Vyhláška č. 52/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb.

Čiastka 28/1965
Platnosť od 25.06.1965 do30.04.1966
Účinnosť od 01.07.1965 do30.04.1966
Zrušený 30/1966 Zb.

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 19. mája 1965,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb.

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 84/1963 Zb. o Štátnej mzdovej komisii:


Článok I

Vyhláška č. 87/1963 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 3 ods. 2 znie:

(2) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 ods. 1 č. 1 môže sa odpredať pri splnení a prekročení plánovanej výroby obilnín a zemiakov ročne najviac 600 kg obilnín a 360 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku dvaja členovia tej istej rodiny, ktorým sa poskytuje odpredaj, môže sa im obidvom dohromady odpredať pri splnení a prekročení plánu výroby najviac 900 kg obilnín a 500 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku traja, prípadne viacerí členovia tej istej rodiny, môže sa im všetkým dohromady pri splnení a prekročení plánu výroby odpredať najviac 1 200 kg obilnín a 600 kg zemiakov. Ak však ide o robotníka v rastlinnej výrobe, ktorý uzavrel s poľnohospodárskym podnikom pracovnú zmluvu iba na určité časove obmedzené obdobie na vykonanie sezónnych poľných prác, môže mu poľnohospodársky podnik odpredať obilniny, prípadne zemiaky v množstve zodpovedajúcom rozsahu a významu vykonanej práce; odpredané výrobky nesmú prekročiť vyššie uvedené maximálne množstvá. Ustanovenie tohto odseku platí pre pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 č. 1 aj potom, keď začnú byť odmeňovaní podľa jednotných celoštátnych úprav; i tieto poľnohospodárske výrobky sa im však odpredávajú za ceny uvedené v § 7 ods. 3.“

2. Za § 8 sa zaraďuje nový paragraf tohto znenia:

㤠8a

Odpredaj oviec

Poľnohospodársky podnik, ktorý chová ovce, môže odpredať svojim pracovníkom za nákupnú cenu baranov a brakové ovce.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.


Prvý námestník ministra:

Inž. Nágr v. r.