Opatrenie č. 104/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968 do31.12.1982
Účinnosť od 24.07.1968 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Uznesením č. 122/1968 Zb. schválilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zákonné opatrenie č. 105/1968 Zb.

104

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. júla 1968

o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

V okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa vytvoria sa okresné národné výbory z tých poslancov doterajších okresných národných výborov, ktorí boli zvolení vo volebných obvodoch nachádzajúcich sa na území nového okresu.

§ 2

Okresné národné výbory uvedené v § 1 zvolia si svoje orgány podľa zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

§ 3

Na okresné národné výbory uvedené v § 1 a na okresné národné výbory, z ktorých sa tieto okresné národné výbory vytvárajú, sa až do volieb do národných výborov nevzťahuje ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) a § 48 ods. 2 zákona o národných výboroch.


§ 4

Zrušuje sa druhá veta § 6 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb., ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa.

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.