Vyhláška č. 51/1965 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 27/1965
Platnosť od 24.06.1965 do30.06.1970
Účinnosť od 01.07.1965 do30.06.1970
Zrušený 64/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou MS ČR č. 61/1970 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1970. Predpis č. 71/1971 Zb. v § 2 ods. 1 opätovne zrušuje ustanovenia tejto vyhlášky pre odbor vojenského súdnictva s účinnosťou od 1. októbra 1971.

OBSAH

51

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

zo 16. júna 1965,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Minister spravodlivosti ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok):


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1 Trestného poriadku je 200 Kčs a vo veciach, v ktorých bol pribratý znalec, 500 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 91/1963 Zb., ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania.

(2) Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 30. júna 1965.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.


Minister:

dr. Neuman v. r.