Vyhláška č. 89/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.

(v znení č. 154/1968 Zb.)

Čiastka 41/1965
Platnosť od 25.08.1965 do31.12.1969
Účinnosť od 20.12.1968 do31.12.1969
Zrušený 183/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 97/1977 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1978.

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 12. augusta 1965

o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 55 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon):


Časť I

Ťažba a výkup surového dreva zo stromov rastúcich mimo lesa

§ 4

(1) Rúbať stromy rastúce mimo lesa, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o rozvoji rastlinnej výroby,*) možno len so súhlasom miestneho národného výboru.

Ak však ide o stromy

a) v brehových porastoch,

b) pôsobiace ako vetrolamy,

c) určené na ochranu strží, svahov, slatín a rašelinísk,

d) registrované v záujme všeobecnej ochrany prírody,

e) osobitne chránené podľa predpisov o štátnej ochrane prírody,

f) patriace k niektorej kultúrnej pamiatke,

g) v záplavovom území,**)

možno ich vyrúbať iba so súhlasom okresného národného výboru daným v súčinnosti s orgánom štátnej ochrany prírody [písm. d) a e)], prípadne s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti [písm. f)]. Národné výbory najmä dbajú na to, aby sa nepovolilo rúbanie stromov, ktoré by spôsobilo ich nadmernú ťažbu alebo narušenie vzhľadu krajiny.


Časť III

Záverečné ustanovenia

§ 16

Zrušuje sa:

1. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 32/1960 Zb. o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom,

2. doteraz nezrušené ustanovenia vyhlášky č. 331/1951 Ú. l. (č. 360/1951 Ú. v.) o ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o hospodárení drevom z nich vyrobeným,

3. vykonávacie smernice k vyhláške č. 32/1960 Zb. (reg. č. 64/P-1960 Zbierky smerníc pre národné výbory) a dodatok k týmto smerniciam por. č. 58/1961 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1965.


Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 11, 29, 30 zák. č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, § 46 a 47 vyhl. č. 62/1964 Zb.

**) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve.