43

Rozhodnutie

prezidenta republiky

o amnestii

Používajúc právo dané mi ústavou udeľujem túto

amnestiu:

Článok I

Odpúšťam z trestov, ktoré súd právoplatne uložil alebo uloží za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia,

1. tresty nápravného opatrenia s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa pozerá, ako keby nebol odsúdený,

2. tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol alebo bude podmienečne odložený, s účinkom, že sa na páchateľa dňom tohto rozhodnutia pozerá, ako keby nebol odsúdený,

3. tresty odňatia slobody neprevyšujúce 1 rok,

4. tresty odňatia slobody neprevyšujúce 2 roky, ak je páchateľom

a) žena, ktorá je v deň tohto rozhodnutia tehotná alebo sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov,

b) muž, ktorý je v deň tohto rozhodnutia starší ako 65 rokov, alebo žena, ktorá je v deň tohto rozhodnutia staršia ako 60 rokov,

5. z trestov odňatia slobody prevyšujúcich 1 rok a neprevyšujúcich 5 rokov jednu tretinu, najmenej však 1 rok,

6. z trestov odňatia slobody prevyšujúcich 2 roky a neprevyšujúcich 5 rokov časť trestu vo výške 2 rokov, ak je páchateľom

a) žena, ktorá je v deň tohto rozhodnutia tehotná alebo sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov,

b) muž, ktorý je v deň tohto rozhodnutia starší ako 65 rokov, alebo žena, ktorá je v deň tohto rozhodnutia staršia ako 60 rokov.

Článok II

Ak je trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok odpustený podľa čl. I ods. 3, 4, 5, 6 vyšší ako 6 mesiacov, odpúšťam ho s podmienkou, že sa odsúdený do 3 rokov odo dňa tohto rozhodnutia nedopustí úmyselného trestného činu.

Článok III

Odpúšťam z trestov odňatia slobody, ktoré súd právoplatne uložil za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia

1. odsúdeným, ktorí sú v deň tohto rozhodnutia vo výkone trestu nepretržite viac ako 10 rokov, polovicu doteraz neodpykaného zvyšku trestu,

2. odsúdeným, ktorí sú v deň tohto rozhodnutia vo výkone trestu nepretržite viac ako 15 rokov, celý doteraz neodpykaný zvyšok trestu.

Článok IV

Ustanovenie článku III sa vzťahuje aj na odsúdených, u ktorých k prerušeniu výkonu trestu došlo z dôvodov nimi nezavinených.

Článok V

Odsúdeným uvedeným v článku III ods. 2 odpúšťam zvyšok trestu pod podmienkou, že sa do 7 rokov odo dňa tohto rozhodnutia nedopustia úmyselného trestného činu. Pokiaľ však zvyšok trestu neprevyšuje 3 roky, určujem skúšobnú dobu na 3 roky.

Článok VI

Ustanovenie článku III sa nevzťahuje na páchateľov trestných činov spáchaných v čase od 21. mája 1938 do 31. decembra 1946 (v dobe zvýšeného ohrozenia republiky) v prospech alebo v službách okupantov.

Článok VII

Ustanovenia článku I a III sa nevzťahujú

1. na trestné činy vraždy podľa § 219 Tr. zák., lúpeže podľa § 234 Tr. zák., všeobecného ohrozenia podľa § 179 Tr. zák., útoku na verejného činiteľa podľa § 155 Tr. zák., rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 2, 3, 4 Tr. zák., špekulácie podľa § 117 Tr. zák., porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 Tr. zák., ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 Tr. zák., výtržníctva podľa § 202 Tr. zák., príživníctva podľa § 203 Tr. zák., zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., znásilnenia podľa § 241 ods. 2, 3 Tr. zák., pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 2, 3, 4 Tr. zák. a na obdobné trestné činy podľa predtým platných zákonov,

2. na trestné činy nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 Tr. zák., sprotivenia a donútenia porušiť vojenskú povinnosť podľa § 275 Tr. zák., násilia voči nadriadenému podľa § 279 Tr. zák., zbehnutia podľa § 282 Tr. zák. a zbehnutia do cudziny podľa § 283 Tr. zák.,

3. na trestné činy spáchané v doprave pod vplyvom alkoholu, ak taký čin mal za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

4. na tresty úhrnné a súhrnné (dodatkové), ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3,

5. na osoby, ktorým boli v posledných 10 rokoch predo dňom tohto rozhodnutia za úmyselné trestné činy právoplatne uložené aspoň dvakrát nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Článok VIII

1. Odsúdeným, ktorým som odpustil tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky podľa článku I ods. 1 rozhodnutia o amnestii z 9. mája 1960, odpúšťam zvyšok skúšobnej doby.

2. Odsúdeným, ktorým som odpustil tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky podľa článku 1 a 2 rozhodnutia o amnestii z 9. mája 1962, skracujem desaťročnú skúšobnú dobu na 5 rokov.

Článok IX

1. Nariaďujem, aby sa proti osobám, ktoré predo dňom tohto rozhodnutia bez povolenia opustili územie republiky, prípadne bez povolenia zostali v cudzine a tým sa dopustili trestného činu opustenia republiky podľa § 109 Tr. zák., alebo obdobného trestného činu podľa predtým platných zákonov, trestné stíhanie pre uvedený trestný čin nezačalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo, ak sa dobrovoľne vrátili alebo sa do 31. decembra 1965 dobrovoľne vrátia do Československej socialistickej republiky.

2. Odpúšťam tresty odňatia slobody uložené za trestný čin uvedený v odseku 1, prípadne ich neodpykané zvyšky odsúdeným, ktorí sa dobrovoľne vrátili alebo sa do 31. decembra 1965 dobrovoľne vrátia do Československej socialistickej republiky.

Článok X

Ukladám ministrovi spravodlivosti, aby mi predložil na rozhodnutie prípady odsúdených

1. osôb, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou,

2. mužov, ktorí sú v deň tohto rozhodnutia starší ako 65 rokov, a žien, ktoré sú v deň tohto rozhodnutia staršie ako 60 rokov,

pokiaľ im nebudú tresty odňatia slobody právoplatne uložené súdmi za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia úplne odpustené na podklade predchádzajúcich článkov tohto rozhodnutia.

Článok XI

1. Kde použitie tohto rozhodnutia závisí od dĺžky trestu odňatia slobody, posudzujú sa tresty odňatia slobody postupne uložené ako trest jediný. To isté platí o dodatkovom treste v pomere k trestu uloženému predtým.

2. Kde použitie zákona závisí od dĺžky trestu odňatia slobody, rozhoduje dĺžka trestu zníženého alebo inak zmierneného podľa tohto rozhodnutia.

V Prahe 9. mája 1965.

Antonín Novotný