Vyhláška č. 114/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

(v znení č. 96/1968 Zb.)

Čiastka 47/1966
Platnosť od 27.12.1966 do31.12.1974
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1974
Zrušený 103/1974 Zb.

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 27. decembra 1966,

ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ustanovuje podľa § 33 ods. 2 zákona o poľnohospodárskej dani č. 112/1966 Zb. (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

DAŇ Z POZEMKOV

K § 2

Predmet dane

(1) Dani z pozemkov podlieha všetka poľnohospodárska pôda, t. j. orná pôda, lúky, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a pastviny. Z nepoľnohospodárskej pôdy podliehajú dani iba pozemky a plochy uvedené v § 2 ods. 2 zákona. Hospodársky využívanými vodnými plochami sú rybníky s chovom rýb a vodné plochy venované na pestovanie trstiny.

(2) O tom, či ide o pozemok podliehajúci dani, rozhoduje, jako je pozemok uvedený v evidencii nehnuteľností.*) Poľnohospodárska pôda, ktorá sa použila na iné účely (napr. na zalesnenie, na zastavanie, na dopravu), bude vyňatá zo zdanenia, začínajúc až rokom, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa pôda rozhodnutím príslušného okresného národného výboru odňala natrvalo poľnohospodárskej výrobe.

K § 3

Oslobodenie od dane

(3) Užívateľ, prípadne vlastník pozemku uplatní nárok na oslobodenie od dane v daňovom priznaní alebo oznámení.

(4) Pozemky, ktoré boli čiastočne vysádzané ušľachtilými druhmi viniča hroznorodého a čiastočne hybridmi alebo len hybridmi, nie sú oslobodené od dane.

(5) Za intenzívne ovocné sady sa považujú iba pozemky, na ktorých boli vysádzané štvrťkmene, zákrpky a vretená.

(6) Pozemky dočasne odňaté poľnohospodárskej výrobe (napr. Na skládku, na ťažbu piesku) sú oslobodené od dane začínajúc rokom, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa pôda rozhodnutím príslušného okresného národného výboru dočasne odňala poľnohospodárskej výrobe.

K § 4

Poplatník

(7) Výmera spoločných i individuálnych záhumienkov sa započíta do celkovej výmery pozemkov obhospodarovaných družstvom a z tejto celkovej výmery sa vyrubí daň družstvu. Výmera domovej záhrady neprevyšujúca 800 m2, pokiaľ bola zahrnutá do výmery záhumienka, sa však nezapočítava do celkovej výmery pozemkov obhospodarovaných družstvom, z ktorej sa vyrubuje daň družstvu.

(8) Ak pozemok užívajú niekoľkí užívatelia, prípadne vlastníci (spoluvlastníci), vyrubí sa daň ktorémukoľvek z nich a každý užívateľ (spoluvlastník) je povinný rukou spoločnou a nerozdielnou zaplatiť celú daň.

K § 5

Základ dane

(9) Výmera pozemkov uvedených v § 5 ods. 2 zákona sa nezapočítava do celkovej výmery všetkých pozemkov podliehajúcej dani, aj keď poplatník užíva niekoľko takých pozemkov. Ak výmera pozemkov prevýši uvedené hranice, započítava sa do celkovej výmery celá výmera pozemkov.

(10) Ak výmera záhrady spojenej s domom prevyšuje 800 m2, podlieha vždy dani z pozemkov a nepovažuje sa preto za domovú záhradu podrobenú domovej dani.

K § 6

Sadzba dane

(11) Ak poplatník má pozemky v katastrálnych územiach niekoľkých obcí, vyrubí sa daň pre každé katastrálne územie obce osobitne a na vyrubenie dane sa použije sadzba platná pre prírodné stanovište, do ktorého je katastrálne územie obce zaradené. Pri socialistických organizáciách sa celková výška dane ustanoví súčtom dane vyrubenej z pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach obcí. U občanov vyrubí daň z pozemkov každý miestny národný výbor, v obvode ktorého má poplatník pozemky.

K § 7

Zdaňovacie obdobie

(12) Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane sa posudzujú pre každý rok samostatne. Všetky zmeny daňovej povinnosti, ktoré nastali počas roka, či už sa týkajú vzniku alebo zániku tejto povinnosti, nemajú s výnimkou zmien uvedených v § 22 zákona vplyv na vyrubenie dane na tento rok a prejavia sa až pri vyrubení dane na budúci rok.

K § 8

Zníženie dane

(13) Za pozemky, ktoré nemožno plne využívať na poľnohospodársku výrobu, sa považujú poddolované plochy, letiskové pozemky, vojenské pásma a poľnohospodárske pozemky v ochranných pásmach vodných zdrojov, trvale zamokrené pozemky presahujúce 5 % z celkovej výmery a pod.

(14) Daňovú úľavu poskytne národný výbor na žiadosť poplatníka a pri znížení alebo odpustení dane prihliada najmä na to, do akej miery nemožno pozemky plne využívať na poľnohospodársku výrobu, po aký čas v roku boli pozemky odňaté poľnohospodárskej výrobe [§ 3 písm. c) zákona], v akom rozsahu bola zaplavením poškodená alebo zničená úroda, ako dlho v roku sa vykonávali na pozemkoch vodohospodárske úpravy a pod.

Druhá časť

DAŇ Z DÔCHODKOV

Prvý diel

K § 9

Poplatník

(15) Popri majetkoch a jednotných roľníckych družstvách sú poplatníkmi dane z dôchodkov:

a) jednotlivo hospodáriaci roľníci,

b) členovia jednotných roľníckych družstiev čo do príjmov z pestovania zvláštnych kultúr (plodín) a z uskutočňovania špecializovanej živočíšnej výroby (§ 15 ods. 3 zákona),

c) jednotlivo hospodáriaci pestovatelia zvláštnych kultúr (§ 15 ods. 3 zákona), pokiaľ toto pestovanie nemá charakter živnostenského podnikania,

d) osoby, ktoré uskutočňujú rastlinnú alebo živočíšnu výrobu, aj keď ju uskutočňujú ako vedľajšiu činnosť, napr. popri svojom zamestnaní v pracovnom pomere alebo inom povolaní a pod.

(16) O určení daňovej povinnosti rozhoduje uskutočňovanie poľnohospodárskej výroby a skutočnosť, na čí účet idú príjmy z tejto výroby. Pritom nerozhoduje, koľko osôb uskutočňuje na spoločný účet poľnohospodársku výrobu.

(17) Ak poľnohospodársku výrobu uskutočňuje spoločne viac osôb (napr. roľník s manželkou a dvoma plnoletými synmi), vyrubí sa daň tomu, na čí účet idú príjmy zo spoločnej výroby. Ak idú príjmy zo spoločnej poľnohospodárskej výroby viacerým osobám na spoločný účet, vyrubí sa daň ktorejkoľvek z nich. Každá z osôb, ktoré uskutočňujú poľnohospodársku výrobu na spoločný účet, je zaviazaná zaplatiť daň rukou spoločnou a nerozdielnou.

K § 11

Predmet dane

(18) K rastlinnej výrobe popri pestovaní bežných hospodárskych plodín (zrniny, okopaniny, olejniny, krmoviny) patrí pestovanie zvláštnych kultúr (plodín), a to chmeľu, viniča hroznorodého, tabaku, koreninovej papriky, zeleniny, jahôd, ovocia, liečivých a aromatických rastlín, semien všetkých druhov, kvetín a rezanie trstiny. K živočíšnej výrobe patrí popri chove bežných hospodárskych zvierat aj chov včiel, kožušinových zvierat, laboratórnych zvierat a rýb.

(19) K poľnohospodárskej výrobe patrí ďalej príležitostná činnosť a vedľajšia výroba, pokiaľ úzko súvisí so základnou poľnohospodárskou činnosťou a neuskutočňuje sa po živnostensky.

Príležitostnou činnosťou sa rozumie taká činnosť, pri ktorej sa využívajú výrobné prostriedky slúžiace základnej poľnohospodárskej činnosti spravidla v čase, keď nie sú pri poľnohospodárskej výrobe plne využité, napr. povozníctvo, približovanie dreva, oranie za mzdu, mlátenie obilia, rezanie dreva.

Vedľajšou výrobou sa rozumie činnosť, ktorá je buď pokračovaním základnej poľnohospodárskej činnosti, ak sa obmedzuje na spracovanie výrobkov vlastného hospodárstva (výroba masla, tvarohu, muštu, hroznového a matolinového vína a pod.), alebo ktorá je príležitostnou výrobou uskutočňovanou bez cudzích pracovných síl, napr. domácka výroba dreveného náradia, košikárskych výrobkov.

(20) Za príležitostnú a vedľajšiu možno považovať uvedenú činnosť, len ak sa základná poľnohospodárska výroba uskutočňuje ako hlavná činnosť a dôchodok z príležitostnej činnosti a vedľajšej výroby tvorí len doplnok dôchodku zo základnej výroby.

(21) Ak sa príležitostná činnosť alebo vedľajšia výroba uskutočňuje po živnostensky, v samostatných osobitne na tento účel zriadených prevádzkárňach alebo ak sa neobmedzuje na spracovanie výrobkov vlastného hospodárstva, prípadne ak sa uskutočňuje v takom rozsahu, ktorý prekračuje rámec príležitostnej a vedľajšej činnosti, podliehajú príjmy z takýchto činností dani z príjmov obyvateľstva.

K § 12

Zdaňovacie obdobie

(22) Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane sa posudzujú pre každý rok samostatne. O vyrubení dane nerozhoduje, či poľnohospodárska výroba trvala celý rok alebo len časť roka.

Druhý diel

ZDANENIE MAJETKOV A JEDNOTNÝCH ROĽNÍCKYCH DRUŽSTIEV

K § 13

Základ dane

(23) Podkladom pre ustanovenie hrubého dôchodku a základu dane je ročný výkaz majetkov a jednotných roľníckych družstiev.

(24) Hrubý dôchodok tvoria sumy uvedené v týchto účtoch jednotnej účtovnej osnovy pre organizácie v poľnohospodárstve:

1. Tržby z výrobných činností (400).

2. Aktivovanie investícií (408).

3. Odovzdanie výrobkov, prác a služieb (407).

4. Tržby z nevýrobných činností (410).

5. Ostatné výnosy (420).

6. Dotácie k tržbám (429).

Uvedené sumy sa znižujú o

1. nákupnú cenu predaných zásob (430),

2. daň z obratu (441),

3. cenu predaja základných prostriedkov (448),

4. ostatné položky skracujúce výnosy (449),

5. materiálové náklady (300, 309, 311, 313, 315, 318, 319, 321, 323, 324, 331, 332, 337, 338, 339),

6. platené úroky po odpočítaní prijatých úrokov (363),

7. poplatky, okrem príspevkov na sociálne zabezpečenie družstevných roľníkov (362),

8. zrazenú a odvedenú daň zo mzdy z miezd pracovníkov (256).

Rozdiel uvedených položiek sa zvýši alebo zníži o

1. zmenu stavu zásob nedokončených výrobkov (451),

2. zmenu stavu zásob výrobkov a zvierat (452),

3. zmenu zostatkov časového rozlíšenia výnosov a materiálových nákladov (455).

(25) Ako prídely fondom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona sa od hrubého dôchodku zisteného podľa predchádzajúceho odseku odpočítajú prídely fondom evidovaným na účte č. 388, t. j. fondom

a) obnovy a rozvoja,

b) obratovému,

c) rezervnému,

d) bytovej výstavby,

e) sociálnych a kultúrnych potrieb.

(26) Základ dane sa zvyšuje o sumy, ktoré sa použili z rezervného fondu na doplnenie fondu pracujúcich (odmien) a o sumy, ktoré sa použili z fondu sociálnych a kultúrnych potrieb na

a) úhradu rozdielov medzi výdavkami a príjmami rekreačných zariadení v správe organizácií,

b) príspevky na spoločné stravovanie pracovníkov a družstevníkov,

c) príspevky na rekreáciu a zájazdy pracovníkov a družstevníkov.

(27) Základ dane sa zaokrúhľuje dole na sumu deliteľnú stom.

K § 14

Sadzba dane

(28) Sadzba dane v percentách je jedna stotina sumy presahujúcej 1 000 Kčs priemerného mesačného dôchodku pripadajúceho na stáleho pracovníka a zistí sa podľa vzorca

[ (základ dane / 12 x počet stálych pracovníkov) - 1000 ] : 100

(29) Počet stálych pracovníkov pri jednotných roľníckych družstvách, ktoré nevedú evidenciu o odpracovaných hodinách, sa zistí podľa vzorca:

počet odpracovaných dní celkom / 260

Počet odpracovaných dní celkom zahrňuje dni odpracované členmi JRD, trvale pracujúcimi, nečlenmi JRD, zamestnancami, pomáhajúcimi i brigádnikmi. Za odpracovaný deň sa počíta deň, v ktorom práca trvala dlhšie ako 6 hodín.

(30) Počet stálych pracovníkov na majetkoch a v jednotných roľníckych družstvách, ktoré vedú evidenciu podľa odpracovaných hodín, sa zistí podľa vzorca:

počet pracovných hodín odpracovaných všetkými pracovníkmi vrátane brigádnikov / 2100

(31) Vypočítaný počet stálych pracovníkov sa zaokrúhľuje hore na celých pracovníkov a zistený priemerný dôchodok sa zaokrúhľuje dole na celé koruny.

(32) Celkový objem dane sa vypočíta vynásobením základu dane (§ 13) sadzbou dane vypočítanou podľa odsekov 28 až 30.

Príklad výpočtu základu dane a dane v JRD:

Kčs
Hrubý dôchodok zistený podľa odseku 24 3 200 000
Sumy zvyšujúce základ dane (odsek 26) 300 000
3 500 000

Odpočíta sa:

Kčs
Zaplatená daň z pozemkov 220 000
Prídel fondu obnovy a rozvoja 240 000
Prídel obratovému fondu 140 000
Prídel rezervnému fondu 60 000
Prídel fondu sociálnych a kultúrnych potrieb 30 000
Prídel fondu bytovej výstavby 40 000
Poistné majetkového poistenia 30 000
Príspevky na úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov 40 000 800 000
A Základ dane 2 700 000
B Počet stálych pracovníkov (počet odpracovaných dní celkom 40 300 : 260) je155
C Priemerný mesačný dôchodok pripadajúci na jedného stáleho pracovníka (jedna dvanástina z podielu A : B) je1 451
D Sadzba dane v % (jedna stotina zo sumy prevyšujúcej 1 000 Kčs priemerného dôchodku ad C alebo vypočítaná spôsobom uvedeným v odseku 28 tejto vyhlášky)4,51%
E Výsledná daň (A x D / 100) je121 770

Tretí diel

ZDANENIE OBČANOV

Základ dane

K § 15 a 16

(33) Priemerné normy výnosnosti na 1 ha poľnohospodárskej pôdy sú:

V triedach sadzobníka dane z pozemkov Kčs
1 až 53500
6 až 38 3000
39 až 43 2200
441500

(34) Zmeny v zaradení obcí do prírodných stanovíšť, ku ktorým dôjde počas roka, sú rozhodujúce pre vyrubenie dane na budúci rok.

(35) Priemerné normy výnosnosti platia pre pozemky, na ktorých sa uskutočňuje základná poľnohospodárska výroba, s výnimkou pozemkov venovaných pestovaniu zvláštnych kultúr (plodín) uvedených v § 15 ods. 3 zákona.

(36) Do celkovej výmery rozhodujúcej pre vyrubenie dane sa započítavajú všetky pozemky, ktoré sú spôsobilé na poľnohospodárske obrábanie bez ohľadu na to, či sa pozemok skutočne obrába.

(37) Pastviny, pokiaľ podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nebola uložená ich premena na ornú pôdu, sa započítavajú do celkovej výmery rozhodujúcej pre výpočet dôchodku podrobeného dani dvoma desatinami skutočnej výmery. Z nepoľnohospodárskej pôdy*) sa započítavajú do celkovej výmery rozhodujúcej pre výpočet dôchodku podrobeného dani rybníky s chovom rýb a vodné plochy venované na pestovanie trstiny troma desatinami. Ostatná nepoľnohospodárska pôda sa nezapočítava do výmery pozemkov rozhodujúcich pre výpočet dani podrobeného dôchodku.

(38) Dôchodok podrobený dani sa ustanovuje podľa celkovej výmery pozemkov k 1. januáru roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka vo výmere obhospodarovaných pozemkov, sa pri vyrubení dane na tento rok neprihliada.

(39) Pre zistenie, ktoré z ustanovených priemerných noriem výnosnosti sa použije v danom prípade pre výpočet dôchodku podrobeného dani, je rozhodujúce prírodné stanovište, v ktorom ležia pozemky (ich najväčšia časť) slúžiace poľnohospodárskej výrobe.

(40) Dôchodok z príležitostnej činnosti a vedľajšej výroby sa zdaní tak, že sa primerane zvýši vypočítaná daň podľa § 18 ods. 3 zákona.

(41) Dôchodkom podrobeným dani z pozemkov venovaných na pestovanie zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby (§ 15 ods. 3 zákona) sú skutočne dosiahnuté príjmy z akéhokoľvek predaja (peňažné príjmy) a hodnota výrobkov spotrebovaných poplatníkom a príslušníkmi jeho domácnosti alebo určených pre ich vlastnú spotrebu (naturálne príjmy) po odpočítaní výdavkov vynaložených na ich dosiahnutie, a to v roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(42) Výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov, pokiaľ ich poplatník nepreukáže, odpočítajú sa pri príjmoch z pestovania viniča hroznorodého paušálnou sumou vo výške 40 %, z pestovania ostatných zvláštnych kultúr paušálnou sumou 30 % a zo špecializovanej živočíšnej výroby uvedenej v § 15 ods. 3 zákona vo výške 50 % skutočne dosiahnutých príjmov (peňažných i naturálnych).

(43) Pre ocenenie naturálnych príjmov sú rozhodujúce nákupné ceny platné v roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje. Ak sú ustanovené základné alebo limitné ceny, platí najnižšia základná alebo dolná limitná cena.

(44) Úhrn dôchodku vypočítaného podľa priemerných noriem výnosnosti a dôchodku zo zvláštnych kultúr alebo zo špecializovanej živočíšnej výroby tvorí daňový základ, ktorý sa zaokrúhľuje dole na sumu deliteľnú stom.

(45) Ak je základ dane podľa odseku 44 menší ako 400 Kčs, daň sa nevyrubí.

(46) Ak poplatník uskutočňuje základnú poľnohospodársku výrobu na výmere menšej ako 1 000 m2 alebo ak pestuje zvláštne kultúry (plodiny) na výmere menšej ako 500 m2 alebo ak chová najviac 15 včelstiev, predpokladá sa, že základ dane je menší ako 400 Kčs.

K § 18

Zvýšenie a zníženie dane

(47) Pre zvýšenie alebo zníženie dane podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona sú rozhodujúce pomery podľa stavu k 1. januáru roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka, sa neprihliada.

(48) Zníženie dane sa poskytne poplatníkom, ktorí majú maloleté deti (vlastné i osvojené, vnukov), ak žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti. Ak patria poplatníkovi alebo inej osobe prídavky na tieto deti alebo výchovné, prihliada sa pri znížení dane iba na jedno dieťa. Pre zníženie dane nie je rozhodujúce, či majú alebo nemajú vlastné príjmy.

(49) Prechodný pobyt detí mimo spoločnej domácnosti, napr. z dôvodov liečenia, učenia, štúdia nie je na závadu tomu, aby i v tomto prípade bolo dieťa zahrnuté do počtu detí rozhodujúceho pre zníženie dane.

(50) Pre zníženie dane možno prihliadnuť na to isté dieťa iba raz, t. j. buď iba u jedného poplatníka, alebo ak poplatník podlieha niekoľkým daniam, iba pri jednej dani. Ak poplatník podlieha niekoľkým daniam a medzi nimi aj dani zo mzdy, poskytne sa zníženie na deti vždy len pri dani zo mzdy.

(51) Ak poľnohospodársku výrobu na spoločný účet uskutočňuje viac osôb, ktorým sa daň vyrubí spoločne, považujú sa i pre zvýšenie a zníženie dane podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona za jeden celok. Ak poľnohospodársku výrobu na spoločný účet uskutočňuje niekoľko poplatníkov, ktorí sa starajú o výživu maloletých detí, je pre zníženie dane rozhodujúci počet všetkých týchto maloletých detí.

(52) Príjmami, ktoré sú dôvodom pre zvýšenie dane až o 50 %, sa rozumejú príjmy:

a) z uskutočňovania príležitostnej činnosti a vedľajšej výroby, pokiaľ súvisia so základnou poľnohospodárskou výrobou [§ 11 ods. b) zákona a odseku 19 a 20 tejto vyhlášky],

b) z predaja poľnohospodárskych výrobkov priamo spotrebiteľom (napr. vína, ovocia, zeleniny, živočíšnych výrobkov).

(53) Pri zvýšení dane sa prihliada na príjmy dosiahnuté v roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa daň vyrubuje.

(54) Národný výbor zníži daň až o jednu polovicu

a) prestarnutému poplatníkovi, ktorý k 1. januáru roka, na ktorý sa daň vyrubuje, dovŕšil 65. rok svojho veku,

b) poplatníkovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, za ktorého sa pre účely poľnohospodárskej dane považuje poplatník, ktorý poberá invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok alebo zdravotný stav ktorého zodpovedá podmienkam pre priznanie takého dôchodku. Skutočnosť odôvodňujúcu zmenenú pracovnú schopnosť poplatník preukáže predložením výmeru o priznaní invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku a potvrdením poštového úradu o tom, že sa mu tento dôchodok vypláca; ak taký dôchodok nepoberá, preukáže uvedenú skutočnosť potvrdením vydaným posudkovým lekárom sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru. Daňovú úľavu z dôvodu prestarnutosti a zmenenej pracovnej schopnosti národný výbor prizná i v prípadoch, ak poľnohospodársku výrobu na spoločný účet uskutočňuje ako hlavné zamestnanie viac osôb a ak sú vyššie uvedené podmienky splnené aspoň u jednej z nich,

c) ak to vyžadujú miestne pomery, najmä ak poplatník uskutočňuje poľnohospodársku výrobu vo zvlášť nepriaznivých prírodných a výrobných podmienkach, ktoré sa nemôžu vyjadriť v priemerných normách výnosnosti, ak nemohol bez vlastného zavinenia obrobiť všetky pozemky, alebo ak roľník je odkázaný svojou výživou, prípadne výživou svojej rodiny výhradne alebo prevažne na príjmy z poľnohospodárskej výroby a v dôsledku miestnych pomerov nemôže získať doplnkový príjem z vedľajšej činnosti.

(55) Zvýšenie a zníženie dane podľa § 18 sa počíta vždy z dane podľa § 17 ods. 1 zákona.

K § 19

Daneprosté minimum

(56) Poplatníkom, ktorých dôchodok z poľnohospodárskej výroby spolu s príjmami z iných prameňov, napr. z pracovného pomeru, zo zárobkovej činnosti, z dôchodku a pod. neprevýši 3 000 Kčs za rok, sa daň nevyrubí.

(57) Ak poľnohospodársku výrobu uskutočňuje viac osôb na spoločný účet, platí ustanovenie § 19 zákona len vtedy, ak úhrn príjmov všetkých osôb neprekročí ustanovenú hranicu.

Tretia časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

K § 22

(58) Ak družstvo novovstúpivšiemu členovi povolí, aby do konca roka ešte realizoval príjmy z poľnohospodárskej výroby na svoj vlastný účet a nie na účet družstva, je povinný zaplatiť daň na celý rok.

(59) Odpis splátok podľa § 22 ods. 1 zákona národný výbor vykoná bez žiadosti na základe oznámenia (§ 21 zákona).

K § 23

Vyrubenie a platenie dane

(60) Vyrubená daň z pozemkov i daň z dôchodkov sa zaokrúhľuje na celé koruny dole.

(61) Začiatok a čas vyloženia hromadného predpisného zoznamu národný výbor vyhlási vyhláškou na obecnej tabuli alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a poznamená na zozname.

(62) V prípadoch, v ktorých dôjde u poplatníka počas roka k zmene vo výške jeho daňovej povinnosti (§ 22 zákona), národný výbor oznámi poplatníkovi novoupravenú výšku daňovej povinnosti osobitným platobným výmerom.

K § 27

Správa dane

(63) V priznaní k dani z pozemkov poplatník (občan) uvedie len pozemky, ktoré má v obvode miestneho národného výboru, ktorému priznanie podáva. V priznaní k dani z dôchodkov poplatník uvedie výmeru a príjmy zo všetkých pozemkov, ktoré obhospodaruje, bez ohľadu na to, v obvode ktorého národného výboru pozemky ležia.


Účinnosť

(64) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Charakteristika poľnohospodárskej i nepoľnohospodárskej pôdy je obsiahnutá v prílohe vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, a vo vyhláške č. 133/1965 Zb. o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb.

*) Príloha vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o evidencii nehnuteľností.