Vyhláška č. 112/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968
Účinnosť od 13.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 18. júnom 1968. Oznámením č. 489/2005 Z. z. bol potvrdený stav zmluvnej základne, na základe ktorého táto dohoda stratila platnosť od 6. novembra 1998 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou.

112

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. júna 1968

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie


Dňa 15. februára 1966 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 18. júnom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Vlády Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

majúc na zreteli doterajšie priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu a usilujúc sa o ďalší rozvoj tejto spolupráce rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Vlády Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie budú rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu v týchto oblastiach:

- výroba a využitie rádioaktívnych izotopov vo vede, lekárstve, poľnohospodárstve a v rôznych odvetviach priemyslu a techniky;

- fyzika, technika a prevádzka výskumných jadrových reaktorov;

- jadrová fyzika nízkych a vysokých energií a problémy teoretickej fyziky;

- radiačná chémia;

- rádiobiologická ochrana jadrových zariadení;

- prístroje a zariadenia pre jadrovú techniku;

- spracovanie jadrových surovín.

Článok 2

Vedecko-technickú spoluprácu uvedenú v predchádzajúcom článku tejto Dohody budú zmluvné strany vykonávať:

1. spoločným riešením niektorých úloh z oblasti mierového využitia jadrovej energie;

2. vzájomným vysielaním vedeckých pracovníkov a odborníkov s cieľom výmeny skúseností, zvyšovania kvalifikácie a riešenia spoločných úloh;

3. umožňovaním účasti odborníkov jednej krajiny na konferenciách, sympóziách, seminároch a pod. organizovaných druhou krajinou;

4. výmenou vedecko-technických publikácií, technickej dokumentácie, vzoriek prístrojov a zariadení pre jadrovú techniku a materiálov podľa možností zmluvných strán, vzájomnou pomocou pri obstarávaní prístrojov a špeciálnych zariadení v rámci obvyklých podmienok vedecko-technickej spolupráce a obchodno-platobných dohôd;

5. výmenou učebných programov, učebníc a skúseností v oblasti prípravy a výučby odborníkov;

6. nadväzovaním písomných a osobných stykov medzi zástupcami vedeckých a technických ústavov oboch krajín.

Článok 3

Informácie a poznatky (výsledky) získané na základe tejto Dohody od jednej zo zmluvných strán sa bez jej súhlasu neposkytnú tretej strane.

Táto Dohoda sa nevzťahuje na prípady, v ktorých jedna zo zmluvných strán má záväzok voči tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ ide o poskytovanie získaných informácií, dokumentácie, materiálov a zariadení.

Článok 4

Juhoslovanskí odborníci budú vysielaní do Československej socialistickej republiky a československí odborníci do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie na odborné otázky uvedené v tejto Dohode za podmienok, v počte a na dobu, o ktorých sa obe strany dohodnú.

Článok 5

Táto Dohoda sa bude vykonávať na základe konkrétnych plánov spolupráce a protokolov dojednaných vždy na určité časové obdobie medzi zmluvnými stranami.

Plány spolupráce a protokoly uzavreté medzi zmluvnými stranami môžu sa realizovať až po schválení príslušnými orgánmi zmluvných strán a ich realizáciu budú riadiť Komisie pre atómovú energiu oboch krajín.

Článok 6

Predstavitelia zmluvných strán sa budú podľa potreby, najmenej však raz za dva roky, schádzať s cieľom uzavretia protokolov o spolupráci uvedených v článku 5 tejto Dohody a na zhodnotenie priebehu a výsledkov spolupráce v uplynulom období.

Spoločné správy o tomto hodnotení budú sa podľa potreby predkladať Juhoslovansko-československému výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 7

Protokoly a programy spolupráce uzavreté na základe tejto Dohody taktiež riešia otázky úhrady vyplývajúce z plnenia Dohody.

Článok 8

Zmluvné strany budú vzájomne rešpektovať patentové a iné práva a záväzky druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a môže ju zrušiť jedna zo zmluvných strán s ročnou výpovednou lehotou.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu a nadobúda platnosť dňom výmeny príslušných dokumentov.

Táto Dohoda bola spísaná v dvoch pôvodných vyhotoveniach v srbochorvátskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Prahe 15. februára 1966

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Ing. Jan Neumann v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej

republiky Juhoslávie:

Ing. Salom Šuica v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.