Vyhláška č. 84/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Čiastka 39/1965
Platnosť od 17.08.1965 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1969 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.

84

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

zo 7. júla 1965

o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) a podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 84/1963 Zb. o Štátnej mzdovej komisii ustanovuje:


Časť I

Učebné odbory

§ 1

(1) Začínajúc školským rokom 1966/67 budú učni vychovávaní v učebných odboroch a za podmienok uvedených v prílohe 1 tejto vyhlášky. Tieto učebné odbory a podmienky platia výnimočne aj pre učňov, ktorých výchova v učebnom pomere sa začne v školskom roku 1965/66, ak na to dá povolenie Ministerstvo školstva a kultúry na návrh príslušného ústredného orgánu podaného po dohode so Štátnou plánovacou komisiou. Povolenie možno udeliť, ak sú vytvorené všetky podmienky pre výchovu a vzdelávanie učňov.

(2) Ak sa výnimka uvedená v odseku 1 nepovolí, výchova učňov, ktorá sa začne v školskom roku 1965/66, dokončí sa v učebných odboroch a za dobu vyplývajúcu z doterajších predpisov; vyhradenie odborov pre chlapcov alebo dievčatá, počet učňov na jedného majstra odborného výcviku a zaradenie učebných odborov do kategórií pre určenie mesačnej odmeny a preferencie sa však spravuje už podľa prílohy 1 tejto vyhlášky. Dĺžka prípravného obdobia sa upravuje pri trojročných učebných odboroch na 22 mesiacov a pri dvojročných učebných odboroch na 10 mesiacov.

(3) Výchova učňov, ktorí sú v školskom roku 1965/66 v druhom alebo v treťom roku učebného pomeru, dokončí sa v učebných odboroch a za podmienok vyplývajúcich z doterajších predpisov; počet učňov na jedného majstra odborného výcviku a zaradenie učebných odborov do kategórií pre určenie mesačnej odmeny a preferencie sa však spravuje už podľa prílohy 1 tejto vyhlášky. Pre dĺžku prípravného obdobia platí ustanovenie odseku 2.

§ 2

Mládež musí byť spôsobilá pre zvolený učebný odbor a při vzniku učebného pomeru spĺňať ustanovené podmienky.

§ 3

Teoretické vyučovanie učňov v učebných odboroch skupiny 16 Ručná umelecko-remeselná výroba zabezpečuje Školský ústav umeleckej výroby v Prahe.


Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia a Ústrednou radou odborov môže upraviť odchylne dobu učebného pomeru pre mládež so zmenenou pracovnou schopnosťou.

§ 20

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom financií, Štátnou plánovacou komisiou, Ústrednou radou odborov a príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 21

Zrušuje sa

vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch v znení vyhlášok č. 57/1962 Zb., č. 83/1962 Zb., č. 35/1963 Zb. a č. 75/1964 Zb.,

vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 130/1958 Ú. l. (Ú. v.) o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov a smernice ústredných orgánov vydané na jej vykonanie,

úprava Ministerstva školstva a kultúry z 10. júla 1961 č. 32 327/61-II/5 o povolení výnimky v nábore dievčat do učebných odborov v rezorte Ministerstva stavebníctva,

úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. decembra 1960 č. 42 756/60-II/5 o norme počtu učňov na jedného majstra odborného výcviku a vychovávateľa.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1965.

Článok II

Výchova učňov, ktorí v školskom roku 1967/68 budú v týchto odboroch v druhom alebo v treťom roku učebného pomeru, sa dokončí za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.

Čl. II

Výchova učňov v učebných odboroch uvedených v čl. I, ktorí v školskom roku 1969/70 budú v týchto odboroch v 2. alebo 3. roku učebného pomeru, dokončí sa za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.

Minister:


Císař v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb.

I. PREHĽAD SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV

01 Baníctvo

02 Hutníctvo

03 Chémia

04 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

05 Elektrotechnika

06 Stavebníctvo

07 Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo

08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov

09 Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia

10 Textil a odevníctvo

11 Spracovanie kože a výroba obuvi

12 Potravinárstvo

13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory)

15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby

16 Ručná umelecko-remeselná výroba

II. UČEBNÉ ODBORY A PODMIENKY PRE VÝCHOVU UČŇOV

Označenie učebného odboruUrčený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončilaOznačenie kategórie mesačnej odmeny a preferencie†)Počet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselné znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelanie
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mes.)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mes.)
1234567891011
01 - Baníctvo
0101baník pre uhoľné baneCHDobývanie uhlia v hlbine. Razenie, vystužovanie a vystrojovanie banských diel. Banská doprava. Údržba, zmáhanie a rozširovanie banských diel. Obsluha a bežná údržba banských strojov a zariadení.31819A*)12-15**)0101
0102baník pre rudné baneCHDobývanie a ťažba rúd a úžitkových nerastov. Razenie a vystrojovanie banských diel. Obsluha a bežná údržba banských strojov, dopravných zariadení a výstroja.31819A*)12-150102
0103rubač a razičCHDobývanie uhlia v poruboch, razenie prekopov, smerových a úpadových chodieb, zakladanie horniny do vyrúbaných priestorov.31819A*)12-150103
0104koksárCHÚprava uhlia pre koksovanie, príprava vsádzok, výroba koksu a chemických produktov pri koksovaní. Obsluha koksárskych batérií a iného zariadenia koksovne.32219A*)12-150104
0105strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkovCHPráce v komplexne mechanizovanom porube, obsluha dobývacích a raziacich strojov a razenie banských diel.3181,59A*)12-150105
0106strojník dopravných zariadeníCHObsluha banských dopravných zariadení, ich montáž a demontáž a bežná údržba, zavádzanie signalizačných zariadení.3181,59A*)12-150106
0107banský zámočníkCHMontáž, údržba a opravy banských strojov a zariadení.3221,510A*)8-120107
0108banský elektromontéžCHMontáž, inštalácia, pripojovanie, údržba a opravy elektrických strojov, stavba banského rozvodu elektrickej energie.3221,510A*)8-120108
0109vŕtačCHObsluha vŕtacieho zariadenia a kontrolných prístrojov. Určovanie vhodných režimov vŕtania. Vykonávanie špeciálnych prác (injektovanie, tlakové a čerpacie skúšky, výstroj a paženie vrtov).3221912-15-
1234567891011
02 - Hutníctvo
0201hutník pri vysokej peciCHObsluha vysokej pece. Príprava lejacích polí, žľabov a žliabkov pre odpich surového železa a trosky. Účasť na opravách jednotlivých časí pece.3221,510A*)10-130201
0202hutník-oceliarCHObsluha ocielarskych pecí. Zavážanie pecí základnými a pomocnými materiálmi. Odoberanie a príprava skúšok kovov a trosky na rozbor.3221,510A*)10-130202
0211hutník neželezných kovovCHTavba a rafinácia neželezných kovov a ich zliatin. Obsluha a bežná údržba pece.3221,510A*)10-130211
0221valcovač rúrCHValcovanie rúr za tepla a za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,510A*)10-130221
0222valcovač profilovCHValcovanie všetkých druhov profilov. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,510A*)10-130222
0223valcovač plechovCHValcovanie všetkých druhov plechov za tepla i za studena. Nastavovanie a údržba valcovacích stolíc.3221,510A*)10-130223
0231ťahač drôtov
ťahačka drôtov
CH
D
Ťahanie oceľových drôtov všetkých rozmerov na jednoduchých i viacnásobných strojoch. Nastavovanie a údržba ťahacích strojov, nástrojov a pomocných zariadení.21016A*)10-130231
0232pletiar lánCHOdborné práce pri výrobe a opravách oceľových lán všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.21016B*)10-130232
0233reťaziar
reťaziarka
CH
D
Výroba zváraných reťazí, príslušenstva, obsluha, údržba a nastavovanie reťaziarskeho strojového zariadenia.21016A*)10-130233
0241skúšač kovov
skúšačka kovov
CH
D
Odborné práce v technickom fyzikálnom laboratóriu pri mechanických skúškach materiálov.--1,510B10-130241
0242laborant pre huty
laborantka pre huty
CH
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu hutníckych závodov. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.--1,510B10-130242
0243laborant pre rudné bane
laborantka pre rudné bane
CH
D
Odborné práce v prevádzkovom chemickom laboratóriu rudných baní. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.--1,510B10-130243
1234567891011
03 - Chémia
0301prevádzkový chemik
prevádzková chemička
CH
D
Odborná obsluha prevádzkových chemických zariadení a aparatúr pri výrobe chemických látok. Bežná údržba strojového zariadenia a základné znalosti funkcií meracích a regulačných prístrojov. Vykonávanie kontrolných rozborov a skúšok.3221,510A*)8-120301
0302prevádzkový chemik ropár
prevádzková chemička ropárka
CH
D
Odborné riadenie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení pri spracovaní ropy, ich bežná údržba a vykonávanie prevádzkových kontrolných rozborov a skúšok.3221,510A*)8-120302
0303prevádzkový chemik palivár
prevádzková chemička palivárka
CH
D
Odborné riadenie chemických zariadení a aparatúr pri úprave tuhých a kvapalných palív hydrogenáciou a pri výrobe syntetického liehu. Bežná znalosť inšpekčnej údržby výrobného zariadenia. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných rozborov a skúšok.3221,510A*)8-120303
0304prevádzkový chemik vláknár
prevádzková chemička vláknárka
CH
D
Odborné riadenie chemických prevádzkových aparatúr a zariadení pri výrobe umelých vlákien viskózových, polyamidových a ostatných chemických vlákien. Bežná údržba výrobného zariadenia a ovládanie meracej a regulačnej techniky. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných rozborov a skúšok.3221,510A*)8-120304
0305prevádzkový chemik náterových látok
prevádzková chemička náterových látok
CH
D
Odborné riadenie výrobných aparatúr, strojov a zariadení pri výrobe náterových látok, tlačových, chrómových a práškových farieb, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov počas výroby a osvojovanie základných úkonov údržby.3221,510B*)8-120305
0306plastikár
plastikárka
CH
D
Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení na spracovanie plastických látok a úpravu hotových výrobkov. Riadenie výrobných a technologických procesov podľa daných predpisov, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov, odstraňovanie jednoduchých nedostatkov v prevádzke. Základná údržba strojov a prevádzkového zariadenia.32218B*)8-120306
0307strojník papierenskej výrobyCHVýroba a zušľachťovanie vláknitých papierenských pololátok, výroba, zušľachťovanie a spracovanie papiera a lepeniek. Obsluha a základná starostlivosť o stroje a výrobné zariadenia. Prevádzkovo-kontrolné skúšky.3221,510B*)8-120307
0308prevádzkový chemik gumár
prevádzková chemička gumárka
CH
D
Odborné riadenie a obsluha strojov pri výrobe a spracovaní technickej gumy, pneumatík a ostatných gumových výrobkov. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.3221,510B*)8-120308
0309vulkanizérCHObnova a opravy pneumatík a gumových transportných zariadení. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a jednoduchých opráv na výrobných zariadeniach.32218B*)8-120309
0310prevádzkový chemik fotografických materiálov
prevádzková chemička fotografických materiálov
CH
D
Odborné riadenie výrobných strojov, meracích, regulačných, signalizačných prístrojov a ostatného zariadenia pri výrobe negatívneho a pozitívneho materiálu, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok a rozborov, správne balenie a označovanie vyrobených fotografických materiálov.32218B*)8-120310
0311chemická laborantkaDZákladné odborné práce v chemických prevádzkových a výskumných laboratóriách. Odoberanie vzoriek, skúšky a rozbory podľa predpisov.32218C8-120311
0312lisovač plastických látok
lisovačka plastických látok
CH
D
Úprava, príprava a spracovanie termoplastov a termosetov lisovaním a vstrekovaním.21016C8-12-
0331farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
CH
D
Odborné práce spojené s výrobou liečiv. Jednoduché praktické skúšky a merania pri kontrole výroby.3221,510B8-120331
0341úpravárka chemických vlákenDObsluha zariadenia slúžiaceho na úpravu a zušľachťovanie chemických vláken. Riadenie úpravárskych a zušľachťovateľských procesov, vykonávanie prevádzkovo-kontrolných skúšok. Odstraňovanie jednoduchých prevádzkových závad a základná preventívna údržba prevádzkového zariadenia.21016B8-120341
0351spracovateľ papiera
spracovateľka papiera
CH
D
Výroba vlnitej a hladkej zlepovanej lepenky, najrôznejšie druhy zušľachťovania papiera. Priemyselná výroba všetkých druhov papierových a lepenkových výrobkov. Obsluha strojového zariadenia a meracej techniky, vykonávanie preventívnej údržby.21016B8-120351
0361preparátor
preparátorka
CH
D
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedného materiálu. Zhotovovanie prírodovedných preparátov na dokumentačné, výstavné a školské účely.--210A*)indiv. výcvik0361
1234567891011
04 - Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
0401zlievačCHStrojové a ručné zhotovovanie zlievárenských foriem. Výroba jadier, liatie kovov do foriem.3181,59A*)8-120401
0402jadrárkaDRučné a strojové zhotovovanie, sušenie a konečná úprava zlievárenských jadier. Oprava jednoduchých zlievarenských jadier. Obsluha fúkacieho a lisovacieho stroja pri výrobe jadier.21016A*)8-12-
0403drevomodelárCHVýroba a opravy drevených modelov, šablón, jadrovníkov a modelového zariadenia.3221,510C8-120403
0404kovomodelárCHVýroba a opravy bežných kovových modelov, jadrovníkov, šablón a modelových platní.3221,510C8-120404
0405kováčCHVýroba častí strojov a zariadení ručným a strojovým kovaním. Obsluha a bežná údržba kováčskych pecí a vyhní.3221,510A*)8-120405
0406kaličCHTepelné a tepelno-chemické spracovanie nástrojov a iných strojových súčastí z uhlíkových rýchlorezných a legovaných ocelí.3221,510B*)8-120406
0407odlievač kovov pod tlakomCHLiatie kovov do foriem pod tlakom.3181,510A*)8-12-
0408kotlárCHVýroba, montáž a opravy kotlov, nádrží, potrubia a ostatného príslušenstva. Príprava kotlov a armatúr na tlakové skúšky.3221,510B*)8-120408
0409potrubárCHOdborné práce pri výrobe a montáži potrubia všetkých rozmerov, nádrží a prístrojov z ocele a neželezných kovov. Medikováčske práce.3221,510B*)8-120409
0420montér výťahovCHVýroba, údržba a opravy všetkých druhov osobných a nákladných výťahov.3221,510B8-10-
0421montér oceľových konštrukciíCHVýroba oceľových častí mostov, stavebných konštrukcií, stožiarov, žeriavov, konštrukcií v hutách a iných prevádzkach, ich montáž a opravy.3221,510B8-120421
0422strojový zámočník
strojná zámočníčka
CH
D
Ručná a strojová výroba a opravy súčastí strojov a zariadení. Montáž strojov a zariadení.3221,510C8-120422
0423nástrojár
nástrojárka
CH
D
Výroba a opravy bežných obrábacích a lisovacích nástrojov, prípravkov a meradiel.3221,510C8-120423
0424prevádzkový zámočníkCHÚdržba a opravy strojov a zariadení v prevádzkach určitého výrobného odvetvia.3221,510C8-120424
0425chladiarenský mechanik
chladiarenská mechanička
CH
D
Montáž, prevádzka a údržba chladiarenských zariadení.3221,510C8-120425
0427zámočník koľajových vozidielCHPrevádzkové a periodické opravy mechanickej časti železničných trakčných vozidiel a vozňov, opravy a výmena ich príslušenstva.3221,510C7-130427
0428lodný mechanikCHObsluha, údržba a opravy hnacích strojov (hlavných a pomocných), kormidelných a palubných strojov a zariadení (kormidlo, navijaky, vrátky a pod.) a navigačných prístrojov (rádiolokátor, rádioelektrická stanica, hĺbkomer atď.). Riadenie plavidla a technika plavby.3221,510C7-130428
0429stavebný zámočníkCHVýroba, montáž a opravy stavebných oceľových konštrukcií, najmä okien, dverí, zábradlí, strešných konštrukcií, portálov a pod.3221,510B*)8-120429
0431váhár
váhárka
CH
D
Montážne práce vo výrobe, opravy a údržba váhových zariadení všetkých druhov.3221,59C8-120431
0432puškár
puškárka
CH
D
Výroba a opravy všetkých obranných, poľovníckych a športových zbraní. Zhotovovanie kovových a drevených dielcov zbraní.3221,510C8-120432
0435klampiarCHVýroba, montáž a opravy bežných priemyselných, stavebných a úžitkových klampiarskych výrobkov.3221,510B8-12
(4-6 na montáži)
0435
0437karosár
karosárka
CH
D
Výroba a opravy plechových častí a drevených kostier karosérií. Plechovanie karosérií, ich montáž, dokončovacie práce a dodatočné úpravy povrchu.3221,510C8-120437
0438zámočník drakovCHVýroba, montáž a opravy drakov lietadiel z jemných plechov, liatych a lisovaných súčiastok.3221,510C8-120438
0441tokár kovov
tokárka kovov
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na točovkách rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,510C8-120441
0442frézár
frézárka
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na frézovačkách rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,510C8-120442
0443brusič kovov
brusička kovov
CH
D
Obrábanie bežných kovových súčiastok na brúskach rôznych typov. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,510C8-120443
0444horizontárCHPráce na horizontálnych, vyvrtávacích strojoch a súradnicových vŕtačkách, univerzálnych strojoch pre opracovanie predmetov skriňovitého tvaru.3221,510C8-12-
0445ostrič nástrojovCHOstrenie a lapovanie všetkých nástrojov z rýchlorezných ocelí a spekaných karbidov.21016B8-12-
0446obrábačka kovovDObrábanie na jednoduchých jednoúčelových strojoch a nastavených výrobných zariadeniach.21016C8-12-
0451automechanik
automechanička
CH
D
Údržba a opravy motorových vozidiel všetkých druhov, spaľovacích motorov, podvozkov a bežné opravy elektrického výstroja.3221,510C8-12
(6 až 10 v II. r. učenia)
0451
0452mechanik motorových rušňov a motorových vozňovCHÚdržba a opravy všetkých druhov spaľovacích motorov, prevodových zariadení a ich príslušenstva na motorových rušňoch a opravy jednotlivých súčiastok uvedených celkov.3221,510C7-130452
0453letecký mechanikCHDemontáž, montáž, opravy a nastavovanie leteckých motorov a drakov lietadiel.322216C6-100453
0454chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
CH
D
Výroba a opravy chirurgických nástrojov a lekárskeho zariadenia.3221,510C8-120454
0455ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
CH
D
Zostavovanie ortopedických pomôcok a konštrukcia protéz.3221,510C6-80455
0456mechanik vákuových zariadení
mechanička vákuových zariadení
CH
D
Nastavovanie a opravy vákuových zariadení.3221,510C6-100456
0457mechanik odevných strojov
mechanička odevných strojov
CH
D
Opravy, údržba a nastavovanie bežných i špeciálnych strojov v odevnom priemysle.3221,510C6-100457
0461mechanik
mechanička
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy optických, meracích a iných prístrojov rôznych druhov.3221,510C8-120461
0462mechanik organizačných a výpočtových strojov
mechanička organizačných a výpočtových strojov
CH
D
Výroba, nastavovanie, údržba a opravy kancelárskych strojov, mechanických a elektrónkových triediacich strojov.3221,510C8-100461
(alter. c),
0462
0463hodinár
hodinárka
CH
D
Výroba a opravy hodiniek, budíkov a rôznych druhov hodín.3221,510C6-80463
0471galvanizérCHElektrolytické pokovovanie predmetov, prípravné a dokončovacie práce. Bežná údržba galvanického zariadenia.3221,510B*)8-120471
0472smaltér
smaltérka
CH
D
Pokrývanie kovových predmetov porcelánovými a kovovými smaltami.21016B*)8-120472
0473kábelár
kábelárka
CH
D
Výroba, opravy a údržba káblov a iných ohybných vodičov.3221,510C8-120473
0474nožiar
nožiarka
CH
D
Výroba a opravy nožov, príborov a nožiarskej galantérie.3221,510C8-100474
0482kovotlačiarCHVýroba bežných predmetov z jemného plechu na kovotlačiarskych strojoch. Nastavovanie a bežná údržba týchto strojov.3221,510C6-100482
0483pasiar
pasiarka
CH
D
Výroba ozdobných umeleckých kovových predmetov.3221,510C6-100483
0484pasiar bižutérie
pasiarka bižutérie
CH
D
Výroba úžitkovej a umeleckej bižutérie.21016C8-120484
0485rytec kovov
rytkyňa kovov
CH
D
Rytie kovov podľa potrieb jednotlivých odvetví. Nastavovanie a obsluha používaných strojov, prístrojov a nástrojov.322210C6-80485
0914
0915
1028
0486zlatník a strieborník
zlatníčka a strieborníčka
CH
D
Výroba a opravy šperkov, drobných ozdrobných a úžitkových predmetov z drahých a iných kovov.3221,510C8-100486
1234567891011
05 - Elektrotechnika
0501elektromontér rozvodných zariadeníCHStavba, udržiavanie, skúšanie, opravy elektrovodných sietí, elektrických inštalácií, svetelných, motorových a silnoprúdových zariadení, včítane transformovní a rozvodní.3181,59A*)8-100501
0502prevádzkový elektromontér
prevádzková elektromontérka
CH
D
Montáž, inštalácia, pripojovanie, skúšanie, obsluha, údržba a opravy elektrotechnického priemyselného a poľnohospodárskeho zariadenia.3221,510C8-100502
0503elektromechanik
elektromechanička
CH
D
Výroba, montáž, nastavovanie, opravy a skúšanie elektrických strojov, prístrojov a elektrického výstroja každého druhu. Navíjanie elektrických strojov a ich skúšanie.3221,510C8-120503
0505montér spojových zariadení
montérka spojových zariadení
CH
D
Montáž, udržiavanie, opravy diaľkových oznamovacích zariadení.322216C8-120505
0506mechanik elektronických zariadení
mechanička elektronických zariadení
CH
D
Výroba, zriaďovanie a opravy elektrónkových a polovodičových oznamovacích a meracích zariadení.322216C8-12
(4 až 6 v II. roku učenia)
0506
0507elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
CH
D
Výroba, montáž, údržba a opravy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení všetkých druhov.330220C8-120507
0508spojový montérCHStavba, udržovanie, skúšanie, uvádzanie do prevádzky a opravy oznamovacích nadzemných a káblových vedení, rozvodných zariadení a účastníckych telefónnych zariadení. Stavba vedení rozhlasu po drôte, ich opravy a skúšanie.322216B*)8-100508
0509spojový mechanik
spojová mechanička
CH
D
Stavba, zriaďovanie, zapojovanie, údržba, opravy a technická prevádzka všetkých zariadení automatických aj manuálnych telefónnych ústrední rôznych systémov a všetkých ďalekopisných zariadení.333222C8-120509
0510mechanik diaľkových spojov
mechanička diaľkových spojov
CH
D
Stavba, zriaďovanie, zapojovanie, údržba a technická prevádzka drôtových frekvenčných zosilňovacích zariadení a zložitých zariadení pre mnohonásobné využitie vedenia.333222C8-120510
0511mechanik rádiových spojov
mechanička rádiových spojov
Zrušený od 1. 9. 1969. Príprava kvalifikovaných pracovníkov sa bude zabezpečovať v študijnom odbore 10-2-06 Spojová technika.*)
0512mechanik meracích a regulačných prístrojov
mechanička meracích a regulačných prístrojov
CH
D
Montáž, výroba, opravy a skúšanie elektrických, meracích, regulačných, ochranných a riadiacich prístrojov a prístrojov na tepelno-technickú kontrolu.322222C8-120512
1234567891011
06 - Stavebníctvo
0601murárCHMurovanie z tehál, tvárnic a kameňa. Vnútorné a jednoduché vonkajšie omietky, jednoduché betonárske práce, osadzovanie prefabrikátov a výrobkov pridruženej stavebnej výroby.3221,510A*)8-120601
0603tesárCHRučné a strojové obrábanie dreva pri výrobe a montáži drevených tesárskych konštrukcií; lepené konštrukcie; montáž rúrkových konštrukcií.3221,510A*)6-80603
0604železobetonárCHPríprava, ukladanie oceľovej výstuže pre železobetónové konštrukcie, prefabrikáty a betónovanie. Jednoduché kováčske práce pri príprave výstuže.32218A*)8-100604
0609stavebný montážnikCHZákladné znalosti všetkých odborných prác spojených s vykonávaním stavebných montáží. Všetky odborné stavebné práce pri osadzovaní prefabrikátov, blokov a panelov.3221,510A*)8-100609
0610strojník prefabrikácie
strojníčka prefabrikácie
CH
D
Obsluha a drobná údržba výrobných liniek a agregátov na výrobu prefabrikovaných stavebných dielcov.3221,510B*)8-100610
0611betonár stavebných dielcovCHRučná a strojová výroba železobetónových stavebných dielcov včítane úpravy foriem zabudovaných inštalácií a povrchového spracovania.32218A*)8-100611
0612kamenárCHRučné a strojové rozlamovanie a opracovanie kameňa. Osadzovanie kamenárskych stavebných a pomníkových výrobkov.3221,510A*)8-100612
0614dláždičCHKladenie, opravy a údržba vonkajších dlažieb ciest a chodníkov. Asfaltovanie vozoviek a chodníkov.21016A*)8-120614
0616izolatérCHIzolácia stavieb, konštrukcií a zariadení proti teplu, zvuku a otrasom z rôznych materiálov včítane povrchových úprav.32218B*)6-80616
0617pokrývačCHKladenie krytín striech a iných konštrukcií z rôznych materiálov. Opravy a údržba týchto krytín. Demontáž a montáž aj nátery jednoduchých klampiarskych strechových výrobkov.32218A*)4-60617
0618inštalatérCHMontáž, demontáž a opravy vnútorného rozvodu a zariadenia kanalizácie, vodovodov, plynovodov a ústredného kúrenia.3221,510B*)8-12
(v II. r. 4 až 6)
0618
0619sklenár
sklenárka
CH
D
Zasklievanie stavebných konštrukcií z rozličných materiálov rôznymi spôsobmi a druhmi skla. Rámovanie obrazov, jednoduché zušľachťovanie plochého skla.21016B8-100619
0620podlahárCHKladenie a opravy parketových podláh, podlahových povlakov a krytín. Zhotovovanie podložiek tlmiacich zvuk, xylolitových, anhydritových a štrkových podláh.32218A*)6-80620
0621maliar iziebCHPríprava povrchu a maliarske práce vápennými, glejovými, latexovými a olejovými farbami rôznymi technikami. Opravy a údržba malieb.322210B*)8-100621
0623maliar a natieračCHPríprava povrchu, jednoduché maliarske a natieračské práce na rôznych podkladoch bežnými technikami.32218B*)8-100623
0625lakovník
lakovníčka
CH
D
Ochranné nátery konštrukcií a zariadení na rôznych podkladoch a rôznymi technikami. Zhotovovanie nápisov, dopravných značiek, prípadne lakovanie áut.3221,510B*)†)8-100625
0628kominárCHČistenie komínov, dymovodov, vykurovadiel, kotlov, pecí a varných panví. Kolaudácia komínov a zisťovanie stavebno-požiarnych nedostatkov. Stavba a opravy kachľových pecí, šporákov a práčňových kotlov.31816A*)8-100627
(časť peciar)
0628
0631geodetický merač
geodetická meračka
CH
D
Obsluha, udržovanie a nastavovanie geodetických strojov. Meranie a vytyčovanie v teréne. Stavba meračských signálov a osadzovanie meračských znakov. Jednoduché prekresľovanie a popisovanie meračských podkladov.31816A*)8-120631
1234567891011
07 - Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
0701strojník pre výrobu stavebných hmôtCHÚprava surovín. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementárskych a vápenníckych pecí. Ručné a strojové spracovanie kovov, montáž a údržba cementárskych a vápenníckych agregátov.32218A*)8-100701
0712formovač žiaruvzdornej keramikyCHVýroba žiaruvzdorných tvárnic z keramických hmôt. Príprava hmôt, ručné a strojové tvarovanie a príprava na vypaľovanie výrobkov.21016A*)8-100712
0713formovač chemickej kameniny
formovačka chemickej kameniny
CH
D
Výroba kyselinovzdorných kameninových nádob, potrubia a rôznych zariadení pre chemické prevádzky. Príprava hmôt, modelovanie, vytáčanie a príprava na vypaľovanie výrobkov.3221,510A*)8-100713
0714keramik brúsnych prostriedkov
keramička brúsnych prostriedkov
CH
D
Výroba brúsnych prostriedkov, príprava hmôt, tvarovanie výrobkov za surova, príprava na vypaľovanie, obrábanie. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.21016C8-100714
0715elektrokeramik
elektrokeramička
CH
D
Vytváranie elektrotechnických izolačných výrobkov z porcelánu.3181,59C*)8-100715
0716výrobca stavebnej keramiky
výrobkyňa stavebnej keramiky
CH
D
Strojová a ručná výroba obkladačiek, kachlí, dlaždíc a ich sušenie, triedenie, kalibrovanie, rezanie, glazovanie (s výnimkou glazovania olovnatými glazúrami) a balenie.21016B8-100716
0721modelár keramiky
modelárka keramiky
CH
D
Zhotovovanie modelov a foriem v sadrovni keramických závodov.3221,510C6-100721
0724vylievač zdravotníckej keramikyCHVýroba predmetov zdravotníckej keramiky.3181,59B*)10-150724
0725keramik
keramička
CH
D
Vytváranie a zhotovovanie jednoduchých keramických výrobkov.3181,59C8-120725
0728maliar keramiky
maliarka keramiky
CH
D
Zdobenie keramických výrobkov rôznymi maliarskymi dekoračnými technikami.3221,510C8-120728
0751fúkač dutého sklaCHVyfukovanie a ručné vytváranie dutých úžitkových a ozdobných predmetov zo skla.3221,510A*)6-100751
0752fúkač technického skla
fúkačka technického skla
CH
D
Zhotovovanie technického a laboratórneho skla, technických a lekárskych teplomerov a hustomerov.3221,510B8-120752
0755mliaždič sklaCHZhotovovanie drobných úžitkových a ozdobných predmetov zo sklených tyčí.21016B*)10-150755
0756lisovač sklaCHZhotovovanie sklených úžitkových a ozdobných predmetov ručným a strojovým lisovaním.21016A*)6-100756
0757strojník sklárskych automatovCHNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojov na výrobu fliaš a obalového skla a strojov na ťahanie skleného a čadičového vlákna.3221,510A*)8-120757
0758strojník plochého sklaCHNastavovanie, obsluha a bežná údržba strojového zariadenia na výrobu plochého skla.3221,510A*)6-100758
0759sklár-vláknár
sklárka-vláknárka
CH
D
Výroba a spracovanie rôznych druhov skleného a čadičového vlákna.21016A*)8-120759
0770zušľachťovač plochého skla
zušľachťovačka plochého skla
CH
D
Zušľachťovanie ťahaného a liateho plochého a tvarovaného skla rezaním, brúsením, leštením, matovaním a ľadovaním. Výroba zušľachtených bezpečnostných skiel a zrkadiel.21016C*)6-10-
0773brusič skla
brusička skla
CH
D
Brúsenie plôch, navrtávanie a zabrusovanie výrobkov úžitkového a technického skla; brúsenie sklenej bižutérie.21016C8-120773
0774brusič dutého skla
brusička dutého skla
CH
D
Zušľachťovanie ozdobných sklených výrobkov brúsením na hlboko.3221,59C8-120774
0775rytec skla
rytkyňa skla
CH
D
Zušľachťovanie ozdobných sklených výrobkov rytín. Kreslenie a rytie dekorov podľa predlohy.3221,510C6-100775
0776maliar skla
maliarka skla
CH
D
Kreslenie, maľovanie a leptanie rôznych druhov dekorov na sklo.3221,510C8-120776
0777výrobca sklenej bižutérie
výrobkyňa sklenej bižutérie
CH
D
Navíjanie sklenej bižutérie a jej povrchová úprava.21016C8-120777
0781optik
optička
CH
D
Ručné a strojové opracovanie skiel pre optických prístrojov.3221,510C8-120781
0782mechanik okuliarovej optiky
mechanička okuliarovej optiky
CH
D
Výroba okuliarových kovových obrúb a z plastických látok trieskovým obrábaním, ochran. okuliarov a ochran. štítov, farbenie okuliarových obrúb z plastických látok, pokovovanie slnečných skiel a nastavovanie strojov a prípravkov.21016C8-120782
0783mechanik optiky
mechanička optiky
CH
D
Ručné a strojové opracovanie okuliarových skiel, voľnej optiky, skiel pre oftalmologické a iné prístroje.3221,510C8-120783
0784brusič technického a šperkového kameňa
brusička technického a šperkového kameňa
CH
D
Brúsenie a obrábanie šperkových a technických syntetických a prírodných kameňov.3221,510C8-120784
0791výrobca gombíkov
výrobkyňa gombíkov
CH
D
Strojová výroba gombíkov a drobnej bižutérie z perlete, rohoviny, dreva a plastických látok.3221,510B*)8-120791
1234567891011
08 - Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
0801výrobca drevárskych polotovarovCHZákladné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej piliarskej a impregnárskej výroby.
Príprava rôznych výrobkov na impregnovanie a ich impregnácia. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.
21016A*)10-150801
0803
0804preglejkár
preglejkárka
CH
D
Spracovanie a obrábanie dreva a iných materiálov. Základné a odborné práce v odvetví výroby dýh, preglejok a v pridruženej výrobe. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,510A*)10-150804
0805stolár
stolárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby nábytku, stavebnostolárskych konštrukcií a opravárskych služieb. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,510C8-120805
0808čalúnnik a dekoratér
čalúnnička a dekoratérka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej čalúnnickej výroby, včítane opravárskych služieb. Výroba čalúneného nábytku, čalúnenie dopravných prostriedkov a vykonávanie rôznych dekoratérskych prác. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.32216C8-120808
0809debnár a obaliarCHZákladné a odborné práce v odvetví obalovej techniky. Výroba a oprava debnárskych a obalových výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.32216B*)10-150809
0810kolárCHZákladné a odborné práce v odvetví výroby včítane opravárskych služieb. Výroba kolárskych výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3181,59A*)8-120810
0811košikár a pletiar nábytku
košikárka a pletiarka nábytku
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby. Výroba košikárskych výrobkov, pleteného nábytku a umeleckých výrobkov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.21016C6-120811
0812kefár
kefárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví kefárskej výroby. Výroba všetkých druhov kief, štetiek a štetcov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.2613C10-150812
0813tokár dreva a nekovových materiálov
tokárka dreva a nekovových materiálov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví tokárskej výroby. Zhotovovanie tvárnic a tvarovacích pomôcok pre výrobu skla z dreva a z plastických látok. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.21016B6-80769
0813
0814ramár
ramárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví ramárskej výroby. Výroba líšt a rámov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.21016C8-120814
0815tužkár
tužkárka
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví hlavnej a pridruženej tužkárskej výroby. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.21016B8-120815
0816mechanik výroby konštrukčných dosák
mechanička výroby konštrukčných dosák
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby konštrukčných dosák aglomerovaním z pilín, triesok a vláknitých látok. Spracovanie drevného odpadu a iných materiálov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3221,51010-150804
0817výrobca športových potrieb
výrobkyňa športových potrieb
CH
D
Odborné práce pri sériovej a individuálnej výrobe a oprave športového náradia a člnov z dreva a plastických látok a čiastočne i z kovov. Nastavovanie, údržba a obsluha drevoobrábacích a niektorých kovoobrábacích strojov a nástrojov.3221,510C8-120817
0851mechanik strunových hudobných nástrojov
mechanička strunových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby sláčikových a brnkacích nástrojov a ich montovanie. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.322216C8-120851
0852mechanik klávesových hudobných nástrojov
mechanička klávesových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby a opráv pián, pianín, harmónií a harmoník. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.322216C8-120852
0853mechanik dychových hudobných nástrojov
mechanička dychových hudobných nástrojov
CH
D
Základné a odborné práce v odvetví výroby kovových a drevených dychových nástrojov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.322216C8-120853
1234567891011
09 - Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia
0901sadzač
sadzačka
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy kníhtlačovej techniky, obsluha a nastavovanie potrebných výrobých nástrojov, zariadení a strojov.422210B6-80901
0902tlačiar na kníhtlačových strojochCHPríprava jednofarebných i viacfarebných tlačových foriem, nastavovanie a obsluha kníhtlačových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.422210B4-60902
0906tlačiar na ofsetových strojochCHVšetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy, tlače z plochy, nastavovanie a obsluha tlačových strojov a zariadení. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.422210B4-60906
0908planograf
planografka
CH
D
Kopírovanie kresieb na svetlotlačové papiere a zhotovovanie jednofarebných i viacfarebných tlačovín pomocou tlače zo želatínivej hmoty.21016B4-80908
0917stereotypérCHZhotovovanie matríc, odliatkov a výliskov do používaných materiálov pre kníhtlačiarsku techniku. Nastavovanie a obsluha nástrojov, prístrojov a strojov pri výrobe.21016B4-80917
0918pečiatkár
pečiatkárka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných na zhotovovanie pečiatok. Základné a odborné práce v odbore. Nastavovanie a obsluha prístrojov a mechanizmov.3221,510B8-120918
0920tlačiar na maloofsetových strojoch
tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH
D
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačových foriem pre maloofsetové stroje, nastavovanie a obsluha maloofsetových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov.21016B8-10-
0921reprodukčný grafik
reprodukčná grafička
CH
D
Všetky druhy prác grafickej reprodukcie v základných tlačových technikách, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných strojov, zariadení a nástrojov. Používanie meracích prístrojov.422210B4-80921
0931knihár
knihárka
CH
D
Všetka strojová väzba tlačovín, ostatné druhy knihárskych prác, spracovanie knihárskych materiálov, nastavovanie a obsluha knihárskych nástrojov, prístrojov a strojov.322210B8-120931
0932priemyslový knihár
priemyslová knihárka
CH
D
Kvalifikované práce pri priemyselnom spracovaní knižnej väzby, obsluha knihárskych strojov, zariadení a nástrojov.21016B8-12-
0941mechanik polygrafických strojovCHÚdržba a nastavovanie polygrafických strojov, prístrojov a nástrojov.322210C4-6-
0951fotograf
fotografka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných v čiernobielej a farebnej fotografii. Základné a odborné práce interiérovej, exteriérovej a laboratórnej práxe včítane spracovania úzkych filmov. Nastavovanie a obsluha fotografických a filmových prístrojov, osvetľovacích zdrojov a zväčšovacích prístrojov.318210C8-100951
0952filmový laborant
filmová laborantka
CH
D
Spracovanie materiálov používaných vo filmovej výrobe a v laboratóriách. Základné a odborné laboratórne práce. Nastavovanie a obsluha laboratórnych prístrojov, kúpeľov a regulačných aparatúr.3221,510C8-120952
0953lisovačka gramofónových platníDSpracovanie materiálov používaných vo výrobe gramofónových platní. Základné a odborné práce na poloautomatických a automatických hydraulických lisoch. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.21016C10-150953
1234567891011
10 - Textil a odevníctvo
1002trepáč
trepáčka
CH
D
Prípravné práce pri spracovaní ľanu a obsluha trepárskych strojov. Triedenie vláken.21016B*)8-121002
1003pradiar
pradiarka
CH
D
Pradenie (súkanie), bežné nastavovanie, údržba predpriadacích, dopriadacích a súkacích strojov.21016B*)††)8-121003
1005technický plstiar
technická plstiarka
CH
D
Výroba technickej plsti a obsluha, bežné nastavovanie a údržba strojov na výrobu technickej plsti.21016B*)8-121005
1006tkáč
tkáčka
CH
D
Obsluha, bežné nastavovanie a údržba súkacích, snovacích a šlichtovacích strojov. Tkanie, bežné nastavovanie a údržba mechanických, automatických, žakarových alebo špeciálnych stavov.21016B8-121006
1010prámikár
prámikárka
CH
D
Výroba prámikárskeho tovaru na paličkovacích a háčkovacích strojoch a ich bežná údržba.21016C8-121010
1011pletiar
pletiarka
CH
D
Výroba pleteného krosienkového tovaru a všetkých druhov pančúch. Obsluha a bežná údržba strojov.21016C8-121011
1013úpravárka a retiazkovačka pančúchDRetiazkovanie, zošívanie, opravovanie, triedenie a párovanie všetkých druhov pančúch a ponožiek.21016C10-151013
1016strojová čipkárkaDPrípravné a dokončovacie práce pri výrobe čipiek, záclon a tylu. Obsluha, bežné nastavovanie a údržba paličkovacích a galónových strojov.21016C6-101016
1017tkáč čipiek
tkáčka čipiek
CH
D
Tkanie čipiek, záclon a tylu, obsluha, bežné nastavovanie a údržba záclonových, čipkárskych a tylových strojov.3221,510B4-61017
1019nastavovač textilných strojovCHNastavovanie, opravy a montáže rôznych textilných strojov v pradiarňach alebo tkáčovniach, trepárňach alebo úpravniach.3221,510C6-101019
1020nastavovač pletiarskych strojov
nastavovačka pletiarskych strojov
CH
D
Nastavovanie, opravy a údržba pletiarskych strojov.3221,510C6-101020
1022farbiar
farbiarka
CH
D
Príprava farbív. Farbenie textilných vlákien, priadzí, tkanín, pletenín alebo bielizne a odevov.3181,59B*)6-101022
1024úpravár textílií
úpravárka textílií
CH
D
Bielenie textilných vlákien, priadzí a tkanín. Prípravné, doplňovacie a konečné práce pri zušľachťovaní tkanín.21016B6-101024
1025tlačiar tkanín
tlačiarka tkanín
CH
D
Potlačovanie tkanín jednoduchými a zložitými vzormi pomocou šablón. Výroba a príprava šablón pre tlač. Ručné potlačovanie pomocou foriem.318210B4-61025
1027strojový tlačiar tkanín a pletenín
strojová tlačiarka tkanín a pletenín
CH
D
Potlačovanie tkanín a pletenín jednofarebnými a viacfarebnými vzormi. Obsluha, nastavovanie a údržba tlačiaceho stroja.318210B6-101027
1028rytec tlačiacich a raziacich valcov
rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
CH
D
Ručné a mechanizované spôsoby výroby vzorov na tlačiacich a raziacich valcoch pre textilný a chemický priemysel.322210B4-60485
1033chemik práčovní a čistiarní
chemička práčovní a čistiarní
CH
D
Chemické a mechanické čistenie a pranie odevov a bielizne. Obsluha a údržba príslušných strojov a zariadení. Prijímanie, triedenie a výdaj odevov a bielizne. Administratívne práce v zberniach.3221,510B*)8-101033
1043strojová vyšívačkaDOdborné práce na vyšívacích strojoch.21016C6-101043
1050klobučnícky plstiar
klobučnícka plstiarka
CH
D
Ručná a strojová výroba klobučníckych polotovarov. Bežné nastavovanie a údržba strojov pre spracovanie klobučníckej plsti.21016B*)8-121050
1051klobučník
klobučníčka
CH
D
Výroba klobúkov z vlasových a vlnených polotovarov.21016C8-121051
1052priemyselná modistkaDVýroba dámskych a detských klobúkov podľa predlôh. Šitie čiapok.21016C8-121052
1053dámsky krajčír
dámska krajčírka
CH
D
Výroba a opravy dámskych alebo dievčenských vrchných odevov.322216C8-121053
1054pánsky krajčír
pánska krajčírka
CH
D
Výroba a opravy pánskych alebo chlapčenských vrchných odevov.322216C8-121054
1055krajčírkaDVýroba dámskej a pánskej bielizne a jednoduchých šiat z tkanín alebo pletenín.21016C8-121055
1056výrobkyňa baretiek a fezovDŠpeciálna výroba a úprava všetkých druhov baretiek a fezov.21016C8-12-
1057modistkaDSamostatné modelovanie a opravy dámskych a detských klobúkov podľa vlastných návrhov, prípadne predlôh a podľa požiadaviek zákazníkov.3221,51010-121052
1091výrobkyňa umelých kvetínDVýroba umelých kvetín a dekorácií z textilu, papiera, kože, vosku a iných materiálov. Výroba atráp, obsluha a údržba strojov.21016C10-151091
1092výrobkyňa textilných hračiekDVýroba všetkých druhov textilných hračiek s použitím plastických látok.21016C10-151092
1234567891011
11 - Spracovanie kože a výroba obuvi
1101garbiarCHSpracovanie koží a kožiek všetkých druhov na usne. Druhy a vlastnosti spracúvanej suroviny, obsluha a jednoduchá údržba používaných strojov a zariadení.21016B*)6-101101
1102vyrábač kožušínCHČistenie kožušín, úprava, miazdrenie, ručné a strojové namáčanie, príprava na činenie, sušenie a úprava po činení. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3221,510B*)6-101102
1111kožušník
kožušníčka
CH
D
Spracovanie rôznych druhov kožušín, zhotovovanie a ošetrovanie kožušníckych výrobkov a ich opravy. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,59C6-101111
1112šička kožuchovDŠitie kožušinových odevov a čiapok. Druhy a vlastnosti používaného materiálu. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.21016C8-121112
1113rukavičkárCHSpracovanie, príprava a strihanie rukavičkárskych koží a iných materiálov na šitie rukavíc. Znalosť spracúvaného základného a pomocného materiálu.3221,59C6-101113
1114šička rukavícDŠitie a úprava všetkých druhov kožených, pletených a krosienkových rukavíc.21016C10-151114
1115brašnár
brašnárka
CH
D
Výroba a oprava brašien, aktoviek, kabeliek, kufrov, puzdier, športových potrieb a galantérie z kože, textilu a plastických látok. Manipulácia a základná údržba používaných strojov.3221,59C8-121115
1116sedlár-manžetár
sedlárka-manžetárka
CH
D
Výroba a opravy postrojov a výstrojov, manžiet, remeňov a všetkých druhov športových potrieb a iných predmetov z usní, plastických látok a textílií. Bežné práce pri výrobe remeňov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,510B8-121116
1117bandažista
bandažistka
CH
D
Výroba ortopedických pomôcok a protéz podľa lekárskeho predpisu.3181,59C6-101117
1150úpravárka usníDSpracovanie všetkých druhov usní pre obuvnícke a galantérne účely na úpravárenskom úseku, počínajúc strojovým vyrážaním až do konečnej úpravy, okrem strojového leštenia.21016B*)6-10-
1151vysekávač usní
vysekávačka usní
CH
D
Vysekávanie a úprava zvrškových a spodkových dielcov pre výrobu obuvi. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.32218C6-101151
1152zvrškár
zvrškárka
CH
D
Šitie a úprava zvrškov z kožených, textilných a plastických materiálov. Obsluha a jednoduchá údržba používaných strojov.21016C8-121152
1153strojový obuvník
strojová obuvníčka
CH
D
Všetky práce pri hromadnej výrobe obuvi až po hotový výrobok. Znalosť základných i pomocných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.21016B*)6-101153
1154obuvník
obuvníčka
CH
D
Výroba a opravy obuvi včítane zákazkovej práce na mieru. Znalosť používaných materiálov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,510B*)8-101154
1155ortopedický obuvník
ortopedická obuvníčka
CH
D
Výroba ortopedickej obuvi podľa lekárskeho predpisu a jej opravy. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.3221,510B*)6-101155
1157obuvnícky gumárCHVýroba gumovej, valcovanej, galantérnej a lisovanej obuvi. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.21016B*)6-101157
1158opravár obuvi
opravárka obuvi
CH
D
Všetky práce pri ručnej a strojovej oprave všetkých druhov obuvi. Znalosť používaných materiálov a technologických postupov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov.21016B*)8-10-
1161modelár kopýtCHZhotovovanie kopýt na výrobu obuvi z dreva, kovu a plastických látok. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,510C6-101161
1234567891011
12 - Potravinárstvo
1201mlynárCHSpracovanie obilnín na múku a ostatné mlynárske výrobky. Skladovanie a čistenie obilia. Obsluha a bežná údržba mlynského strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.3221,59B*)8-101201
1202pekár
pekárka
CH
D
Výroba chleba, bežného a jemného pečiva. Príprava cesta, kysnutie, tvarovanie a pečenie. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.31816B*)8-101202
1203pečivár
pečivárka
CH
D
Výroba trvanlivého pečiva. Príprava cesta, náplní a poliev, pečenie a úprava výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.21016C8-101203
1204cukrár
cukrárka
CH
D
Výroba všetkých druhov cukrárskeho tovaru, múčnikov, krémov a zmrzlín. Príprava cesta, náplní a poliev, pečenie, úprava a zdobenie cukrárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,59C8-101204
1205cukrovinkár
cukrovinkárka
CH
D
Výroba čokolád a cukroviniek všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.21016C8-101205
1206mliekár
mliekárka
CH
D
Spracovanie mlieka a výroba masla, syrov a ostatných mliekárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,59C10-121206
1207chemik tukov
chemička tukov
CH
D
Výroba mydla, margarínu a polievkových prípravkov. Nastavovanie, obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.3221,59C8-101207
1208mäsiar a údenárCHZabíjanie všetkých druhov jatočných zvierat, delenie a vykosťovanie mäsa. Výroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.3221,59B8-101208
1209údenárkaDVýroba všetkých druhov údenárskych výrobkov. Obsluha a bežná údržba výrobného zariadenia.21016C8-101209
1210konzervár
konzervárka
CH
D
Konzervovanie ovocia a zeleniny. Výroba zaváranín, džemov a kandizovaného ovocia, sukusov a sirupov, ovocných vín, muštov, sódoviek a nealkoholických nápojov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.21016C8-101210
1211sladovníkCHPríjem, ošetrovanie a skladovanie jačmeňa. Výroba sladov všetkých typov. Výroba mladiny, kvasenie, filtrácia a stáčanie piva, jednoduchá analytická kontrola surovín a výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.3221,59B8-101211
1212priemyselný hydinár
priemyselná hydinárka
CH
D
Zabíjanie hydiny. Spracovanie hydina a vajec. Výroba hydinárskych konzerv a vajcových výrobkov. Obsluha a bežná údržba strojového zariadenia.21016B*)8-121212
1213cestovinárCHObsluha strojového zariadenia vo výrobe cestovín.21016C6-10-
1214chemik kvasných procesov
chemička kvasných procesov
CH
D
Riadenie a ovládanie prevádzkových chemických aparatúr a zariadení pri výrobe látok, ktoré sa získavajú fermentačným procesom. Bežná údržba strojového zariadenia. Vykonávanie prevádzkovo-kontrolných rozborov a skúšok.21016C8-10-
1221priemyslový krmivár
priemyslová krmivárka
CH
D
Priemyslová výroba krmív, miešanie hnojív, príjem a skladovanie surovín, príprava osív a sadív. Obsluha a bežná údržba strojov a zariadení vo výrobniach krmív, miešarniach hnojív, skladoch a sušiarňach.32218A*)8-121221
1234567891011
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1302chovateľ hydiny
chovateľka hydiny
CH
D
Ošetrovanie, výkrm, liahnutie, odchov, kontrola nosnosti. Triedenie, balenie a rozosielanie vajec a kurčiat. Brakovanie, zabíjanie hydiny a úprava na trh.21016B*)10-151302
1303chovateľ koníCHChov koní - ošetrovanie a kŕmenie, ošetrovanie kopýt, pripúšťanie, ošetrovanie žrebných kobýl, pôrod, odchov žriebät. Zaúčovanie koní v záprahu a pod sedlom, ošetrovanie postrojov a výstroja.21016B*)8-121303
1304jazdec z povolania†)CHJazda na závodných koňoch. Ošetrovanie závodných jazdeckých koní a ich príprava na dostihy.15--A12-151304
1305rybárCHChov rýb a pridružená rybárska výroba. Hospodárenie na rybníkoch a v tečúcich vodách. Kŕmenie, liahnutie, výlovy, expedícia, letnenie. Úpravy rybníkov.21016B10-151305
1306včelár a ovocinár
včelárka a ovocinárka
CH
D
Chov včiel, údržba úľov, spracovanie medu a vosku. Pestovanie a ošetrovanie ovocných stromov a krov.3181,56B*)10-151306
1307záhradník
záhradníčka
CH
D
Pestovanie ovocných a okrasných stromov a krov, zeleniny a kvetín. Vo vinárskych oblastiach si pestovanie viniča, zber a spracovanie hrozna.3181,56C8-121307
1308poľnohospodár mechanizátor
poľnohospodárka mechanizátorka
CH
D
Pestovanie, ošetrovanie, zber a uskladňovanie poľnohospodárskych plodín. Ošetrovanie hovädzieho dobytka a ošípaných, kŕmenie, odstav, výber a pasenie. Obsluha, údržba a drobné opravy bežných poľnohospodárskych strojov v rastlinnej a živočíšnej výrobe, včítane riadenia traktora.2613A*)8-121308
1321opravár poľnohosp. strojov
opravárka poľnohosp. strojov
CH
D
Opravy a údržba všetkých poľnohospodárskych strojov, traktorov a mechanizačných zariadení poľnohospodárskej výroby. Údržba elektrospotrebičov a vodoinštalácie.3181,56C8-121321
1322kováč a podkúvačCHKováčske práce pri výrobe a opravách poľnohospodárskych strojov, náradia a zariadení. Zváranie kovov plameňom a elektrickým oblúkom. Ošetrovanie kopýt a paznechtov, podkúvanie záprahových zvierat.3181,56A*)8-121322
1324pestovateľ mechanizátor*)
pestovateľka mechanizátorka*)
CH
D
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov.1---A*)8-121324
1325chovateľ mechanizátor*)
chovateľka mechnizátorka*)
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe.1---A*)8-121325
1351lesníkCHPráce pri zbere lesných semien, v škôlkach, pri zalesňovaní, ošetrovaní porastov, ochrane lesa a v pridruženej lesnej výrobe. Ťažba dreva všetkými spôsobmi. Manipulácia, nakladanie a skladovanie dreva.21016B*)8-151351
1352lesný mechanizátorCHObsluha všetkých mechanizačných prostriedkov lesného hospodárstva, ich údržba a bežné opravy. Vedenie pracovných skupín pracujúcich s mechanizačnými prostriedkami.3221,510B*)8-121352
1361chovateľ laboratórnych zvierat**)
chovateľka laboratórnych zvierat**)
CH
D
Odborné ošetrovanie zdravých laboratórnych zvierat, sterilizácia krmív, organizácia chovu laboratórnych zvierat, rozoznávanie príznakov ochorenia mikroskopickým rozborom, obsluha sterilizátorov a autoklávov. Odborné zabíjanie zvierat, deratizácia a dezinfekcia objektov a vykonávanie jednoduchých pitiev zvierat. 16--A*)8-121361
1362chovateľ cudzokrajných zvierat
chovateľka cudzokrajných zvierat
CH
D
Chov zvierat v zoologických záhradách, odchytávanie, sputnávanie a vypúšťanie zvierat. Bezpečné zaobchádzanie s jedovatými plazmi. Prvá pomoc človeku a zvieraťu. Vkusné zariaďovanie ubikácií pre zvieratá, drobné remeselnícke opravy ubikácií a výbehov. Informovanie návštevníkov zoologických záhrad.21016A*)8-121362
1234567891011
14 - Doprava a spoje (prevádzkové odbory)
1401železničiar vnútropodnikovej dopravyCHZákladná prevádzková činnosť spojená s vnútropodnikovou dopravou.21016B*)12-191401
1402železničiar
železničiarka
CH
D
Základná prevádzková činnosť spojená so železničnou dopravou a prepravou.3221,510B*)8-121402
1411cestárCHVšetky práce pri stavbách a opravách ciest včítane obsluhy a ošetrovania cestných strojov a mechanizmov.31816B*)10-121411
1421traťový strojníkCHObsluha, údržba a opravy strojov a zariadení používaných pri oprave a obnove železničného zvršku a spodku.3221,5108-12-
1451spojový manipulant
spojová manipulantka
CH
D
Jednoduché práce v poštovej, telefónnej a telegrafnej prevádzke.21816C10-121451
1234567891011
15 - Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
1501predavač rozličného tovaru
predavačka rozličného tovaru
CH
D
Predaj bežných druhov priemyselného tovaru a potravín, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Nákup poľnohospodárskych výrobkov a lesných plodov. Základy aranžovania výkladných skríň. Administratívne práce v predajni. (Školí sa spoločne s učebným odborom č. 1502 predavač potravinárskeho tovaru - predavačka potravinárskeho tovaru.)31816C12-161501
1502predavač potravinárskeho tovaru
predavačka potravinárskeho tovaru
CH
D
Predaj všetkých druhov potravín, mäsa a mäsových výrobkov a predaj bežných druhov priemyselného tovaru, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.31816C12-161502
1504predavač priemyselného tovaru
predavačka priemyselného tovaru
CH
D
Predaj priemyselného tovaru podľa zamerania odborného výcviku (predaj hodín a klenotov, predaj zdravotníckych potrieb atď.). Odborné uskladňovanie a ošetrovanie predávaného tovaru. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.31816C12-161504
1511predavač motorových vozidiel
predavačka motorových vozidiel
CH
D
Predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.31816C12-161511
1512predavač elektrotechnického tovaru
predavačka elektrotechnického tovaru
CH
D
Predaj elektrotechnického a rádiotechnického materiálu a prístrojov, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.31816C12-161512
1513predavač drogistického tovaru
predavačka drogistického tovaru
CH
D
Predaj drogistického tovaru, fotografických prístrojov a materiálov, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Základy aranžovania. Administratívne práce v predajni.31816C12-161513
1515kníhkupec
kníhkupkyňa
CH
D
Ponuka a predaj kníh, hudobnín a gramofónových platní, ich odborné uskladňovanie. Základy aranžovania, propagačné a náborové akcie s knihou. Administratívne práce v kníhkupectve.31816C12-161515
1516predavač a skladník poľnohosp. strojov
predavačka a skladníčka poľnohosp. strojov
CH
D
Predaj poľnohospodárskych strojov, náhradných súčiastok a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Administratívne práce v skladoch a v predajni.31816C12-161516
1541aranžér
aranžérka
CH
D
Úprava tovaru a aranžovanie výkladných skríň, dekorovanie a výzdoba predajní. Kreslenie a písanie písma, technické spracovanie rôzneho materiálu pri aranžovaní.3181,59C10-141541
1551kuchár
kuchárka
CH
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne včítane diétnych jedál v zariadeniach verejného stravovania. Úprava jedál bežná i pre slávnostné príležitosti.3181,59C10-151551
1552čašník
servírka
CH
D
Úprava tabule a obsluha vo všetkých druhoch prevádzkární verejného stravovania pri bežných a slávnostných príležitostiach. Príprava jednoduchých jedál. Ošetrovanie všetkých druhov nápojov. Administratívne práce v závodoch verejného stravovania.31816C12-151552
1553kuchár a čašník
kuchárka a servírka
CH
D
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, výroba múčnikov a niektorých druhov cukrárskych výrobkov. Ošetrovanie, výčap a predaj nápojov. Úprava tabule a obsluha hostí pri bežných a slávnostných príležitostiach. Administratívne práce v prevádzkárňach verejného stravovania.3221,510C10-151553
1571holič a kaderník
holička a kaderníčka
CH
D
Holenie, strihanie, úprava a ondulácia vlasov. Farbenie vlasov. Zhotovovanie parochní. Úprava vlasov a fúzov (maskérstvo), základy kozmetiky.31816C8-12
(6 až 10 v II. r. učenia)
1571
1234567891011
16 - Ručná umeleckoremeselná výroba
1601kovolejárCHFormovanie a odlievanie diel sochárskeho umenia včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1602umelecký kováčCHUmelecko-remeselné kováčske a zvonárske práce včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1603umelecký zámočníkCHUmelecko-remeselné zámočnícke práce včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik0430
1604cizelér
cizelérka
CH
D
Cizelovanie, patinovanie a montáž kovolejárskych diel sochárskeho umenia včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik0481
1605umelecký pasiar
umelecká pasiarka
CH
D
Vytváranie umelecko-remeselných diel a predmetov z ušľachtilých kovov včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1611umelecký stolár
umelecká stolárka
CH
D
Umelecko-remeselné stolárske, interiérové a stavebné práce včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1612umelecký čalúnnik a dekoratér
umelecká čalúnnička a dekoratérka
CH
D
Umelecko-remeselné čalúnnické a dekoratérske práce.322210A*)indiv. výcvik-
1613umelecký spracovateľ dreva
umelecká spracovateľka dreva
CH
D
Umelecko-remeselné spracovanie dreva rezanín, dlabaním, štiepaním, sústružením a zdobenie kovom.322210A*)indiv. výcvik-
1614umelecký spracovateľ prírodných pletív
umelecká spracovateľka prírodných pletív
CH
D
Umelecko-remeselné pletiarske práce z prútia, slamy, trstiny, pálky a iných materiálov.322210A*)indiv. výcvik-
1621umelecký keramik
umelecká keramička
CH
D
Ručné vytváranie, tvarovanie a zdobenie keramiky podľa výtvarných návrhov.322210A*)indiv. výcvik-
1622umelecký sklárCHRučné tvarovanie hutníckeho skla podľa výtvarných návrhov.322210A*)indiv. výcvik-
1623perletiar
perletiarka
CH
D
Umelecko-remeselné spracovanie perlete a rohoviny rezbou a vykladaním.322210A*)indiv. výcvik-
1626sochár kameňaCHUmelecko-remeselné kamenosochárske práce podľa výtvarných predlôh.322210A*)indiv. výcvik-
1631ručný tkáč
ručná tkáčka
CH
D
Tkanie na ručných stavoch tradičnými technikami podľa výtvarných návrhov.322210A*)indiv. výcvik-
1632tkáč gobelínov
tkáčka gobelínov
CH
D
Vytváranie gobelínov podľa výtvarných návrhov a reštaurovanie historických gobelínov.322210A*)indiv. výcvik-
1635ručná vyšívačkaDRučná tvorba výtvarne náročných výšiviek tradičnými technikami.2101,58A*)indiv. výcvik-
1636ručná čipkárkaDRučná tvorba čipiek tradičnými technikami.2101,58A*)indiv. výcvik-
1637tlačiar textílií
tlačiarka textílií
CH
D
Príprava farbív, výroba šablón pre tlač a ručné potlačovanie tkanín pomocou foriem, štetcovou aj inou technikou.322210A*)indiv. výcvik-
1641umelecký maliar interiérovCHUmelecko-remeselné maliarske práce rôznymi technikami, včítane techniky sgrafit, fresco, secco a reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1642štukatérCHUmelecko-remeselné štukatérske práce stavebného a interiérového charakteru, vytváranie plastík a architektonických článkov, včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1643umelecký pozlacovač
umelecká pozlacovačka
CH
D
Umelecko-remeselné pozlacovačské práce, polychronia a reštaurátorské práce.322210A*)indiv. výcvik-
1644umelecký sklenárCHUmelecko-remeselné sklenárske diela vytvárané technikou zasadzovania do olova a iných materiálov, včítane reštaurátorských prác.322210A*)indiv. výcvik-
1651parochniar
parochniarka
CH
D
Ručná výroba a úprava parochní z prírodných i umelých materiálov.322210A*)indiv. výcvik-
1652obuvník scénickej a krojovej obuvi
obuvníčka scénickej a krojovej obuvi
CH
D
Ručná výroba scénickej, tanečnej a krojovej obuvi podľa návrhov výtvarníkov.322210A*)indiv. výcvik-
1653krajčír scénických kostýmov a krojov
krajčírka scénických kostýmov a krojov
CH
D
Ručná výroba a úpravy scénických a krojových odevov.322210A*)indiv. výcvik-
1655montér scénickej stavbyCHMontáž a demontáž scénických stavieb, včítane údržby.322210A*)indiv. výcvik-
1656scénický osvetľovačCHScénické osvetľovanie, bežná montáž, demontáž a údržba svetelnotechnických zariadení.322210A*)indiv. výcvik-

Vo všetkých učebných odboroch je jednotne ustanovený počet 40 učňov na jedného vychovávateľa.

III. ZRUŠENÉ UČEBNÉ ODBORY

0475 pilnikár

0602 fasádnik a štukatér

0615 asfaltér - izolatér

0711 tehliar

0727 hrnčiar

0802 zápalkár

0911 tlačiar hĺbkotlačovej techniky

1001 triedič vlny

1015 súkarka krepovačka

1044 povrazník

Príloha 2 vyhlášky č. 84/1965 Zb.

ZÁSADY PRE ZISŤOVANIE SOCIÁLNEJ POTREBNOSTI RODINY UČŇOV

Poznámky pod čiarou

*) Úprava Ministerstva školstva č. 7/1967 Ú. v., ktorou sa upravujú nomenklatúry skupín a odborov štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných a odborných školách, v znení úprav č. 24/1967 Ú. v. a č. 18/1968 Ú. v.

*) Suma odmeny nad 100 Kčs sa poskytuje pri dobrom prospechu učňa. Podľa výkladu ÚRO sa suma odmeny od 100 do 120 Kčs nezapočítava do vlastného príjmu učňa z hľadiska nároku rodičov na prídavky na deti.

) Kategória mesačnej odmeny je označená písmenami A, B, C a znamienkom*) preferované učebné odbory, v ktorých sa učňom poskytuje v prípravnom období bezplatné ubytovanie a stravovanie a neubytovaným učňom jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo.

**) V učebnom odbore č. 0101 je na 1 majstra odborného výcviku až 30 učňov, pokiaľ sú učni pridelení pri práci na povrchu bane kádrovým robotníkom.

) V učebnom odbore 0625 je preferencia len v prevádzkach, kde prevažuje striekacia technika, napr. automobilový a chemický priemysel.

††) V učebnom odbore č. 1003 je preferencia len pre odvetvie lykových vlákien.

) Podmienkou prijatia do učebného pomeru č. 1304 jazdec z povolania je vyučenie v učebnom odbore č. 1303 chovateľ koní.

*) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1324 a 1325 je vyučenie v učebnom odbore č. 1308 poľnohospodár-mechanizátor, poľnohospodárka-mechanizátorka.

**) Podmienkou prijatia do učebného odboru č. 1324, 1325 a 1361 je vyučenie v učebnom odbore č. 1308 - poľnohospodár mechanizátor, poľnohospodárka mechanizátorka.