Zákon č. 56/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.

Čiastka 30/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

56

ZÁKON

zo 17. júna 1965,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Všeobecná časť Trestného zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 36 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Postupne uložené doteraz nevykonané tresty odňatia slobody sa považujú pre účel výkonu trestu a pre zahladenie odsúdenia za trest jediný.“

2. V § 39 sa nadpis „Odňatie slobody“ umiestňuje pred jeho číselné označenie a slová „v nápravných zariadeniach Ministerstva vnútra“ a „v nápravných zariadeniach Ministerstva národnej obrany“ sa nahrádzajú slovami „v nápravnovýchovných ústavoch“ a „vo vojenských nápravných útvaroch“.

3. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

㤠39a

(1) Trest odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch sa vykonáva diferencovane v troch nápravnovýchovných skupinách. Spôsob výkonu trestu v jednotlivých nápravnovýchovných skupinách upravuje osobitný zákon.

(2) Súd zaradí páchateľa spravidla

a) do prvej nápravnovýchovnej skupiny, ak nebol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin,

b) do druhej nápravnovýchovnej skupiny, ak bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa neprihliadne, ak sa na páchateľa pozerá, ako by nebol odsúdený,

c) do tretej nápravnovýchovnej skupiny, ak sa mu ukladá trest ako obzvlášť nebezpečnému recidivistovi ( § 41 ) alebo trest za niektorý z trestných činov uvedených v § 62.

(3) Súd môže zaradiť páchateľa do inej nápravnovýchovnej skupiny, než do ktorej má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a na stupeň a povahu narušenia páchateľa za to, že bude jeho náprava a prevýchova v inej skupine lepšie zaručená; do tretej nápravnovýchovnej skupiny zaradí však vždy páchateľa, ktorému bol trest smrti milosťou zmiernený na trest odňatia slobody.

(4) Ak súd zaraďuje do tretej nápravnovýchovnej skupiny páchateľa, ktorý je obzvlášť silne narušený, alebo ktorému bol trest smrti milosťou zmiernený na tresť odňatia slobody, môže rozhodnúť, že má byť zároveň umiestený do zostrenej izolácie, a to na dobu najmenej šiestich mesiacov, najdlhšie však na dva roky.

(5) Ak vojenský súd odsudzuje vojaka v základnej vojenskej službe na trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky, môže rozhodnúť, že sa trest vykoná vo vojenskom nápravnom útvare, ak má za to, že tento spôsob výkonu trestu na jeho nápravu postačí.“

4. V § 45 ods. 2 na konci vety pred bodkočiarkou sa vkladajú slová „a rozhodne súčasne o spôsobe výkonu trestu.“

5. V § 51 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Bez podmienok odseku 1 môže súd uložiť trest prepadnutia majetku iba v prípade, že tento zákon v osobitnej časti uloženie tohto trestu dovoľuje; ako samostatný trest môže sa trest prepadnutia majetku uložiť, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a na osobu páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.“

6. § 53 znie:

(1) Peňažný trest vo výmere od 500 Kčs do 50 000 Kčs súd môže uložiť, ak páchateľ úmyselnou trestnou činnosťou získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.

(2) Bez podmienok odseku 1 môže súd uložiť peňažný trest iba v prípade, že tento zákon v osobitnej časti uloženia tohto trestu dovoľuje; ako samostatný trest môže sa peňažný trest uložiť, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosti nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.

7. K § 54 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na jeden rok. Náhradný trest nesmie však ani spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať hornú hranicu trestnej sadzby."

8. V § 58 odsek 1 sa slová „podmienečne odloží" nahrádzajú slovami „môže podmienečne odložiť" a za slová „v ktorom žije a pracuje" sa vkladajú slová „a na okolnosti prípadu".

9. K § 60 sa pripája odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak súd podľa odseku 1 alebo 2 rozhodne, že sa trest vykoná, rozhodne zároveň o spôsobe výkonu trestu."

10. V § 61 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení prihliadne súd aj na závažnosť spáchaného trestného činu, ako aj na to, do ktorej nápravnovýchovnej skupiny je odsúdený zaradený."

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

11. § 67 ods. 3 písm. a) znie:

a) oznámením alebo vznesením obvinenia pre trestný čin, o premlčanie ktorého ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi vyhľadávacieho orgánu, vyšetrovateľa, prokurátora alebo súdu smerujúcemi k trestnému stíhaniu páchateľa, alebo."

12. § 81 znie:

(1) Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých.

(2) Súd môže rozhodnúť, že v takých ústavoch sa vykoná trest aj u mladistvého, ktorý už prekročil osemnásty rok svojho veku; pritom prihliadne najmä na dĺžku trestu a na stupeň a povahu narušenia mladistného."

13. § 83 sa zrušuje.

14. K § 85 sa pripájajú odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení, bude sa riadne správať a pracovať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré bola ochranná výchova uložená, môže súd mladistného podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia.

(6) Ak mladistvý nesplní očakávanie, že i mimo výchovného zariadenia sa bude riadne správať a pracovať, súd podmienečné umiestnenie mimo výchovného zariadenia zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy pokračuje vo výchovnom zariadení."

15. K § 87 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak súd vysloví, že sa podmienečne prepustený mladistvý v skúšobnej dobe osvedčil, jeho odsúdenie súčasne zahladí."

Článok II

Osobitná časť Tresného zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý znie:

㤠107a

Kto bez povolenia

a) zhotoví popis, plán, nákres alebo snímku niektorého zariadenia na obranu vlasti,

b) takú vec odpíše, odkreslí alebo odfotografuje alebo dá alebo nechá inému tak urobiť,

c) takú vec sebe alebo niekomu inému obstará alebo

d) takú vec uverejní,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom."

2. V § 109 sa odseky 1 a 3 na konci dopĺňajú slovami „alebo prepadnutím majetku".

3. § 121 znie:

(1) Kto vo väčšom rozsahu poškodzuje spotrebiteľa najmä tým, že predražuje tovar alebo služby, alebo ich klame na akosti, množstve alebo váhe tovaru, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo

b) ak získa takým činom značný prospech."

4. Za § 156 sa vkladá § 156a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠156a

Sťažovanie výkonu právomoci verejného činiteľa

Kto za okolností ohrozujúcich verejný poriadok neuposlúchne výzvu verejného činiteľa na zachovanie verejného poriadku a výkonu jeho opatrení bráni alebo ho marí, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom."

5. V § 171 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením."

6. V § 175 ods. 1 sa slová „alebo vyšetrovacím orgánom, pokiaľ koná vyšetrovanie podľa Trestného poriadku" nahrádzajú slovami „alebo pred vyšetrovateľom alebo vyhľadávacím orgánom, pokiaľ konajú vyšetrovanie alebo vyhľadávanie podľa Trestného poriadku."

7. Za § 197 sa vkladá § 197a, ktorý znie:

㤠197a

Kto sa inému vyhráža usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom."

8. § 203 ods. 1 v znení novely zákona č. 53/1963 Zb. sa zrušuje a označenie odseku 2 sa vypúšťa.

9. § 218 znie:

„Kto sústavne alebo vo väčšej miere podáva osobám mladším ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok."

10. V § 283 ods. 1 na konci sa dopĺňajú slová: „alebo prepadnutím majetku".


Článok III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.