Vyhláška č. 67/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch

(v znení č. 67/1972 Zb.)

Čiastka 25/1966
Platnosť od 23.08.1966 do31.12.1990
Účinnosť od 01.10.1972 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 565/1990 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1991.