Vyhláška č. 62/1965 Zb.Vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva o výbušninách

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do30.06.1988
Účinnosť od 01.08.1965 do30.06.1988
Zrušený 51/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 61/1988 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1988.

62

VYHLÁŠKA

Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva

z 26. júna 1965,

o výbušninách

Ústredný banský úrad, Ministerstvo chemického priemyslu a Ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgámni podľa § 6a vládneho nariadenia č. 20/1954 Zb. o organizácií štátnej banskej správy v znení čl. I zákona č. 61/1965 Zb. ustanovujú:


§ 1

(1) Výbušniny sú látky (zlúčeniny alebo zmesi) v stave tuhom alebo tekutom, ktoré majú podľa technických pravidiel vlastností strelivín, trhavín, traskavín alebo výbušných pyrotechnických zloženín.

(2) Ustanovenia o výbušninách sa vzťahujú aj na výrobky obsahujúce výbušninu, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb a majetku (výbušné predmety), napr. základné roznietidlá, bleskovice, munícia, pyrotechnické výrobky.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o tom, či ide o výbušninu alebo výbušný predmet, rozhodne Ministerstvom všeobecného strojárstva alebo orgány (organizácie) nimi poverené.

§ 2

Každý, kto príde do styku s výbušninou, je povinný postupovať s najväčšou opatrnosťou a presne dodržiavať predpisy a pokyny o zaobchádzaní s výbušninami, aby neohrozil bezpečnosť osôb a majetku.

§ 3

Každé odcudzenie výbušnín, ako aj stratu alebo nález výbušniny mimo priestor závodu, v ktorom sa výbušniny vyrábajú, spracúvajú alebo používajú, musí ten, kto takú skutočnosť zistí, neodkladne ohlásiť najbližšiemu orgánu Verejnej bezpečnosti alebo najbližšiemu národnému výboru.

§ 4

(1) Vyrábať alebo spracúvať výbušniny alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín sú oprávnené len organizácie, ktoré určí Ministerstvo všeobecného strojárstva, ak ide o traskaviny, pyrotechnické zloženiny alebo výbušné predmety, alebo Ministerstvo chemického priemyslu, ak ide o trhaviny alebo streliviny.

(2) Vysokoškolské katedry výbušninárskehozamerania môžu vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu nových výbušnín na vedecké alebo študijné účely. V rozsahu určenomučebnými osnovami môžu aj pripravovať výbušniny pre vyučovacie účely.

(3) Objekty, v ktorých sa výbušniny vyrábajú, spracúvajú, uskladňujú alebo skúšajú alebo v ktorých sa vykonáva výskum, vývoj alebo pokusná výroba výbušnín, musia byť na tento účel schválené podľa predpisov o stavebnom poriadku.

§ 5

Na trhacie práce možno používať len výbušniny a pomôcky potrebné na ich použitie, ktoré povolil Ústredný banský úrad.

§ 6

(1) Výbušniny možno nadobúdať len na základe povolenia na odber výbušnín.

(2) Organizáciám, ktoré pravidelne používajú výbušniny vo svojej hospodárskej činnosti, povoľuje odber výbušnín ústredný orgán, do pôsobnosti ktorého organizácia patrí. V ostatných prípadoch povoľuje odber výbušnín v každom jednotlivom prípade okresný národný výbor, a ak ide o odbor výbušnín na trhacie práce veľkého rozsahu, krajský národný výbor.

(3) Pvolenie na odber výbušnín nepotrebujú

a) organizácie oprávnené výbušniny vyrábať alebo spracúvať alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín,

b) organizácie oprávnené s výbušninami obchodovať alebo ich dovážať a vyvážať.

(4) Povolenie na odber netreba tiež na odbor streliva a bezdymového alebo čierneho poľovníckeho prachu na zhotovenie poľovníckeho streliva.

§ 7

S výbušninami obchodovať môžu len organizácie určené Ministerstvom vnútorného obchodu a odbytové alebo iné organizácie určené Ministerstvom chemického priemyslu alebo Ministerstvom všeobecného strojárstva. Vyvážať a dovážať výbušniny môžu len organizácie určené Ministerstvom zhraničného obchodu.

§ 8

(1) O preprave výbušnín dopravcom platia predpisy o železničnej, cestnej, leteckej, vodnej a poštovej preprave.

(2) V ostatných prípadoch platia pre prepravu výbušnin podrobnejšie predpisy vydané podľa tejto vyhlášky a technické normy.

§ 9

(1) Použitie výbušnín na trhacie práce musí sa vopred povoliť. Pužitie výbušnín na pracoviskách podrobených banskému zákonu povoľujú orgány štátnej banskej správy, na ostatných pracoviskách okresné národné výbory, a ak ide o trhacie práce veľkého rozsahu, krajské národné výbory.

(2) Bez povolenia možno výbušniny použiť na trhacie práce len v prípadoch, ak je to potrebné na záchranu ľudských životov alebo hospodárskych hodnôt a hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

§ 10

(1) Samostatne vykonávať trhacie práce a riadiť práce s tým spojené môžu len strelmajstri a technickí vedúci odstrelov.

(2) Oprávnenia na výkon funkcie strelmajstra udeľujú obvodné banské úrady. Oprávnenia na výkon funkcie strelmajstra pre stavebné práce a deštrukcie a pre osobitné druhy prác udeľujú krajské národné výbory, ktoré tým poverí Štátna komisia pre investičnú výstavbu. Oprávnenie na výkon funkcie technického vedúceho odstrelov udeľuje Ústredný banský úrad. Tieto oprávnenia sa udeľujú na základe úspešne vykonanej skúšky pred odbornou skúšobnou komisiou.

(3) Orgány uvedené v odseku 2 odoberú oprávnenie strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelov tomu, kto stratil spôsobilosť na výkon tejto funkcie.

§ 11

(1) Zneškodňovať a ničiť výbušniny môžu len osoby oprávnené na to podľa predpisov uvedených v § 13 a 14.

(2) Pripravovať a uskutočňovať ohňostroje môžu len osoby, ktoré majú oprávnenie vydané Ministerstvom všeobecného strojárstva.

§ 12

(1) Kontrolu a dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s výbušninami vykonávajú orgány príslušné podľa všeobecných predpisov a bezpečnosti ochrane zdravia pri práci.

(2) Ak to vyžaduje zabezpečenie účinnej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s výbušninami, ústredné úrady zriadia odborné kontrolné orgány.

(3) Orgány Sboru národnej bezpečnosti dozerajú na dodržiavanie predpisov a výbušninách z hľadiska zabezpečovania bezpečenosti osôb a ochrany majetku.

§ 13

(1) V pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra platia o výbušninách osobitné predpisy, ktoré vydajú tieto ministerstvá dbajúc na záujmy bezpečnosti osôb a ochrany majetku.

(2) Predpisy o zbraniach a strelive zostávajú nedotknuté.*)

§ 14

Podrobnejšie predpisy o výbušninách vydá Ústredný banský úrad, a pokiaľ ide o výrobu a spracovanie výbušnín, ministerstvá chemického priemyslu a všeobecného strojárstva.

§ 15

Doterajšie oprávnenia strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov zostávajú v platnosti do 30. júna 1967.


§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Prvý námestník ministra všeobecného strojárstva

inž. Šimonovský v. r.

Prvý námestník ministra chemického priemyslu

Valeš v. r.

Predseda Ústredného banského úradu

Teper v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.) o poľovníckych zbraniach, vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive a vyhláška č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu.