Redakčné oznámenie č. 46/1965 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

(v znení č. 38/1980 Zb.(nepriamo))

Čiastka 24/1965
Platnosť od 22.05.1965 do31.08.1996
Účinnosť od 01.06.1980
Zrušený 168/1996 Z. z.

46

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb:

1. V slovenskom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku,

3. V českom vydaní Zbierky zákonov v registračnom oznámení Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky v čiastke 84/1964 Zb. strana 1312

1. V § 10 ods. 1 písm. a) prvý riadok namiesto slova „pracujúcich “ správne má byť „cestujúcich“.

V § 59 ods. 6 upravuje sa nesprávny slovosled, takže celý tento odsek znie správne:

(6) Ak podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku nemožno vydať ani vrátiť odosielateľovi, dopravca obstará jej uloženie, o uložení zásielky dopravca bez meškania upovedomí odosielateľa.“

3. V registračnom oznámení Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky v čiastke 84/1964 Zb. strana 1312 riadok 3 opravuje sa tlačová chyba v slove „zpravidla", namiesto ktorého správne má byť „upravila". Tento riadok teda správne znie takto: „1964, jimž upravila rozsah a periodicitu některých státních statistických výkazů a v tomto směru".

Redakcia