Vyhláška č. 111/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968 do15.01.1992
Účinnosť od 29.07.1968 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 18. júla 1968

o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 117 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a § 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode s Ústrednou radou odborov:


§ 1

(1) Príplatok poskytovaný podľa mzdových predpisov pracovníkom za prácu v nočných smenách vo výške 0,80 Kčs za odpracovanú hodinu možno podľa podmienok pracoviska a finančných zdrojov organizácie zvýšiť až do 2 Kčs a u pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu výhradne v noci, až do 3 Kčs.

(2) V organizáciách, v ktorých sa uzaviera kolektívna zmluva, určí sa výška príplatku v tejto zmluve; v ostatných organizáciách určí jeho výšku vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.

(3) Ostatné podmienky pre poskytovanie príplatku ustanovené v mzdových predpisoch zostávajú nedotknuté.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.