Vyhláška č. 10/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957

Čiastka 4/1968
Platnosť od 20.01.1968 do06.06.1973
Účinnosť od 04.02.1968 do06.06.1973
Zrušený 22/1974 Zb.

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. decembra 1967

o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957

Platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou, ktorá bola podpísaná v Ulánbátare 8. apríla 1957, bola výmenou nót, ktorá sa uskutočnila 5. mája 1967, predĺžená do 8. apríla 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Vláda Československej republiky a Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky v snahe upevniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a prehlbovať medzi nimi spoluprácu vzájomným poznaním kultúry, umenia, vedy, školstva, osvety, telovýchovy a športu rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky - ministra zahraničných vecí Československej republiky Václava Davida,

Rada ministrov Mongolskej ľudovej republiky - ministra kultúry Mongolskej ľudovej republiky Sandagijn Sosorbarama,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú napomáhať rozvoj a upevňovanie priamej spolupráce medzi kultúrnymi, vedeckými a osvetovými inštitúciami, školami, telovýchovnými a športovými organizáciami oboch krajín.

Článok 2

Obe zmluvné strany budú oboznamovať najširšie vrstvy obyvateľstva svojej krajiny s kultúrnym bohatstvom a dosiahnutými výsledkami v najrôznejších odvetviach života a práce národov druhej krajiny. Za tým účelom budú podporovať:

a) úzku spoluprácu vedeckých pracovníkov, profesorov, učiteľov, školských a telovýchovných pracovníkov,

b) výmenu študentov na štúdium na vysokých školách a odborných školách a na výrobnú alebo inú odbornú prax,

c) štúdium mongolského jazyka v Československej republike a českého a slovenského jazyka v Mongolskej ľudovej republike vzájomnou výmenou lektorov,

d) usporadúvanie prednášok o jazyku, literatúre a iných otázkach kultúry a vedy druhej krajiny,

e) výmenu a prekladanie vedeckej a študijnej literatúry, metodických materiálov a výmenu odborných filmov pre študijné účely.

Článok 3

Pre vzájomné poznanie kultúrneho bohatstva národov oboch krajín prispejú obe zmluvné strany podporou:

a) vzájomných návštev spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarníkov, divadelných pracovníkov a umelcov,

b) vzájomných zájazdov sólistov, dirigentov, umeleckých skupín, súborov divadiel,

c) vydávania prekladov literárnych diel, reprodukcií diel výtvarného umenia, publikácií o živote a kultúre národov druhej krajiny,

d) usporadúvania umeleckých a vedecko-populárnych výstav,

e) spolupráce medzi telovýchovnými organizáciami a vysielania športovcov na medzinárodné podniky oboch krajín.

Článok 4

Za účelom čo najbližšieho oboznámenia so životom a prácou ľudu oboch krajín budú obe zmluvné strany podporovať spoluprácu tlačových agentúr, novinárskych organizácií, kinematografií, rozhlasov a vzájomnú návštevu novinárov a tlačových pracovníkov.

Článok 5

Na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody určia obe zmluvné strany diplomatickou cestou zástupcov, ktorí spoločne vypracujú plán kultúrnej spolupráce vždy na dobu jedného roku. Plán podlieha schváleniu oboch zmluvných strán. Náklady spojené s rokovaním o vypracovaní ročného plánu kultúrnej spolupráce uhrádza tá strana, na území ktorej sa rokovanie uskutoční.

Článok 6

Finančné otázky spojené s vykonávaním akcií kultúrnej spolupráce podľa tejto Dohody budú sa riešiť na základe vzájomnosti súčasne s vypracovaním ročného pracovného plánu kultúrnej spolupráce.

Článok 7

Predtým uzavreté dohody medzi jednotlivými rezortmi, inštitúciami alebo organizáciami oboch krajín zostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tejto Dohody.

Článok 8

Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov s tým, že ak jedna zo zmluvných strán neoznámi šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty svoje prianie ju zrušiť, zostáva Dohoda v platnosti ďalších päť rokov.

Článok 9

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Dohodu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Spísané v Ulánbátare 8. apríla 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a mongolskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej republiky:

V. David v. r.

Za Radu ministrov Mongolskej ľudovej republiky:

S. Sosorbaram v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.