Nariadenie vlády č. 81/1965 Zb.Vládne nariadenie o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad

Čiastka 38/1965
Platnosť od 11.08.1965 do31.12.1971
Účinnosť od 01.09.1965 do31.12.1971
Zrušený 153/1971 Zb.

81

VLÁDNE NARIADENIE

z 13. júla 1965

o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov a podľa § 44 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii:


Článok I

Pôsobnosť v metodickom riadení účtovnej evidencie a v dohľade nad jej vykonávaním patriacej Ministerstvu financií podľa § 44 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii a podľa vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady), prechádza na Ústrednú komisiu ľudovej kontroly a štatistiky.

Článok II

Ustanovenie § 11 ods. 2 vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady), v znení článku I vládneho nariadenia č. 120/1961 Zb. sa nahrádza týmito ustanoveniami:

(2) Za správnosť a prípustnosť uskutočnených operácií zachytených v účtovných dokladoch sú priamo zodpovední pracovníci, ktorí vykonanie týchto operácií v rámci svojej právomoci nariadili alebo schválili; títo pracovníci sú tiež povinní dôsledne a sústavne zabezpečovať kontrolu ich plnenia.

(3) Pracovníci, ktorí vyhotovujú účtovné doklady alebo sa podieľajú na ich obehu a spracovaní, sú povinní ich skontrolovať z hľadiska ich vecnej správnosti, a to pred ich zaúčtovaním. Výnimočne možno účtovné doklady skontrolovať po zaúčtovaní

a) ak ide o doklady, ktoré sa vyskytujú vo veľkom množstve a ich hodnotový úhrn je malý, alebo

b) ak organizácia vedie účtovné knihy ako zostavy vyhotovované na strojoch na dierne štítky alebo na samočinných počítacích strojoch a možnosť kontroly účtovných dokladov až po zaúčtovaní nevyhnutne vyplýva z postupu prác pri mechanizovanom alebo automatizovanom spracovaní účtovných dokladov.

(4) Vedúci organizácie určí s prihliadnutím na mieru závažnosti operácií a so zreteľom na zvláštne podmienky a potreby organizácie okruh operácií, pri ktorých musia pracovníci, ktorí vyhotovujú účtovné doklady alebo sa podieľajú na ich obehu a spracovaní, skontrolovať pred zaúčtovaním účtovných dokladov aj prípustnosť operácií zachytených v účtovných dokladoch.

(5) Vedúci organizácie určí, ktorí pracovníci a v akom rozsahu budú kontrolovať účtovné doklady a operácie podľa odseku 3 a 4.

(6) Ak zistí pracovník určený na kontrolu operácií neprípustnú operáciu overovanú účtovnými dokladmi, je povinný upovedomiť o tom pracovníka, ktorý ju nariadil alebo schválil; ak tento trvá na jej vykonaní alebo ak nesúhlasí s opatreniami na odstránenie následkov už uskutočnenej neprípustnej operácie, je pracovník určený na kontrolu operácií povinný upovedomiť o tom písomne vedúceho organizácie alebo jeho zástupcu a v závažných prípadoch aj príslušnú krajskú komisiu ľudovej kontroly a štatistiky (Mestskú komisiu ľudovej kontroly a štatistiky v Prahe), resp. Ústrednú komisiu ľudovej kontroly a štatistiky, ak ide o organizáciu podliehajúcu podľa ustanovenej pôsobnosti orgánov ľudovej kontroly*) iba jej kontrole.

(7) Vedúci pracovníci vecne príslušných útvarov sú povinní poskytovať pracovníkom, ktorí kontrolujú vecnú správnosť účtovných dokladov alebo prípustnosť operácií, požadované vysvetlenia, prípadne odborné posudky.

(8) Pokiaľ účtovní pracovníci neboli určení vedúcim organizácie na kontrolu vecnej správnosti účtovných dokladov alebo prípustnosti operácií, prekontrolujú pred zaúčtovaním účtovných dokladov oprávnenosť osôb, ktoré operácie nariadili, schválili alebo vykonali; súčasne skontrolujú úplnosť predpísaných náležitostí účtovných dokladov (pôvodných a zberných).“


Článok III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1965.


inž. Šimůnek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii a štatút orgánov ľudovej kontroly uverejnený v čiastke č. 5/1963 Vestníka Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky a registrovaný v čiastke č. 17/1963 Zbierky zákonov.