú ustanovenú trať príslušné určené letecké podniky po prípadnom prerokovaní s ostatnými leteckými podnikmi majúcimi v prevádzke leteckú dopravu na celej tejto trati alebo na jej časti. Takto dohodnuté tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(3) Ak sa určené letecké podniky nemôžu dohodnúť o niektorej z týchto taríf alebo ak sa z iného dôvodu nebude môcť dosiahnuť dohoda o tarife v súlade s ustanovením odseku (2) tohto článku, pokúsia sa letecké úrady zmluvných strán určiť tarifu na základe vzájomnej dohody.

(4) Ak sa letecké úrady nedohodnú o schválení niektorej tarify predloženej im podľa ustanovenia odseku (2) tohto článku alebo o určení tarify podľa ustanovenia odseku (3), bude sa spor riešiť v súlade s ustanovením článku X tejto Dohody.

Článok VII

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany bude mať právo udržiavať na území druhej zmluvnej strany primeraný počet technických a obchodných zamestnancov v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, na území ktorej sú títo zamestnanci.

Článok VIII

Letecké úrady sa budú v prípade potreby radiť, aby zabezpečili úzku vzájomnú spoluprácu vo všetkých otázkach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody.

Článok IX

Letecké úrady oboch zmluvných strán budú poskytovať leteckým úradom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť také periodické alebo iné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie dopravnej kapacity poskytovanej pre dohodnuté služby.

Článok X

(1) Pokiaľ medzi zmluvnými stranami vznikne spor o výklad alebo vykonávanie tejto Dohody, vyriešia ho zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo pokiaľ by toto rokovanie nebolo úspešné, diplomatickou cestou.

(2) Pokiaľ by zmluvné strany nevyriešili spor rokovaním podľa ustanovenia odseku (1) tohto článku do deväťdesiatich dní od okamihu, keď spornú otázku prvý raz jedna zmluvná strana predložila druhej zmluvnej strane, bude spor predložený na rozhodnutie arbitrážnemu tribunálu zloženému z troch arbitrov vymenovaných takto:

a) každá zmluvná strana určí jedného arbitra;

b) tretí arbiter, ktorý bude predsedom tribunálu, bude určený buď na základe dohody medzi oboma zmluvnými stranami, alebo medzi oboma arbitrami už určenými. Ak tretí arbiter nebude takto určený do šesťdesiatich dní, požiadajú obe zmluvné strany Radu medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby tak urobila po porade s oboma stranami.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú splniť rozhodnutie vydané podľa odseku (2) tohto článku.

Článok XI

(1) Ak niektorá zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť niektoré ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať, aby sa medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán začalo rokovanie; takéto rokovanie sa začne do šesťdesiatich dní od podania žiadosti. Zmeny Dohody, pokiaľ sa medzi zmluvnými stranami dohodnú, nadobudnú platnosť, len čo si zmluvné strany výmenou nót potvrdia, že boli v tomto ohľade splnené ich príslušné ústavné predpisy.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú plniť predbežné opatrenia dohodnuté medzi leteckými úradmi pri rokovaní predvídanom v odseku (1) tohto článku.

(3) Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán alebo určený letecký podnik niektorej zo zmluvných strán nesplní predbežné opatrenia uvedené v odseku (2) tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť alebo odvolať výsady poskytované podľa tejto Dohody alebo pozastaviť ich výkon vo vzťahu k zmluvnej strane alebo k určenému leteckému podniku, ktorý tieto opatrenia nedodrží, a to po dobu, po ktorú bude tento stav trvať.

Článok XII

V prípade, že sa dojedná všeobecný mnohostranný dohovor týkajúci sa leteckej dopravy, ktorým by boli obe zmluvné strany viazané, táto Dohoda sa pozmení tak, aby bola v súlade s týmto dohovorom.

Článok XIII

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane, že si praje ukončiť platnosť tejto Dohody. Toto oznámenie sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak sa takéto oznámenie podá, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov po tom, keď ho druhá zmluvná strana prijala, pokiaľ sa výpoveď po dohode medzi oboma zmluvnými stranami neodvolala pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia výpovede, bude sa mať za to, že ho dostala štrnásť dní po tom, keď toto oznámenie prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok XIV

Táto Dohoda a akákoľvek jej zmena prijatá podľa článku XI budú sa registrovať pri Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XV

Ustanovenia tejto Dohody budú sa predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Táto Dohoda nadobudne platnosť, len čo si zmluvné strany výmenou diplomatických nót potvrdia, že bola ratifikovaná alebo schválená podľa ich ústavných predpisov.

Na dôkaz tohto splnomocnenci zmluvných strán, riadne na to splnomocnení, túto dohodu podpísali.

Dané v Chartúme 14.mája 1966 v dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom znení, pričom všetky tri znenia sú rovnako platné; v prípade rozporu vo výklade bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jaromír Vrla v. r.

Za vládu

Sudánskej republiky:

Nasr Eddin El Sayed v. r.

ZOZNAM TRATÍ

A.

1. Linky v prevádzke určeného leteckého podniku Československej socialistickej republiky

Miesta odletuMedziľahlé miestaMiesta na území
Sudánskej republiky
Miesta ďalej
Praha alebo iné miesta na území
Československej socialistickej republiky
KáhiraChartúmMogadišo
BejrútAddis Abeba
AtényDžeba
SofiaNairobi
BelehradEntebbe
ViedeňDar es Salaam
BudapešťLeopoldville

2. Linky v prevádzke určeného leteckého podniku Sudánskej republiky

Miesta odletuMedziľahlé miestaMiesta na území Československej
republiky
Miesta ďalej
Chartúm alebo iné miesta
na území Sudánskej republiky
KáhiraPrahaVaršava
BejrútMoskva
AtényBerlín
SofiaFrankfurt
BelehradAmsterdam
ViedeňLondýn
BudapešťHelsinki

B.

Určené letecké podniky môžu pri niektorých alebo pri všetkých letoch podľa svojej úvahy vynechávať všetky alebo niektoré miesta na tratiach uvedených v tomto Zozname tratí a ležiacich na území tretích štátov.

C.

Výkon prepravných práv piatej slobody na linkách určených v tomto Zozname tratí sa bude spravovať podmienkami uvedenými v protokole o podpise.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.