Vyhláška č. 47/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotnom dohovore o omamných látkach

Čiastka 25/1965
Platnosť od 27.05.1965
Účinnosť od 11.06.1965
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku 41 ods. 2 vstúpil v platnosť 13. decembra 1964 a týmto dňom vstúpil taktiež v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

47

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. apríla 1965

o Jednotnom dohovore o omamných látkach


Dňa 31. marca 1961 bol v New Yorku dojednaný Jednotný dohovor o omamných látkach. Dohovor bol podpísaný v mene Československej socialistickej republiky 31. júla 1961 s výhradami k článku 12 ods. 2 a 3, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 1 a 2 a článku 31 ods. 1 b).

Vláda Československej socialistickej republiky vyslovila s Dohovorom súhlas 13. septembra 1961 a prezident republiky ho ratifikoval 23. novembra 1963 s výhradami urobenými pri podpise Dohovoru.

Ratifikačná listina bola uložená v sekretariáte OSN 20. marca 1964. Pri odovzdávaní listiny urobila Československá socialistická republika toto vyhlásenie:

„Československá socialistická republika sa necíti viazaná ustanoveniami článku 12 ods. 2 a 3, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 1 a 2 a článku 31 ods. 1 b) Jednotného dohovoru o omamných látkach dotýkajúcimi sa tých štátov, ktoré boli pozbavené možnosti stať sa zmluvnými stranami Dohovoru podľa ustanovenia obsiahnutého v jeho článku 40. Jednotný dohovor o omamných látkach upravuje otázky, ktoré sa dotýkajú záujmov všetkých štátov a majú za účel zjednotiť ich úsilie v boji s tak veľkým zlom, akým je zneužívanie omamných látok. Preto v súlade s medzinárodnoprávnou zásadou rovnosti štátov žiadne štáty nemajú právo brániť iným štátom v účasti najmä na Dohovore tohto druhu a Jednotný dohovor o omamných látkach musí byť preto otvorený pre všetky štáty.“

Dohovor na základe svojho článku 41 ods. 2 vstúpil v platnosť 13. decembra 1964 a týmto dňom vstúpil taktiež v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Protokol o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 8. augusta 1975. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 18 ods. 2 dňom 4. júla 1991.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

JEDNOTNÝ DOHOVOR O OMAMNÝCH LÁTKACH,
1961

Preambula

Strany,

vedené starosťou o fyzické a morálne zdravie ľudu,

uznávajúc, že lekárske použitie omamných látok je i naďalej potrebné pre uľahčenie bolestí a že je nevyhnutné podniknúť potrebné opatrenia na zabezpečenie omamných látok na tieto účely,

konštatujúc, že toxikománia (používanie omamných látok) je pohromou pre jednotlivca a je hospodárskym a sociálnym nebezpečenstvom pre ľudstvo,

vedomé si svojej úlohy predchádzať tejto pohrome a bojovať proti nej,

vedomé si toho, že ak majú byť opatrenia urobené proti zneužívaniu omamných látok účinné, musia byť koordinované a všeobecné,

domnievajúc sa, že všeobecná akcia tohto druhu vyžaduje medzinárodnú spoluprácu riadenú rovnakými zásadami a smerujúcu k spoločným cieľom,

uznávajúc právomoc Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o kontrolu narkotických drog a

prajúc si, aby príslušné medzinárodné orgány boli pojaté do rámca tejto organizácie,

prajúc si uzavrieť medzinárodný dohovor prijateľný pre všetkých, nahradzujúci väčšinu existujúcich zmlúv týkajúcich sa omamných látok, obmedzujúcich používanie omamných látok na lekárske a vedecké účely, a zavádzajúci stálu medzinárodnú spoluprácu na uvedenie týchto zásad do života a dosiahnutie týchto cieľov,

dohodli sa na nasledovnom:

Článok 1

Definície

1. Pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak alebo pokiaľ okolnosť nevyžaduje niečo iné, na všetky ustanovenia tohto Dohovoru sa aplikujú tieto definície:

a) Výraz „Úrad“ označuje Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok.

b) Výraz „konope“ označuje kvitnúci alebo plodonosný vrcholček rastliny konopí (s výnimkou zŕn a listov, ktoré nemajú vrcholčeky), z ktorého živica nebola vylúčená, bez ohľadu na jeho použitie.

c) Výraz „rastlina konope“ označuje každú rastlinu z čeľade Cannabis.

d) Výraz „konopná živica“ označuje oddelenú, surovú alebo čistenú živicu získanú z rastliny konope.

e) Výraz „ker koka“ označuje všetky druhy kra druhu Erytroxylon.

f) Výraz „listy koka“ označuje listy z kra koka s výnimkou listov, z ktorých bol extrahovaný všetok ekgonin, kokaín a iné ekgoninové alkaloidy.

g) Výraz „Komisia“ označuje Medzinárodnú komisiu pre omamné látky pri Rade.

h) Výraz „Rada“ označuje Hospodársku a sociálnu radu Organizácie Spojených národov.

i) Výraz „pestovanie“ označuje pestovanie ópiového maku, kra koka a rastliny konopí.

j) Výraz „omamná látka“ označuje každú látku Zoznamu I a II bez ohľadu na to, či je prírodná alebo syntetická.

k) Výraz „Valné zhromaždenie“ znamená Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov.

l) Výraz „nedovolený obchod“ znamená pestovanie alebo akýkoľvek obchod s omamnými látkami, ktorý je v rozpore s cieľmi tohto Dohovoru.

m) Výrazy „dovoz“ a „vývoz“ znamenajú, každý podľa svojho osobitného významu, faktickú dopravu omamných látok z jedného štátu do druhého alebo z jednej oblasti do inej oblasti daného štátu.

n) Výraz „výroba“ označuje všetky procesy okrem produkcie, ktoré umožňujú získanie omamných látok, a zahŕňa tiež čistenie a premenu týchto látok na iné drogy.

o) Výraz „lekárske ópium“ označuje ópium, ktoré prešlo potrebnou prípravou pre lekárske použitie.

p) Výraz „ópium“ označuje zrazený výťažok ópiového maku.

q) Výraz „ópiový mak“ označuje rastlinu druhu Papaver somniferum L.

r) Výraz „maková vňať“ označuje všetky časti ópiového maku (okrem semien) po pokosení.

s) Výraz „prípravok“ znamená pevnú alebo tekutú zmes, ktorá obsahuje drogu.

t) Výraz „produkcia“ znamená proces, ktorý spočíva v získavaní ópia, listov koka, konopí a konopnej živice z rastlín, ktoré tieto plody obsahujú.

u) Výrazy „Zoznam I“, „Zoznam II“, „Zoznam III“ a „Zoznam IV“ znamenajú zoznamy omamných látok alebo prípravkov pripojené k tomuto Dohovoru, ktoré sa budú môcť podľa článku 3 z času na čas meniť.

v) Výraz „generálny tajomník“ znamená generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

w) Výraz „osobitné zásoby“ znamená to množstvo omamných látok, ktoré je v určitej krajine alebo na určitom území v držbe vlády tejto krajiny alebo územia pre osobitné účely a pre prípad mimoriadnych okolností; výraz „osobitné účely“ bude určený podľa potreby.

x) Výraz „zásoby“ znamená množstvo drog, ktoré sú v krajine alebo na území a sú určené:

i) pre lekársku a vedeckú spotrebu tejto krajiny alebo tohto územia,

ii) pre výrobu a prípravu omamných látok a iných látok v tejto krajine alebo na tomto území,

iii) pre export,

nezahŕňa však množstvo drog, ktoré v krajine alebo na území

iv) vlastnia lekárnici alebo iní splnomocnení rozdeľovači v maloobchode a ústavy alebo osoby kvalifikované pre riadne povolenú prevádzku liečebných alebo vedeckých funkcií, alebo

v) sú osobitnými zásobami.

y) Výraz „územie“ znamená každú časť štátu, ktorá sa považuje za samostatnú jednotku v systéme dovozných povolení a vývozných splnomocnení, ako ustanovuje článok 31. Táto definícia sa nevzťahuje na výraz „územie“, ako sa používa v článkoch 42 a 46.

2. Pre účely tohto Dohovoru bude sa droga považovať za skonzumovanú v prípade, že sa poskytla ktorejkoľvek osobe alebo podniku v maloobchodnej distribúcii, pre lekárske použitie alebo pre vedecký výskum; slovo „spotreba“ sa bude rozumieť podľa tejto definície.

Článok 2

Látky podliehajúce kontrole

1. S výnimkou kontrolných opatrení, obmedzených na dané drogy, omamné látky uvedené v Zozname I podliehajú všetkým kontrolným opatreniam používaným v prípade drog, o ktorých pojednáva tento Dohovor, a najmä opatreniam uvedeným ďalej v článkoch: 4 [ods. c)], 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 37.

2. Omamné látky uvedené v Zozname II podliehajú tým istým kontrolným opatreniam ako omamné látky v Zozname I, s výnimkou opatrení predpokladaných v článku 30 ods. 2 a 5, pokiaľ ide o obchod v malom.

3. Iné prípravky ako tie, ktoré sú uvedené v Zozname III, podliehajú tým istým kontrolným opatreniam ako omamné látky, ktoré obsahujú, ale iné odhady (článok 19) a štatistiky (článok 20) ako tie, ktoré sa vzťahujú na tieto omamné látky, sa nebudú pri týchto prípravkoch vyžadovať a nebudú sa aplikovať opatrenia článku 29 [ods. 2 c)] a článku 30 [ods. 1 b) ii)].

4. Prípravky uvedené v Zozname III podliehajú tým istým kontrolným opatreniam ako prípravky, ktoré obsahujú drogy uvedené v Zozname II, s tou výnimkou, že nebudú použité odseky 1 b) a 3-15 článku 31 a že údaje vyžadované pre odhady (článok 19) a štatistiky (článok 20) budú obmedzené na množstvo drog používaných pri výrobe týchto prípravkov.

5. Omamné látky obsiahnuté v Zozname IV budú tak isto zahrnuté do Zoznamu I a budú podliehať všetkým kontrolným opatreniam predpísaným pre drogy uvedené v Zozname I a okrem toho:

a) zmluvné strany príjmu všetky osobitné kontrolné opatrenia, ktoré uznajú za nevyhnutné s ohľadom na zvlášť nebezpečný charakter uvedených omamných látok;

b) zmluvné strany zakážu v prípade, že budú toho názoru, že zo situácie v ich krajine vyplýva, že by to bol najvhodnejší spôsob na ochranu verejného zdravia, produkciu, výrobu, export a import, obchod, držbu alebo používanie takých omamných látok, s výnimkou množstva, ktoré by sa mohlo použiť výhradne pre lekársky a vedecký výskum, včítane klinických pokusov s týmito látkami, ktoré sa budú vykonávať pod dohľadom a priamou kontrolou príslušnej zmluvnej strany alebo budú podriadené tomuto dozoru a tejto kontrole.

6. Popri kontrolných opatreniach používaných pri všetkých omamných látkach Zoznamu I podlieha ópium ustanoveniam článkov 23 a 24, listy koka ustanoveniam článkov 26 a 27 a konope ustanoveniam článku 28.

7. Ópiový mak, ker koka, rastlina konope, maková vňať a listy konopí podliehajú kontrolným opatreniam uvedeným v článkoch 22 až 24; 22, 26 a 27; 22 a 28; 25 a 28 vzťahujúce sa na jednotlivé drogy.

8. Strany urobia všetko, čo je v ich moci, aby látky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dohovorom, ale sa môžu zneužiť na nedovolenú výrobu drog, boli čo najviac vzaté pod dohľad.

9. Strany nemusia používať ustanovenia tohto Dohovoru na omamné látky, ktoré sa bežne používajú v priemysle na iné ako lekárske alebo vedecké účely, a to za podmienky:

a) že urobia opatrenia, aby sa zabránilo za pomoci denaturačného procesu alebo inak tomu, aby omamné látky takto používané mohli byť zneužité alebo vyvolali škodlivé následky (článok 3 ods. 3) a aby v praxi škodlivá látka sa mohla získať späť,

b) že vykážu v štatistických informáciách (článok 20) množstvo každej takto použitej omamnej látky.

Článok 3

Zmeny v rozsahu kontroly

1. Ak má niektorá strana alebo Svetová zdravotnícka organizácia správy, na základe ktorých je podľa ich názoru potrebné vykonať zmenu v niektorom zo Zoznamov, zašle generálnemu tajomníkovi oznámenie doplnené všetkými údajmi, ktoré by toto oznámenie mohli podoprieť.

2. Generálny tajomník oznámi toto oznámenie a tieto podporné údaje stranám, Komisii, a ak oznámenie zaslala niektorá zo strán, Svetovej zdravotníckej organizácii.

3. Ak sa oznámenie vzťahuje na látku, ktorá ešte nie je zapísaná v Zozname I alebo II,

i) všetky strany preskúmajú s ohľadom na údaje, ktoré môžu dostať, možnosť predbežne aplikovať na túto látku všetky kontrolné opatrenia používané pre drogy v Zozname I;

ii) v očakávaní rozhodnutia podľa pododseku iii) tohto odseku môže Komisia rozhodnúť, aby strany predbežne použili v prípade danej látky všetky kontrolné opatrenia používané pre drogy v Zozname I. Strany budú uplatňovať pre príslušnú látku predbežne tieto opatrenia;

iii) ak Svetová zdravotnícka organizácia zistí, že sa táto látka môže zneužiť a môže mať škodlivé účinky podobné ako drogy v Zozname I alebo II alebo že ju možno zmeniť na omamnú látku, upovedomí o tom Komisiu a táto potom na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie rozhodne, že táto látka bude zapísaná do Zoznamu I alebo II.

4. Ak Svetová zdravotnícka organizácia zistí, že v dôsledku látok, ktoré prípravok obsahuje, nemôže sa prípravok zneužiť ani nemôže mať škodlivé účinky (odsek 3) a že omamná látka, ktorú obsahuje, sa z neho nedá ľahko získať, môže Komisia na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie zapísať prípravok do Zoznamu III.

5. Ak Svetová zdravotnícka organizácia zistí, že omamná látka uvedená v Zozname I sa môže do značnej miery zneužiť alebo že môže mať škodlivé účinky (odsek 3) a že toto nebezpečenstvo nie je vyvážené liečivými prednosťami, vlastnosťami, ktoré nemajú iné drogy ako tie, ktoré sú uvedené v Zozname IV, môže Komisia na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie zapísať túto drogu do Zoznamu IV.

6. Ak sa oznámenie týka drogy uvedenej v Zozname I alebo II alebo prípravku uvedeného v Zozname III, môže Komisia, okrem akcie uvedenej v odseku 5, na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie zmeniť niektorý Zoznam, a to:

a) buď tak, že prenesie jednu drogu zo Zoznamu I do Zoznamu II o zo Zoznamu II do Zoznamu I; alebo

b) tak, že škrtne z niektorého Zoznamu niektorú drogu alebo prípravok.

7. Každé rozhodnutie Komisie prijaté na základe tohto článku oznámi generálny tajomník všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov, nečlenským štátom, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, Svetovej zdravotníckej organizácii a Úradu. Rozhodnutie nadobudne platnosť voči každej strane po prijatí uvedeného oznámenia a strany urobia potom opatrenia požadované týmto Dohovorom.

8.

a) Každé rozhodnutie Komisie týkajúce sa zmeny niektorého Zoznamu bude podliehať skúmaniu Rady, ak o to požiada niektorá strana v lehote deväťdesiatich dní po prijatí zprávy o rozhodnutí. Žiadosť o skúmanie sa predloží generálnemu tajomníkovi so všetkými potrebnými údajmi.

b) Generálny tajomník odovzdá kópiu tejto žiadosti a príslušných údajov Komisii, Svetovej zdravotníckej organizácii a všetkým stranám a vyzve ich, aby v priebehu deväťdesiatich dní predložili svoje pripomienky. Všetky pripomienky posúdi Rada.

c) Rada môže potvrdzovať, meniť a zrušovať rozhodnutia Komisie; bude rozhodovať v konečnej inštancii. Jej rozhodnutie sa oznámi všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov, nečlenským štátom, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, Komisii, Svetovej zdravotníckej organizácií a Úradu.

d) Rozhodnutie Komisie bude platiť po dobu skúmania vykonávaného Radou.

9. Rozhodnutia Komisie prijaté na základe tohto článku nebudú podrobené skúmaniu ustanovenému článkom 7.

Článok 4

Všeobecné záväzky

Strany príjmu legislatívne a správne opatrenia, ktoré budú potrebné na to, aby:

a) na svojom území plnili ustanovenia tohto Dohovoru,

b) spolupracovali s ostatnými štátmi pri vykonávaní ustanovení tohto Dohovoru,

c) s výhradou ustanovení tohto Dohovoru obmedzili produkciu, výrobu, vývoz, dovoz, distribúciu, obchod, použitie a prechovávanie omamných látok výlučne na lekárske a vedecké účely.

Článok 5

Medzinárodné kontrolné orgány

Uznávajúc právomoc Organizácie Spojených národov v oblasti medzinárodnej kontroly omamných látok strany súhlasia s tým, aby sa Komisii pre omamné látky pri Hospodárskej a sociálnej rade a Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok zverili funkcie, ktoré pre tieto orgány vyplývajú z tohto Dohovoru.

Článok 6

Výdavky medzinárodných kontrolných úradov

Výdavky Komisie a Úradu bude uhrádzať Organizácie Spojených národov podľa podmienok, ktoré budú dané Valným zhromaždením. Strany, ktoré nie sú členmi Organizácie Spojených národov, budú sa podieľať na nákladoch medzinárodných kontrolných orgánov, pričom Valné zhromaždenie určí pravidelne po konzultácii s vládami týchto strán výšku príspevkov, ktoré budú považovať za spravodlivé.

Článok 7

Revízia rozhodnutí a odporúčaní Komisie

Okrem rozhodnutí podľa článku 3 každé rozhodnutie alebo odporúčanie prijaté Komisiou pri výkone ustanovení tohto Dohovoru sa predloží na schválenie alebo zmenu Rade alebo Valnému zhromaždeniu rovnakým spôsobom ako ostatné rozhodnutia alebo odporúčania Komisie.

Článok 8

Funkcie Komisie

Komisia je oprávnená skúmať všetky otázky, ktoré majú vzťah k cieľom tohto Dohovoru, a to najmä:

a) meniť Zoznamy podľa článku 3;

b) upozorňovať Úrad na všetky otázky, ktoré môžu súvisieť s jeho funkciami;

c) robiť odporúčania v záujme splnenia ustanovení tohto Dohovoru a dosiahnutia cieľov, ktoré vytyčuje, včítane programu vedeckého výskumu a výmeny informácií vedeckého a technického charakteru; a

d) upozorňovať štáty, ktoré nie sú stranami Dohovoru, na rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijíma na základe tohto Dohovoru za tým účelom, aby uvážili, aké opatrenia podľa nich podniknú.

Článok 9

Zloženie Úradu

1. Úrad sa skladá z jedenástich členov zvolených Radou v tomto zložení:

a) traja členovia s lekárskymi, farmakologickými alebo lekárenskými skúsenosťami vybratí zo zoznamu najmenej piatich osôb vymenovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou;

b) osem členov vybratých zo zoznamu osôb vymenovaných členmi Organizácie Spojených národov ako i stranami, ktoré nie sú členmi OSN.

2. Členovia Úradu musia byť osoby, ktoré svojou povolanosťou, nestrannosťou a nezištnosťou požívajú všeobecnú dôveru. Po dobu trvania ich funkcie nesmú prevziať žiadny úrad ani vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by im bránila v nestrannom výkone ich funkcie. Rada po konzultácii s Úradom urobí všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie úplnej technickej nezávislosti Úradu pri výkone jeho funkcií.

3. Pri rešpektovaní zásady rovnomerného zemepisného zastúpenia musí Rada dbať na to, že je potrebné povolať do Úradu vo vyrovnanom pomere osoby so znalosťou situácie v otázkach drog v krajinách, kde sa vyrábajú, produkujú a konzumujú, a majúce vzťah k týmto krajinám.

Článok 10

Trvanie funkcie a odmena členov Úradu

1. Člen Úradu je vo svojej funkcii tri roky a môže byť aj znovuzvolený.

2. Funkcia každého člena Úradu sa končí v predvečer prvej schôdze Úradu, na ktorej má právo zasadať už jeho nástupca.

3. Člen Úradu, ktorý nebol prítomný na troch po sebe idúcich schôdzkach, považuje sa za člena, ktorý podal demisiu.

4. Na odporúčanie Úradu môže rada odvolať člena Úradu, ktorý nespĺňa podmienky požadované odsekom 2 článku 9. Toto odporúčanie sa musí urobiť na základe súhlasného hlasu ôsmich členov Úradu.

5. Ak sa uvoľní miesto niektorého člena Úradu po dobu platnosti funkcie, Rada čo najskôr zvolí iného člena na zvyšok platnosti funkcie podľa ustanovení článku 9.

6. Členovia Úradu dostávajú odmenu, výšku ktorej určuje Valné zhromaždenie.

Článok 11

Rokovací poriadok Úradu

1. Úrad si volí svojho predsedu a predstaviteľa, voľba ktorých je potrebná z hľadiska vytvorenia úradovne, a prijíma svoj rokovací poriadok.

2. Úrad sa schádza tak často, ako je to podľa jeho mienky potrebné pre uspokojivé plnenie jeho funkcií, musí však konať najmenej dve schôdze v kalendárnom roku.

3. Minimálne potrebný počet členov na schôdzi Úradu je sedem členov.

Článok 12

Riadenie systému približných údajov

1. Úrad určuje termín alebo termíny, do ktorých sa majú predložiť približné údaje podľa článku 19, ako aj ich formu a za tým účelom zostaviť formulár.

2. Úrad bude vyžadovať od vlád, ktorých sa to týka, pokiaľ ide o krajiny a územia, na ktoré sa tento Dohovor nevzťahuje, aby poskytli približné údaje v súhlase s ustanoveniami tohto Dohovoru.

3. Ak niektorý štát nepredloží do určeného termínu približné údaje týkajúce sa niektorého z jeho území, Úrad si obstará sám, pokiaľ to bude možné, tieto údaje, a to pokiaľ bude môcť v spolupráci s vládou, ktorej sa to týka.

4. Úrad preskúma približné údaje včítane dodatočných údajov a s výnimkou požiadaviek pre osobitné účely môže vyžiadať také informácie, ktoré bude považovať za potrebné, týkajúce sa ktorejkoľvek krajiny alebo územia, ktoré približné údaje zaslali na doplnenie týchto údajov alebo na objasnenie niektorých z nich.

5. Úrad potom v najkratšom čase potvrdí približné údaje včítane dodatočných údajov alebo so súhlasom príslušnej vlády ich môže aj doplniť.

6. Popri správach, o ktorých je zmienka v článku 15, uverejní Úrad v určených obdobiach, ale najmenej raz do roka, informácie o približných údajoch, ktoré podľa jeho názoru uľahčia vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 13

Riadenie systému štatistických údajov

1. Úrad určí spôsob a formu, v akej sa majú podávať štatistické údaje predpísané v článku 20 a za tým účelom určí formuláre.

2. Úrad preskúma štatistické údaje, aby zistil, či sa strany a ostatné štáty prispôsobili ustanoveniam tohto Dohovoru.

3. Úrad môže požadovať dodatočné informácie, ktoré bude pokladať za potrebné pre doplnenie týchto štatistických údajov alebo objasnenie v nich uvedených informácií.

4. Úrad nebude oprávnený dopytovať sa alebo vyjadrovať svoj názor, pokiaľ ide o štatistické údaje týkajúce sa drog určených pre osobitné účely.

Článok 14

Opatrenia Úradu na zabezpečenie plnenia ustanovení Dohovoru

1.

a) Ak po preskúmaní informácií poskytnutých Úradu vládou podľa ustanovení tohto Dohovoru alebo informácií vydaných orgánmi Organizácie Spojených národov a majúcich vzťah k otázkam vyplývajúcim z týchto opatrení, má Úrad dôvod myslieť, že ciele tohto Dohovoru sú vážne ohrozené tým, že niektorá strana alebo krajina alebo územie neplní ustanovenia Dohovoru, Úrad má právo požiadať vládu príslušnej krajiny alebo územia o vysvetlenie. S výhradou práva upozorniť strany, Radu a Komisiu na túto otázku, ako je to uvedené v písm. c) tohto odseku, bude Úrad považovať žiadosť o informáciu alebo o vysvetlenie, podanú niektorej vláde podľa tohto odseku, za dôvernú.

b) Po opatreniach urobených na základe písm. a) tohto odseku môže Úrad, ak to bude považovať za potrebné, požiadať príslušnú vládu, aby urobila nápravu, ktorá sa podľa okolností môže zdať potrebnou pre výkon ustanovení tohto Dohovoru.

c) Ak Úrad zistí, že príslušná vláda nepodala uspokojivé vysvetlenie, keď o to bola požiadaná podľa písm. a) tohto odseku alebo opomenula urobiť nápravu, hoci na to bola vyzvaná podľa písm. b) tohto odseku, môže na to upozorniť strany, Radu a Komisiu.

2. Keď upozorňuje strany, Radu a Komisiu na niektorú otázku ako je uvedené v písm. c) odsek 1, môže Úrad, ak to bude pokladať za potrebné odporučiť stranám zastaviť dovoz drog z príslušnej krajiny alebo vývoz drog do tejto krajiny alebo územia alebo zastaviť súčasne dovoz i vývoz, a to buď na určitý čas, alebo až do toho času, kým situácia v krajine alebo na území nebude uspokojivá. Príslušný štát má právo predložiť vec Rade.

3. Úrad má právo uverejniť zprávu o všetkých otázkach, ktorých sa ustanovenie tohto článku týka, a upovedomiť o nich Radu, ktorá bude informovať všetky strany. Ak Úrad uverejní v tejto zpráve rozhodnutie urobené na základe tohto článku alebo informácie o tomto rozhodnutí, musí súčasne uverejniť názor príslušnej vlády, ak o to požiada.

4. V prípade, že rozhodnutie Úradu uverejnené podľa tohto článku nebolo prijaté jednomyseľne, musí obsahovať i názor menšiny.

5. Každý štát sa vyzve, aby sa dal zastupovať na schôdzach Úradu, na ktorých sa prerokúva otázka, na ktorej má priamy záujem podľa tohto článku.

6. Uznesenia Úradu prijaté na základe tohto článku musia byť prijaté dvojtretinovou väčšinou celkového počtu členov Úradu.

Článok 15

Zprávy Úradu

1. Úrad vyhotovuje o svojich prácach ročné zprávy a v prípade potreby aj dodatkové zprávy, v ktorých je uvedený rozbor približných údajov a štatistických údajov, ktoré má k dispozícii a v niektorých prípadoch aj výklad k vysvetlivkám, ktoré vlády podali alebo o ktoré ich žiadali, ako i každý poznatok a odporúčanie, ktoré sa Úrad rozhodne uviesť. Tieto zprávy sa predložia Rade prostredníctvom Komisie, ktorá môže uviesť pripomienky, ktoré uzná za vhodné.

2. Zprávy sa oznámia stranám a dodatočne ich zverejní generálny tajomník. Strany dávajú súhlas k voľnej distribúcii týchto zpráv.

Článok 16

Sekretariát

Služby sekretariátu Komisie a Úradu bude poskytovať generálny tajomník.

Článok 17

Osobitná administratívna služba

Strany budú udržiavať osobitnú administratívnu službu na vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru.

Článok 18

Informácie poskytované stranami generálnemu tajomníkovi

1. Strany poskytnú generálnemu tajomníkovi informácie, o ktoré môže požiadať Komisia s tým, že sú potrebné pre výkon jej funkcií, a to najmä:

a) ročnú zprávu o pôsobení Dohovoru na každom z ich území;

b) z času na čas texty všetkých zákonov a predpisov prijatých v záujme účinnosti tohto Dohovoru;

c) všetky upresnenia, ktoré si Komisia môže vyžiadať v otázkach nedovoleného obchodu, a to najmä podrobnosti o každom nedovolenom obchode, ktorý bol odhalený, ktoré by mohli byť dôležité buď pre to, že objasnia pramene zásobovania omamnými látkami pri nedovolenom obchode, alebo vzhľadom na množstvo drog alebo metód používaných tými, ktorí nedovolený obchod vykonávajú;

d) mená a adresy správnych úradov oprávnených na vydávanie vývozných a dovozných povolení alebo potvrdení.

2. Strany poskytnú informácie uvedené v predchádzajúcom odseku, v uvedenej forme a do určeného dátumu a s použitím takých formulárov, aké bude Komisia vyžadovať.

Článok 19

Približné údaje o potrebe omamných látok

1. Strany zašlú Úradu každý rok a za každé svojich území predpísaným spôsobom a formou na formulároch Úradu približné údaje v týchto bodoch:

a) množstvo omamných látok, ktoré sa upotrebia na lekárske a vedecké účely;

b) množstvo omamných látok, ktoré sa použijú na výrobu ďalších drog, prípravkov uvedených v Zozname III, a látok neuvedených v tomto Dohovore;

c) množstvo omamných látok, ktoré bude na sklade k 31. decembru roka, na ktorý sa vzťahujú približné údaje;

d) množstvo omamných látok, ktoré je potrebné pridať k osobitným zásobám.

2. S výhradou vývodov uvedených v odseku 3 článku 21 celok približných údajov pre každé územie a každú drogu bude úhrnom množstva, uvedeného v písm. a), b) a d) ods. 1 tohto článku zvýšeného o množstvo potrebné na to, aby zásoby k 31. decembru predchádzajúceho roka dosiahli úroveň určenú podľa ustanovenia písm. c) ods. 1.

3. V priebehu roka môže každý štát podať doplnkové približné údaje pri uvedení dôvodov, ktoré si to vyžiadali.

4. Strany oznámia Úradu metódu používanú na určenie množstva uvedeného v približných údajoch, ako i zmeny vykonané v tejto metóde.

5. S výhradou vývodov podľa odseku 3 článku 21 približné údaje nebudú prekročené.

Článok 20

Štatistické údaje odovzdávané Úradu

1. Strany zašlú Úradu za každé zo svojich území predpísaným spôsobom na formulároch Úradu štatistické údaje týkajúce sa týchto bodov:

a) produkcia alebo výroba omamných látok;

b) použitie omamných látok na výrobu iných drog, prípravkov uvedených v Zozname III a látok neuvedených v tomto Dohovore, ako i použitie makovej vňate na výrobu drog;

c) spotreba omamných látok;

d) dovoz a vývoz omamných látok a makovej vňate;

e) zhabanie omamných látok a pridelenie zhabaného množstva;

f) zásoby omamných látok k 31. decembru roka, a ktorý sa vzťahujú štatistické údaje.

2.

a) Štatistické údaje týkajúce sa otázok uvedených v odseku 1 s výnimkou písm. d) sa budú zostavovať každý rok a Úradu odovzdávať najneskôr do 30. júna roka nasledujúceho po roku, na ktorý sa vzťahujú;

b) štatistické údaje týkajúce sa otázok uvedených v písm. d) ods. 1 sa budú zostavovať štvrťročne a odovzdávať Úradu v lehote jedného mesiaca počítaného od konca štvrťroka, na ktorý sa vzťahujú.

3. Okrem informácií uvedených v odseku 1 tohto článku strany môžu zaslať Úradu v medziach možnosti za každé zo svojich území informácie týkajúce sa rozlôh (v hektároch) obrábaných so zameraním na produkciu ópia.

4. Strany nemusia podávať informácie o osobitných zásobách, podávajú však oddelene štatistické údaje o omamných látkach dovezených alebo získaných v krajine alebo na území pre osobitné potreby, ako i o množstve omamných látok odčerpaných z osobitných zásob pre uspokojenie potreby civilného obyvateľstva.

Článok 21

Obmedzenie výroby a dovozu

1. Celkové množstvo každej drogy vyrobenej alebo dovezenej niektorou krajinou alebo územím v priebehu príslušného roka nesmie presahovať toto množstvo:

a) množstvo spotrebované v medziach približného údaja na lekárske a vedecké účely;

b) množstvo použité v medziach približného údaja príslušného na výrobu iných drog, prípravkov uvedených v Zozname III a látok neuvedených v tomto Dohovore;

c) vyvezené množstvo;

d) množstvo pridané k zásobám za účelom ich doplnenia na úroveň ustanovenú v príslušnom približnom údaji;

e) množstvo získané pre osobitné účely v medziach príslušného približného údaja.

2. Z úhrnného množstva uvedeného v odseku 1 sa odpočíta množstvo, ktoré bolo zhabané a dané do dovoleného predaja ako i každé množstvo odčerpané z osobitných zásob pre uspokojenie potrieb civilného obyvateľstva.

3. Ak Úrad zistí, že množstvo vyrobené a dovezené v priebehu jedného roka prevyšuje úhrnné množstvo uvedené v odseku 1 s ohľadom na odpočítanie uvedené v odseku 2 tohto článku, prebytok, ktorý sa takto zistil a ktorý by trval až do konca roka, odpočíta sa v nasledujúcom roku od množstva, ktoré sa má vyrobiť alebo doviezť, ako i od celkového približného údaja uvedeného v odseku 2 článku 19.

4.

a) Ak zo štatistických údajov o dovoze alebo vývoze (článok 20) vyplynie, že množstvo vyvezené do určitej krajiny alebo na určité územie presahuje celkové približné údaje týkajúce sa tejto krajiny alebo územia, ako sa uvádza v odseku 2 článku 19, zvýšené o množstvo hlásené ako vyvezené, a po odpočítaní každého prebytku zisteného podľa odseku 3 tohto článku, môže Úrad upovedomiť štáty, ktoré podľa jeho názoru majú byť informované;

b) po prijatí takého oznámenia nedovolia už strany počas prebiehajúceho roka žiadny ďalší vývoz omamných látok, o ktoré ide, do krajiny alebo územia, o ktoré ide, s výnimkou:

i) prípadov, keď sa odovzdal doplnkový približný údaj pre túto krajinu alebo územie, pokiaľ ide súčasne o prebytočné dovezené množstvo a o doplnkové požadované množstvo, alebo

ii) osobitných prípadov, keď podľa názoru vlády vyvážajúcej krajiny je vývoz nevyhnutný pre liečenie chorých.

Článok 22

Osobitné ustanovenie o pestovaní

Ak je v krajine alebo na území niektorej strany taká situácia, že zákaz pestovania ópiového maku, kra koka alebo rastliny konopí je podľa jej názoru najvhodnejším opatrením pre ochranu verejného zdravia a pre zabránenie tomu, aby sa omamné látky používali na nedovolený obchod, príslušná strana zakáže ich pestovanie.

Článok 23

Štátne agentúry pre ópium

1. Každá strana, ktorá povoľuje pestovanie ópiového maku za účelom výroby ópia, založí, ak tak ešte neurobila, a bude udržiavať jednu alebo viac štátnych agentúr (označených v ďalšom texte ako „agentúry“) poverených výkonom funkcií ustanovených v tomto článku.

2. Každá strana uvedená v predchádzajúcom odseku sa bude pri pestovaní ópiového maku za účelom výroby ópia spravovať týmito ustanoveniami:

a) agentúra označí oblasti a vymedzí plochy pôdy, na ktorých sa povolí pestovať ópiový mak za účelom výroby ópia;

b) iba tým pestovateľom, ktorým agentúra vydá povolenie, bude dovolené zaoberať sa takým pestovaním;

c) v každom povolení sa uvedie rozsah pôdy, na ktorej sa také pestovanie povolí;

d) každý pestovateľ ópiového maku bude povinný odovzdať agentúre všetku úrodu ópia. Agentúra kúpi túto úrodu a prevezme ju čo najskôr, najneskoršie však do štyroch mesiacov počítajúc po skončení zberu;

e) jedine táto agentúra bude mať právo, pokiaľ ide o ópium, dovážať, vyvážať, obchodovať vo veľkom a udržiavať zásoby s výnimkou zásob udržiavaných výrobcami ópiových alkaloidov, lekárskeho ópia alebo ópiových prípravkov. Strany nie sú povinné rozšíriť toto výlučné právo na lekárske ópium a na ópiové prípravky.

3. Administratívne funkcie uvedené v odseku 2 bude vykonávať jediný štátny orgán, ak to dovoľuje ústava príslušnej strany.

Článok 24

Obmedzenie výroby ópia určeného pre medzinárodný obchod

1.

a) Ak má jedna zo strán v úmysle začať výrobu ópia alebo zvýšiť jeho výrobu, bude brať zreteľ na svetový dopyt po ópiu v súčasnej dobe podľa približných údajov uverejnených Úradom, aby výroba ópia neviedla k nadvýrobe ópia vo svete.

b) Žiadna zo strán nepovolí výrobu ópia alebo nezvýši svoju produkciu, ak by podľa jej názoru výroba alebo zvýšenie výroby na jej území viedlo k nedovolenému obchodu s ópiom.

2.

a) S výhradou ustanovenia odseku 1, ak niektorá strana, ktorá k 1. januáru 1961 nevyrábala ópium pre vývoz, si praje z ópia, ktoré vyrobí, vyviezť množstvo nepresahujúce päť ton ročne, upovedomí o tom Úrad a k tomuto oznámeniu pripojí údaje týkajúce sa:

i) platnej kontroly, vyžadovanej týmto Dohovorom, pokiaľ ide o výrobu a vývoz ópia;

ii) mena krajiny alebo krajín, do ktorých hodlá ópium vyvážať; Úrad môže toto oznámenie buď schváliť alebo odporučiť príslušnej strane, aby nevyrábala ópium pre vývoz.

b) Ak iná strana, ako strana uvedená v odseku 3, si praje vyrobiť viac ako päť ton ópia pre vývoz ročne, upovedomí o tom Radu a k tomuto oznámeniu pripojí príslušné údaje včítane:

i) približného údaja o množstve, ktoré sa má vyrobiť pre vývoz;

ii) existujúceho alebo navrhovaného spôsobu kontroly, pokiaľ ide o ópium, ktoré sa má vyrobiť;

iii) mena krajiny alebo krajín, do ktorých hodlá toto ópium vyvážať; Rada môže oznámenie buď schváliť alebo odporučiť príslušnej strane, aby nevyrábala ópium pre vývoz.

3. Bez ohľadu na ustanovenia písmena a) a b) ods. 2 strana, ktorá desať rokov, ktoré uplynuli bezprostredne pred 1. januárom 1961 vyvážala ópium, ktoré vyrobila, bude môcť pokračovať vo vývoze ópia, ktoré vyrába.

4.

a) Strana nebude dovážať ópium zo žiadnej krajiny alebo územia s výnimkou ópia vyrobeného na území:

i) strany uvedenej v odseku 3;

ii) strany, ktorá zaslala Úradu oznámenie podľa ustanovenia písmena a) ods. 2;

iii) strany, ktorá dostala súhlas Rady podľa ustanovenia písmena b) ods. 2.

b) Bez ohľadu na ustanovenie písmena a) tohto odseku strana môže dovážať ópium vyrobené v ktorejkoľvek krajine, ktorá vyrábala a vyvážala ópium po dobu desať rokov pred 1. januárom 1961, ak v príslušnej krajine bol založený a udržiavaný štátny kontrolný orgán alebo agentúra pre účely ustanovené článkom 23, a ak príslušná krajina má dostatok účinných prostriedkov na to, aby zabezpečila, aby sa ópium, ktoré vyrába, nemohlo použiť pre nedovolený obchod.

5. Ustanovenia tohto článku nebránia strane v tom, aby

a) vyrábala ópium v množstve dostačujúcom pre jej potreby;

b) vyvážala ópium zhabané pre nedovolený obchod na územie druhej strany súhlasne s požiadavkami tohto Dohovoru.

Článok 25

Kontrola makovej vňate

1. Strana, ktorá povolí pestovanie ópiového maku na iné účely ako na výrobu ópia, urobí všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila:

a) aby sa z takého ópiového maku nevyrábalo ópium;

b) aby výroba omamných látok z ópiového maku bola dostatočným spôsobom kontrolovaná.

2. Strany použijú pre makovú vňať systém dovozných potvrdení a vývozných povolení uvedených v odseku 4 až 15 článku 31.

3. Strany poskytnú rovnaké štatistické údaje o dovoze a vývoze makovej vňate, ako sa predvídajú pre omamné látky v odseku 1 d) a 2 b) článku 20.

Článok 26

Ker koka a listy koka

1. Ak strana povolí pestovanie kra koka, uplatní rovnako ako v prípade pestovania listu koka kontrolný postup uvedený v článku 23 pre ópiový mak. Pokiaľ ide o písmeno d) ods. 2 tohto článku, príslušná agentúra bude povinná prevziať efektívne úrodu, a to čo najskôr po skončení zberu.

2. Strany v medziach možností zabezpečia vykynoženie všetkých krov koka, ktoré rastú divoko. Zničia kry koka pestované bez zákonného povolenia.

Článok 27

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa listov koka

1. Strany môžu povoliť použitie listov koka na výrobu aromatického výrobku, ktorý nesmie obsahovať žiadne alkaloidy a môžu v miere potrebnej pre toto použitie dovoliť výrobu, dovoz, vývoz a obchod s týmito listami a ich skladovanie.

2. Strany predložia oddelene približné údaje (článok 19) a štatistické údaje (článok 20) týkajúce sa listov koka určených na výrobu takého aromatického výrobku; avšak nemusia tak urobiť, ak sa tieto listy koka použijú na získanie alkaloidov a na výrobu aromatických výrobkov a ak táto skutočnosť je uvedená v približných a štatistických údajoch.

Článok 28

Kontrola konopí

1. Ak strana povolí pestovanie rastliny konope na výrobu konope alebo konopnej živice, uplatní systém kontroly uvedený v článku 23 pojednávajúcom o kontrole ópiového maku.

2. Tento Dohovor sa nevzťahuje na pestovanie rastliny konope výlučne na priemyslové účely (vlákna a semená) alebo pre záhradnícke účely.

3. Strany príjmu opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa zabránilo zneužitiu listov rastliny konope alebo nedovolenému obchodu s týmito listami.

Článok 29

Výroba

1. Strany budú požadovať, aby výroba omamných látok sa vykonávala na základe povolenia (licencie) s výnimkou tých prípadov, keď túto výrobu vykonáva jeden alebo niekoľko štátnych podnikov.

2. Strany:

a) budú dohliadať na všetky osoby a podniky, ktoré sa zaoberajú výrobou omamných látok alebo sa na výrobe zúčastňujú;

b) zariadenia a miestnosti, v ktorých sa môže výroba vykonávať podriadia systému povolení (licencií);

c) budú požadovať, aby výrobcovia omamných látok, ktorí sú držiteľmi licencií, si zadovážili pravidelné povolenia určujúce druh a množstvo omamných látok, ktoré majú právo vyrobiť. Takéto pravidelné povolenie však nebude potrebné pre prípravky.

3. Strany zabránia tomu, aby sa v držbe výrobcov omamných látok nahromadilo množstvo drog a makovej vňate, ktoré by prekračovalo množstvo potrebné pre riadny chod podniku s ohľadom na situáciu na trhu.

Článok 30

Obchod a distribúcia

1.

a) Strany budú požadovať, aby obchod s omamnými látkami a ich distribúcia sa vykonávali na základe povolení (licencií) s výnimkou prípadov, keď obchod alebo distribúciu vykonáva jeden alebo viac štátnych podnikov.

b) Strany:

i) budú dohliadať na všetky osoby a podniky, ktoré sa zaoberajú obchodom s omamnými látkami alebo ich distribúciou alebo sa na nich zúčastňujú;

ii) zariadenia a miestnosti, v ktorých sa môže tento obchod alebo distribúcia uskutočňovať, podriadia systému povolení (licencií); povolenie však nebude potrebné pre prípravky.

c) Ustanovenia písmena a) a b) týkajúce sa systému licencií nie je potrebné uplatňovať na osoby oprávnené na výkon liečebných alebo vedeckých funkcií a vykonávajúce svoje funkcie.

2. Okrem toho strany:

a) zabránia tak isto tomu, aby sa v držbe obchodníkov, distributérov, štátnych podnikov alebo na to oprávnených osôb uvedených vyššie nahromadilo množstvo omamných látok a makovej vňate presahujúce množstvo, ktoré je potrebné pre riadny chod podniku s ohľadom na situáciu na trhu;

b)

i) budú požadovať, aby sa omamné látky neposkytovali alebo nerozdeľovali na súkromné osoby inak, ako na lekársky predpis. Toto ustanovenie sa nevzťahuje nevyhnutne na omamné látky, ktoré môžu jednotlivci legálne dostať, používať, prideľovať alebo spravovať v dôsledku riadne povoleného výkonu svojej liečebnej funkcie;

ii) ak strany budú považovať za potrebné a žiadúce, budú požadovať, aby recepty predpisujúce omamné látky uvedené v Zozname I boli predpísané na úradných formulároch, ktoré poskytnú vo forme útržkového bloku príslušné správne orgány alebo na to oprávnené odborné spoločnosti.

3. Je žiadúce, aby strany požadovali, aby písomné alebo tlačené ponuky omamných látok, verejné inzeráty každého druhu, ako aj opisy týkajúce sa omamných látok a používané na obchodné účely, vonkajšie obaly balíčkov obsahujúcich omamné látky a nálepky, s ktorými sa omamné látky dávajú do predaja, uvádzali spoločný medzinárodný názov uvedený Svetovou zdravotníckou organizáciou.

4. Ak to bude niektorá strana považovať za potrebné a žiadúce, bude požadovať, aby balenie obsahujúce omamnú látku bolo opatrené dvojitým, dobre viditeľným červeným prúžkom. Balík, v ktorom sa tento balíček odosiela, nie je opatrený týmto dvojitým červeným prúžkom.

5. Strany budú požadovať, aby nálepka, pod ktorou je omamná látka daná do predaja, uvádzala menovite drogu alebo drogy, ktoré obsahuje, ako aj ich váhu alebo percentuálne vyjadrenie. Povinnosť uvádzať tieto informácie na nálepke sa nevzťahuje nevyhnutne na drogu vydanú súkromnej osobe na lekársky predpis.

6. Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa nevzťahujú nevyhnutne na obchod v malom s drogami v Zozname II, ani na distribúciu týchto drog v malom.

Článok 31

Osobitné ustanovenia o medzinárodnom obchode

1. Strany vedome nedovolia vývoz omamných látok do žiadnej krajiny alebo na žiadne územie, ak to nie je:

a) v súlade so zákonmi a predpismi tejto krajiny alebo tohto územia;

b) v medziach celkových približných údajov týkajúcich sa tejto krajiny alebo tohto územia, ako sa ustanovuje v odseku 2 článku 19 s uvedením množstva, ktoré sa má znovu vyviezť.

2. Strany budú v slobodných prístavoch a zónach vykonávať rovnaký dohľad a kontrolu ako v iných častiach svojho územia, avšak za predpokladu, že budú môcť postupovať ešte prísnejšie.

3.

a) Strany budú prostredníctvom licencií kontrolovať dovoz a vývoz omamných látok s výnimkou prípadov, keď tento dovoz alebo vývoz vykonáva jeden alebo niekoľko štátnych podnikov.

b) Strany budú vykonávať dohľad nad všetkými osobami a podnikmi, ktoré tento dovoz a vývoz vykonávajú alebo sa na nich zúčastňujú.

4.

a) Každá strana, ktorá povoľuje dovoz alebo vývoz niektorej drogy, bude vyžadovať osobitné dovozné alebo vývozné povolenie pre každý prípad dovozu alebo vývozu bez ohľadu na to, či ide o jednu alebo viac drog.

b) Toto povolenie bude obsahovať názov drogy, spoločné medzinárodné označenie, ak existuje, množstvo, ktoré sa má doviezť alebo vyviezť, mená a adresy dovozcu a vývozcu, ako aj obdobie, v ktorom sa vývoz alebo dovoz musí uskutočniť.

c) Vývozné povolenie bude obsahovať okrem iného číslo a dátum dovozného potvrdenia (odsek 5) a označenie úradu, ktorý ho vydal.

d) Dovozné povolenie môže povoľovať dovoz v niekoľkých zásielkach.

5. Pred vydaním vývozného povolenia budú strany požadovať dovozné povolenie vydané príslušnými úradmi krajiny alebo územia, ktoré dováža, a potvrdzujúce, že dovoz drogy alebo drog, o ktoré ide, je schválený. Toto potvrdenie predloží osoba alebo podnik, ktorý žiada o vývozné povolenie. Strany sa prispôsobia, pokiaľ možno, vzoru dovozného potvrdenia schváleného Komisiou.

6. Ku každej zásielke sa priloží odpis vývozného povolenia a vláda, ktorá vývozné povolenie vydáva, zašle jednu kópiu vláde krajiny alebo územia dovozcu.

7.

a) Len čo sa uskutočnil dovoz alebo skončilo obdobie vyhradené pre dovoz, vláda krajiny alebo územia dovozcu vráti vývozné povolenie vláde krajiny alebo územia vývozcu s osobitnou poznámkou v tomto smere.

b) V tejto poznámke sa uvedie skutočne dovezené množstvo.

c) Ak je skutočne vyvezené množstvo nižšie ako množstvo uvedené vo vývoznom povolení, príslušné úrady vyznačia skutočne vyvezené množstvo na vývoznom povolení a na každej úradnej kópii tohto povolenia.

8. Vývoz vo forme zásielky adresovanej na banku na účet osoby odlišnej od osoby, na meno ktorej znie vývozné povolenie, alebo na poštovú schránku, sa zakazuje.

9. Vývoz vo forme zásielok adresovaných na colné skladište je zakázaný s výnimkou prípadov, keď vláda krajiny dovozcu uvedie na dovoznom potvrdení predloženom osobou alebo podnikom, ktorý žiada o vývozné povolenie, že povolila dovoz zásielky za účelom uloženia v colnom skladišti. V podobných prípadoch sa vo vývoznom povolení uvedie, že zásielka sa robí za týmto účelom. Každé čerpanie z colného skladišťa bude viazané na predloženie povolenia vydaného úradmi, ktoré skladište spravujú a v prípade zásielky určenej pre cudzinu sa s ňou bude nakladať ako keby išlo o nový vývoz podľa tohto Dohovoru.

10. Zásielky drog privezené na územie jednej strany alebo z nej vyvezené bez toho, že by boli sprevádzané vývozným povolením, príslušné úrady zadržia.

11. Bez ohľadu na to, či sa má zásielka zložiť z dopravného prostriedku, ktorý ju preváža, alebo nie, strana nepovolí priechod svojím územím žiadnej zásielky drog smerom do inej krajiny, ak príslušným úradom tejto strany sa nepredloží kópia vývozného povolenia pre danú zásielku.

12. Príslušné úrady krajiny alebo územia, cez ktoré je povolený prevoz zásielky drog urobia všetky potrebné opatrenia, aby zabránili odchýleniu sa zásielky iným smerom, ako je smer, vyznačený na kópii vývozného povolenia pripojenom k zásielke, pokiaľ vláda krajiny alebo územia, cez ktorú sa zásielka preváža, nepovolí túto odchýlku v určení. Vláda tejto krajiny alebo územia bude považovať každú žiadosť o zmenu určenia tak, ako keby išlo o vývoz z krajiny alebo z územia tranzitu do krajiny alebo územia nového určenia. Ak je zmena určenia povolená, ustanovenia písmena a) a b) ods. 7 budú platiť taktiež medzi krajinou alebo územím tranzitu a krajinou alebo územím, odkiaľ bola zásielka pôvodne vyvezená.

13. Žiadna zásielka drog v tranzite alebo uložená v colnom skladišti nemôže byť predmetom žiadnych zásahov, ktoré by mohli zmeniť povahu týchto drog. Obal sa nemôže zmeniť bez povolenia príslušných úradov.

14. Ustanovenia odsekov 11 a 13 týkajúce sa tranzitu drog cez územie niektorej strany neplatia, ak sa zásielka preváža leteckou cestou za predpokladu, že lietadlo nepristane v krajine alebo na území tranzitu. Ak lietadlo pristane v tejto krajine alebo na tomto území, tieto ustanovenia budú platiť do tej miery, ako to budú vyžadovať okolnosti.

15. Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na ustanovenia akejkoľvek medzinárodnej dohody, ktorá obmedzuje kontrolu, ktorú môže vykonávať každá strana v prípade drog v tranzite.

16. Žiadne z ustanovení tohto článku s výnimkou odsekov 1 a) a 2 nebude sa uplatňovať nevyhnutne na prípravky uvedené v Zozname III.

Článok 32

Osobitné ustanovenia týkajúce sa prepravy omamných látok v lekárničkách prvej pomoci na lodiach alebo lietadlách obstarávajúcich medzinárodnú dopravu

1. Medzinárodná doprava obmedzeného množstva drog loďami alebo lietadlami, ktoré by sa mohli stať nevyhnutnými v priebehu cesty pre poskytnutej prvej pomoci a pre naliehavé prípady, sa nebude považovať za dovoz alebo vývoz v zmysle tohto Dohovoru.

2. Krajina, kde sú drogy registrované, zavedie také ochranné opatrenia, aby zabránila zneužitiu drog uvedených v odseku 1 alebo ich odcudzeniu na nedovolené účely. Komisia odporučí tieto ochranné opatrenia po konzultácii s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

3. Drogy prepravované loďami alebo lietadlami podľa ustanovenia odseku 1 budú podliehať zákonom, predpisom, povoleniam a licenciám krajiny, kde sú registrované, bez toho, že by to malo vplyv na právo príslušných miestnych úradov vykonať preverenie, inšpekciu a iné kontrolné úkony na palube lodí alebo lietadiel. Nakladanie s týmito drogami v prípadoch nevyhnutnosti sa nebude považovať za odporujúce ustanoveniam článku 30 odseku 2 b).

Článok 33

Držba drog

Strany nepovolia držbu drog bez zákonného povolenia.

Článok 34

Kontrolné a inšpekčné opatrenia

Strany budú vyžadovať:

a) aby všetky osoby, ktorým sa podľa tohto Dohovoru vydávajú licencie alebo ktoré majú vedúcu alebo kontrolnú funkciu v štátnom podniku založenom podľa tohto Dohovoru mali vlastnosti potrebné na efektívne a verné vykonávanie ustanovení zákonov a predpisov vydaných na vykonanie tohto Dohovoru;

b) aby správne úrady, výrobcovia, obchodníci, vedci, vedecké ústavy a nemocnice viedli také záznamy, kde by sa vyznačilo množstvo každej drogy, ktoré sa vyrobí a každý úkon majúci za následok prijatie a vydanie drog. Tieto záznamy sa uchovajú po obdobie nie kratšie ako dva roky. V prípade, že sa použijú na vypísanie receptov bloky [článok 30 ods. 2 písm. b)], tieto bloky, včítane jednotlivých strán budú taktiež zachované po dobu, ktorá nebude kratšia ako dva roky.

Článok 35

Boj proti nedovolenému obchodu

Berúc riadne ohľad na svoje ústavné, právne a správne zásady, strany:

a) zabezpečia v celoštátnom meradle koordináciu preventívnych a represívnych akcií proti nedovolenému obchodu. Za tým účelom môžu určiť službu poverenú vykonávaním tejto koordinácie;

b) budú si vzájomne pomáhať v boji proti nedovolenému obchodu;

c) budú úzko spolupracovať medzi sebou a s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ktorých sú členmi, za účelom vedenia spoločného boja proti nedovolenému obchodu;

d) budú dbať na to, aby medzinárodná spolupráca príslušných služieb sa vykonávala rýchle;

e) zabezpečila, aby v prípadoch, keď medzi krajinami dôjde k odovzdávaniu súdnych dokladov v rámci určitého právneho konania, boli tieto doklady najkratšou cestou odovzdané na adresu inštancií uvedených stranami; toto ustanovenie sa nedotýka práva strán žiadať, aby sa im súdne doklady zaslali diplomatickou cestou.

Článok 36

Trestné ustanovenia

1. S výhradou svojich ústavných predpisov urobí každá strana opatrenia potrebné na to, aby pestovanie, produkcia, výroba, ťažba, príprava, držba, ponuka, danie do predaja, distribúcia, kúpa, predaj, dodanie z akéhokoľvek titulu, sprostredkovanie, odoslanie, vypravenie cez tranzit, doprava, dovoz a vývoz drog nezodpovedajúci ustanoveniam tohto Dohovoru alebo akékoľvek iné činy, ktoré by podľa názoru tejto strany odporovali ustanoveniam tohto Dohovoru, považovali sa trestné činy, ak sú spáchané úmyselne a aby sa na vážne prípady vymerali primerané tresty, najmä väzenie alebo iné tresty odňatia slobody.

2. S výhradou ústavných predpisov každej strany, jej právneho poriadku a národného zákonodarstva

a)

i) každý z priestupkov uvedených v odseku 1 sa bude považovať za osobitný priestupok, ak bude spáchaný v rôznych krajinách;

ii) úmyselnú účasť pri niektorom z uvedených priestupkov, spolupáchateľstvo alebo pomoc alebo pokus o ich spáchanie, ako aj príprava a úmyselne vykonané finančné operácie súvisiace s priestupkami uvedenými v tomto článku sa budú považovať za trestné činy spadajúce pod tresty uvedené v odseku 1;

iii) odsúdenia za tieto činy v cudzine sa budú brať do úvahy taktiež pre to, aby bolo možné určiť, či ide o opakovanie trestného činu;

iv) uvedené vážne priestupky, či už ich spáchali vlastní štátni príslušníci alebo cudzinci, bude stíhať strana, na území ktorej k priestupku došlo, alebo strana, na území ktorej sa zdržuje páchateľ, ak podľa zákonodarstva strany, ktorej je žiadosť adresovaná, jeho vydanie nie je možné, a ak páchateľ ešte nebol stíhaný a súdený.

b) Je žiadúce, aby priestupky uvedené v odseku 1 a v časti ii) písm. a) ods. 2 sa považovali za prípady pre vydanie páchateľa v zmysle ktorejkoľvek zmluvy o vydávaní zločincov uzavretej alebo pripravenej na uzavretie medzi stranami, a aby sa za prípady pre vydanie považovali aj medzi stranami, ktoré nepodriaďujú vydanie existencii zmlúv alebo reciprocite, avšak za predpokladu, že vydanie bude schválené podľa zákonov strany, ktorej je adresovaná žiadosť o vydanie a že táto strana bude mať právo odmietnuť zatknutie páchateľa alebo jeho vydanie, ak príslušné úrady majú za to, že priestupok nie je dostatočne vážny.

3. Ustanovenia tohto článku budú podrobené trestnému právu stany v otázkach jurisdikcie.

4. Žiadne ustanovenie v tomto článku neobmedzuje zásadu, že trestné činy, o ktorých hovoria, budú ustanovené, stíhané a trestané v súlade s vnútorným zákonodarstvom strany.

Článok 37

Zhabanie a konfiškácia

Všetky drogy, látky a každý materiál používaný na páchanie niektorého z priestupkov uvedených v článku 36 alebo určený na spáchanie takých priestupkov môžu sa zhabať a konfiškovať.

Článok 38

Liečenie požívačov drog

1. Strany venujú osobitnú pozornosť opatreniam smerujúcim k liečeniu a lekárskemu ošetreniu požívačov drog a k zabezpečeniu ich rehabilitácie.

2. Ak má niektorá strana s požívaním drog vážne problémy a ak to dovolia jej hospodárske prostriedky, je žiadúce, aby pre liečenie požívačov drog zriadila osobitné služby.

Článok 39

Použitie štátnych kontrolných opatrení, ktoré sú prísnejšie, ako vyžaduje tento Dohovor

Nezávisle od ustanovení tohto Dohovoru žiadnej strane sa nebude brániť v tom, aby prijala ešte striktnejšie alebo prísnejšie kontrolné opatrenia, ako sú opatrenia predvídané v tomto Dohovore, a najmä aby požadovala, aby prípravky uvedené v Zozname III alebo omamné látky podľa Zoznamu II boli podrobené kontrole používanej na omamné látky Zoznamu I, alebo niektoré z nich, ako to bude považovať za potrebné alebo vhodné pre ochranu verejného zdravia.

Článok 40

Jazyk Dohovoru a postup pri podpise, ratifikácii a prístupe

1. Tento Dohovor, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie sú rovnako platné, bude do 1. augusta 1961 otvorený na podpis všetkým členským štátom OSN, všetkým štátom nečlenom OSN, ktoré sú stranami Štatútu Medzinárodného súdneho dvora alebo členmi niektorej odbornej organizácie OSN, ako aj všetkým ostatným štátom, ktoré Rada vyzve na účasť na Dohovore.

2. Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka.

3. Tento Dohovor bude po 1. auguste 1961 otvorený na prístup štátom uvedeným v odseku 1. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka.

Článok 41

Nadobudnutie platnosti

1. Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsať dní po uložení štyridsiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe podľa článku 40.

2. Pre každý iný štát, ktorý uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe po uložení uvedenej štyridsiatej listiny, tento Dohovor nadobudne platnosť tridsať dní po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe týmto štátom.

Článok 42

Územná platnosť

Tento Dohovor bude platiť pre všetky nemetropolitné územia, ktoré niektorá strana zastupuje v medzinárodných vzťahoch, s výnimkou prípadov, keď na základe ústavy tejto strany alebo príslušného územia alebo na základe zvyku je na to potrebný predchádzajúci súhlas tohto územia. V takom prípade sa strana bude snažiť získať potrebný súhlas tohto územia v najkratšej lehote a len čo ho dostane, upovedomí o tom generálneho tajomníka. Tento Dohovor bude platný pre príslušné územie uvedené v oznámení začínajúc dňom prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom. V prípade, že predbežný súhlas nemetropolitného územia nie je potrebný, príslušná strana vyhlási pri podpise, ratifikácii alebo prístupe, pre ktoré nemetropolitné územie tento Dohovor platí.

Článok 43

Územie pre účely článkov 19, 20, 21 a 31

1. Každá strana môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že pre účely článkov 19, 20, 21 a 31 niektoré z jeho území je rozdelené na dve alebo viac území, alebo že dve alebo viac jeho území je spojených v celok.

2. Dve alebo viac strán môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že v dôsledku toho, že medzi nimi bola zavedená colná únia, tvoria tieto strany pre účely článkov 19, 20, 21 a 31 jeden územný celok.

3. Všetky oznámenia na základe odseku 1 a 2 tohto článku nadobudnú účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k oznámeniu.

Článok 44

Skončenie platnosti predchádzajúcich medzinárodných zmlúv

1. Dňom, keď tento Dohovor nadobudne platnosť, jeho ustanovenia ukončia a nahradia medzi stranami ustanovenia týchto zmlúv:

a) Medzinárodný ópiový dohovor podpísaný v Haagu 23. januára 1912;

b) Dohoda o výrobe, vnútornom obchode a použití spracovaného ópia podpísaná v Ženeve 11. februára 1925;

c) Medzinárodný ópiový dohovor podpísaný v Ženeve 19. februára 1925;

d) Dohovor o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok podpísaný v Ženeve 13. júla 1931;

e) Dohoda o kontrole fajčenia ópia na Ďalekom východe podpísaná v Bangkoku 27. novembra 1931;

f) Protokol podpísaný v Lake Success 11. decembra 1946, ktorým sa menia Dohody, Dohovory a Protokoly o omamných látkach dojednané v Haagu 23. januára 1912, v Ženeve 11. februára 1925, 19. februára 1925 a 13. júla 1931, v Bangkoku 27. novembra 1931 a v Ženeve 26. júna 1936 s výnimkou účinkov posledného z týchto Dohovorov;

g) Dohovory a Dohody uvedené pod písmenami a) a e) pozmenené Protokolom z roku 1946 uvedeným pod písm. f);

h) Protokol podpísaný v Paríži 19. novembra 1948 podrobujúci medzinárodnej kontrole niektoré drogy, ktoré neboli uvedené v Dohovore z 13. júla 1931 o obmedzení výroby a úprave distribúcie omamných látok, pozmenený Protokolom podpísaným v Lake Success 11. decembra 1946;

i) Protokol o obmedzení a úprave pestovania maku, ako i výroby, medzinárodného obchodu, veľkoobchodu a používania ópia podpísaný v New Yorku 23. júna 1953, ak nadobudne tento Protokol platnosť.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru stráca platnosť článok 9 Dohovoru o potlačení nedovoleného obchodu so škodlivými omamnými látkami podpísaného v Ženeve 26. júna 1936 medzi stranami uvedeného Dohovoru, ktoré sú stranami taktiež tohto Dohovoru, a bude nahradený písmenom b) ods. 2 článku 36 tohto Dohovoru. Každá strana však bude môcť ponechať v platnosti uvedený článok 9, ak bude o tom informovať generálneho tajomníka.

Článok 45

Prechodné ustanovenia

1. Funkciu Úradu, s vytvorením ktorého sa počíta v článku 9, budú začínajúc nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru (článok 41 ods. 1) predbežne vykonávať podľa ich povahy Stály ústredný úrad vytvorený na plnenie ustanovení kapitoly VI Dohovoru, uvedeného v písmene c) článku 44 v jeho doplnenej forme a Dozorná rada vytvorená v záujme plnenia ustanovení kapitoly II Dohovoru uvedenej pod písmenom d) článku 44 v jeho doplnenej forme.

2. Rada určí deň, ku ktorému sa nový Úrad uvedený v článku 9 ujme svojej funkcie. K tomuto dátumu sa tento Úrad ujme funkcií Stáleho ústredného úradu, Dozornej rady (Kontrolného úradu) uvedených v odseku 1 voči štátom, ktoré sú stranami zmlúv uvedených v článku 44 a nie sú stranami tohto Dohovoru.

Článok 46

Vypovedanie Dohovoru

1. Po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď tento Dohovor nadobudne platnosť (článok 41 ods. 1) každá strana bude môcť vo svojom mene alebo v mene územia, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch, a ktorá odvolala súhlas daný podľa článku 42, vypovedať tento Dohovor uložením listiny o výpovedi u generálneho tajomníka.

2. Ak generálny tajomník dostane výpoveď pred 1. júlom alebo k 1. júlu, nadobudne táto účinnosť 1. januárom budúceho roka; ak je výpoveď podaná po 1. júli, nadobudne účinnosť tak, ako keby bola podaná v nasledujúcom roku pred 1. júlom alebo k 1. júlu.

3. Tento Dohovor stratí platnosť, ak v dôsledku výpovedí oznámených podľa ustanovenia odseku 1 podmienky jeho nadobudnutia platnosti uvedené v odseku 1 článku 41 prestanú byť splnené.

Článok 47

Dodatky

1. Každá strana môže navrhnúť doplnenie tohto Dohovoru. Text dodatku a dôvody, pre ktoré sa navrhuje, sa oznámia generálnemu tajomníkovi, ktorý ich oznámi stranám a Rade. Rada môže rozhodnúť, buď že

a) zvolá konferenciu podľa odseku 4 článku 62 Charty OSN za účelom preskúmania navrhnutého dodatku, alebo

b) sa opýta strán, či prijímajú navrhovaný dodatok a požiada ich, aby predložili Rade svoje prípadné pripomienky k návrhu.

2. Ak návrh na dodatok rozoslaný podľa ods. 1 b) tohto článku neodmietla žiadna strana v priebehu 18 mesiacov po jeho oznámení, nadobudne ihneď platnosť. Ak ho však niektorá strana odmietne, Rada môže rozhodnúť, s prihliadnutím na pripomienky strán, či sa má zvolať konferencia za účelom preskúmania príslušného dodatku.

Článok 48

Spory

1. Keby medzi dvoma alebo viacerými stranami vznikol spor o výklad alebo vykonávanie tohto Dohovoru, tieto strany budú konzultovať medzi sebou, aby vyriešili spor cestou rokovania, vyšetrovania, sprostredkovania, zmieru, arbitráže, odvolaním na oblastné orgány, súdnou cestou alebo inými mierovými prostriedkami, ktoré si zvolia.

2. Každý spor tohto druhu, ktorý sa nevyriešil prostriedkami uvedenými v odseku 1, sa predloží Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok 49

Prechodné výhrady

1. Strana si môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe vyhradiť právo povoliť dočasne na ktoromkoľvek zo svojich území:

a) použitie ópia na účely quasi-lekárske;

b) fajčenie ópia;

c) žuvanie listov koka;

d) použitie konopí, konopnej živice, výťažkov a tinktúr z konopí na nelekárske účely;

e) produkciu, výrobu a obchod s omamnými látkami uvedenými pod písmenami a) a d) na účely uvedené pod týmito písmenami.

2. Výhrady podľa odseku 1 budú podliehať týmto obmedzeniam:

a) činnosť uvedená v odseku 1 sa môže povoliť len pokiaľ je tradičná na území, na ktoré sa výhrada vzťahuje a pokiaľ tam bola povolená k 1. januáru 1961;

b) do štátu, ktorý nie je členom alebo na územie, na ktoré sa tento Dohovor podľa článku 42 nevzťahuje, nemôže sa povoliť žiadny vývoz omamných látok uvedených v odseku 1 na tam uvedené účely;

c) ópium môžu fajčiť len osoby registrované za týmto účelom na príslušných úradoch pred 1. januárom 1964;

d) používanie ópia na účely quasi-lekárske sa musí zrušiť v lehote 15 rokov začínajúc dňom vstupu tohto Dohovoru v platnosť ako ustanovuje odsek 1 článku 41;

e) žuvanie listov koka sa musí odstrániť do dvadsaťpäť rokov začínajúc vstupom tohto Dohovoru v platnosť ako to ustanovuje odsek 1 článku 41;

f) použitie konopí na iné ako lekárske a vedecké účely musí prestať čo najskôr, ale v každom prípade v lehote dvadsaťpäť rokov, začínajúc vstupom tohto Dohovoru v platnosť, ako to ustanovuje odsek 1 článku 41;

g) produkcia, výroba a obchod s omamnými látkami uvedenými v odseku 1 pre potrebu uvedenú v tomto odseku musia sa znížiť a konečne odstrániť súčasne s ich používaním.

3. Každá strana robiaca výhradu podľa ods. 1:

a) zahrnie do výročnej zprávy, ktorú predloží generálnemu tajomníkovi podľa písmena a) odseku 1 článku 18 zprávu o výsledkoch dosiahnutých v priebehu predchádzajúceho roka v oblasti zákazu používania, produkcie, výroby a obchodu uvedených v odseku 1;

b) poskytne Úradu približné údaje (článok 19) a štatistické údaje (článok 20) o činnosti, na ktorú sa urobí výhrada, spôsobom a formou predpísanými Úradom.

4.

a) Ak strana, ktorá robí výhradu podľa odseku 1 nedodá:

i) zprávu uvedenú v písmene a) ods. 3 v období šiestich mesiacov po konci roka, na ktorý sa vzťahujú údaje, ktoré obsahuje;

ii) približné údaje uvedené v písmene b) ods. 3 v období troch mesiacov nasledujúcich po dátume určenom za tým účelom Úradom podľa odseku 1 článku 12;

iii) štatistické údaje uvedené v písmene b) ods. 3 v období troch mesiacov po dátume, do ktorého sa majú dodať podľa odseku 2 článku 20; Úrad alebo generálny tajomník sa podľa okolností obráti na príslušnú stranu s upozornením, že je v meškaní a požiada ju o poskytnutie údajov v lehote troch mesiacov začínajúc dňom prijatia tohto oznámenia.

b) Ak niektorá strana neuposlúchne vo vyššie uvedenej lehote výzvu Úradu alebo generálneho tajomníka, stratí príslušná výhrada urobená podľa odseku 1 svoju účinnosť.

5. Štát, ktorý urobil výhradu, môže kedykoľvek formou písomného oznámenia svoju výhradu celkom alebo čiastočne odvolať.

Článok 50

Iné výhrady

1. Žiadne iné výhrady ako tie, ktoré sú urobené podľa článku 49 alebo nasledujúcich odsekov nie sú dovolené.

2. Každý štát môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe urobiť výhradu k nasledujúcim ustanoveniam tohto Dohovoru: odsekom 2 a 3 článku 12; odseku 2 článku 13; odsekom 1 a 2 článku 14; písmena b) ods. 1 článku 31; článku 48.

3. Každý štát, ktorý sa chce stať stranou tohto Dohovoru, ale ktorý chce mať možnosť urobiť iné výhrady ako tie, ktoré sú vymenované v odseku 2 tohto článku alebo v článku 49, môže upovedomiť generálneho tajomníka o tomto úmysle. Ak dvanásť mesiacov po oznámení príslušnej výhrady generálnym tajomníkom tretina štátov, ktoré Dohovor ratifikovali alebo k nemu pristúpili pred koncom tejto lehoty nepodala námietky proti tejto výhrade, bude sa považovať za povolenú, avšak s tým, že štáty, ktoré proti výhrade podali námietky neberú na seba voči štátu, ktorý výhradu robí, právne záväzky vyplývajúce z tohto Dohovoru, na ktoré sa vzťahuje výhrada.

4. Štát, ktorý robí výhrady, môže tieto kedykoľvek formou písomného oznámenia celkom alebo čiastočne odvolať.

Článok 51

Oznámenie

Generálny tajomník upovedomí všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 40:

a) o podpisoch, ratifikácii a prístupoch podľa článku 40;

b) o dni, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť podľa článku 41;

c) o výpovediach podľa článku 46;

d) o vyhláseniach a oznámeniach podľa článkov 42, 43, 47, 49 a 50.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali tento Dohovor v mene svojich vlád.

Dané v New Yorku tridsiateho marca tisíc deväťsto šesťdesiatjeden v jedinom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Organizácie Spojených národov a overené kópie ktorého sa zašlú všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a ostatným štátom uvedeným v odseku 1 článku 40.

Zoznam omamných látok zaradených do Zoznamu I
(Názvy rôznych látok a ich zlúčenín)

Záverom tabuľky:

„Izoméry omamných látok zapísaných v zozname až na výslovné výnimky vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa osobitného chemického označenia;

estery a étery omamných látok zapísané v tomto zozname, pokiaľ nie sú uvedené v inom zozname, vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať;

soli omamných látok zapísané v tomto zozname, včítane solí esterov, éterov a izomérov uvedených vyššie vo všetkých prípadoch, keď môžu samy existovať.“

Zoznam omamných látok zaradených do Zoznamu II
(Názvy rôznych látok)

Izoméry omamných látok zapísaných v zozname až na výslovné výnimky vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa osobitného chemického označenia;

soli omamných látok zapísané v tomto zozname, včítane solí ich izomérov uvedených vyššie vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

Zoznam prípravkov zaradených do Zoznamu III

1. Prípravky z týchto omamných látok:

..........................

v prípade, že

a) tieto prípravky budú obsahovať jednu alebo viac iných látok tak, že prakticky nebudú spojené so žiadnym rizikom zneužitia a že droga z nich sa nemôže ľahko získať späť z tejto látky alebo získať v takom množstve, že by mohlo ohroziť verejné zdravie;

b) množstvo omamných látok nebude presahovať sto miligramov na jednu jednotku a koncentrácia nebude vyššia ako 2,5 percenta v prípravku nedeliteľnej formy.

2. Kokaínové prípravky obsahujúce maximálne 0,1 percenta kokaínu počítané v základnom kokaíne a ópiové alebo morfínové prípravky obsahujúce najviac 0,2 percenta morfínu počítaného v základnom anhydrovom morfíne a obsahujúce jednu alebo viac iných látok takým spôsobom, že z toho nevyplýva riziko zneužitia a že omamná látka z nich sa nemôže ľahkým spôsobom získať späť alebo získať v takom množstve, že by mohla ohroziť verejné zdravie.

3. Suché prípravky oddelené od difenoxylátu na dávky obsahujúce 2,5 miligramu difenoxylátu počítaného na základe najmenej 25 mikrogramov atropínového sulfátu na jednu dávku.

4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus;

10 percent ópiového prášku;

10 percent prášku z koreňa ipecacuanha dobre zmiešaného s 80 percentami práškovej látky nepredstavujúcej omamnú látku.

5. Prípravky zodpovedajúce niektorej formuli uvedené v tomto zozname, ako aj zmesi týchto prípravkov s každou látkou neobsahujúcou omamnú látku.

Zoznam omamných látok zaradených do Zoznamu IV
(Názvy rôznych látok a zlúčenín)

..........................

Solí omamných látok zapísaných v tomto zozname vo všetkých prípadoch, keď tieto môžu existovať.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.