Vyhláška č. 85/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa mení vyhláška o pestovateľskom pálení ovocia

Čiastka 40/1965
Platnosť od 20.08.1965 do29.12.1988
Účinnosť od 01.09.1965 do29.12.1988
Zrušený 245/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 76/1988 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1988.

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

z 9. augusta 1965,

ktorou sa mení vyhláška o pestovateľskom pálení ovocia

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu ustanovuje podľa § 1 a 6 dekrétu č. 118/1945 Zb. o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva v znení zákona č. 274/1948 Zb. a podľa § 6 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov:


Článok I

Vyhláška č. 12/1964 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia sa mení a dopíňa takto:

§ 1 ods. 1 znie:

(1) Pestovatelia ovocia, ktorí splnili určenú alebo zmluvnú dodávkovú úlohu v príslušnom druhu ovocia, môžu si v každom kalendárnom roku dať vyrobiť v ovocných liehovaroch z ovocia alebo z odpadov pri spracovaní ovocia alebo hrozna ovocné pálenky a to:

a) jednotné roľnícke družstvá v množstve zodpovedajúcom najviac 15 l absolútneho alkoholu na každú členskú domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z vlastnej úrody družstva,

b) členovia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho sväzu, ktorí sa zúčastňujú na pestovateľskom pálení prostredníctvom miestnych pobočiek sväzu, v množstve najviac 15 l absolútneho alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody,

c) členovia jednotných roľníckych družstiev, ktorí sa nezúčastňujú na pestovateľskom pálení uvedenom pod písmenom a), v množstve zodpovedajúcom najviac 15 l abslútneho alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody alebo pokiaľ ich dostali od družstva ako naturálne plnenie,

d) ostatní pestovatelia v množstve zodpovedajúcom najviac 10 l absolutného alkoholu na domácnosť, pokiaľ ovocie alebo odpad pochádzajú z ich vlastnej úrody.“

§ 1 ods. 3 znie:

(3) K domácnsti sa okrem člena jednotného roľníckeho družstva a člena Československého ovocinárskeho a záhradkarského sväzu, prípadne iného pestovateľa počítajú osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej dománosti a spoločne sa s ním stravujú, ako aj osoby, ktoré sú výživou na neho odkázané aj keď prechodne s ním v spoločnej domácnosti nežijú a spoločne sa s ním nestravujú.“

§ 2 ods. 3 znie:

(3) Ak miestny národný výbor povoľuje pálenie jednotnému roľníckemu družstvu alebo členom Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho sväzu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), pripojí k povoleniu zoznam členských domácností, pre ktoré sa má pálenie vykonať; do zoznamu nemožno zaradiť domácnosti, členovia ktorých sa zúčastnili pálenia podľa § 1 ods. 1 písm a) až d).“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1965.


Prvý námestník ministra:

Horník v. r.