Vyhláška č. 45/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom

Čiastka 24/1965
Platnosť od 22.05.1965 do31.12.1969
Účinnosť od 01.07.1965 do31.12.1969
Zrušený 136/1969 Zb.

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 7. mája 1965

o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ministerstvom spravodlivosti na vykonanie § 325 až 344 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva:


Článok I

Vyhláška č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom sa mení takto:

Ustanovenie § 34 znie:

„Ročné úrokové sadzby z pôžičiek sú:

a) z pôžičiek poskytovaných na obstaranie rodinného domčeka dodávateľským spôsobom, na stavbu (prestavbu, prístavbu a pod.) rodinného domčeka vykonávanú svojpomocou, na zloženie členského podielu stavebnému bytovému družstvu, nákladnejšiu úpravu bytu a na zakúpenie rodinného domčeka od organizácie, najviac 4%,

b) pri ostatných pôžičkách poskytovaných občanom, najviac 6%,

c) pri pôžičkách nesplatených v lehote, pokiaľ ide o sumy priznané súdnym rozhodnutím, 7,2%.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.


Prvý námestník ministra:

inž. Lér v. r.