Nariadenie vlády č. 5/1965 Zb.Vládne nariadenie o zmenách názvov niektorých fakúlt

Čiastka 3/1965
Platnosť od 30.01.1965
Účinnosť od 01.02.1965

OBSAH

5

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. januára 1965

o zmenách názvov niektorých fakúlt

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Univerzite Karlovej v Prahe sa menia názvy Inštitútu osvety a novinárstva a Inštitútu telesnej výchovy a športu a znejú: Fakulta osvety a novinárstva a Fakulta telesnej výchovy a športu.

§ 2

Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa mení názov Chemickej fakulty a znie: Chemickotechnologická fakulta.

§ 3

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa mení názov Inštitútu telesnej výchovy a športu a znie: Fakulta telesnej výchovy a športu.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1965.


Lenárt v. r.