Vyhláška č. 79/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Čiastka 36/1965
Platnosť od 04.08.1965 do02.04.1979
Účinnosť od 19.08.1965 do02.04.1979
Zrušený 130/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 16 ods. 1 vstúpila v platnosť 22. mája 1965.

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júna 1965

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Dňa 22. mája 1965 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci.

Dohoda na základe svojho článku 16 ods. 1 vstúpila v platnosť 22. mája 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky vedené prianím ďalej prehlbovať a upevňovať priateľské a bratské vzťahy medzi národmi oboch krajín založené na zásadách proletárskeho internacionalizmu, usilujúc sa o ďalšie rozšírenie všestrannej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi socialistickými krajinami a o upevnenie ich ideovej jednoty v duchu zásad marxizmu - leninizmu a prajúc si napomáhať rozvoj socialistickej výstavby a kultúrnej revolúcie v oboch štátoch aj cestou cieľavedomého a plánovitého rozvíjania vzájomných stykov a spolupráce v oblasti školstva, vedy, kultúry, umenia, tlače, rozhlasu, televízie a telovýchovy, sa rozhodli uzavrieť Dohodu o kultúrnej spolupráci a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Čestmíra Císařa,

ministra školstva a kultúry,

vláda Bulharskej ľudovej republiky

Stajko Nedelčeva,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú všemožne napomáhať tomu, aby sa využili všetky prostriedky masovej propagácie a výchovy na oboznamovanie čo najširšieho okruhu pracujúcich s politickým, hospodárskym a kultúrnym životom druhej krajiny, ako aj s výsledkami dosiahnutými pri rozvíjaní socialistickej spoločnosti a kultúrnej revolúcie.

Článok 2

Spolupráca na základe tejto Dohody bude cieľavedomá a plánovitá. Príslušné orgány, organizácie a inštitúcie zmluvných strán môžu byť pri vykonávaní tejto spolupráce v priamom styku.

Pre výmenu názorov a na zabezpečenie koordinácie svojej činnosti môžu uzavierať príslušné dojednania, ktoré musia byť v súlade s touto Dohodou a vykonávacími plánmi dojednanými podľa článku 15 tejto Dohody.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvíjanie priamej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti školstva. Osobitná pozornosť sa bude venovať organizácii systému vzdelania a jeho obsahu. Obe zmluvné strany preto budú najmä:

a) rozvíjať spoluprácu medzi školami všetkých druhov a stupňov;

b) vykonávať vzájomnú výmenu školských, pedagogických a osvetových pracovníkov i celých delegácií za účelom konzultácií a výmeny skúseností, ako aj pre účasť na vedeckých konferenciách, seminároch a sympóziách;

c) uskutočňovať výmenu odborných materiálov, učebníc a iných periodických a neperiodických publikácií;

d) podporovať spoločnú tvorbu učebníc a učebných pomôcok, ich vydávanie, výrobu a výmenu.

2. Zmluvné strany budú vzájomne umožňovať občanom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách a učilištiach všetkých druhov a stupňov, budú rozvíjať a podporovať výmenu absolventov vysokých škôl, študentov, ako aj žiakov odborných škôl a vysielať občanov na vedeckú ašpirantúru a vedeckú prax.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať, aby sa na ich školách a ústavoch vyučovali jazyky, literatúra, prípadne iné predmety týkajúce sa poznania druhej krajiny. Za tým účelom zabezpečia, aby príslušné informácie o druhej krajine boli zaradené do učebných osnov, učebníc a iných publikácií.

2. Na vytvorenie podmienok pre plnenie odseku 1 tohto článku budú zmluvné strany pripravovať odborných pracovníkov a budú na ten účel využívať možnosti dlhodobého pôsobenia školských odborníkov druhej strany a prípadne zriaďovať príslušné lektoráty.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán budú v rámci platných právnych predpisov svojho štátu uznávať skúšky vykonané na školách a iných učilištiach druhej zmluvnej strany, ako aj vydané vysvedčenia a diplomy. Navzájom si na požiadanie budú zasielať odpisy týchto dokladov.

Článok 6

1. Zmluvné strany budú zabezpečovať spoluprácu v oblasti vedy sústavným prehlbovaním vzájomných vedeckých stykov na základe svojich štátnych plánov vedeckého výskumu, ako aj koordináciou a deľbou činnosti pri vykonávaní základného vedeckého výskumu priamo medzi vedeckými inštitúciami a jednotlivými vedeckými pracoviskami oboch zmluvných strán.

2. Pri spoločnom riešení vedeckých úloh bude sa hlavná pozornosť venovať úlohám, ktoré majú kľúčový význam pre rozvoj vedeckého bádania a národného hospodárstva zmluvných strán alebo ktoré vyplývajú z mnohostrannej vedeckej spolupráce medzi socialistickými štátmi.

3. Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie vedeckých pracovníkov a iných odborníkov na krátkodobé i dlhodobé študijné pobyty, na prednášky, na expertízy a na účasť na vedeckých zasadaniach a konferenciách.

4. Zmluvné strany budú taktiež podporovať výmenu vedeckých a odborných diel, časopisov a iných študijných a informačných materiálov, spoluprácu v oblasti nakladateľskej činnosti na úseku vedeckej literatúry, výmenu skúseností v oblasti plánovania a rozvoja vedy.

5. Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti z činnosti v medzinárodných vedeckých organizáciách a rozvíjať v tejto oblasti spoluprácu.

6. Príslušné orgány zmluvných strán umožnia v zhode s platnými zákonmi a predpismi pracovníkom druhej zmluvnej strany bádanie vo svojich knižniciach, archívoch, múzeách a vedeckých inštitúciách.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať tomu, aby sa občania ich krajín všestranne oboznamovali s kultúrnym dedičstvom národov druhej krajiny a s ich súčasnou umeleckou tvorbou.

Príslušné orgány zmluvných strán preto budú najmä:

a) vymieňať si skúsenosti z organizácie kultúrneho života najširších vrstiev obyvateľstva;

b) podporovať a organizovať priamu spoluprácu medzi kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a organizáciami oboch krajín;

c) uskutočňovať spoluprácu a výmenu kultúrnych pracovníkov, umeleckých súborov, vzájomne vysielať jednotlivých umelcov na vystúpenia, účasť na festivaloch, súťažiach a na študijný a prednáškový pobyt;

d) napomáhať uvádzanie divadelných, filmových a hudobných diel druhej krajiny a usporadúvanie umeleckých a iných výstav, ako aj rôznych iných akcií pre bližšie oboznámenie s kultúrou, umením a životom ľudu druhej krajiny; uľahčovať vzájomnú výmenu umeleckých publikácií, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel;

e) všestranne podporovať popularizáciu diel súčasnej socialistickej tvorby i kultúrneho dedičstva druhej krajiny;

f) podporovať prekladanie a vydávanie literárnych a iných umeleckých diel druhej krajiny, ako aj priamu spoluprácu v oblasti nakladateľskej činnosti na tomto úseku.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výmenu rozhlasových relácií a televíznych programov, programového materiálu, filmových týždenníkov a krátkych i celovečerných filmov a poskytovať podporu vzájomným návštevám rozhlasových, televíznych a filmových pracovníkov a umelcov.

Článok 9

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú sa starať o to, aby tlač ich krajín všestranne informovala o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote druhej krajiny, ako aj o spolupráci medzi oboma štátmi.

2. Spolupráca v odbore tlače sa bude vykonávať predovšetkým priamo medzi tlačovými agentúrami, redakciami novín a časopisov a organizáciami novinárov.

3. Zmluvné strany budú podporovať činnosť tlačových agentúr druhej zmluvnej strany a budú uľahčovať vzájomné vysielanie dopisovateľov a novinárov.

4. Príslušné orgány zmluvných strán budú podporovať výmenu informácií a periodickej tlače a umožňovať šírenie periodických a iných propagačných publikácií druhej zmluvnej strany.

Článok 10

1. Zmluvné strany budú podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk druhej zmluvnej strany.

2. Konkrétne podmienky pôsobnosti kultúrnych a informačných stredísk, ako aj rozsah ich činnosti sa medzi zmluvnými stranami upravia osobitným dohovorom.

Článok 11

1. Zmluvné strany budú podporovať a umožňovať priamy styk a spoluprácu medzi spoločenskými organizáciami oboch krajín, najmä odborovými organizáciami, organizáciami žien a mládeže. Pre jednotlivé formy spolupráce najmä v oblasti kultúry, umenia a športu platia príslušné ustanovenia tejto Dohody.

2. Spoločenské organizácie zmluvných strán sa môžu vo svojej pôsobnosti podieľať aj na spolupráci medzi jednotlivými orgánmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné styky v oblasti telesnej výchovy, najmä umožňovaním spoločných športových súťaží a stretnutí, vzájomnej výmeny skúseností medzi športovými organizáciami a inštitúciami a vzájomného vysielania športových družstiev, jednotlivých športovcov, trénerov a iných pracovníkov z oblasti telesnej výchovy.

Článok 13

Každá zo zmluvných strán bude občanom a právnickým osobám druhej zmluvnej strany zabezpečovať zákonnú ochranu autorských práv, vrátane práv, ktoré vzniknú zo spoluautorských diel, prípadne spojených alebo súborných diel.

Článok 14

Dovoz a vývoz predmetov vymieňaných na základe tejto Dohody sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán a medzinárodnými zmluvami záväznými pre obe zmluvné strany.

Článok 15

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávací plán, v ktorom budú ustanovené aj finančné podmienky plánovaných akcií.

2. Najmenej raz ročne sa zídu zástupcovia zmluvných strán na spoločnú schôdzku, na ktorej sa najmä zhodnotí plnenie vykonávacieho plánu za uplynulé obdobie, vymenia sa skúsenosti a prípadne dohodnú potrebné, vzájomne prospešné úpravy. V roku, v ktorom vyprší platnosť vykonávacieho plánu, sa na spoločnej schôdzke súčasne dojedná vykonávací plán na ďalšie časové obdobie.

3. Na plnenie úloh obsiahnutých v odsekoch 1 a 2 tohto článku môže sa v prípade účelnosti zriadiť taktiež spoločný československo-bulharský kultúrny výbor alebo podobný spoločný orgán.

Článok 16

1. Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu.

2. Dňom, keď vstúpi v platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda o kultúrnych a osvetových stykoch medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou podpísaná v Sofii 20. júna 1947.

3. Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie aspoň šesť mesiacov pred koncom prebiehajúceho päťročného obdobia.

Dané v Prahe 22. mája 1965 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

Čestmír Císař v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky

Stajko Nedelčev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.