93

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 4. septembra 1965

o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


Úvodné ustanovenie

§ 1

Táto vyhláška vymedzuje neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky, určuje zdroje financovania a spôsob ich použitia v štátnych organizáciách.

Neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky

§ 2

Neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky zabezpečované fondom vedy a techniky*)

a) náklady na riešenie bádateľského výskumu (§ 3),

b) náklady na riešenie výskumných a vývojových prác (§ 4),

c) viacnáklady spojené s osvojením (zábehom) výroby nových výrobkov a nových výrobných technológií (§ 6),

d) ostatné neinvestičné náklady na rozvoj vedy a techniky nezahrňované do nákladov na riešenie úloh vedy a techniky (§ 7).

§ 3

Náklady na riešenie bádateľského výskumu podľa § 2 písm. a) sú náklady na riešenie úloh v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied, ktoré sú zahrnuté do plánu bádateľského výskumu.**)

§ 4

Náklady na riešenie úloh výskumných a vývojových prác**) podľa § 2 písm. b) sú

a) náklady na výskum a vývoj a prevádzkové vyskúšanie nových výrobkov (bez nákladov na vlastnú výrobu výrobkov), pri ktorých sa predpokladá výroba ďalšieho kusa v rovnakom alebo čiastočne pozmenenom vyhotovení,

b) náklady na výskum a vývoj nových výrobkov, ktoré budú predmetom opakovanej, sériovej alebo hromadnej výroby,

c) náklady na výskum a vývoj nových výrobných technológií,

d) náklady na technickoekonomické štúdie.

§ 5

(1) Súčasťou nákladov na riešenie úloh podľa § 2 písm. a) a b) sú taktiež náklady

a) na koordináciu úloh vedy a techniky koordinačnými (hlavnými) pracoviskami,***)

b) na vedeckotechnickú spoluprácu so zahraničím, technickú normalizáciu, typizáciu vo výstavbe, vedeckotechnické a ekonomické informácie, patenty, vynálezy a zlepšovacie návrhy, ak tieto tvoria súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy vedy a techniky, a na oponentské konanie,

c) na zakúpenie licencií, pokiaľ nahrádzajú plánované riešenie úloh vedy a techniky alebo ich častí,

d) na obstaranie jednotlivých skúšobných a pokusných zariadení, strojov a špeciálnych prístrojov, včítane s tým súvisiacich bezpečnostných a hygienických zariadení a stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre vyriešenie (splnenie) jednej alebo viac súčasne riešených úloh vedy a techniky, avšak nie sú v príslušnej štátnej organizácii určené na trvalé vybavenie ako základné prostriedky,

e) na zriadenie overovacích prevádzok (poloprevádzok a pokusných prevádzok), ak tieto prevádzky sú nevyhnutné pre vyriešenie (splnenie) jednej alebo viac súčasne riešených úloh vedy a techniky a majú slúžiť na overenie výsledkov výskumu pre prípravu dokumentácie plánovanej výstavby alebo rekonštrukcie trvalých prevádzok, avšak nie sú v príslušnej štátnej organizácii určené na zabezpečenie výrobných úloh alebo trvalé vybavenie ako základné prostriedky; tieto dočasné overovacie prevádzky (poloprevádzky a pokusné prevádzky), pri ktorých plánované náklady na zriadenie prevyšujú milión Kčs, musí pred ich zaradením do plánu schváliť Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky,

f) na uvedenie do úplne spoľahlivej prevádzky prevádzkového súboru novej alebo rekonštruovanej výrobnej kapacity vyvolanej použitím prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú výsledkom riešenia úloh vedy a techniky.

(2) Náklady podľa odseku 1 písm. f) zahŕňajú

a) náklady na nevyhnutné úpravy a zmeny prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení,

b) náklady na nevyhnutné úpravy a zmeny štandardných strojov a zariadení, ktoré sa podľa projektu použili v jednom súbore s prevádzkovo nevyskúšanými strojmi a zariadeniami.

§ 6

(1) Viacnákladmi osvojenia (zábehu) výroby nových výrobkov a osvojenia nových výrobných technológií podľa § 2 písm. c) sa rozumie rozdiel medzi skutočnými vlastnými nákladmi výroby pri ich osvojovaní (zábehu) a nákladmi výroby uhradenými v cene výrobkov.

(2) Osvojenie (zábeh) výroby nových výrobkov a osvojenie (zábeh) nových výrobných technológií sa končí začatím bežnej výroby a musí byť pri každej úlohe vopred vymedzené množstvom alebo časom, prípadne množstvom i časom potrebným pre osvojenie (zábeh) výroby; podrobnosti podľa konkrétnych podmienok ustanovia pre jednotlivé odvetvia príslušné ministerstvá a ústredné úrady (krajské národné výbory) a pre jednotlivé odbory príslušné odborové riaditeľstvá.*)

§ 7

Neinvestičné náklady rozvoja vedy a techniky podľa § 2 písm. d) sú

a) štipendiá pre výchovu vedeckých pracovníkov,**)

b) náklady na vedeckotechnické a ekonomické informácie a ostatné náklady na zabezpečenie činnosti organizácií (pracovísk) výskumnej a vývojovej základne,***) ktorá vyplýva z ich pracovnej náplne v oblasti rozvoja vedy a techniky,

c) náklady na činnosť vykonávanú štátnymi hospodárskymi organizáciami v záujme preferencie rozvoja vedy a techniky v príslušnom odvetví alebo výrobnom odbore, pokiaľ nie sú zahrnuté do nákladov pod písmenom b).

Zdroje financovania rozvoja vedy a techniky

§ 8

(1) Zdroje financovania neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky sú

a) štátny rozpočet,

b) fond technického rozvoja odborového riaditeľstva,)

c) fond technického rozvoja podniku.*)

(2) Prostriedky uvedené v odseku 1 nemôžu sa použiť na iné účely, než ustanovuje táto vyhláška.

Štátny rozpočet

§ 9

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uhrádzajú

a) rozpočtovým organizáciám (pracoviskám) výskumnej a vývojovej základne všetky výdavky v schválenom rozsahu včítane výdavkov na kooperáciu so štátnymi hospodárskymi organizáciami a osobitnými rozpočtovými organizáciami pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky,

b) štátnym hospodárskym organizáciám a osobitným rozpočtovým organizáciám riešenie štátnych úloh vedy a techniky podľa § 2 písm. a) a b) a pri vybratých štátnych úlohách ustanovených Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky aj viacnáklady osvojenia podľa § 2 písm. c),

c) štátnym hospodárskym organizáciám a osobitným rozpočtovým organizáciám účelové dotácie na zabezpečenie činnosti podľa § 2 písm. d),

d) štátnym hospodárskym organizáciám a osobitným rozpočtovým organizáciám účelové dotácie na riešenie vybratých úloh perspektívneho alebo celospoločenského významu, pokiaľ sú pre podnik ekonomicky neúnosné, alebo riešenie ktorých je spojené s veľkým rizikom.

§ 10

(1) Úhrady podľa § 9 písm. b) vykonávajú príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory na základe faktúr po splnení celej úlohy vedy a techniky alebo jej jednotlivých etáp,**) a to z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré si tieto orgány zabezpečia vo finančných plánoch formou účelového financovania; prostriedky účelového financovania zahŕňajú i prémie a odmeny za splnenie úloh vedy a techniky.

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečovaných formou účelového financovania môžu príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory poskytovať podľa podmienok dohodnutých v hospodárskej zmluve***) v priebehu riešenia úlohy vedy a techniky primerané preddavky, najviac však do výšky ceny za riešenie úlohy ustanovenej v hospodárskej zmluve; po splnení úlohy vedy a techniky sú dodávatelia povinní vo faktúre prijaté preddavky zúčtovať (odpočítať).

(3) Úhrady faktúr vykonávajú a preddavky poskytujú príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory iba hlavným (koordinačným) pracoviskám štátnych hospodárskych organizácií a osobitných rozpočtových organizácií; hlavné (koordinačné) pracoviská uhrádzajú faktúry a poskytujú preddavky svojim subdodávateľom z prevádzkových prostriedkov za podmienok uvedených v odseku 1 a 2.

§ 11

(1) Účelové dotácie podľa § 9 písm. c) a d) zabezpečujú si príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory ako súčasť účelového financovania.

(2) Účelové dotácie podľa odseku 1 prideľujú odborovým riaditeľstvám ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory do fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva prevodom peňažných prostriedkov.)

Fond technického rozvoja odborového riaditeľstva

§ 12

(1) Na financovanie úloh technického rozvoja vytvárajú odborové riaditeľstvá fond technického rozvoja odborového riaditeľstva

a) z centralizovaných prostriedkov,

b) z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu,

c) z odvodov od podriadených hospodárskych organizácií za tržby získané využitím hmotných predmetov (prototypy, skúšobné a pokusné zariadenia, stroje, prístroje, stavby, materiál, dokumentácia) zostávajúcich po ukončení úlohy vedy a techniky, pokiaľ náklady na príslušnú úlohu boli uhradené z prostriedkov fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva alebo fondu technického rozvoja podniku,

d) z ďalších zdrojov.*)

(2) Z prostriedkov fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva sa vykonávajú

a) úhrady za riešenie úloh rozvoja vedy a techniky podľa § 2 písm. a) až c) objednaných odborovým riaditeľstvom u iných organizácií,

b) úhrady prípadnej straty priamo podriadeným organizáciám výskumnej a vývojovej základne, pokiaľ táto strata vyplýva zo zabezpečovania vedy a techniky.

Fond technického rozvoja podniku

§ 13

(1) Fond technického rozvoja podniku sa tvorí na ťarchu nákladov formou rezervy na výdavky budúcich období.

(2) Na ťarchu fondu technického rozvoja podniku sa uhrádzajú

a) všetky náklady vynaložené na riešenie úloh podľa § 2 písm. b) a c) pre vlastnú podnikovú potrebu včítane dodávok, prác a služieb dodaných inou organizáciou,

b) ostatné neinvestičné náklady podľa § 2 písm. d), ktoré vznikajú zo zabezpečovania rozvoja vedy a techniky pre podnikovú potrebu.

(3) Náklady na úlohy vedy a techniky, pokiaľ nie sú určené pre vlastnú potrebu podniku, uhrádza objednávateľ zo svojich prostriedkov.

Spoločné ustanovenia

§ 14

(1) Tvorba a použitie fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva a fondu technického rozvoja podniku sa sleduje a vykazuje oddelene podľa predpisov Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.

(2) Nevyčerpané prostriedky fondu technického rozvoja odborového riaditeľstva a fondu technického rozvoja podniku koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa ako zdroj financovania vedy a techniky do nasledujúceho roka.

§ 15

(1) Prémie a odmeny za riešenie úloh vedy a techniky**) tvoria súčasť nákladov príslušnej úlohy vedy a techniky.

(2) Na vopred ustanovené prémie a odmeny, ktoré neboli v čase ukončenia úlohy vyplatené, vytvárajú si podniky a organizácie rezervu na ťarchu nákladov príslušnej úlohy vedy a techniky; prípadné rozdiely medzi takto vytvorenou rezervou a skutočne vyplatenými sumami za prémie a odmeny zvyšujú (znižujú) ostatné neinvestičné potreby nezahrňované do nákladov na riešenie úloh vedy a techniky [§ 2 písm. d)].

§ 16

(1) Dodávky, práce a služby, ktorými sa plnia úlohy rozvoja vedy a techniky, sa vykonávajú medzi rozpočtovými organizáciami bezplatne, v ostatných prípadoch sa vykonávajú za odplatu***) vo výške ustanovenej podľa predpisov o tvorbe cien.

(2) Úlohy rozvoja vedy a techniky zmluvne zabezpečujú

a) štátne úlohy Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory,

b) vybraté úlohy celospoločenského a perspektívneho významu, pokiaľ sú pre odborové riaditeľstvo alebo podnik ekonomicky neúnosné alebo riešenie ktorých je spojené s veľkým rizikom, príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory,

c) pri odborových úlohách príslušné odborové riaditeľstvá,

d) pri podnikových úlohách alebo ich subdodávkach, objednaných u iných organizácií, príslušné podniky.

§ 17

(1) Výsledky riešenia štátnych úloh vedy a techniky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu sa odovzdávajú organizáciám za náhradu alebo na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a Ministerstva financií bezplatne.

(2) Spôsob využitia vyriešených štátnych úloh vedy a techniky, výšku náhrady a lehoty jej splatnosti určia príslušné ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory po dohode so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a Ministerstvom financií.

(3) Náhrady za využitie výsledkov riešenia štátnych úloh vedy a techniky ustanovené podľa odseku 2 uhradia príslušné organizácie na ťarchu nákladov (spravidla časove rozlišovaných); úhrady sú príjmami štátneho rozpočtu.

§ 18

(1) Organizácie, ktoré riešili úlohy rozvoja vedy a techniky, musia najneskoršie do jedného roka po splnení úlohy previesť všetky pri riešení získané, prípadne zostávajúce predmety (prototypy, skúšobné a pokusné zariadenia, stroje, prístroje, stavby, materiál, dokumentácie) do základných prostriedkov alebo do zásob alebo ich previesť (predať) inej socialistickej organizácii podľa predpisov o správe národného majetku*); pre ich ocenenie platia predpisy o tvorbe cien.

(2) Predmety povahy základných prostriedkov, ktoré môžu organizácie samy využiť, prevezmú do svojich základných prostriedkov a zaplatia zo svojich prostriedkov na financovanie investičnej výstavby.

(3) Predmety, ktoré nemajú povahu základných prostriedkov a ktoré môžu organizácie samy spotrebovať a využiť, prevezmú

a) štátne hospodárske organizácie a osobitné rozpočtové organizácie do zásob a zaplatia zo svojich prevádzkových prostriedkov,

b) rozpočtové organizácie výskumnej a vývojovej základne ako materiál a drobné a krátkodobé predmety bezplatne získané a vo výške ich ocenenia viažu príslušné rozpočtové prostriedky ako trvalú úsporu.

(4) Ak organizácie samy nespotrebujú zostávajúce predmety, sú povinné nakladať s nimi ako s prebytočným alebo neupotrebiteľným národným majetkom podľa predpisov o správe národného majetku.

(5) Organizácie odvedú prostriedky získané využitím zostávajúcich predmetov do toho zdroja, z ktorého sa náklady na riešenie príslušnej úlohy uhrádzali, s výnimkou úloh, náklady ktorých sa uhrádzali na ťarchu fondu technického rozvoja podniku a pri ktorých príjmy získané ich využitím odvádzajú podniky a organizácie svojim odborovým riaditeľstvám [§ 12 ods. 1 písm. c)].

Neinvestičné náklady na činnosti nezabezpečované fondom vedy a techniky

§ 19

(1) Nákladmi rozvoja vedy a techniky (§ 2) nie sú a fondom vedy a techniky sa nezabezpečujú

a) náklady na technickú normalizáciu, typizáciu vo výstavbe, vedeckotechnickú spoluprácu so zahraničím, vedeckotechnické a ekonomické informácie, racionalizáciu riadenia a správy, patenty, vynálezy a zlepšovacie návrhy, pokiaľ nie sú súčasťou alebo samostatnou etapou úlohy vedy a techniky podľa § 2 písm. a) až c) alebo súčasťou nákladov podľa § 2 písm. d),

b) viacnáklady spojené s osvojením (zábehom) výroby podľa licencie, pokiaľ nenahrádza plánovanú úlohu vedy a techniky,

c) náklady na experimentálne overovanie vo výstavbe (experimentálne projekty a štúdie) a na tvorbu jednotných výkonových noriem a normatívov,

d) náklady na výskum a vývoj výrobku, s výrobou ktorého výrobca ani výhľadovo neuvažuje (unikátny výrobok), a to ani v rovnakom alebo v čiastočne pozmenenom vyhotovení,

e) viacnáklady spojené s osvojením (zábehom) výroby na základe prevodu výrobných programov, s uvádzaním nových závodov do prevádzky a s osvojením výroby podľa prevzatej dokumentácie,

f) úhrady štátneho rozpočtu za využitie výsledkov vyriešených štátnych úloh vedy a techniky vo výrobe.

(2) Zdroje a spôsob financovania nákladov podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.


Záverečné ustanovenia

§ 20

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky a odchýlky od tejto vyhlášky.

§ 21

Zrušuje sa vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie č. 88/1963 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pojem a obsah fondu vedy a techniky vymedzujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 55/1965 Zb. pre vypracovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

**) Obsah plánu bádateľského výskumu a plánu výskumných a vývojových prác vymedzujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 55/1965 Zb. pre vypracovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

***) Pojem a funkciu koordinačných (hlavných) pracovísk vymedzujú zásady Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 27814/5230/1965.

*) Pojem odborových riaditeľstiev vymedzuje vládna vyhláška č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a Ministerstva školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov.

***) Rozsah výskumnej a vývojovej základne je upravený zákonom č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumná a vývojová základňa).

) Vládna vyhláška č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Vládna vyhláška č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

***) Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb.

) Smernice Ministerstva financií č. 117/59 950/1960 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 17-18 z roku 1960.

*) Vládna vyhláška č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) Zdroje na výplatu prémií a odmien vymedzuje vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 91/1965 Zb. o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva.

***) Vyhláška Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 94/1965 Zb. o správe národného majetku.