Zákon č. 63/1965 Zb.Zákon o cestovných dokladoch

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do30.06.1991
Účinnosť od 01.08.1965 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Platnosť cestovných pasov a zvláštnych pasov vydaných podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch a cestovných pasov, diplomatických pasov a služobných pasov vydaných podľa zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, vydaných do 31. m...

63

ZÁKON

z 18. júna 1965

o cestovných dokladoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÝ ODDIEL

Cestovné doklady

§ 1

(1) Občania Československej socialistickej republiky môžu prekročiť štátne hranice Československej socialistickej republiky alebo sa zdržiavať v cudzine len s platným československým cestovným dokladom.

(2) Cestovný doklad obsahuje podstatné údaje o totožnosti občana a označenie, pre ktoré štáty, na koľko ciest a na akú dobu platí.

§ 2

Cestovné doklady sa vyhotovujú v českom alebo slovenskom jazyku a v jednom, prípadne v dvoch cudzích jazykoch.

DRUHÝ ODDIEL

Vydávanie cestovných dokladov

§ 3

Cestovné doklady vydáva Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zahraničných vecí a orgány nimi splnomocnené. Tieto orgány môžu platnosť cestovných dokladov aj rozšíriť alebo predĺžiť.

§ 4

(1) Vydanie cestovného dokladu môže sa odoprieť občanom,

a) ktorých cesta do cudziny by nebola v súlade so štátnymi záujmami,

b) proti ktorým sa vedie trestné konanie,

c) ktorí boli odsúdení pre trestný čin, pokiaľ sa na nich nehľadí, ako by neboli odsúdení, alebo pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené,

d) ktorí pri pobyte v cudzine svojím konaním poškodili dobré meno Československej socialistickej republiky.

(2) Vydaný cestovný doklad môže sa z dôvodov uvedených v odseku 1 odňať alebo jeho platnosť obmedziť. Cestovný doklad sa môže odňať aj vtedy, ak odpadol účel cesty, pre ktorý bol vydaný.


TRETÍ ODDIEL

Záverečné ustanovenia

§ 5

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na osoby bez štátnej príslušnosti zdržujúce sa trvale na území Československej socialistickej republiky.

§ 6

Ustanovenia branného zákona o cestovaní do cudziny a vysťahovaní zostávajú nedotknuté.

§ 7

Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí vydajú podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých ustanovia najmä druhy cestovných dokladov, dobu a územný rozsah ich platnosti a spôsob podávania žiadostí o ich vydanie.

§ 8

Zrušujú sa:

1. zákon č. 53/1949 Zb. o cestovných pasoch;

2. zákon č. 71/1922 Zb. o vysťahovalectve;

3. vládne nariadenie č. 170/1922 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o vysťahovalectve;

4. vládne nariadenie č. 66/1963 Zb. o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.