92

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Štátnej banky československej

zo 4. septembra 1965

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Ministerstvo financií a Štátna banka československá (ďalej len „banka“) ustanovujú podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 11 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje financovanie reprodukcie základných prostriedkov štátnych organizácií.

§ 2

Reprodukcia základných prostriedkov

Štátne organizácie sú povinné financovať reprodukciu základných prostriedkov podľa nákladov na:

a) udržiavanie a bežné opravy (§ 9),

b) generálne opravy (§ 9),

c) investície,*)

d) projektové práce (§ 10),

e) iné investície (§ 11).

§ 3

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov

(1) Pre financovanie reprodukcie základných prostriedkov sú podkladom plány financovania reprodukcie základných prostriedkov. Plán financovania reprodukcie základných prostriedkov ústredných orgánov a krajských národných výborov je súčasťou štátneho rozpočtu a ročných finančných plánov.**)

(2) Údržba a bežné opravy,***) organizačná a prípravná činnosť investora, výdavky za kompletačnú činnosť vyšších dodávateľov a činnosť projektovo-inžinierskych, prípadne inžinierskych organizácií sa financuje v hospodárskych organizáciách na ťarchu nákladov, v rozpočtových a osobitných rozpočtových organizáciách z prostriedkov na neinvestičné výdavky.

(3) Zdrojom financovania investícií a generálnych opráv, projektovej dokumentácie a iných investícií v hospodárskych organizáciách sú:

a) fond obnovy,)

b) fond odborovej výstavby,)

c) prostriedky na nemenovitú výstavbu ustanovené finančným plánom,)

d) úvery,††)

e) štátny rozpočet.

(4) Zdrojom financovania investícií a generálnych opráv, projektovej dokumentácie a iných investícií v rozpočtových organizáciách a osobitných rozpočtových organizáciách sú:

a) štátny rozpočet,

b) doplnkové zdroje.**)

(5) Zdrojom financovania investícií a generálnych opráv, projektovej dokumentácie a iných investícií v príspevkových organizáciách sú vlastné zdroje.

(6) Obnovu základných prostriedkov (§ 9) možno financovať zo zdrojov na reprodukciu základných prostriedkov i na cudzích základných prostriedkoch, a to v prípadoch, v ktorých je to hospodársky nevyhnutné a ak je zabezpečená návratnosť vynaložených prostriedkov.

(7) Podkladom pre určenie potrieb plánu financovania reprodukcie základných prostriedkov sú:

a) štátny plán investícií a generálnych opráv, ako aj plán projektových prác; ďalej objemy iných investícií, udržiavania a bežných opráv určované rozpočtom a finančnými plánmi,

b) výsledok výberového konania (§ 4).

(8) Reprodukciu základných prostriedkov investora financuje pobočka banky, v obvode ktorej je sídlo tohto investora (ďalej len „financujúca pobočka“).

(9) Pre financovanie menovitej výstavby financujúca pobočka otvára investorovi samostatný účet financovania menovitej výstavby, zostatok ktorého sa koncom roka zúčtuje na ťarchu ústredného rozpočtu.

(10) Peňažné prostriedky hospodárskej organizácie určené na financovanie odborovej, podnikovej a nemenovitej výstavby a príspevky od iných organizácií sa sústreďujú na samostatných investičných účtoch tejto organizácie.

(11) Na investičné úvery financujúca pobočka otvára investorovi úverové účty.

(12) Na financovanie nemenovitej výstavby rozpočtových a osobitných rozpočtových organizácií riadených ústredne alebo národnými výbormi financujúca pobočka otvára samostatné účty financovania na ťarchu ústredného rozpočtu. Zostatky na týchto účtoch sa koncom roka vyúčtujú na ťarchu ústredného rozpočtu.

(13) Na ťarchu účtov uvedených v odseku 12 rozpočtové a osobitné rozpočtové organizácie vykonávajú aj drobné podnikové a miestne investície financované z doplnkových zdrojov, ktoré sa pre tieto účely vopred zložia na osobitný účet v banke.

§ 4

Výberové konanie

(1) Pre odborové investície odborové riaditeľstvo organizuje (u hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi krajský národný výbor) v spolupráci s bankou výberové konanie.

(2) Pri výberovom konaní sa uskutočňuje výber novozačínaných akcií a rozdelenie objemov strojov nezahrnutých do rozpočtov stavieb povahy odborových investícií, pokiaľ sa výber nevykonal iným ustanoveným spôsobom.*)

(3) Z objemu odborovej výstavby vyčlení odborové riaditeľstvo časť prostriedkov na rozostavané stavby v rozsahu potrebnom na dodržanie optimálnych lehôt výstavby, projektovú dokumentáciu a iné investície, prípadne si ponechá rezervu.

(4) Na zvyšujúci objem odborových investícií (odsek 2) vypíše odborové riaditeľstvo v spolupráci s bankou v potrebnom časovom predstihu podmienky pre výberové konanie.

(5) Výberové konanie sa uskutočňuje v lehotách ustanovených časovým plánom pre zostavenie návrhov plánov.

(6) Pre výberové konanie sa predkladajú banke najmä tieto podklady:

a) ekonomická časť schválenej investičnej úlohy, prípadne pokiaľ sú vypracované, ekonomická časť a rozpočet k úvodnému projektu,

b) časový plán uskutočňovania stavby, ak nie je vypracovaný, potom doklad o určení doby výstavby,

c) pri výrobných investíciách prepočet prírastku hrubého a čistého dôchodku, ktorý sa dosiahne danou investíciou, a spôsob ich použitia alebo iný preukaz efektívnosti investície,

d) ďalšie podklady určené bankou.

(7) Pri výberovom konaní:

a) vylúčia sa stavby, ktoré nezodpovedajú podmienkam ustanoveným pre výberové konanie,

b) zostaví sa poradie stavieb (odsek 2), ktoré prichádzajú do úvahy pre spracovanie projektovej prípravy a realizácie,

c) obdobne sa postupuje pri rozdelení objemu strojov nezahrnutých do rozpočtu stavieb povahy odborových investícií, ktoré sa spravidla posudzujú súhrnne pre jednotlivé organizácie.

(8) V prípade, že výberové konanie sa vykonávalo podľa prípravnej dokumentácie, overí odborové riaditeľstvo a banka dodržanie ukazovateľov prípravnej dokumentácie v projektovej dokumentácii a pri nesúlade sa vykonajú potrebné úpravy.

(9) Pri výberovom konaní sa určí podiel

a) vlastných finančných prostriedkov, prípadne úverov pri jednotlivých novozačínaných stavbách a strojoch nezahrnutých do rozpočtu stavieb povahy odborových investícií na základe efektu jednotlivých akcií,

b) ostatných zdrojov.

§ 5

Podklady pre financovanie reprodukcie základných prostriedkov

(1) Ústrední investori rozpíšu schválený plán financovania reprodukcie základných prostriedkov na podriadené organizácie.

(2) Investor predkladá financujúcej pobočke banky v rámci rozpisu plánu, prípadne jeho zmien u hospodárskych organizácií

a) plán investičnej výstavby s menovitým zoznamom stavieb,

b) plán financovania reprodukcie základných prostriedkov,

c) rozhodnutie o výsledku výberového konania.

(3) Investor predkladá financujúcej pobočke banky v rámci rozpisu plánu, prípadne jeho zmien u rozpočtových, osobitných rozpočtových a príspevkových organizácií

a) plán investičnej výstavby s menovitým zoznamom stavieb,

b) oznámenie limitov výdavkov na reprodukciu základných prostriedkov overené nadriadeným orgánom.

(4) Investor predkladá ďalej financujúcej pobočke ako podklad financovania

a) pri menovitých stavbách a pri centrálne posudzovaných odborových a nemenovitých stavbách

aa) schválený rozpočet k úvodnému (jednostupňovému) projektu stavby a postupne rozpočty k vykonávacím projektom jednotlivých objektov a prevádzkových súborov (prípadne rozpočty k dodávateľským projektom), pokiaľ sa odbytová cena neurčí už na úrovni úvodného projektu; pri stavbách s dokumentáciou podľa skôr platných predpisov schválený rozpočet k zadávaciemu projektu,

ab) schválený časový plán stavby a hospodárske zmluvy na celý čas trvania stavby,

b) pri ostatných stavbách a prípadne generálnych opravách a strojoch nezahrnutých do rozpočtu stavby, podklady vymenované pod písmenom a) výnimočne v prípadoch, v ktorých si to banka vyžiada,

c) pri projektovej dokumentácii hospodárske zmluvy o projektovej dokumentácii pri stavbách v prípadoch, v ktorých podľa písmena a) a b) predloženie dokumentácie bude podmienkou financovania výstavby.

(5) Pri menovitej výstavbe centrálne posudzovaných odborových a nemenovitých stavieb a stavieb posudzovaných ústrednými orgánmi je podmienkou začatia financovania pri nových stavbách povolenie na začatie prác.

(6) Banka vypláca prostriedky na financovanie stavieb a projektovej dokumentácie po predložení podkladov, ktoré sú podmienkou financovania, najviac však:

a) pri stavbách financovaných podľa rozpočtu k úvodnému projektu a rozpočtov k vykonávacím projektom do súčtu rozpočtových cien budovaných objektov, prípadne prevádzkových súborov (podľa predložených rozpočtov k vykonávacím projektom) pri dodržaní schválených rozpočtových nákladov celej stavby; pri menovitých stavbách a vybratých odborových a nemenovitých stavbách do výšky rozpočtov k vykonávacím projektom jednotlivých objektov, prípadne podľa rozpočtov k dodávateľským projektom,

b) pri stavbách financovaných podľa rozpočtu k zadávaciemu projektu do výšky rozpočtových nákladov stavby, prípadne objektov (prevádzkových súborov),

c) pri projektovej dokumentácii do výšky ceny uvedenej v zmluve, kde je predloženie zmluvy podmienkou financovania.

(7) Investori predkladajú banke bez meškania po prevzatí dokončených dodávok alebo ich častí pri menovitých a odborových stavbách odpis zápisnice o prevzatí;*) pri ostatných stavbách predložia tento doklad len na vyžiadanie banky.

(8) Po dokončení menovitých, odborových a centrálne posudzovaných nemenovitých stavieb predložia investori banke technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby; pri ostatných stavbách predložia tento doklad len na vyžiadanie banky.

§ 6

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov vykonávané vo vlastnej réžii

(1) Za reprodukciu základných prostriedkov vykonávanú vo vlastnej réžii sa považujú dodávky, ktoré investor vykonáva celkom alebo prevažne svojimi vlastnými zamestnancami, prípadne svojpomocou.

(2) Všetky náklady spojené s prípravou a vykonávaním prác a dodávok vo vlastnej réžii vyplácajú hospodárske organizácie do času vyfakturovania vykonaných prác z kontokorentných, resp. obratových účtov.

(3) Rozpočtové organizácie a osobitné rozpočtové organizácie uhrádzajú náklady spojené s prípravou a vykonávaním dodávok vo vlastnej réžii z príslušných neinvestičných položiek. Po dokončení prác alebo určenej etapy výstavby sa odvedie príslušná suma z výdavkov na reprodukciu základných prostriedkov v rozpočtových cenách do príjmov rozpočtu.

§ 7

Postup pri zastavovaní výstavby

(1) Ak výnimočne dôjde k zastaveniu výstavby, vyplácajú sa z investičných prostriedkov:

a) vykonané dokončovacie práce v rámci rozpočtu stavby,

b) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

c) zabezpečovacie, konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

d) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, prípadne na jej rozpracovanú časť.

(2) Náklady na výstavbu,*) ktorá bola trvale zastavená a ktorú nemožno hospodárne využiť, sa odpíšu na ťarchu zdrojov, z ktorých bola výstavba financovaná. Na odpis treba schválenie

a) nadriadeného orgánu pri podnikovej a nemenovitej výstavbe,

b) vedúceho príslušného ústredného orgánu po dohode s generálnym riaditeľom banky pri odborovej výstavbe a pri centrálne posudzovanej nemenovitej výstavbe,

c) vlády pri menovitej výstavbe,

d) ak sú investorom národné výbory alebo organizácie im podriadené, treba v prípade uvedenom pod písmenom a) schválenie rady krajského národného výboru, v prípade uvedenom pod písmenom b) schválenie rady krajského národného výboru po dohode s generálnym riaditeľom banky.

(3) Do nákladov uvedených v predchádzajúcom odseku patria i náklady na zariadenia pre montáž a na projekty, a to aj v prípadoch, v ktorých k realizácii stavby vôbec nedôjde.

(4) S majetkom nadobudnutým z výstavby, na ktorej boli práce trvale zastavené, sa naloží ako s prebytočným národným majetkom.**)

§ 8

Dobropisy

Sumy dobropisov, ktoré došli v bežnom roku a týkajúce sa dodávok uskutočnených do 31. decembra uplynulého roka, odvádza banka s výnimkou previsového obdobia do ústredného rozpočtu pri všetkej výstavbe rozpočtových organizácií a osobitných rozpočtových organizácií, pri menovitej výstavbe hospodárskych organizácií a odborových stavbách účelove financovaných zo štátneho rozpočtu.

§ 9

Udržiavanie, bežné a generálne opravy

(1) Obnova základných prostriedkov sa zabezpečuje predovšetkým udržiavaním, bežnými a generálnymi opravami (obnova postupná) alebo obnovovacími investíciami (obnova konečná - pri súčasnom vyradení obnovovaného základného prostriedku).

(2) Udržiavanie je bežné, pravidelné ošetrovanie základných prostriedkov a starostlivosť o ne.

(3) Bežnými opravami (prevádzkovými, strednými a pod.) sa odstraňujú čiastkové opotrebenia, závady, funkčné alebo vzhľadové nedostatky.

(4) Generálnou opravou sa odstraňujú dôsledky opotrebení alebo poškodení základných prostriedkov a obnovuje sa, a pokiaľ možno aj zvyšuje, ich užitočnosť, napríklad výkonnosť a iné technické vlastnosti. Generálna oprava sa vykonáva spravidla na jednotlivom základnom prostriedku.

(5) Pri generálnej oprave strojov a zariadení dochádza k výmene alebo oprave väčšieho počtu súčastí alebo podstatných súčastí. Výmena alebo oprava iba jednotlivej súčasti stroja alebo zariadenia nie je generálnou opravou.

(6) Pri generálnej oprave budov a stavieb sa obnovujú ich podstatné časti.

(7) Pri generálnej oprave, kde je to možné a ekonomicky opodstatnené, treba vykonávať i modernizáciu základných prostriedkov, ktorá zvyšuje ich obstarávaciu cenu.

(8) Generálnu opravu strojov možno vykonať aj odovzdaním celého stroja na opravu výmenným spôsobom.

(9) Generálnymi opravami nie sú najmä:

a) úpravy, ktorými vznikajú nové základné prostriedky a úpravy, ktorými sa má pri základných prostriedkoch zmeniť ich doterajšia funkcia a účel, pokiaľ je táto zmena spojená so zmenami konštrukčnými; pri budovách a stavbách sa považuje za zmenu účelu napríklad premena výrobných základných prostriedkov (ako celku alebo ich podstatných častí) na základné prostriedky nevýrobné a opačne, a ďalej úpravy, ktorými sa zvyšuje obstarávacia cena základného prostriedku (s výnimkou prípadov uvedených v odseku 7),

b) nahradenie stroja, zariadenia, budovy alebo stavby tvoriacej samostatný inventárny predmet iným predmetom,

c) nadstavby, prístavby, zriaďovanie bytov v povalových a iných priestoroch a komplexná rekonštrukcia základných prostriedkov,

d) vstavby a zlepšovanie vybavenosti základných prostriedkov, ak nejde o modernizáciu vykonávanú v rámci generálnych opráv podľa odseku 7.

Úpravy základných prostriedkov uvedené pod písmenom a) až d) sú investíciami.

(10) Za generálnu opravu sa nepovažujú opravy strojov a zariadení s nákladom nižším ako 1 000 Kčs a opravy stavieb s nákladom nižším ako 5 000 Kčs v jednej akcii. Také opravy sú bežnými opravami.

§ 10

Projektové práce

(1) Projektová dokumentácia*) financovaná z investičných prostriedkov zahŕňa náklady na dokončenú a odovzdanú projektovú dokumentáciu pre výstavbu a generálne opravy, a to:

a) úvodné, jednostupňové, prípadne zadávacie projekty,

b) vykonávacie projekty,

c) autorský dozor.

(2) Z neinvestičných prostriedkov sa platia ostatné prípravné a projektové práce*):

a) rozvojové štúdie výstavby odvetví a odborov,

b) investičné štúdie a investičné úlohy,

c) územné plány (vrátane územno-technických podkladov a urbanistických súťaží),

d) projekty typizácie vo výstavbe,

e) projekty pre experimentálne overovanie vo výstavbe (experimentálne štúdie, projekty a podobné úlohy),

f) tvorba technicko-hospodárskych ukazovateľov,

g) projekty pre hospodársko-technické úpravy pôdy,

h) projekty pre výstavy a veľtrhy v zahraničí,

i) projektové súťaže,

j) technická pomoc poskytovaná projektovými organizáciami,

k) projekty pre vývoz,

l) ostatné práce neinvestičnej povahy (okrem viactlačí).

§ 11

Iné investície

Iné investície financované z investičných prostriedkov zahŕňajú náklady:

a) na odplatný prevod pozemkov, budov, stavieb, strojov, zariadení a inventára,

b) na investičnú výstavbu a generálne opravy v cudzine zo zahraničných hmotných zdrojov,

c) múzejné predmety bez zreteľa na výšku kúpnej ceny,

d) výtvarné a umelecké diela bez zreteľa na výšku nákupnej ceny, okrem diel, ktoré sú súčasťou budov a stavieb,

e) náhrady za odňatie pôdy poľnohospodárskym účelom pre výstavbu,

f) na odplatný prevod (prípadne nákup) objektov zariadení staveniska dočasného charakteru.

§ 12

Všeobecné ustanovenia

(1) Banka je povinná financovať reprodukciu základných prostriedkov, len čo sa dodržia ustanovenia tejto vyhlášky a ostatné povinnosti ustanovené ako podmienka vykonávania výstavby.

(2) Proti organizáciám, ktoré porušujú ustanovenia tejto vyhlášky a ostatné povinnosti ustanovené ako podmienka vykonávania výstavby, použije banka podľa povahy prípadu niektoré z týchto opatrení:

a) odmietne začať financovanie novozačínaných stavieb,

b) preruší financovanie jednotlivých objektov (prevádzkových súborov) alebo stavieb,

c) viaže použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na reprodukciu základných prostriedkov,

d) zrýchli splátky investičných úverov,

e) odmietne poskytovanie nových investičných úverov,

f) zvýši úrokové sadzby z investičných úverov.

(3) Skôr ako banka použije opatrenia uvedené v odseku 2, upovedomí o tom 30 dní vopred investora a dodávateľa, prípadne ich nadriadené orgány.

(4) Ústredné orgány vydajú po dohode s Ministerstvom financií a ústredím banky podľa potreby pre odbor svojej pôsobnosti podrobnejšie pokyny na vymedzenie opráv jednotlivých druhov základných prostriedkov (§ 9) a vykonávanie obnovy v cudzích základných prostriedkoch (§ 3 ods. 6).

(5) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov iných socialistických organizácií (výrobné a spotrebné družstvá, spoločenské organizácie a i.) sa upraví dohodou ústredia banky s príslušnými ústrednými orgánmi v súlade s Hospodárskym zákonníkom a so zásadami tejto vyhlášky.

§ 13

Výnimky a odchýlky

Ministerstvo financií môže zo závažných dôvodov povoliť výnimky a odchýlky z ustanovení § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 7, § 8, § 10, § 11 tejto vyhlášky, z ostatných ustanovení ústredie Štátnej banky československej.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 6/1964 Zb. o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov,

b) vyhláška ministra - predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 46/1963 Zb. o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách,

c) smernice Ministerstva financií č. 131/51 651/1960 o kompletačnej prirážke uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 15/1960.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Minister financií:

Dvořák v. r.

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej:

dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva č. 55/1965 Zb. a smernice pre zveľadenie miest a obcí občianskou svojpomocou (akcia Z) vydané vládnou komisiou pre zveľadenie miest a obcí v Zbierke inštrukcií pre národné výbory č. 15-16/1960.

**) Podrobnosti ustanovujú metodické pokyny Ministerstva financií pre zostavenie návrhu štátneho rozpočtu a finančných plánov.

***) V organizáciách, v ktorých je schválený fond údržby (fond opráv), zo zdrojov tohto fondu.

) Tvorbu a použitie ustanovuje vládna vyhláška o plánovitom riadení národného hospodárstva č. 90/1965 Zb.

††) Vyhláška Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a o úrokoch č. 95/1965 Zb.

*) Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva č. 55/1965 Zb.

*) § 292 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 102/1958 Ú. l. (Ú. v.) o účtovnej evidencii hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií.

**) Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku č. 94/1965 Zb.

*) Podrobnosti určujú metodické pokyny pre zostavenie návrhu štátneho rozpočtu a finančných plánov.