Vyhláška č. 50/1965 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti o odmenách za poskytovanie právnej pomoci (advokátska tarifa)

Čiastka 27/1965
Platnosť od 24.06.1965 do30.06.1990
Účinnosť od 01.07.1965 do30.06.1990
Zrušený 240/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou MS ČR č. 270/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990.

50

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

z 15. júna 1965

o odmenách za poskytovanie právnej pomoci (advokátska tarifa)

Minister spravodlivosti ustanovuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 57/1963 Zb. o advokácii:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Právna pomoc sa poskytuje spravidla za odmenu, a to určovanú podľa tejto vyhlášky a podľa sadzieb uvedených v sadzobníku, ktorý je jej súčasťou.

§ 2

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa používajú v pomere advokátskej organizácie k zastúpenému.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa používajú aj pri určení trov, ktorý náhrada sa priznáva proti iným občanom, orgánom alebo organizáciám; pritom však neplatia ustanovenia § 9 a 11.

Určenie odmeny

§ 3

(1) Odmena sa určuje podľa jednej zo skupín sadzieb uvedených v sadzobníku. Odmeňujú sa buď jednotlivé úkony právnej pomoci uvedené v sadzobníku, alebo úplné vybavenie veci úhrnnou odmenou.

(2) V odmene za jednotlivé úkony vymenované v sadzobníku je zahrnutá i odmena za všetky ostatné práce vykonané v súvislosti s úkonom .

(3) Vo veciach, v ktorých je za ich vybavenie ustanovená odmena úhrnnou sumou, patrí za jednotlivé úkony len časť úhrnnej odmeny podľa toho, akú pracovnú námahu a dobu bolo treba vynaložiť na tieto úkony v porovnaní s pracovnou námahou a dobou, ktorá by sa vynaložila pri obvyklom priebehu na vybavenie celej veci.

(4) Vo veciach neuvedených v sadzobníku patrí odmena podľa sadzieb uvedených v sadzobníku za tie isté alebo obdobné úkony vo veciach podobného druhu.

§ 4

(1) V trestných veciach je ustanovená odmena podľa trestnej sadzby; v ostatných veciach podľa druhu vecí, ktorých sa úkon týka, alebo pri veciach oceniteľných peniazmi podľa druhu vecí a ich ceny; vo veciach priemyslových práv sa pri určovaní odmeny prihliadne na hospodársky význam veci.

(2) Cena opätujúceho sa plnenia, pokiaľ ide o splátky splatné v budúcnosti, určí sa súčtom cien všetkých opätujúcich sa plnení. Ak však ide o plnenie na neurčitú dobu, na dobu života alebo na dobu dlhšiu ako 3 roky, určuje sa len trojnásobkom ceny ročného plnenia. Pri výkone rozhodnutia pre opätujúce sa dávky rozhodujú pre určenie odmeny len splátky, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia už splatné.

(3) Ak nemožno cenu veci vyjadriž v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, predpokladá sa cena 3000 Kčs.

(4) Rozhodujúca je trestná sadzba alebo druh veci, prípadne druh a cena veci v čase začatia úkonu. Na príslušenstvo sa neprihliada, okrem aj je samo predmetom úkonu.

§ 5

(1) Ak trvá úkon záležajúci v účasti pri pojednávaní súdu v tom istom dni dlhšie ako dve hodiny, patrí za každé ďalšie, hoci aj len začaté dve hodiny polovičná odmena. Ak taký úkon trvá súvisle dlhšie ako jeden deň, patrí polovičná odmena za každé začaté dve hodiny v druhom a každom ďalšom dni. Úkon záležajúci v účasti na odročenom pojednávaní je novým úkonom.

(2) Za zastúpenie pri pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny; za zastúpenie pri pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania vecí, patrí len štvrtina odmeny.

§ 6

(1) Za úkony uskutočnené mimo obvodu okresného súdu, v ktorom je pracovisko advokáta, ktorý bol zastúpením poverený, patrí odmena zvýšená o štvrtinu, ak úkon uskutoční advokát z inej advokátskej poradne.

(2) Za úkony uskutočnené na území hlavného mesta Prahy nepatrí zvýšená odmena, ak úkon uskutoční advokát, ktorého pracovisko je na tomto území.

§ 7

(1) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, pri ktorých je v sadzobníku ustanovená odmena sadzbou podľa druhu a ceny veci, patrí za spoločné úkony odmena podľa sadzby, ktorá je daná súčtom cien jednotlivých vecí.

(2) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, pri ktorých je v sadzobníku ustanovená odmena sadzbou podľa druhu veci, patrí za spoločný úkon odmena podľa druhu veci, pri ktorej je odmena najvyššia, zvýšená o polovicu odmien patriacich inak v ostatných spojených veciach.

(3) Pri spojení vecí, pri ktorých je v sadzobníku ustanovená odmena sadzobu podľa druhu a ceny veci, s vecami, pri ktorých je v sadzobníku ustanovená odmena sadzbou podľa druhu veci, patrí za spoločné úkony odmena podľa sadzby pre vec, pri ktorej je odmena najvyššia, zvýšená o polovicu odmien patriacich inak v ostatných spojených veciach.

(4) Ak je spojenie vecí na spoločné prejednanie ustanovené zákonom, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú a odmena sa určí podľa druhu veci, pre ktorú platí najvyššia sadzba.

§ 8

(1) Za spoločné úkony pri obhajovaní dvoch alebo viacerých osôb v tej istej veci patrí za každú osobu odmena podľa sadzby znížená o jednu štvrtinu.

(2) Za spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb v tej istej veci patrí za každého zastúpeného odmena podľa sadzby znížená o 10%. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak je predmetom konania spoločné a nerozdielne právo alebo spoločný a nerozdielny záväzok.

Určenie odmeny odchylne od sazdobníka

§ 9

(1) Právna pomoc sa poskytuje za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osoné a majetkové pomery občana alebo ak sú pre to iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

(2) Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané najmä vtedy, ak sa poskytnutím zľavy odstáni alebo zmierni tvrdosť vyplývajúca z použitia príslušnej sadzby (napr. v pracovných veciach), ak určenie výšky nároku závisí od uváženia súdu (napr. vo veciach náhrady škody) alebo ak možno poskytnutím zľavy uľahčiť vybavenie veci zmierom.

(3) O poskytnutí právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne rozhoduje vedúci advokátskej poradne.

§ 10

Pre určenie odmeny za poskytnutie právnej pomoci osobitne zložitej, mimoriadne obťažnej alebo časove veľmi náročnej platia sadzby zvýšené až na päťnásobok základných sazdieb uvedených v sadzobníku.

§ 11

(1) Advokátske organizácie môžu uzavierať s organizáciami dohody o poskytovaní právnej pomoci za odmenu dohodnutú mesačnou alebo štvrťročnou úhrnnou sumou. Výška odmeny sa určí v rámci sazdieb uvedených v sadzobníku podľa predpokladaného rozsahu poskytovanej právnej pomoci s prihliadnutím na celospoločenský záujem na poskytovaní právnej pomoci organizáciám, u ktorých sa javí jej potreba osobitne naliehavá.

(2) S jednotnými roľníckymi družstvami a štátnymi majetkami môžu advokátske organizácie uzavierať dohody o poskytovaní právnej pomoci za zníženú odmenu alebo bezplatne.

Sumy účtované popri odmene

§ 12

V odmene za úkony nie sú zahrnuté a nahrádzajú sa osobitne:

a) výdavky na súdne a iné poplatky, poštovné a iné hotové výdavky;

b) cestovné výdavky spojené s úkonom vyžadujúcim pracovnú cestu;,

c) premeškaný čas.

§ 13

Ústredie československej advokácie môže ustanoviť paušálne sumy náhrad výdavkov na poštovné, miestne prepravné a hovorné za úkon.

§ 14

Cestovné výdavky spojené s úkonom vyžadujúcim pracovnú cestu sa nahrádzajú vo výške ustanovenej všeobecnými predpismi o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. *)

§ 15

(1) Náhrada za premeškaný čas môže sa požadovať len pri úkonoch uskutočnených mimo miesta, v ktorom je pracovisko advokátskej poradne, a patrí za dobu v pracovnom čase strávenú cestou na miesto úkonu a späť a na mieste úkonu mimo doby, ktorá je rozhodujúca pre určenie odmeny za úkon.

(2) Náhrada za premeškaný, čas je

a) pri úkonoch uskutočnených advokátom a advokátskym čakateľom 10 Kčs za každú i len začatú polhodinu;

b) pri úkonoch uskutočnených iným pracovníkom advokácie 5 Kčs za každú i len začatú polhodinu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 16

Úkony právnej pomoci uskutočnené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

§ 17

Zrušuje sa nariadenie ministra spravodlivosti č. 115/1951 Zb., ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytované advokátskymi poradňami.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.


Sadzobník

odmien za poskytovanie právnej pomoci

A - Sadzby odmien za poradnú a podobnú činnosť:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
1Za porady spojené s rozborom vecí, ak na poradu nenadväzuje ďalší úkon, za spísanie upomienok, jednoduchých listov, žiadostí a podaní; za obstaranie rôznych písomností; za zistenia v spisoch na súdoch a iných orgánochdo 80Práce uvedené v tejto položke a vykonané v tej istej veci sa odmeňujú úhrnnou sumou určenou v rámci sadzby tejto položky. Výška odmeny v rámci sadzby sa určuje podľa dĺžky porady a pojednávania, podľa povahy a zložitosti veci, nesmie však prevyšovať sumu ustanovenú za rovnaké alebo obdobné úkony uvedené v časti B až D. Jednoduché informatívne porady sa spravidla poskytujú bezplatne.
2Za poskytnutie podrobných pokynov vo veci, ktorú si občan zariaďuje ďalej sám; za vyhotovenie zložitejších žiadostí a písomných podaní; za spísanie návrhov a vyjadrení v predbežnom konaní a konaní pred súdom alebo iným orgánom bez zastúpenia; za vypracovanie podnetu pre prokurátorský protest alebo iného písomného a odôvodneného upozornenia80 až 400O určovaní výšky odmeny platí obdobne to isté, čo je uvedené v poznámke k položke 1.
3Za vypracovanie právneho posudku; za účasť na porade, na ktorej sa podrobne prejednáva právna vec po skutkovej i právnej stránke, vrátane možných námietok, a určuje sa postup vo vecijeden úkon podľa pol. 26Ak nejde o sadzbu ustanovenú podľa druhu a ceny veci, patrí jeden úkon podľa príslušnej položky sadzobníka.
4Za prípravu a spísanie listiny o právnom úkone, ak ide o jednostranný právny úkon1 % z ceny predmetu, najmenej 40 Kčs
5Za prípravu a spísanie listiny o právnom úkone, ak ide o zmlvu1,5 % z ceny predmetu, najmenej 60 Kčs
6Za správu majetku10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku, najmenej 400 Kčs ročneV odmene sú zahrnuté všetky úkony bežnej správy majetku.
7Za úplné vybavenie veci advokátom bez toho, že by došlo ku konaniu pred štátnym alebo iným orgánom, patrí odmena za2 úkony podľa príslušnej položky sadzobníkaZa úplné vybavenie veci advokátom nemožno považovať splnenie požiadavky na základe púhej upomienky.
V rozvodových veciach patrí pri zmierení manželov v poradni odmena za jeden úkon.

B. Sadzby odmien za zastupovanie v konaní pre priestupky, v kárnom konaní a v trestnom konaní

I

Konanie pre priestupky a konanie v kárnych veciach

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
8Za úhrn úkonov uskutočnených v obhajobe na orgánoch I. stupňa120Ak priestupok prejednáva súd, patrí za úkony v konaní pred súdom odmena podľa sadzieb uvedených v oddieli II.
9Za úhrn úkonov uskutočnených v obhajobe na orgánoch II. stupňa160Podľa tejto položky sa odmeňuje aj odvolanie proti rozhodnutiam miestnych ľudových súdov.

II

Trestné konanie

1. Odmena patrí za každý z týchto úkonov:

a) prevzatie a príprava obhajoby

b) účasť pri jednotlivom úkone vo vyšetrovaní

c) účasť pri oboznamovaní s výsledkami vyšetrovania, prípadne vyhľadávania

d) obhajoba pri hlavnom pojednávaní

e) vypracovanie písomného odvolania

f) obhajoba pri verejnom zasadaní o odvolaní

g) návrh na obnovu konania

h) obhajoba pri verejnom zasadaní o obnove konania

ch) sťažnosť proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania

i) podnet na sťažnosť pre porušenie zákona

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
10Ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody do piatich rokov100 K položke 10, 11, 12:
Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.*) Žiadosti, návrhy a podania vo veciach, o ktorých sa rozhoduje v neverejnom zasadaní, návrhy na zabezpečenie nároku poškodeného a iné podania poškodeného sa odmeňujú podľa položky 1 a 2.
Odmena vo výške polovice sadzby podľa položiek 10 až 12 patrí za úkony: prevzatie a prípravu obhajoby a účasť pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania, prípadne vyhľadávania, ak bol obhajca činný už počas vyšetrovania, prípadne vyhľadávania; návrhy vo veciach, v ktorých sa rozhoduje vo verejnom zasadaní, s výnimkou návrhov na obnovu konania;
účasť pri verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania;
sťažnosti vo veciach, v ktorých súd rozhoduje vo verejnom zasadaní, s výnimkou sťažností vo veciach obnovy konania; písomné vyjadrenia k odvolaniam a sťažnostiam.
11Ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody do desiatich rokov240
12Ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody vyšší ako desať rokov alebo trest smrti320
13Za zastupovanie poškodenného alebo zúčastnenej osobypolovica sadzieb podľa položiek 10 až 12Ak bola poškodenému v trestnom konaní priznaná náhrada škody, patrí odmena podľa položky 26, ak je vyššia ako odmena podľa polovice sadzieb položiek 10 až 12
*) § 79 ods. 1 Tr. zák.

C. Sadzby odmien za zastupovanie v občianskom súdnom konaní a v konaní pred inými orgánmi než súdmi

Odmena patrí za každý z týchto úkonov:

1. v plnej výške:

a) prevzatie a príprava zastúpenia

b) návrh na predbežné opatrenie alebo návrh na zabezpečenie dôkazu, ak dôjde k nim pred začatím konania

c) návrh na začatie konania alebo vzájomný návrh

d) vyjadrenie o skutkovom stave veci alebo vyjadrenie s právnym rozborom prípadu

e) zastupovanie pri pojednávaní

f) odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení

g) odvolanie vo veci samej a odvolanie proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania

h) vyjadrenie k odvolaniu vo veci samej a k odvolaniu proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania

ch) návrh na obnovu konania

i) podnet na sťažnosť pre porušenie zákona,

2. vo výške polovice sadzby:

a) návrh v predbežnom konaní

b) zastupovanie v predbežnom konaní

c) návrh v konaní o úschovách

d) zastupovanie v konaní o úschovách

e) návrh na predbežné opatrenie alebo návrh na zabezpečenie dôkazov, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dedičstva

f) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia

g) odvolanie proti rozhodnutiu, pokiaľ nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu

h) návrh na zmenu rozhodnutia o plnenie v splátkach

i) prevzatie zastúpenia vo veci výkonu rozhodnutia

j) návrh v konaní o výkone rozhodnutia alebo vyjadrenie k takému návrhu

k) zastupovanie pri pojednávaní alebo úkone vo veci výkonu rozhodnutia

l) odvolanie proti rozhodnutiu vo veci výkonu rozhodnutia a vyjadrenie k takému odvolaniu

m) návrh na odstránenie dôsledkov zmeškania.

1. Občianske súdne konanie:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
14Rozvod alebo neplatnosť manželstva alebo zistenie, či tu je alebo nie je manželstvo; určenie otcovstva180Ak sa skončí zastúpenie v konaní o zmierenie manželov alebo vo veciach určenia otcovstva v predbežnom konaní, patrí za úkon „prevzatie a príprava zastúpenia" odmena vo výške polovice sadzby.
15Uznanie rozhodnutia cudzieho štátu vo veciach manželských a vo veciach určenia otcovstva240
16Starostlivosť o maloletých, osvojenie, opatrovnícke veci a iné veci podľa Zákona o rodine, pokiaľ nie je ustanovená iná sadzba80
17Povolenie uzavrieť manželstvo maloletému alebo osobe postihnutej duševnou poruchou120
18Spôsobilosť na právne úkony; vyhlásenie za mŕtveho100
19Ochrana osobnosti120
20Osobné užívanie bytov, iných miestností a pozemkov, prenechanie bytu alebo inej miestnosti v rodinnom domčeku, prenechanie časti bytu, prenechanie nehnuteľností na dočasné užívanie100Podľa tejto položky patrí odmena aj vo veciach úhrady za užívanie alebo úhrady za služby spojené s užívaním, patrí odmena podľa položky 26.
21Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov180Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí odmena podľa položky 26 z ceny požadovaného podielu.
22Pracovné, učebné alebo družstevné vzťahy, ak nejde o veci majetkových práv100Ak ide o majetkové právo, patrí odmena podľa položky 26.
23Preskúmanie rozhodnutí vo veciach nemocenského poistenia80
24Preskúmanie rozhodnutí vo veciach sociálneho zabezpečenia120
25Zápisy do podnikového registra100
26Ostatné veci občianskeho súdneho konania podľa ceny uplatneného práva alebo povinnostiPodľa tejto položky patrí aj odmena v konaní o návrhu na vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia alebo na popretie pohľadávky.
do 500 Kčs40
nad 500 Kčs do 1 000 Kčs60
nad 1 000 Kčs do 2 000 Kčs100
nad 2 000 Kčs do 3 000 Kčs120
nad 3 000 Kčs do 4 000 Kčs160
nad 4 000 Kčs do 5 000 Kčs200
nad 5 000 Kčs do 7 000 Kčs280
nad 7 000 Kčs do 10 000 Kčs320
za každých začatých 1000 Kčs nad 10 000 Kčs zvyšuje sa odmena 320 Kčs o 10 Kčs

II

Konanie pred štátnym notárstvom

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
27Prejednanie dedičstvapodľa pol. 26, najmenej 60Pre určenie odmeny je rozhodujúca hodnota čistého podielu dediča alebo výšky pohľadávky veriteľa.
Pri zastupovaní dediča, ktorého nároky sú v cudzine, možno dojednať percentnú odmenu podľa výsledku.
28Umorenie listiny1 % z ceny práva z umorenej listiny, najmenej 100
29Úschovy1 % z ceny ukladaného predmetu alebo ukaldanej sumy, najmenej 20
30Výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnostipodľa pol. 26
31Ostatné veci prejednávané pred štátnym notárstvom80

III

Konanie pred rozhodcami

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
32Uplatnenie peňažných alebo peniazmi oceniteľných právpodľa pol. 26
33Ostatné veci160

IV

Konanie pred národnými výbormi a ostatnými štátnymi aj inými orgánmi

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
34Nemocenské poistenie80
35Sociálne zabezpečenie120
36Prevod nehnuteľnosti80Ak tento úkon súvisí so zmluvou o prevode nehnuteľnosti uzavretou v advokátskej poradni, nepatrí odmena za úkon „prevzatie a príprava zastúpenia".
37Veci daňové a poplatkovépodľa pol. 26
38Veci prejednávané v rozhodcovskom konanípodľa obdoby pol. 8 až 9, 22, 26
39Ostatné veci100, a ak ide o uplatnenie peňažných alebo peniazmi oceniteľných práv, podľa pol. 26Za návrh Štátnej sporiteľni na umorenie vkladnej knižky patrí odmena 100 Kčs bez zreteľa na výšku vkladu.

D. Sadzby odmien za zastupovanie vo veciach priemyslových práv
(vynálezov, zlepšovacích návrhov, ochranných známok, chránených vzorov)

1. Úkony vo veciah vynálezov:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
40Podanie prihlášky220
41Podanie námietok proti udeleniu patentu160
42Podanie odpovede na námietky proti udeleniu patentu100
43Platenie udržiavacích poplatkov vrátane ich evidencie
za 1. až 5. rok240
za 6. až 8. rok280
za 9. až 12. rokpo 100
za 12. až 15. rokpo 150
44Obstaranie rovnopisu patentovej listiny20

2. Úkony vo veciah ochranných známok:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
45Prihláška národnej známky120
46Návrh na obnovu národnej známky
za I. až IV. obnovu,po 140
za V. a ďalšiu obnovupo 180
47Prihláška medzinárodnej známky, návrh na jej obnovu220
48Odpoveď na avis de refus120
49Návrh na zápis prevodu známky80

3. Úkony vo veciah priemyslových vzorovo:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
50Prihláška vzoru120
51Návrh na zápis prevodu vzoru80

4. Všeobecné úkony:

PoložkaÚkonSadzba odmeny v KčsPoznámky
52Predloženie plnomocenstva alebo iného dokladu; žiadosť o predĺženie lehoty20
53Uplatnenie priority; jednoduché podania40
54Návrh na zápis zmeny mena80
55Návrh na zápis licenčnej zmluvy; návrh na zápis prevodu práv na využitie vynálezu120
56Podanie rozkladu proti rozhodnutiu, podanie žiadosti o určenie, či sa právo porušuje, a podanie odpovede na ne, podanie návrhu na začatie konania o výmaz práva v registri a podanie odpovede naň220
57Vecné spracovanie prihlášok, návrhov, žiadostí, rozkladov, námietok a odpovedí na ne100-1000Táto odmena patrí za uvedené úkony vrátane potrebných prekladov popri odmene podľa položky 40, 41, 42 a 56.
Podľa položky 57 patrí odmena aj za vybavenie zprávy o výsledkoch prieskumu, za návrhy na navrátenie lehoty a účasť pri pojednávaní v konaní vo veciach priemyslových práv.

Minister:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 100/1964 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Náhrady pri zahrančných cestách sú upravené smernicami Ministerstva financií zo 14. marca 1960 č. 204/11 000/60 a dodatkami z 10. novembra 1960 č. 204/59 990/60, z 27. decembra 1960 č. 204/74 828/60 a zo 7. júla 1962 č. 204/36 200/62.