Zákon č. 58/1965 Zb.Zákon, ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva

Čiastka 30/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.1969
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.1969
Zrušený 150/1969 Zb.

58

ZÁKON

zo 17. júna 1965,

ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Previnenie podľa § 19 písm. a) a c) a § 21 písm. b) zákona č. 38/1961 Zb., [podľa § 38 písm. a) a c) a § 40 písm. b) zákona č. 60/1961 Zb.] a priestupok podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb. osoby,

a) ktorá bola v poslednom roku pred jeho spáchaním postihnutá pre niektoré z uvedených previnení alebo priestupkov alebo v posledných troch rokoch pre niektorý z trestných činov obdobnej povahy odsúdená alebo z výkonu trestu prepustená a

b) u ktorej celkové zhodnotenie spôsobu jej doterajšieho života ukazuje, že od postihu pred miestnym ľudovým súdom alebo národným výborom nemožno očakávať jej nápravu, prejedná okresný súd.

§ 2

(1) Za previnenie alebo priestupok (§ 1) uloží okresný súd trest odňatia slobody až na jeden rok.

(2) Trest sa ukladá a vykonáva podľa ustanovení Trestného zákona a zákona o výkone trestu odňatia slobody.

§ 3

(1) Previnenie alebo priestupok (§ 1) prejedná okresný súd na návrh prokurátora; návrh musí mať náležitosti obžaloby.

(2) Návrhy na prejednanie previnenia alebo priestupku podľa § 1 sa robia prokurátorovi.

§ 4

Ak prokurátor nezistí dôvod pre stíhanie previnenia alebo priestupku pred okresným súdom, zašle vec miestnemu ľudovému súdu alebo národnému výboru; týmto stanoviskom prokurátora je miestny ľudový súd alebo národný výbor viazaný.

§ 5

Vo veciach prejednávaných podľa tohto zákona sa v konaní před súdom a vo vykonávacom konaní použijú obdobne ustanovenia Trestného poriadku.

§ 6

V konaní pred okresným súdom možno prejednať previnenie alebo priestupok povahy uvedenej v § 1 tiež spolu s trestným činom toho istého obvineného.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.