109

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 10. júla 1968

o voľbe členov Českej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo na návrh Ústredného výboru Národného frontu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky týchto členov Českej národnej rady:

1. Adam Čestmír, JUDr.

zástupca riaditeľa Ústavu skladového hospodárstva, Praha

2. Aubrecht Jan

vedúci ekonóm výr. družstva Libena, Vesec u Liberca

3. Bardoňová Jana, Ing.

ekonómka závodu Výstavba a údržba Škoda, Plzeň

4. Battěk Rudolf, Ing.

odborný pracovník Sociologického ústavu ČSAV, Praha

5. Beneš František

krajský tajomník ČSS, Ostrava-Poruba

6. Bláha František, MUDr., prof.

predseda českého výboru SPB, Praha

7. Brada Stanislav, Ing.

projektant-rozpočtár, Pozemné stavby, Plzeň

8. Buchta Alois

študujúci Elektrotechnickej fakulty VUT v Brne

9. Burian Jiří, Ing.

poslanec NZ, tajomník Stredočeského KV KSČ, Praha

10. Císař Čestmír, PhDr.

tajomník ÚV KSČ, Praha

11. Coufal Alois

poslanec NZ, člen JRD Nasobůrky, okres Olomouc

12. Černovský Václav, Ing.

predseda Ústrednej rady pracujúcej mládeže, Praha

13. Černý Ludvík

primátor hl. m. Prahy

14. Červenka František

predseda Stredočeského KNV, Praha

15. Čivrný Lumír

spisovateľ, Praha

16. Dohnal Lubomír

podpredseda NZ, Gottwaldov

17. Dutková Eva, JUDr.

štátna notárka, Přerov

18. Erban Evžen

predseda Správy štátnych hmotných rezerv, generálny tajomník ÚV NF, Praha

19. Fischerová Miluše

predsedkyňa ÚV Čs. zväzu žien, Praha

20. Fleyberk Jiří

poslanec NZ, ústredný tajomník ČSS, České Budějovice

21. Frank Eduard

predseda priemyslovej komisie ONV, Prostějov

22. Frank Vítězslav

robotník, predseda CZV-KSČ Štátny majetok, Razová, okres Bruntál

23. Galuška Miroslav

minister kultúry a informácií, Praha

24. Gärtner Rudolf

predseda JRD Dymokury, okres Nymburk

25. Goldstucker Eduard, PhDr., prof.

prorektor Filozofickej fakulty KU, predseda Zväzu čs. spisovateľov, Praha

26. Haas František

zamestnanec Strojtexu, Dvůr Králové

27. Hašplová Božena

zástupkyňa riaditeľa ZDŠ, Šumperk

28. Hechtová Marie

ústredná školská inšpektorka, Praha

29. Hejzlar Zdeněk

riaditeľ školy v Ostrave

30. Hlásek Miloslav

podpredseda ÚV ČSM, Praha

31. Hlaváček Miroslav

podpredseda ÚV ČSTV, Praha

32. Holatová Marie

poslankyňa NZ, majsterka pletiarne, n. p. LOANA, Valašské Meziříčí

33. Hrabal Václav, JUDr.

poslanec NZ, sudca krajského súdu, Ostrava

34. Hrdlička Jiří

redaktor Svobodného slova, České Budějovice

35. Hübl Milan, doc.

rektor Vysokej školy politickej ÚV KSČ, Praha

36. Hübner Jaroslav

hudobný skladateľ, Hradec Králové

37. Charvát Josef, MUDr., DrSc., akademik, univerzitný

profesor, prednosta III. internej kliniky Fakultnej nemocnice, Praha

38. Chlad Rudolf

vedúci odboru organizácie a techniky riadenia, Pozemné stavby, Karlove Vary

39. Chytil Václav, JUDr.

úradník, n. p. PREFA, Veselí n. M.

40. Icha Maxmilián

poslanec NZ, inšpekčný elektrikár, Ostrava-Poruba

41. Indra Alois

poslanec NZ, tajomník ÚV KSČ, Praha

42. Ircing Václav

poslanec NZ, dôstojník, Domažlice

43. Jedlička Věroslav

poslanec NZ, finančný ekonóm odboru poľnohospodárstva Juhomoravského KNV, Brno

44. Jelínek Jan

predseda Severočeského KNV, Ústí n. L.

45. Jičínský Zdeněk, DrSc.

docent, prodekan Právnickej fakulty KU, Praha

46. Kabelka Jiří, Ing.

inšpektor pre ťažbu lesných závodov, Nové Hrady

47. Kácl Karel, MUDr., Dr. tech. vied, Ing., DrSc.

univ. profesor, riaditeľ Ústavu pre lekársku chémiu, Praha

48. Kantor Emil

baník, predseda MsNV, Karviná

49. Kaňková Jana

referentka organizácie a techniky riadenia, n. p. Svit, Gottwaldov

50. Karhan Jaroslav

poslanec NZ, predseda JRD, Henčlov

51. Kaše Vlastimil, Ing.

vedúci odboru účtovníctva, n. p. ČKD, závod Lokomotívka, Praha

52. Kašpar Vlado, RSDr.

predseda Ústredia novinárov ČSSR, predseda Zväzu českých novinárov, šéfredaktor časopisu Signál, Praha

53. Kempný Josef, Ing., CSc.

predseda MsNV, Ostrava

54. Klíma Antonín

vedúci výrobno-technického útvaru Spolku pre chemickú a hutnícku výrobu, závod Chemkov, Mlýny

55. Klokočka Vladimír, JUDr., CSc.

docent Právnickej fakulty KU, Praha

56. Kolaříková Heda

riaditeľka podniku Drobné zboží, Jihlava

57. Kolářová Růžena

poslankyňa NZ, perletiarska robotníčka, n. p. Knoflíkářský průmysl, Žirovnice

58. Kouba Jindřich

predseda Juhočeského KNV, Č. Budějovice

59. Koutný Václav

predseda finančnej komisie Stredočeského KNV, Praha

60. Kovařík Josef

predseda MsNV, Blansko

61. Kozák Antonín

poslanec NZ, predseda JRD Nový zítřek v Podůlší, Jinolice

62. Krejčí Vítězslav

poslanec NZ, predseda JRD v Zboroviciach, Slížany

63. Kříž Ivan, JUDr.

spisovateľ, predseda Brnenského literárneho strediska, Brno

64. Kučera Bohuslav, JUDr.

minister spravodlivosti, predseda ÚV Čs. strany socialistickej, Praha

65. Kučera Jaroslav

frézár, n. p. ESKA, Cheb

66. Kučera Václav

poslanec NZ, predseda JRD, Šmolovy

67. Kůrka Václav

krajský tajomník ČSS v Českých Budějoviciach, Suché Vrbné

68. Lacina Jiří, MVDr.

poslanec NZ, okresný veterinárny lekár, Chrudim

69. Latner Jan

poslanec NZ, predseda ONV, Chomutov

70. Lochner Josef

baník, predseda PV ROH Důl Vítězného února, Záluží u Mostu

71. Losseová Jarmila

robotníčka, tajomníčka OV Čs. zväzu žien, Rychnov n. Kněž.

72. Macura Josef, JUDr.

pracovník Krajského pedagogického ústavu v Ostrave, Český Těšín

73. Mach Miroslav

modelár, predseda ZV ROH AZKG, Praha

74. Machač Jaromír, PhDr., generálpor.

námestník ministra národnej obrany, Praha

75. Malíř František, PhDr., prof.

riaditeľ Pedagogického ústavu J.A. Komenského ČSAV, predseda českého ÚV SČSP, Praha

76. Matějka Miloš, JUDr.

vedúci zásobovania, n. p. Automobilové závody Kvasiny, Rychnov n. Kněž.

77. Matějková Anna, RNDr.

okresná lekárnička OÚNZ, Kutná Hora

78. Matyáš Mirko, JUDr.

podpredseda Severočeského KNV, predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie, Ústí n. L.

79. Mazálek Antonín

strojný zámočník, TOS Kuřim

80. Mička Emanuel

úradník OÚNZ, Moravská Třebová

81. Michele František, Ing.

vedúci odborový inžinier Výsk. ústavu energetických zariadení, n. p. První brněnská strojírna, Brno

82. Miková Marie

podpredsedníčka NZ, Praha

83. Mikeska Jan

robotník, Východočeské chemické závody Synthesia Semtín, Pardubice

84. Motlík Václav

predseda JRD Velký Říjen v Horšiciach

85. Neuman Jan

vnútropodnikový kontrolór výr. družstva Konekta, Brno

86. Novotný Václav

baník, n. p. Uranové doly, Příbram

87. Onderek Zdeněk

majster, n. p. NHKG, Ostrava-Kunčice

88. Pacovský Rudolf

tajomník ÚRO, Praha

89. Pánek Václav, Ing.

pracovník Predsedníctva vlády, predseda Českej rady Vedeckotechnickej spoločnosti, Praha

90. Pařízek Karel

poslanec KNV, konštruktér, n. p. České vagónky v Českej Lípe, Stvolinky

91. Pátková Božena, JUDr.

členka advokátskej poradne, Praha

92. Pauly Jan

ústredný tajomník Čs. strany lidovej, Praha

93. Pecka Vlastimil

poslanec NZ, strojný zámočník, Beroun

94. Pelnář Jan

predseda Západočeského KNV, Plzeň

95. Petřík Jaromír, Ing.

riaditeľ Štátneho majetku Černá v Pošumaví

96. Piverka Valter

technik na Dole 25. února vo Vintířove, Chodov

97. Pokorná Alena, Ing.

poslankyňa NZ, vedúca strediska racionalizácie a normalizácie práce, n. p. Bytex, Vratislavice n. N.

98. Polochová Zdeňka, Ing.

úradníčka, n. p. VŽKG, Ostrava-Vítkovice

99. Pospíšil Antonín

poslanec NZ, predseda Čs. strany lidovej, Praha

100. Procházka Čeněk

poslanec NZ, podnikový riaditeľ Závodu J.Fučíka v Brne

101. Ptáček Milan, Ing.

námestník predsedu ONV, Uherské Hradiště

102. Rubín Jiří

tajomník Sekretariátu ÚV ČSL, Praha

103. Rudolf Josef

poslanec NZ, vedúci šľachtiteľskej stanice, Branišovice

104. Rusek Antonín, Ing., CSc.

docent Elektrotechnickej fakulty VUT, Brno

105. Rýdlová Regina, MUDr.

zástupkyňa riaditeľa OÚNZ Žďár n. Sáz., riaditeľstvo v Novom Měste n. M.

106. Rychtrmoc Zdeněk

zámočník cechu mostáreň, n. p. Chepos, ZVU Hradec Králové

107. Rybář Petr

poslucháč Vysokej školy ekonomickej, predseda Zväzu vysokoškolského študentstva Čiech a Moravy, Praha

108. Setínský Richard, Ing.

vedúci technického oddelenia, n. p. Štátne lesy, riaditeľstvo Brno

109. Sluka Bohumil

krajský tajomník ČSL, Plzeň

110. Smrčka Ladislav

predseda Zväzu výrobných družstiev, Praha

111. Snížková Liběna

učiteľka, Telč

112. Sobotníková Olga, JUDr.

pracovníčka ONV v Břeclavi, Valtice

113. Souček Jiří, Ing.

vedúci technologickej skupiny n. p. Synthesia, Kolín

114. Soukup Josef

gulič skla, n. p. Lustry, Nový Bor

115. Springer Erich, MUDr.

prednosta chirurgického oddelenia nemocnice v Rumburku

116. Suchopárek Miroslav

majster, n. p. Spojené ocelárny Kladno, Slaný

117. Svoboda Ludvík

poslanec NZ, frézár-nástrojár, n. p. Jawa, Týnec n. Sáz.

118. Svoboda Miroslav, Ing.

poslanec NZ, námestník ministra poľnohospodárstva, Hlásná Třebáň

119. Šik Oto, akademik

podpredseda vlády, Praha

120. Šikolová Jarmila

predsedkyňa ZV ROH PZO Jablonex, v Jablonci n. N., Mšeno n. N.

121. Šimon Bohumil, Ing., CSc.

vedúci tajomník MV KSČ, Praha

122. Šimsa Jiří, MUDr.

lekár OÚNZ, Vsetín

123. Škrobánek Richard

krajský tajomník ČSL, Gottwaldov

124. Šmejkalová Blažena

poslankyňa NZ, účtovníčka-ekonómka JRD Nástup Žabovřesky n. O., Radovesice

125. Špaček Josef, JUDr.

vedúci tajomník KV KSČ Juhomoravského kraja, Brno

126. Špaňúr Jan, MUDr.

lekár OÚNZ Frýdek-Místek, Třinec

127. Štrougal Lubomír, JUDr.

podpredseda vlády, predseda Hospodárskej rady, Praha

128. Šulc Stanislav

dôchodca, Brno

129. Tlustý Andrej, JUDr.

člen advokátskej poradne, Teplice

130. Toman František

poslanec NZ, námestník ministra práce a sociálnych vecí, Ratíškovice, okres Hodonín Ratíškovice, okres Hodonín Ratíškovice, okres Hodonín

131. Touška František

šéfredaktor Lidovej demokracie, Praha

132. Tůma Václav, Ing.

predseda JRD, Chelčice

133. Turečková Jiřina

poslankyňa NZ, tajomníčka OV KSČ, Opava

134. Turek Adolf, PhDr.

vedúci II. odd. štátneho archívu, Opava

135. Ungrád Bohuslav

zástupca prednostu stomatologického odd. OÚNZ Ústí n. O., poliklinika Žamberk

136. Václavík Antonín, PhDr., CSc.

doc. Filozofickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci

137. Valášková Světla

mykárka, n. p. Jitex, Písek

138. Válek František, JUDr.

úradník, Frýdek-Místek

139. Veltruský Ladislav, dr., CSc.

rektor Vysokej školy ekonomickej, Praha

140. Víšek Petr, Ing.

ekonóm Mestského výboru ČSM v Prahe

141. Vitáček Jaroslav, RSDr.

predseda Stredočeského KV NF, tajomník KV KSČ, Praha

142. Vlček Vladislav, RNDr., PhMr.

minister zdravotníctva, Praha

143. Vobořilová Helena

krajčírka, Zruč-Seneč, okr. Plzeň-sever

144. Vodička Zdeněk

člen rady Stredočeského KNV, zástupca ústr. taj. ČSS, Praha-Libuš

145. Vondrouš Věroslav

poslanec NZ, plánovač Okresného poľnohospodárskeho združenia, Pardubice

146. Voska Václav

zaslúžilý umelec, člen Mestských divadiel pražských, Praha

147. Vybral Vladimír, JUDr., prof.

vedecký pracovník ČSAV, Brno

148. Vyhnálek Oldřich

úradník, Štátny majetok, Brno

149. Wichterle Otto, Ing., Dr. techn. vied, DrSc., akademik

riaditeľ Ústavu ČSAV makromolekulárnej chémie, predseda prípravného výboru Zväzu vedeckých pracovníkov, Praha

150. Zahradník Jiří, Ing.

vedúci strediska, n. p. Pozemné stavby, Pardubice

Smrkovský v. r.