Vyhláška č. 42/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Čiastka 22/1965
Platnosť od 04.05.1965
Účinnosť od 19.05.1965
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 9 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 26. februára 1965.

42

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. marca 1965

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom


Dňa 21. októbra 1964 bola v Ulanbátare podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 30. decembra 1964.

Dohoda na základe svojho článku 9 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 26. februára 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky vedené snahou rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu na úseku veterinárnom s cieľom odstrániť nebezpečenstvo, ktoré pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľstva obidvoch krajín predstavujú nákazlivé a iné choroby zvierat a uľahčiť tým i ďalší rozvoj hospodárskych a obchodných stykov medzi obidvoma krajinami, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Kolomana Boďu,
povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo,

vláda Mongolskej ľudovej republiky

Badamyna Balžinjama,
ministra poľnohospodárstva,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrom a náležitom stave, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku veterinárnom, poskytovať si vzájomnú pomoc pri štúdiu a výskume nákazlivých a iných hromadných ochorení zvierat, pri predchádzaní týmto chorobám a v boji s nimi, ako aj pri vysielaní veterinárnych odborníkov a poskytovaní potrebného veterinárneho zariadenia i prípravkov.

Článok 2

Na rozšírenie a upevnenie organizačnej a vedeckej spolupráce na úseku veterinárnom budú príslušné orgány zmluvných strán:

1. vymieňať si veterinárne správne predpisy a iné materiály týkajúce sa organizácie veterinárnej služby;

2. informovať sa o usporiadaní konferencií v oblasti veterinárneho lekárstva;

3. vymieňať si odbornú veterinárnu literatúru.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán budú:

1. organizovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi vedeckými ústavmi veterinárneho lekárstva pri výskume chorôb zvierat, najmä prenosných na človeka, ako aj spoluprácu v zdokonaľovaní a používaní účinných diagnostických metód a prostriedkov proti týmto chorobám;

2. vymieňať si skúsenosti týkajúce sa školenia a doškoľovania pracovníkov veterinárnej služby, odovzdávať si študijné programy, ako aj metodiky základných vedeckovýskumných prác;

3. uskutočňovať vzájomné vysielanie veterinárnych odborníkov z oblasti vedy a praxe za účelom výmeny skúseností.

Článok 4

(1) Príslušné orgány zmluvných strán sa budú najmenej raz za tri mesiace informovať o miestach a rozsahu výskytu nákazlivých chorôb zvierat.

O vzniku chorôb s vysokou nákazlivosťou alebo hynutím sa budú informovať bez meškania.

(2) Zoznam nákazlivých chorôb obsiahnutý v prílohe tejto Dohody môže sa kedykoľvek na požiadanie príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán doplniť.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia veterinárnu kontrolu zvierat, surovín a produktov živočíšneho pôvodu, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy a ktoré sú určené pre medzinárodnú prepravu, aby sa predišlo zavlečeniu nákazy a uľahčil dovoz, vývoz a prevoz tovaru. Túto veterinárnu kontrolu budú vykonávať veterinárni lekári štátnej veterinárnej služby.

Článok 6

Dovoz, vývoz a prevoz zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami druhej zmluvnej strany po predchádzajúcom odsúhlasení a povolení ústredných veterinárnych orgánov zmluvných strán.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán budú v súlade s touto Dohodou a za účelom praktického uskutočňovania spolupráce na úseku veterinárnom dojednávať dohovory, ktoré budú základom ich stáleho a priameho styku.

Článok 8

(1) Výdavky spojené s vykonávaním článku 1 tejto Dohody uhrádza strana, v prospech ktorej sa pomoc poskytuje.

(2) Výdavky spojené s vykonávaním článku 2 a 3 tejto Dohody uhrádza vysielajúca strana.

(3) Úhrada výdavkov podľa odseku 1 tohto článku sa vykonáva na základe platobnej dohody platnej medzi zmluvnými stranami v deň platby.

Článok 9

(1) Táto Dohoda sa uzaviera na dobu troch rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalšie tri roky, pokiaľ jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti nevyjadrí prianie Dohodu zrušiť.

(2) Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Spísané v Ulanbátare 21. októbra 1964 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, mongolskom a ruskom, pričom rozhodujúce je znenie ruské.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

Koloman Boďa v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky

Balžinjam v. r.

Príloha

Zoznam

nákazlivých chorôb zvierat, o výskyte ktorých sa budú príslušné orgány zmluvných strán pravidelne informovať raz za tri mesiace:

Slintačka

Mor hovädzieho dobytka

Mor a africký mor ošípaných

Africký mor koní

Mor a pseudomor hydiny

Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka

Slezinná sneť

Besnota

Ovčie kiahne

Príslušné orgány zmluvných strán budú sa bez meškania informovať o výskyte týchto chorôb:

Slintačka

Mor hovädzieho dobytka.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.