Zákon č. 57/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)

Čiastka 30/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

57

ZÁKON

zo 17. júna 1965,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon z 29. novembra 1961 č. 141 Zb o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2. § 4. ods. 1 prvá veta znie:

(1) Základné organizácie Revolučného odborového hnutia a Československého sväzu mládeže môžu po prerokovaní v kolektíve pracujúcich ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného, ak majú dôvodne za to, že sú tu predpoklady, aby sa obvinený pôsobením kolektívu napravil. Rovnaké oprávnenie má jednotné roľnícke družstvo a výrobné družstvo, ktorých je obvinený pracovníkom.

3. V § 4 ods. 2 sa slovo „prokurátor" nahrádza slovami „prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán".

4. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „ak ide" vkladajú slová „o osobu, ktorá je vyňatá z právomoci orgánov činných v trestnom konaní (§ 10), alebo".

5. V § 11 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „súdom alebo prokurátorom".

6. V § 12 ods. 9 sa slovo „vyšetrovania" nahrádza slovami „trestného stíhania".

7. V § 32 sa slová „vznesené obvinenie (§ 165) nahrádzajú slovami „vznesené obvinenie“ (§ 163) alebo mu bolo oznámené obvinenie (§ 169)".

8. V § 33 ods. 1 sa namiesto druhej vety vkladajú tieto vety, ktoré znejú:

„Má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť. Ak je vo väzbe, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; vyšetrovateľ mu taký rozhovor umožní. Ak je však dôvodom väzby obava, že obvinený bude mariť vyšetrovanie (§ 67 písm. b)) a ak sa doteraz neprikročilo k oboznamovaniu s výsledkami vyšetrovania, na rozhovor bez prítomnosti tretej osoby je potrebný súhlas vyšetrovateľa."

9. § 35 ods. 1 znie:

(1) Obhajcom v trestnom konaní môže byť len advokát. Ak ide v odbore vojenského súdníctva o vec zvlášť dôležitého záujmu obrany vlasti, môže prokurátor alebo predseda senátu rozhodnúť, že v nej môže byť obhajcom len dôstojník justície v činnej službe, zaradený vo vojenskom súdnictve; ten má potom pri výkone obhajoby všetky práva a povinnosti obhajcu a je oslobodený od služobnej podriadenosti."

10. V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a to aspoň od času, keď sa prikročilo po skončení vyšetrovania k oboznamovaniu obvineného s jeho výsledkami (§ 169)".

11. V § 39 ods. 1 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:

„V prípadoch uvedených v § 35 ods. 1 druhá veta ustanoví obhajcu prokurátor alebo predseda senátu."

12. V § 39 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

13. § 41 ods. 2 znie:

(2) Obhajca je oprávnený už za prípravného konania robiť za obvineného návrhy, podávať za neho žiadosti, opravné prostriedky, nazerať do spisov (§ 65) a zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona vyšetrovacích a vyhľadávacích úkonov. S obvineným, ktorý je vo väzbe, je oprávnený hovoriť v rozsahu ustanovenom v § 33 ods. 1."

14. § 50 ods. 3 znie:

(3) Ak ide v odbore vojenského súdnictva o vec zvlášť dôležitého záujmu obrany vlasti, môže prokurátor alebo predseda senátu rozhodnúť, že sa v nej môže splnomocniť len dôstojník justície v činnej službe zaradený do vojenského súdnictva."

15. § 65 ods. 2 znie:

(2) V prípravnom konaní môže prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán nazretie do spisu zo závažných dôvodov odoprieť. Závažnosť dôvodov, z ktorých nazretie do spisu odoprel vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán, je na žiadosť osoby, ktorej sa nazretie odoprelo, prokurátor povinný urýchlene preskúmať. Nazretie do spisu nemožno odoprieť obvinenému a obhajcovi, ak sa už prikročilo k oboznamovaniu obvineného s výsledkami vyšetrovania alebo vyhľadávania."

16. V § 65 ods. 3 sa slová „do uznesenia o vznesení obvidenia" nahrádzajú slovami „do uznesenia o vznesení obvinenia (§ 163) alebo do záznamu o oznámení obvinenia (§ 169)".

17. V § 66 ods. 3 sa slová „podľa väzenského poriadku" nahrádzajú slovom „disciplinárne".

18. V § 68 sa slová „proti ktorej bolo vznesené obvinenie (§ 165)" nahrádzajú slovami „proti ktorej bolo vznesené obvinenie (§ 163), alebo ktorej bolo oznámené obvinenie (§ 169)".

19. V § 76 ods. 1 sa slová „vyšetrovací orgán alebo aj bezpečnostný orgán v naliehavých prípadoch zadržať, aj keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie podľa § 165" nahrádzajú slovami „vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán v naliehavých prípadoch zadržať, i keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie podľa § 163 ani jej nebolo oznámené obvinenie podľa § 169."

20. V § 76 sa pripája odsek 5, ktorý znie:

(5) Na ustanovenie § 91, 92, 93 a 95 treba primerane dbať i vtedy, ak je zadržaná osoba vyslúchaná v čase, keď proti nej nebolo ešte vznesené obvinenie podľa § 163 ani jej nebolo oznámené obvinenie podľa § 169."

21. V § 78 ods. 3 sa slová „prokurátor alebo vyšetrovací orgán, v naliehavých prípadoch i bezpečnostný orgán" nahrádzajú slovami „prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán".

22. § 79 ods. 3 znie:

(3) Bez predchádzajúceho súhlasu uvedeného v odseku 1 môže vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán vydať príkaz len vtedy, ak predchádzajúci súhlas nemožno dosiahnuť a vec nepripúšťa odklad."

23. Šiesty oddiel štvrtej hlavy sa zrušuje.

24. § 96 sa zrušuje.

25. V § 115 ods. 1 sa slovo „prokurátor" nahrádza slovami „prokurátor alebo vyšetrovateľ".

26. V § 122 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá veta ktorá znie:

„Ak bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, rozsudok musí obsahovať výrok o spôsobe výkonu tohto trestu ( § 39a. 81 Tr. zák. )."

27. V § 125 v poslednej vete sa vypúšťa citácia § 121.

28. § 152 ods. 2 znie:

(2) Dennú sadzbu pripadajúcu na trovy spojené s výkonom väzby a spôsob úhrady týchto trov určí minister vnútra."

29. V § 152 sa pripája odsek 4, ktorý znie:

(4) Úhradu trov spojených s výkonom trestu odňatia slobody upravuje zákon o výkone trestu odňatia slobody."

30. § 157 až 179 vrátane nadpisov častí, hláv, oddielov a paragrafov znejú takto:

„DRUHÁ ČASŤ

PRÍPRAVNÉ KONANIE

§ 157

Všeobecné ustanovenie

Prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní organizovať svoju činnosť tak, aby účinne prispievali k včasnosti a dôvodnosti trestného stíhania.

DEVIATA HLAVA

POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

§ 158

(1) Prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní prijímať oznámenia o trestných činoch a čo najrýchlejšie ich vybavovať; pritom sú povinní poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za vedome nepravdivé údaje, a najneskoršie do jedného mesiaca od oznámenia upovedomiť o urobených opatreniach.

(2) Vyhľadávacie orgány sú povinné robiť všetky potrebné opatrenia na odhalenie trestných činov a zistenie ich páchateľov; sú povinné robiť aj nevyhnutné opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti.

(3) Na objasnenie oznámení o trestných činoch a ostatných podnetov na trestné stíhanie obstarávajú prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľádácací orgán potrebné podklady a nevyhnutné vysvetlenia a zisťujú a zabezpečujú stopy trestného činu; pritom však nie sú oprávnení pred začatím trestného stíhania robiť úkony podľa štvrtej a piatej hlavy Trestného poriadku s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114.

(4) Vysvetlenie podľa odseku 3 nesmie sa požadovať od toho, kto by ním porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, len ak by bol tejto povinnosti pozbavený príslušným orgánom alebo tým, v záujme ktorého túto povinnosť má. Vysvetlenie môže odoprieť, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo osobám uvedeným v § 100 ods. 2.

§ 159

(1) Ak nejde vo veci o podozrenie z trestného činu, prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán vec odloží uznesením, ak nie je na mieste vybaviť vec inak. Takým vybavením môže byť najmä

a) odovzdanie veci miestnemu ľudovému súdu alebo národnému výboru na prejednanie previnenia,

b) odovzdanie veci národnému výboru alebo inému orgánu na prejednanie priestupku, alebo

c) odovzdanie veci inému orgánu na diciplinárne alebo kárne prejednanie.

(2) Prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán pred začatím trestného stíhania odloží vec uznesením, ak je trestné stíhanie neprípusné podľa § 11 ods. 1.

(3) Prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže pred začatím trestného stíhania

a) uznesením odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti uvedené v § 172 ods. 2,

b) odovzdať vec na prejednanie miestnemu ľudovému súdu, ak ide o trestný čin menšej nebezpečenosti pre spoločnosť, páchateľ jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave, ak tento spôsob vybavenia považuje vzhľadom na osobu páchateľa a výchovnú silu kolektívu za postačujúci.

c) odovzdať vec na prejednanie miestnemu ľudovému súdu, ak prijal záruku spoločenskej organizácie za podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 2. V tom prípade oznámi svoje rozhodnutie organizácii, ktorá záruku prevzala a požiada ju, aby v zmysle záruky vzala na seba starostlivosť o nápravu páchateľa a dbala, aby nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil, ak sa tak už nestalo,

d) odovzdať vec príslušnému orgánu na disciplinárne prejednanie, ak ide o trestný čin, ktorý možno vybaviť disciplinárne, ak tento spôsob vybavenia považuje vzhľadom na osobu páchateľa a povahu jeho činu za postačujúci.

(4) Uznesenie o odložení veci musí sa vždy doručiť oznamovateľovi, ktorý môže proti nemu podať sťažnosť. Uznesenie o odložení veci podľa odseku 2 a 3 písm. a) musí sa do 48 hodín doručiť prokurátorovi.

(5) Miestnemu ľudovému súdu možno odovzdať len vec náležite objasnenú.

DESIATA HLAVA

ZAČATIE TRESTNÉHO STÍHANIA A ĎALŠÍ POSTUP V ŇOM

Prvý oddiel

Začatie trestného stíhania

§ 160

(1) Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ak nie je dôvod pre postup podľa § 159 ods. 2 a 3, začne vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán bez meškania trestné stíhanie. Trestné stíhanie sa začína uznesením. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, začne vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán trestné stíhanie vykonaním zabezpečovacích úkonov podľa ustanovení druhého až piateho oddielu štvrtej hlavy. Po ich vykonaní vyhotoví bez meškania uznesenie. Prokurátorovi sa doručí odpis uznesenia najneskoršie do 48 hodín.

(2) Prokurátor, vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán začne trestné stíhanie a vykoná neodkladné úkony aj vtedy, ak nemožno dosiahnuť, aby tieto úkony vykonal príslušný orgán; po vykonaní neodkladných úkonov je však povinný odovzdať vec bez meškania, najneskôr do troch dní od začatia trestného stíhania príslušnému orgánu.

Druhý oddiel

Vyšetrovanie

§ 161

Rozsah vyšetrovania a vyšetrovacie orgány

(1) Vyšetrovanie sa vykonáva o trestných činoch, o ktorých sa nevykonáva vyhľadávanie (§ 168).

(2) Vyšetrovanie sa vykonáva i o trestných činoch, o ktorých sa inak vykonáva vyhľadávanie

a) ak je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,

b) ak ide o konanie proti mladistvému, ušlému alebo proti osobe, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosti na právne úkony je obmedzená, alebo ak sú vzhľadom na telesné alebo duševné chyby obvineného pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa brániť alebo

c) ak to nariadi prokurátor.

(3) Ak je potrebné vykonať vyšetrovanie aspoň o jednom z trestných činov, vykonáva sa vyšetrovanie o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, trestné činy ktorých spolu súvisia.

(4) Vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia prokuratúry a vyšetrovatelia Sboru národnej bezpečnosti; príslušnosť vyšetrovateľov určí generálny prokurátor spolu s ministrom vnútra.

§ 162

Prijatie veci na vyšetrovanie

O prijatí veci na vyšetrovanie rozhodne vyšetrovateľ. Ak odmietne vec prijať, predloží spisy bez meškania so svojím stanoviskom prokurátorovi.

§ 163

Vznesenie obvinenia

(1) Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin bol spáchaný určitou osobou, vydá vyšetrovateľ bez meškania uznesenie, že sa táto osoba stíha ako obvinený.

(2) Uznesenie o vznesení obvinenia musí obsahovať popis vyšetrovaného skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. V uznesení sa musí ďalej uviesť o aký testný čin v tomto skutku ide, a to jeho zákonným pomenovaním a uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona. Uznesenie musí okrem toho obsahovať i dôvody stíhania.

(3) Obvinenému sa uznesenie o vznesení obvinenia oznámi do troch dní, ak je však vyslúchaný skôr, na začiatku jeho prvého výsluchu. Prokurátorovi sa odpis tohto uznesenia doručí najneskôr do 48 hodín.

(4) Ak vyjde v priebehu vyšetrovania najavo, že obvinený spáchal ďalší skutok, na ktorý sa uznesenie o vznesení obvinenia nevzťahovalo, postupuje vyšetrovateľ čo do tohto ďalšieho skutku podľa ustanovení odsekov 1 až 3.

(5) Ak vyjde v priebehu vyšetrovania najavo, že skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie, je iným trestným činom, než ako bol v uznesení o vznesení obvinenia právne posúdený, upozorní vyšetrovateľ obineného na túto okolnosť, a takéto upozornenie poznamená v zápisnici.

§ 164

Postup pri vyšetrovaní

(1) Vyšetrovanie vykonáva vyšetrovateľ spravidla osobne. Úkony vykonané po začatí trestného stíhania inými orgánmi, rovnako ako ohliadku a prehliadku tela, vykonané pred začatím trestného stíhania (§ 158 ods. 3), nemusí vyšetrovateľ opakovať, ak boli vykonané spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam tohto zákona; vyšetrovateľ však vždy vyslúchne obvineného.

(2) Vyšetrovateľ postupuje pri vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy tak, aby čo najrýchlejšie a najúplnejšie boli objasnené všetky skutočnosti potrebné na posúdenie prípadu, osoby páchateľa i nároku poškodeného na náhradu škody a aby boli tiež odhalené príčiny, ktoré viedli k trestnej činnosti alebo umožnili jej spáchanie (§ 89 ods. 1). Na zistené nedostatky alebo závady upozorní vyšetrovateľ štátny alebo iný orgán, podnik alebo organizáciu, ktorých sa zistený nedostatok alebo závada týka. Orgán, podnik alebo organizácia, ktorých sa to týka, sú povinné vyšetrovateľovi do jedného mesiaca oznámiť, aké opatrenia urobili na odstránenie nedostatkov a závad.

(3) Dôkazy obstarávajú vyšetrovatelia bez rozdielu, či svedčia v prospech alebo neprospech obvineného. Priznanie obvineného nezbavuje vyšetrovateľa povinnosti preskúmať a všetkými dosiahnuteľnými dôkazmi overiť pravdivosť priznania a všetky okolnosti prípadu. Rovnako sa musí starostlivo preskúmať a overiť obhajoba obvineného, ak nie je zrejme nerozhodná. Obvinený nesmie byť nijakým spôsobom k výpovedi alebo priznaniu donucovaný.

(4) Okrem prípadov, v ktorých je podľa zákona treba súhlas prokurátora, robí vyšetrovateľ všetky rozhodnutia o prostupe vo vyšetrovaní a o vykonávaní vyšetrovacích úkonov samostatne a je plne zodpovedný za ich zákonné a včasné vykonanie. Ak vyšetrovateľ nesúhlasí s pokynmi prokurátora na vznesenie obvinenia, na kvalifikáciu trestného činu a na rozsah obvinenia alebo s pokynmi na spôsob vybavenia veci v prípravnom konaní, je oprávnený oznámiť mu písomné námietky; ak prokurátor týmto námietkam nevyhovie, predloží vec nadriadenému prokurátorovi, ktorý pokyny podriadeného prokurátora zruší, alebo vec prikáže inému vyšetrovateľovi. Vo všetkých ostatných prípadoch sú pokyny prokurátora pre vyšetrovateľa záväzné.

(5) Vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený dávať vyhľadávacím orgánom pokyny na vykonanie úkonov potrebných pre vyšetrovanie; vykonanie vyšetrovacích úkonov však môže vyžadovať len celkom výnimočne v odôvodnených prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Vyhľadávacie orgány sú povinné týmto pokynom vyhovieť.

§ 165

Účasť obhajcov vo vyšetrovaní

(1) Obhajca je už od vznesenia obvinenia oprávnený byť prítomný pri vyšetrovacích úkonoch; môže obvinenému aj iným vyslúchaným klásť otázky, avšak až vtedy, keď orgán výsluch skončí a udelí mu na to slovo; odoprieť obhajcovi tieto oprávnenia možno len zo závažných dôvodov, ktoré je prkurátor povinný na obhajcovu žiadosť urýchlene preskúmať.

(2) Na vyšetrovacích úkonoch, ktorými sa konanie dopĺňa až po tom, keď bolo vyšetrovanie vyhlášené za skončené a obvinený bol s jeho výsledkami oboznámený, nemožno obhajcovi účasť odoprieť; pritom nerozhoduje, či sa konanie dopĺňa na návrh obvineného alebo obhajcu, na pokyn prokurátora alebo na podklade rozhodnutia súdu.

(3) Obhajcovi mladistvej osoby a osoby, ktorá pre svoje telesné alebo duševné chyby nie je schopná sama sa riadne obhajovať, nemožno odoprieť účasť pri ktoromkoľvek jej výsluchu až od vznesenia obvinenia a pri vykonávaní vyšetrovacích úkonov.

(4) Ak obhajca oznámi vyšetrovateľovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu, je vyšetrovateľ povinný oznámiť mu včas čas a miesto konania úkonu, okrem ak by išlo o neodkladný úkon. To platí aj vtedy, ak vyšetrovateľ hodlá zo závažných dôvodov obhajcovi účasť na úkone odoprieť.

§ 166

Skončenie vyšetrovania

(1) Ak vyšetrovateľ uzná vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie obžaloby, oboznámi obvineného s výsledkami vyšetrovania, predloží mu vyšetrovacie spisy na preštudovanie a poučí ho o jeho práve navrhnúť doplnenie vyšetrovania.

(2) Ak má obvinený obhajcu, treba ho na oboznamovanie s výsledkami vyšetrovania prizvať a umožniť mu preštudovať spisy a hovoriť s obvineným, ktorý je vo väzbe, bez prítomnosti tretej osoby.

(3) O oboznámení s výsledkami vyšetrovania treba upovedomiť obvineného a obhajcu najmenej tri dni vopre. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom. Na oboznámenie sa s výsledkami vyšetrovania treba poskytnúť obvinenému a jeho obhajcovi primeraný čas.

(4) Doplnenie vyšetrovania, ktoré považuje za potrebné, je obhajca povinný navrhnúť už pri oboznamovaní s výsledkami vyšetrovania.

(5) Vyšetrovateľ môže zamietnuť návrh obvineného alebo jeho obhajcu na doplnenie vyšetrovania odôvodneným uznesením len v tom prípade, že navrhované doplnenie je pre rozhodnutie prokurátora i súdu zrejme nepotrebné; inak vyšetrovanie podľa prednesených návrhov doplní a obvineného a jeho obhajcu s výsledkami doplnenia oboznámi.

(6) Ak sa obvinený alebo obhajca neustanovia bez oprávneného ospravedlnenia na oboznamovanie s výsledkami vyšetrovania, hoci boli riadne upovedomení, alebo ak obvinený odmietne s výsledkami vyšetrovania sa oboznámiť, poznamená sa to spolu s dôvodmi, ak ich obvinený uviedol, vo vyšetrovacom spise a postupuje sa ďalej, ako by bol obvinený s výsledkami vyšetrovania oboznámený.

(7) Pri trestných činoch podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, o ktorých konajú v prvom stupni krajské súdy, vykonávajú oboznamovanie obvineného s výsledkami vyšetrovania vyšetrovatelia prokuratúry.

(8) Vyšetrovanie sa musí skončiť najneskoršie do dvoch mesiacov od začatia trestného stíhania. V tejto lehote treba predložiť prokurátorovi spisy so záverečnou zprávou obsahujúcou návrh na konečné opatrenie alebo urobiť rozhodnutie podľa § 171 až 173. Predĺžiť túto lehotu o jeden mesiac je oprávnený prokurátor, ktorý vykonáva dozor nad vyšetrovaním; povoliť ďalšie predĺženie lehoty je oprávnený nadriadený prokurátor.

§ 167

Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovania

Obvinený a poškodený majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy vo vyšetrovaní alebo závady v postupe vyšetrovateľa. Žiadosť nie je viazaná lehotou. Túto žiadosť, ktorú treba prokurátorovi ihneď predložiť, musí prokurátor bez meškania vybaviť. O výsledku preskúmania musí byť žiadateľ upovedomený.

Tretí oddiel

Vyhľadávanie

§ 168

Rozsah vyhľadávania a vyhľadávacie orgány

(1) Vyhľadávanie sa vykonáva o trestných činoch rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 neoprávneného užívania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133, podielnictva na škode majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 134 ods. 1 a 3, zatajenia veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 135, poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137, všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 184, nedovolenej výroby liehu podľa § 194a, násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a, opilstva podľa § 201, výtržníctva podľa § 202, príživníctva podľa § 203, kupliarstva podľa § 204, ohrozovania mravnosti podľa § 205, ohovárania podľa § 206, neposkytnutia pomoci podľa § 207 a 208, ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 a § 223, ruvačky podľa § 225 ods. 1, porušovania domovej slobody podľa § 238, krádeže podľa § 247 ods. 1, sprenevery podľa § 248 ods. 1, neoprávneného používania cudzej veci podľa § 249, podvodu podľa § 250 ods. 1, podielníctva podľa § 251 ods. 1 a § 252, zatajenia veci podľa § 254, poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1, neplnenia odvodovej povinnosti podľa § 267 ods. 1 Tr. zák. o trestných činoch uvedených v § 294 ods. 1 Tr. zák. a o trestných činoch podľa § 3 zákona zo 17. októbra 1958, č. 74 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb.

(2) Vyhľadávanie vykonávajú

a) orgány Sboru národnej bezpečnosti,

b) v Sbore nápravnej výchovy aj poverené orgány tohto sboru o trestných činoch jeho príslušníkov,

c) v ozbrojených silách aj velitelia alebo orgány nimi poverené o trestných činoch osôb podliehajúcich ich veliteľskej právomoci, pokiaľ na tieto trestné činy zákon neustanovuje trest prísnejší ako odňatie slobody s hornou hranicou nepresahujúcu jeden rok a o trestných činoch uvedených v § 294 ods. 1 Tr. zák.

(3) Ako vyhľadávacie orgány v zmysle § 158 ods. 3, § 160 a 170 pôsobia aj

a) náčelníci nápravnovýchovných ústavov alebo orgány nimi poverené, ak ide o trestné činy osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,

b) orgány pohraničnej stráže vo veciach ochrany štátnych hraníc,

c) kapitáni lodí pri diaľkových plavbách o trestných činoch spáchaných na tejto lodi.

§ 169

Postup pri vyhľadávaní

Vo vyhľadávaní sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona o vyšetrovaní s týmito odchýlkami:

a) obvinenie oznámi vyhľadávací orgán obvinenému najneskoršie na začiatku jeho prvého výsluchu a urobí o tom záznam do zápisnice; odpis tejto zápisnice zašle najneskoršie do 48 hodín prokurátorovi;

b) ak vyhľadávací orgán nepovažuje doplnenie vyhľadávania navrhované obvineným alebo jeho obhajcom za potrebné, nevykoná ho; o oboznámení s výsledkami vyhľadávania a o odmietnutí návrhov na jeho doplnenie urobí záznam do zápisnice;

c) ustanovenia § 164 ods. 4 a § 165 ods. 1 sa vo vyhľadávaní nepoužijú;

d) vyhľadávanie sa musí skončiť najneskoršie do jedného mesiaca od začatia trestného stíhania, a ak páchateľ nebol zistený, do dvoch mesiacov. Ak vyhľadávanie sa neskončí v týchto lehotách, je prokurátor oprávnený predĺžiť lehotu najviac o ďalší mesiac. Inak nariadi vykonať vyšetrovanie.

§ 170

Postup vyhľadávacieho orgánu vo veci, ktorej je potrebné vykonať vyšetrovanie

(1) Vyhľadávací orgán začne trestné stíhanie vo veci, v ktorej sa má vykonať vyšetrovanie, len ak vec nepripúšťa odklad a ak nemožno dosiahnuť, aby tak urobil vyšetrovateľ; o začatí trestného stíhania vyhľadávací orgán bez meškania upovedomí vyšetrovateľa a po vykonaní neodkladných úkonov mu vec najneskoršie do troch dní od začatia trestného stíhania odovzdá.

(2) Po odovzdaní veci vyšetrovateľovi môže v nej vyhľadávací orgán vykonávať vyšetrovacie úkony len podľa pokynu vyšetrovateľa ( § 164 ods. 5 ). Inak úkony na objasnenie veci vykonáva len s vedomím vyšetrovateľa. Vo veci, v ktorej páchateľ nebol zistený, však pokračuje v objasňovaní veci a upovedomuje vyšetrovateľa o jeho výsledkoch.

Štvrtý oddiel

Rozhodnutie vyšetrovateľa a vyhľadávacieho orgánu

§ 171

Postúpenie veci

(1) Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán postúpi vec

a) miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, že nejde o trestný čin, že však ide o previnenie,

b) inému orgánu ako miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, že nejde o trestný čin, že však ide o previnenie alebo o priestupok, o ktorých je tento orgán príslušný rozhodovať.

(2) Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže postúpiť vec

a) miestnemu ľudovému súdu, ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania ukazujú, že ide o trestný čin menšej nebezpečnosti pre spoločnosť, páchateľ jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave a ak so zreteľom na osobu páchateľa a výchovnú silu kolektívu vybavenie veci miestnym ľudovým súdom postačí na nápravu páchateľa; môže sa tak stať najmä vtedy, ak miestny ľudový súd sám o postúpenie veci požiada,

b) miestnemu ľudovému súdu po prijatí záruky spoločenskej organizácie za podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 2. V tom prípade oznámi svoje rozhodnutie organizácií, ktorá záruku prevzala a požiada ju, aby v zmysle záruky vzala na seba starostlivosť o nápravu obvineného a dbala, aby nahradil škodu, ktorú tresným činom spôsobil, ak sa tak už nestalo,

c) orgánu príslušnému na disciplinárne konanie, ak ide o trestný čin, ktorý možno vybaviť disciplinárne a so zreteľom na osobu obvineného a povahu jeho činu možno považovať toto vybavenie za postačujúce.

(3) Odpis uznesenia o postúpení veci treba doručiť obvinenému a poškodenému; prokurátorovi treba ho doručiť do 48 hodín.

§ 172

Zastavenie trestného stíhania

(1) Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán zastaví trestné stíhanie

a) ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie,

b) ak nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,

c) ak nie je dokázané, že skutok spáchal obvinený,

d) ak je trestné stíhanie neprípustné ( § 11 ods. 1 ),

e) ak obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný alebo

f) ak zanikla trestnosť činu.

(2) Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán môže zastaviť trestné stíhanie

a) ak je trest, ku ktorému môže stíhanie viesť, celkom bez významu popri treste, ktorý pre iný čin bol obvinenému už uložený alebo ktorý ho podľa očakávania postihne, alebo

b) ak o skutku obvineného bolo už rozhodnuté národným výborom alebo iným orgánom, disciplinárne, kárne alebo cudzozemským súdom alebo úradom a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.

(3) Odpis uznesenia o zastavení trestného stíhania treba doručiť obivnenému a poškodenému; prokurátorovi treba ho doručiť do 48 hodín..

§ 173

Prerušenie trestného stíhania

(1) Vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán preruší trestné stíhanie

a) ak nemožno pre neprítomnosť obvineného vec náležite objasniť,

b) ak nemožno obvineného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd,

c) ak obvinený pre duševnú chorobu, ktorá nastala až po spáchaní činu, nie je schopný chápať zmysel trestného stíhania,

d) ak je obvinený vydaný do cudziny alebo vyhostený alebo

e) ak sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe.

(2) Pred prerušením trestného stíhania treba urobiť všetko, čo je potrebné na zabezpečenie úspešného vykonania trestného stíhania. Ak už nie je dôvod na prerušenie, v trestnom stíhaní sa pokračuje.

(3) Odpis uznesenia o prerušení trestného stíhania treba doručiť do 48 hodín prokurátorovi. Poškodeného treba o prerušení trestného stíhania upovedomiť.

Piaty oddiel

Dozor prokurátora

§ 174

(1) Dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

(2) Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený:

a) dávať záväzné pokyny na vyšetrovanie a na vyhľadávanie trestných činov;

b) vyžadovať od vyšetrovateľov a vyhľadávacích orgánov spisy, dokumenty, materiály a zprávy o spáchaných trestných činoch za účelom previerky, či tieto orgány včas začínajú trestné stíhanie a riadne v ňom postupujú;

c) zúčastniť sa vykonávania úkonov vyšetrovateľov alebo vyhľadávacích orgánov, osobne vykonať jednotlivý z týchto úkonov alebo i celé vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa ustanovení platných podľa tohto zákona pre vyšetrovateľov a proti jeho rozhodnutiu je prípustná sťažnosť v rovnakom rozsahu ako proti rozhodnutiu vyšetrovateľa;

d) vracať vec vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom so svojimi pokynmi na doplnenie;

e) zrušovať nezákonné a neodôvodnené rozhodnutia a opatrenia vyšetrovateľov a vyhľadávacích orgánov, ktoré môžu nahrádzať vlastnými; pri uzneseniach o zastavení a prerušení trestného stíhania alebo o postúpení trestnej veci môže tak urobiť do pätnástich dní od doručenia; ak rozhodnutie vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu nahradil vlastným rozhodnutím inak, než na podklade sťažnosti oprávnenej osoby proti uzneseniu vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu, je proti jeho rozhodnutiu prípustná sťažnosť v rovnakom rozsahu ako proti rozhodnutiu vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu;

f) nariadiť v ktorejkoľvek veci, v ktorej možno vykonávať vyhľadávanie, aby sa v nej vykonalo vyšetrovanie;

g) odňať ktorúkoľvek vec určitému vyšetrovateľovi a urobiť opatrenie, aby sa vec prikázala inému vyšetrovateľovi alebo dať vykonať jednotlivé vyšetrovacie úkony vyšetrovateľovi prokuratúry aj vo veci, ktorú vyšetruje iný vyšetrovateľ.

§ 175

(1) Iba prokurátor je oprávnený:

a) podať obžalobu,

b) vziať do väzby , vydať príkaz na dodanie do väzby a prepustiť z väzby,

c) nariadiť zaistenie majetku obvineného a určiť, na ktoré prostriedky a veci sa toto zaistenie nevzťahuje, alebo zrušiť také zaistenie,

d) vykonať zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody a obmedziť alebo zrušiť také zabezpečenie alebo vec z neho vyňať,

e) nariadiť exhumáciu mŕtvoly,

f) navrhnúť vyžiadanie obvineného z cudziny,

g) vykonať predbežné vyšetrenie v konaní o vydanie do cudziny.

(2) Prokurátor je oprávnený uložiť orgánom Sboru národnej bezpečnosti vykonanie takých úkonov, ktoré sú tieto orgány oprávnené vykonať a ktoré sú potrebné na objasnenie veci alebo na zistenie páchateľa.

Šiesty oddiel

Obžaloba

§ 176

(1) Ak výsledky vyšetrovania alebo vyhľadávania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd, prokurátor podá obžalobu a pripojí k nej spisy a ich prílohy.

(2) Obžaloba sa môže podať len pre skutok, pre ktorý sa obvinenie vznieslo (§ 163) alebo oznámilo (§ 169). Ak prokurátor mieni tento skutok posudzovať ako iný trestný čin, než ako ho posudzoval vyšetrovateľ alebo vyhľadávací orgán, upozorní na to pred podaním obžaloby obvineného a jeho obhajcu a zistí, či navrhujú so zreteľom na zamýšľanú zmenu vyšetrovanie či vyhľadávanie doplniť.

§ 177

(1) Obžaloba musí obsahovať

a) označenie prokurátora a deň spísania obžaloby,

b) meno a priezvisko obvineného, deň miesto jeho narodenia, jeho zamestnanie a bydlisko, prípadne iné údaje potrebné na to, aby sa nemohol zameniť s inou osobou; ak ide o osobu podliehajúcu právomoci vojenských súdov, uvedie sa aj hodnosť obvineného a útvar, ktorého je príslušníkom,

c) obžalobný návrh, v ktorom musí byť presne označený skutok, pre ktorý je obvinený stíhaný, s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne s uvedením iných skutočností, pokiaľ ich treba na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným a aby bolo odôvodnené použitie určitej trestnej sadzby; musí sa tu ďalej uviesť, aký trestný čin obžaloba v tomto skutku vidí, a to jeho zákonným pomenovaním, uvedením príslušného ustanovenia zákonov a všetkých zákonných znakov, vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu,

d) odôvodnenie obžalobného návrhu, ktoré musí obsahovať opísanie skutkového deja s uvedením dôkazov, o ktoré sa toto opísanie opiera, obhajobu obvineného a stanovisko prokurátora k nej s uvedením skutočností, pre ktoré prokurátor považuje obhajobu za vyvrátenú alebo za nerozhodnú, ako aj právne úvahy, ktorými sa prokurátor spravoval pri poudzovaní skutočnstí podľa príslušných ustanovení zákona, a

e) zoznam dôkazov, vykonanie ktorých na hlavnom pojednávaní prokurátor navrhuje.

(2) V obžalobe môže tiež prokurátor navrhnúť, aby súd uložil obvinenému povinnosť nahradiť poškodenému škodu. O tom poškodeného pri podaní obžaloby upovedomí.

§ 178

(1) Prokurátor v obžalobe navrhne, aby súd uložil ochranné liečenie alebo ochrannú výchovu alebo zhabanie vecí, ak má za to, že sú pre to zákonné podmienky.

(2) Návrh uvedený v odseku 1 môže prokurátor urobiť aj samostatne.

Siedmy oddiel

Zverejňovanie výsledkov prípravného konania

§ 179

Výsledky prípravného konania môžu sa zverejňovať len so súhlasom vyšetrovateľa a prokurátora a v konaní pred súdom až do hlavného pojednávania len so súhlasom predsedu senátu."

31. V § 183 ods. 1 prvá veta sa slová „Základná organizácia Revolučného odborového hnutia a organizácia Československého sväzu mládeže, ktorá pôsobí na pracovisku obvineného, a jednotné roľnícke družstvo, ktorého je obvinený členom", nahrádzajú slovami „Organizácie uvedené v § 4 ods. 1".

32. V § 186 ods. 1 písm b) sa citácia „§ 174 až 176" nahrádza citáciou „§ 171 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a) až c)".

33. V § 186 ods. 1 písm. c) sa citácia „§ 177 ods. 1 alebo 2" nahrádza citáciou „§ 172 ods. 1 alebo 2" a citácia „§ 178 ods. 1 písm. a) až d)" citáciou „§ 173 ods. 1 písm. a) až d)".

34. V § 187 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za účasti prokurátora".

35. V § 188 ods. 1 písm. b) sa citácia „v § 174 ods. 2 alebo v § 175" nahrádza citáciou „v § 171 ods. 2 písm. a) a c)".

36. V § 188 ods. 1 písm. c) sa citácia „v § 174 ods. 1 alebo v § 176" nahrádza citáciou „v § 171 ods. 1 písm. a) a b)".

37. V § 188 ods. 1 písm d) sa citácia „v § 177 ods. 1" nahrádza citáciou „v § 172 ods. 1".

38. V § 188 ods. 1 písm e) sa citácia „v § 178 ods. 1 písm. a) až d)" nahrádza citáciou „v § 173 ods. 1 písm a) až d)".

39. V § 188 ods. 2 písm a) sa citácia „(§ 174 ods. 3)" nahrádza citáciou „[§ 171 ods. 2 písm. b)]".

40. V § 188 ods. 2 písm. b) sa citácia „v § 177 ods. 2" nahrádza citáciou „v § 172 ods. 2".

41. V § 191 ods. 1 sa slovo „vyšetrovanie" nahrádza slovami „prípravné konanie".

42. V § 202 ods. 2 písm. b) sa slová „o vznesení obvinenia a o oboznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania" nahrádzajú slovami „o vznesení (§ 163) alebo oznámení obvinenia (§ 169) a o oboznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania (§ 166) alebo vyhľadávanie (§ 169)".

43. § 221 ods. 1 znie:

(1) Ak výsledky hlavného pojednávania ukazujú na podstatnú zmenu okolností prípadu a ak na objasnenie veci treba ďalšie vyšetrovanie, môže súd vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie."

44. V § 223 ods. 2 sa citácia „v § 177 ods. 2“ nahrádza citáciou „v § 172 ods. 2“.

45. V § 224 ods. 1 sa citácia „v § 178 ods. 1 písm. b) až d)“ nahrádzajú citáciou „v § 173 ods. 1 písm. b) až d)".

46. V § 255 sa citácia „v § 178 ods. 1 písm. b) až d)" nahrádzajú citáciou „v § 173 ods. 1 písm. b) až d)".

47. V § 266 ods. 1 druhá veta sa slovo „prokurátora" nahrádza slovami „prokurátora, vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu".

48. V § 270 ods. 1 a 2 sa slová „súdu alebo prokurátorovi" nahrádzajú slovom „orgánu".

49. V § 270 ods. 4 sa slová „súd alebo prokurátor" nahrádzajú slovom „orgán".

50. V § 277 sa vypúšťajú slová „súdu alebo prokurátora" a slová „vyšetrovacie úkony" sa nahrádzajú slovami „vyšetrovacie a vyhľadávacie úkony".

51. V § 278 ods. 3 sa slovo „prokurátora" nahrádza slovami „prokurátora, vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu" a slovo „prokurátorovi" sa nahrádza slovami „orgánu, o rozhodnutie ktorého ide,".

52. V § 278 ods. 4 sa slovo „prokurátor" nahrádza slovami „vyhľadávací orgán, vyšetrovateľ, prokurátor".

53. V § 281 ods. 1 sa slovo „prokurátora" nahrádza slovami „prokurátora, vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu".

54. V § 288 ods. 1 sa slovo „prokurátora" nahrádza slovami „prokurátora, vyšetrovateľa alebo vyhľadávacieho orgánu".

55. § 291 znie:

„Obhajoba mladistvého

Mladistvý musí mať od vznesenia obvinenia obhajcu, ktorý má právo zúčastniť sa vyšetrovacích úkonov v rozsahu uvedenom v § 165 ods. 3."

56. § 303 sa zrušuje.

57. § 320 znie:

„Všeobecné ustanovenia

(1) Spôsob výkonu trestu odňatia slobody upravuje zákon o výkone trestu odňatia slobody.

(2) U osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva.

(3) Ak je pri trestoch odňatia slobody postupne uložených (§ 36 ods. 2 Tr. zák.) ustanovený rôzny spôsob výkonu trestu (§ 39a a § 81 Tr. zák.), určí spoločný spôsob výkonu postupne uložených trestov súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva."

58. § 324 znie:

„Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu

(1) O zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje na verejnom zasadaní na návrh prokurátora alebo náčelníka nápravnovýchovného ústavu, na žiadosť odsúdeného alebo i bez takého podnetu okresný súd, v obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva.

(2) Pred rozhodnutím o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody musí sa odsúdený vyslúchnuť.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok."

59. § 326 sa zrušuje.

60. V § 331 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

61. § 335 sa zrušuje.

62. Doterajšie znenie § 344 sa označuje ako odsek 1 a pripájajú sa ďalšie odseky, ktoré znejú:

(2) Ak peňažný trest nebol zaplatený a ak je zjavné, že by sa výkon tohto trestu alebo jeho časti mohol zmariť, nariadi súd výkon náhradného trestu odňatia slobody alebo jeho pomernej časti; pritom rozhodne o spôsobe výkonu náhradného trestu.

(3) Odsúdený môže kedykoľvek odvrátiť výkon náhradného trestu alebo jeho pomernej časti tým, že peňažný trest alebo jeho pomernú časť zaplatí. O tom, akú časť náhradného trestu treba vykonať, rozhodne predseda senátu.

(4) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 3 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok."

63. Za § 356 sa vkladá § 356a, ktorý znie:

„Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu.

(1) O podmienečnom umiestnení mladistvého mimo výchovného zariadenia rozhoduje na verejnom zasadaní na návrh prokurátora, orgánu povereného starostlivosťou o mládež alebo riaditeľa výchovného zariadenia, na žiadosť mladistvého alebo aj bez takého podnetu okresný súd, v obvode ktorého sa ochranná výchova vykonáva.

(2) Tento súd rovnako rozhoduje aj o zrušení podmienečného umiestnenia mladistvého mimo výchovného zariadenia.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok."

64. § 362 sa zrušuje.

65. V § 368 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta, ktorá znie:

„Ak si taká osoba odpykáva v čase rozhodovania tresť odňatia slobody, urobí rozhodnutie súd, v obvode ktorého sa trest vykonáva."

66. Za § 370 sa vkladá § 370a, ktorý znie:

„Rozhodovanie po zmiernení trestu smrti

Ak bol milosťou trest smrti zmiernený na trest odňatia slobody, o spôsobe výkonu trestu rozhodne na verejnom zasadaní súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť.“

Článok II

1. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 12 ods. 1, § 30 ods. 1 a 2, § 53 ods. 1, § 60 ods. 4 písm. a), § 63 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. c), § 64 ods. 2, § 65 ods. 1, § 66 ods. 1, § 75 vrátane nadpisu, § 78 ods. 1, § 79 ods. 1 prvá a druhá veta, § 80 ods. 3 prvá a druhá veta, § 81 ods. 4 prvá a druhá veta, § 83 ods. 1 prvá a druhá veta a odsek 3, § 86 ods. 1 veta pred bodkočiarkou i za bodkočiarkou, odsek 2 prvá a druhá veta, § 87 ods. 1 veta pred bodkočiarkou i za bodkočiarkou, § 108 ods. 3, § 141 ods. 2 prvá veta, § 146 ods. 1 a 2 písm. a) a § 361 ods. 1 hovorí o vyšetrovacom orgáne, rozumie sa tým vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán.

2. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 36 ods. 2, § 39 ods. 1, § 73 ods. 1 a 2, § 76 ods. 2, § 116 ods. 2, § 117 a § 371 ods. 4 hovorí o vyšetrovacom orgáne, rozumie sa tým vyšetrovateľ.

3. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 8 ods. 1, § 62 ods. 2, § 69 ods. 2, § 76 ods. 2, § 79 ods. 2, § 83 ods. 2 a 3, § 86 ods. 2, § 90 ods. 3, § 276, § 282 ods. 1 a § 377 ods. 1 hovorí o bezpečnostnom orgáne, rozumie sa tým orgán Sboru národnej bezpečnosti.

4. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 33 ods. 1 štvrtá veta, § 34 prvá veta, § 36 ods. 1 písm. b), § 37 ods. 1 druhá veta, § 41 ods. 4, § 42 ods. 3, § 45 ods. 1, § 65 ods. 1 druhá veta, § 137 ods. 2 druhá veta, ods. 3 prvá veta, § 196 ods. 1 prvá veta a § 247 ods. 2 hovorí o nesvojprávnej osobe, rozumie sa tým osoba, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Pokiaľ sa v ustanoveniach § 50 ods. 2 a § 137 ods. 3 druhá veta hovorí o svojprávnej osobe, rozumie sa tým osoba, ktorej spôsobilosti na právne úkony nie je obmedzená.


Článok III

Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o trestnom konaní súdnom (Trestného poriadku), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Článok IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.