Vyhláška č. 99/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore uzavretom medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914

Čiastka 43/1965
Platnosť od 07.10.1965 do19.05.1972
Účinnosť od 22.10.1965 do19.05.1972
Zrušený 70/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Prístup Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru vstúpil na základe jeho článku 10 v platnosť 4. septembra 1965.

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. septembra 1965

o Medzinárodnom dohovore uzavretom medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914

Dňa 15. júla 1914 bol v Bruseli podpísaný Medzinárodný dohovor uzavretý medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914.

Prístup Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru vstúpil na základe jeho článku 10 v platnosť 4. septembra 1965.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR
uzavretý medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914

Vláda Nemecka, Belgicka, Francúzska a Talianska uznajúc užitočnosť uzavretia dohovoru za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní v príslušných krajinách, na podkladoch navrhnutých Medzinárodnou technickou komisiou zloženou z pracovníkov skúšobní strelných zbraní, ktorá sa zišla v Liege v máji a júni 1911, ustanovili nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia nasledujúce ustanovenia:

Článok 1

Pre meranie tlakov plynov spotrebných alebo skúšobných nábojov v brokovniciach skúšobne budú používať štandardné tlakomerné prístroje s nasledujúcimi parametrami:

tlakomerné lôžko so skrutkovým uzáverom systému Sauer s bicím mechanizmom a s poistkou;

hlavne s cylindrovým závitom rôznych kalibrov obvyklých pre lovecké účely, 70 cm dlhé;*)

nábojové komory dlhé 65 mm o rozmeroch teraz používaných v Anglicku a uvedených v tabuľke, ktorá je prílohou I tohto Dohovoru;

prechodový kužeľ 6 mm dlhý s nezaoblenými hranami;

tri závitové tlakomery francúzskeho typu navzájom zameniteľné na hlavniach. Piestik o priemere 6,18 mm, o ploche 0,3 cm2 a váhe asi 3,27 g.

Na každej hlavni bude os prvého z týchto závitových tlakomerov 17 mm od čela hlavne, os druhého 162 mm od tohto čela a os tretieho je 100 mm od ústia hlavne.

Tlakomerné valčeky budú medené valce o výške 4,90 mm a priemere 3 mm a dodá ich Ústredné laboratórium prachov a liadkov v Paríži (Laboratoire Central des Poudres et Salpetres a Paris).

Článok 2

Pre meranie tlakov plynov spotrebných alebo skúšobných nábojov v puškách s drážkovanou hlavňou a v karabínach skúšobne používajú štandardné tlakomerné prístroje, ktorých opis určí neskoršie „Medzinárodná stála komisia ručných strelných zbraní“ uvedená v článku 7 tohto Dohovoru.

Článok 3

Pre meranie tlakov plynov spotrebných alebo skúšobných nábojov v revolveroch a v samočinných pištoliach skúšobne budú používať štandardné tlakomerné prístroje, opis ktorých sa určí za tých istých podmienok ako pre zbrane uvedené v článku 2.

Článok 4

Jeden exemplár každého z týchto štandardných tlakomerných prístrojov bude uložený v Múzeu umenia a remesiel v Paríži ako medzinárodný štandard.

Článok 5

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že navzájom uznajú značky cudzích úradných skúšobní za rovnocenné skúšobným značkám vyrazeným vo svojich národných skúšobniach, pokiaľ predpisy cudzích skúšobní nebudú v rozpore s nasledujúcimi zásadami:

A. Úplná skúška brokovnice bude pozostávať najmenej z dvoch výstrelov: prvý výstrel - predbežná skúška - sa uskutoční počas výroby hlavne; druhý výstrel - konečná skúška - sa uskutoční buď po zhotovení všetkých kovových súčastí hlavne a uzáveru v definitívnych vnútorných a vonkajších rozmeroch, alebo po dokončení zbrane v bielom stave alebo konečne po úplnom dokončení zbrane v stave pripravenom na dodanie.

B. Pre konečnú skúšku môžu sa brokovnice roztriediť na pušky určené pre čierny prach a na pušky určené pre bezdymový prach. Každá z týchto kategórií sa označí odlišnou skúšobnou značkou.

C. Pre konečnú skúšku brokovníc určených pre čierny prach bude skúšobná náplň taká, aby ukazovala na prvom závitovom tlakomeri štandardného tlakomerného prístroja minimálny tlak:

620 kg/cm2 pre kaliber 12

620 kg/cm2 pre kaliber 16*)

D. Pre konečnú skúšku brokovníc určených pre bezdymový prach bude skúšobná náplň taká, aby ukazovala na prvom závitovom tlakomeri štandardného tlakomerného prístroja minimálny tlak:

850 kg/cm2 pre kaliber 12

850 kg/cm2 pre kaliber 16**)

E. Pre skúšanie pušiek s drážkovanou hlavňou, karabín, revolverov a samočinných pištolí rôznych kalibrov použité náboje budú vyvíjať tlak aspoň o 30 % vyšší, ako je tlak zistený vypálením dostatočne veľkej série najsilnejších spotrebných nábojov plnených čiernym alebo bezdymovým prachom tých istých kalibrov.

Článok 6

Každý zo zúčastnených štátov bude môcť oficiálne uznať pri brokovniciach iba značky zodpovedajúce konečným skúškam s čiernym alebo s bezdymovým prachom, ktorým sú podrobené zbrane v stave pripravenom na dodanie.

Článok 7

Zmluvné štáty sa dohodli ustaviť komisiu nazvanú „Medzinárodná stála komisia ručných strelných zbraní“ so sídlom v Bruseli, ktorej úlohou bude zisťovať, či predpisy rôznych úradných skúšobní strelných zbraní súhlasia s predchádzajúcimi ustanoveniami, a vykonávať prieskum prípadných zdokonalení, event. doplnenie týchto ustanovení.

Článok 8

Zloženie a právomoc Medzinárodnej stálej komisie ručných strelných zbraní sú určené Stanovami v prílohe 2 tohto Dohovoru.

Článok 9

V pochybných alebo sporných prípadoch týkajúcich sa výkladu alebo použitia niektorého bodu technického rázu ustanoveného týmto Dohovorom zainteresovaná strana sa odvolá na Medzinárodnú stálu komisiu.

Článok 10

Každý štát, ktorý nepodpísal tento Dohovor a bude si priať k nemu pristúpiť, oznámi to belgickej vláde, ktorá o tom podá okamžite zprávu ostatným zmluvným štátom.

Prístup vstúpi v platnosť tri mesiace po zaslaní tohto oznámenia diplomatickou cestou, ak počas tejto doby nepodala Medzinárodná komisia námietky proti predpisom pripojeným k tomuto oznámeniu.

Článok 11

Zmluvné štáty si ponechávajú možnosť vykonať na základe vzájomnej dohody všetky úpravy tohto Dohovoru, užitočnosť ktorých by preukázala prax.

Článok 12

Tento Dohovor bude sa ratifikovať a ratifikačné listiny budú uložené na Ministerstve zahraničných vecí v Bruseli čo možno najskôr, najneskoršie však do troch mesiacov. Zostane v platnosti po tri roky začínajúc tridsiatym dňom po dojednaní protokolu o uložení ratifikačných listín.

Je dohodnuté, že v prípade, ak žiadny zo zmluvných štátov neoznámi belgickej vláde 6 mesiacov pred uplynutím uvedeného trojročného obdobia svoj úmysel zrušiť tento Dohovor, zostane Dohovor v platnosti vždy na obdobie ďalších troch rokov.

V prípade, že niektorý zo zmluvných štátov vypovie tento Dohovor, bude výpoveď platiť len pre tento štát, pričom Dohovor zostane pre ostatné štáty záväzný.

Na dôkaz toho podpísaní podpísali tento Dohovor.

Spísané v Bruseli 15. júla 1914 v jednom vyhotovení, ktorého overená kópia sa odovzdá každej z podpísaných vlád.

PRÍLOHA 1

Minimálne normalizované rozmery nábojových komôr brokovníc zostavené „Gunmakers Association“ v Londýne a prijaté „Birmingham and Provincial Gunmakers Association“ a anglickými výrobcami streliva

KaliberOznačenie nominálna dĺžkadĺžkaNábojová komoraZahĺbenie pre okraj nábojnicepolomer zaoblenia
priemer prednej častipriemer zadnej častipriemerhĺbka
angl. palcemmangl. palcemmangl. palcemmangl. palcemmangl. palcemmangl. palcemmangl. palcemm
441004,000101,61,03526,31,09027,71,20030,50,1303,30,0300,8
8314823,25082,50,91423,20,93023,651,03526,30,1152,950,0200,5
10314823,25082,50,84521,50,86121,90,93323,70,0741,90,0200,5
10278672,87573,00,84521,50,85921,850,93323,70,0741,90,0200,5
123753,00076,20,80020,30,81520,70,88622,50,0741,90,0200,5
12231702,75069,80,80020,30,81320,680,88622,50,0741,90,0200,5
12212652,56065,00,80020,30,81220,640,88622,50,0741,90,0200,5
14212652,56065,00,76319,40,77519,70,84721,50,0681,750,0200,5
16231702,75069,80,73218,60,74518,920,81520,70,0621,60,0200,5
16212652,56065,00,73218,60,74418,90,81520,70,0621,60,0200,5
20231702,75069,80,68517,40,69817,730,76619,50,0601,550,0200,5
20212652,56065,00,68517,40,69817,730,76619,50,0601,550,0200,5
24212652,50063,50,64916,50,66118,80,72818,50,0601,550,0200,5
28212652,50063,50,61415,60,62615,90,68817,50,0601,550,0200,5
32212652,50063,50,56214,30,57414,60,63616,20,0601,550,0190,4
4102502,00050,80,46511,80,47512,050,53713,70,0601,550,0150,4
360134451,75044,50,41510,550,42410,80,47912,20,0501,30,0150,4

PRÍLOHA 2

STANOVY

Článok 1

Medzinárodná stála komisia ručných strelných zbraní je zložená zo zástupcov jednotlivých zmluvných štátov.

Hlasovanie v komisii sa deje podľa štátov, každý štát má právo na jeden hlas.

Článok 2

Hlavným účelom komisie je preskúšanie predpisov rôznych úradných skúšobní strelných zbraní, pokiaľ sa ich zachovávanie týka podmienok obsiahnutých v Dohovore, ktorého prílohou sú tieto Stanovy.

Komisia rozhoduje väčšinou hlasov o sporných otázkach podaných v zmysle článku 8 Dohovoru. Vyjadruje svoju mienku o všetkých ďalších otázkach týkajúcich sa skúšok strelných zbraní, ktoré jej predkladá niektorý zo zmluvných štátov.

Konečne skúma možnosti zlepšenia alebo úpravy, ktoré by bolo potrebné v záujme verejnej bezpečnosti včleniť do predpisov o skúškach strelných zbraní.

Článok 3

Ak komisia uzná za užitočné pre tento účel plynule sledovať isté výskumy alebo pokusy, môže sa zísť na mieste zvolenom pre tieto pokusy buď ako komisia, alebo podkomisia.

Článok 4

Sústredenie príslušných spisov, dokumentov a publikácií, uloženie vyrazených vzorov uznaných skúšobných úradných značiek, triedenie, preklady a podávanie informácií všetkých druhov týkajúcich sa skúšania strelných zbraní nielen v zmluvných štátoch, ale aj v iných štátoch, slovom korešpondenčné služby, administratívu a archívy obstaráva Stála kancelária pozostávajúca z predsedu a tajomníka komisie, ako aj správcu archívu.

Táto kancelária bude mať sídlo na belgickom Ministerstve priemyslu a práce (hlavná správa priemyslu, meteorologický odbor).

Článok 5

Medzinárodnú stálu komisiu ručných strelných zbraní zvoláva jej kancelária. Toto zvolanie môže sa vykonať na žiadosť jedného zo zmluvných štátov.

Aby nedošlo k prieťahom pri schádzaní komisie, každý štát upovedomí belgickú vládu o akejkoľvek zmene v zozname svojich zástupcov, ktorá to oznámi kancelárii.

Zoznam zástupcov z predchádzajúceho roka bude sa považovať za platný pre bežný rok v prípade, že počas mesiaca januára sa nenotifikoval opak.

Článok 6

Stála kancelária odovzdá signatárnym štátom rozhodnutia Stálej medzinárodnej komisie a najmä im dodá faksimile a podpisy medzinárodne uznaných skúšobných značiek.

Článok 7

Aby sa zabezpečilo vykonávanie predchádzajúcich ustanovení, budú zmluvné štáty diplomatickou cestou upovedomovať belgickú vládu o zákonoch, úpravách a predpisoch o skúškach strelných zbraní, ktoré sú v platnosti v príslušných krajinách, ktorá ich bude odovzdávať Stálej kancelárii, ako aj o všetkých ostatných dokumentoch, ktoré si táto kancelária vyžiada.

Článok 8

Výdavky vzniknuté činnosťou Stálej kancelárie bude uhrádzať belgická vláda.

Diéty zástupcov Medzinárodnej stálej komisie uhradzujú príslušné krajiny.

Článok 9

Tieto Stanovy budú mať rovnakú platnosť a trvanie ako Dohovor, ktorého sú prílohou.

Dané v Bruseli 15. júla 1914.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Väčšina štandardných tlakomerných prístrojov doteraz skonštruovaných má len dve hlavne, jednu kalibra 12, druhú kalibra 16. Tieto hlavne môžu sa eventuálne doplniť hlavňami iných kalibrov.

**) Tlaky uvedené vyššie zmerala Medzinárodná technická komisia skúšobní strelných zbraní štandardnými medzinárodnými tlakomernými prístrojmi skonštruovanými počas dojednávania tohto Dohovoru.