Zákon č. 65/1965 Zb.Zákonník práce

Čiastka 32/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.2001 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.