41

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

zo 14. apríla 1965

o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, Ústrednou radou odborov a krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:


§ 1

Všeobecné ustanovenie

(1) Táto vyhláška ustanovuje podmienky a náhrady vzťahujúce sa na používanie vlastných vozidiel určených na nehromadnú prepravu osôb (ďalej len „vlastné osobné vozidlá“) pracovníkmi alebo inými osobami (ďalej len „pracovníci“) pri pracovných cestách a vonkajšom konaní (ďalej len „vonkajšie výkony“), ktoré uskutočnia pri plnení úloh vyplývajúcich z ich pracovného pomeru, funkcie alebo iného vzťahu obdobnej povahy k socialistickej organizácii.

(2) Vlastným osobným vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré je v osobnom vlastníctve a ktoré je pracovník oprávnený používať pre vlastnú potrebu.

§ 2

Podmienky používania vlastných osobných vozidiel

(1) Za použitie vlastného osobného vozidla na vonkajšie výkony patrí pracovníkovi náhrada podľa ustanovenia § 3 za podmienky, že nadriadený pracovník, ktorý je oprávnený dať na vonkajší výkon príkaz, udelil vopred písomný súhlas na použitie vlastného osobného vozidla po uvážení hospodárnosti a účelnosti zvoleného spôsobu prepravy.

(2) O výkonoch vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch pracovník je povinný viesť záznam; spôsob vedenia záznamu určí organizácia.

§ 3

Náhrady za používanie vlastných osobných vozidiel

(1) Náhrada za použitie vlastného osobného vozidla při vonkajších výkonoch je ustanovená v prílohe sadzbou za 1 kilometer jazdy odstupňovanou podľa druhu vozidiel a ich obsahu valcov bez ohľadu na počet prepravovaných osôb alebo na množstvo, váhu a veľkosť prepravovaných vecí. Náhrada sa počíta za celkovú vzdialenosť ubehnutú pri vonkajších výkonoch najkratšou cestou hospodárne zjazdnou pre použité vozidlo. Začatý kilometer celkovej vzdialenosti pri tých istých vonkajších výkonoch zaokrúhľuje sa na celý kilometer.

(2) Náhradu za použitie vlastného osobného vozidla při vonkajších výkonoch podľa odseku 1 pracovník uplatní pri vyúčtovaní náhrady ostatných cestovných výdavkov podľa predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.*) Náhradu za použitie vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch možno vyplatiť po splnení podmienok podľa § 2. Záznam podľa § 2 ods. 2 pracovník nie je povinný predkladať, ak sa mu vypláca paušálna náhrada podľa odseku 3.

(3) Organizácia môže pri opakovanom používaní vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch s pracovníkom dohodnúť, že namiesto náhrady podľa odseku 1 bude mu poskytovať paušálnu náhradu, spravidla mesačnú zodpovedajúcu druhu a veľkosti použitého vozidla a jeho priemernému výkonu požadovanému pri vonkajších výkonoch vyplývajúcich z pracovnej náplne pracovníka; pritom prihliadne aj na doterajšie jazdy pracovníka osobnými vozidlami pri vonkajších výkonoch. Účelnosť a výšku paušálnej náhrady z celospoločenského hľadiska organizácia odôvodní porovnaním nákladov na paušálnu náhradu s nákladmi, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na zabezpečovanie úloh pracovníka pri použití služobného vozidla. Paušálna náhrada smie sa pracovníkovi vyplácať len za dobu, po ktorú uskutočňuje vonkajšie výkony vyplývajúce z jeho pracovnej náplne s použitím vlastného osobného vozidla. Paušálna náhrada sa primerane upraví za dobu, po ktorú je pracovník na dovolenke, chorý alebo z iných dôvodov nevykonáva prácu.

(4) Ak použije pracovník, ktorému sa vypláca paušálna náhrada podľa odseku 3, pri niektorom vonkajšom výkone zahrnutom do paušálnej náhrady namiesto vlastného osobného vozidla služobné vozidlo, môže sa mu paušálna náhrada v plnej výške priznať len vtedy, ak organizácii za použitie služobného vozidla zaplatí z vlastných prostriedkov náhradu podľa prílohy. Náhrada sa počíta sadzbou zodpovedajúcou obsahu valcov vlastného osobného vozidla, pre ktoré bola ustanovená paušálna náhrada, a to len za ten počet kilometrov, ktoré by inak pracovník najazdil s vlastným vozidlom. Ak pracovník nezaplatí vyúčtovanú náhradu za použitie služobného vozidla, bude sa mu paušálna náhrada krátiť o túto sumu.

(5) Výšku paušálnej náhrady organizácia je povinná novo upraviť, ak sa trvale alebo na dlhšie obdobie zmenia podmienky, za ktorých bola pôvodne dohodnutá.

(6) Všetky náklady spojené s prevádzkou vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch pracovník uhrádza z vlastných prostriedkov.

(7) Náhrada za používanie vlastného osobného vozidla nepodlieha dani zo mzdy ani dani z príjmov obyvateľstva.

(8) Zdravotníckym a veterinárnym pracovníkom, ktorí vlastnými osobnými vozidlami zabezpečujú liečebnú starostlivosť v obťažných prevádzkových pomeroch (lekári a strední zdravotnícki pracovníci pri návštevnej službe u chorých a rodičiek, pri práci v poradniach a pod. a veterinárni lekári a technici pri zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti), zvyšujú sa sadzby náhrad ustanovené v prílohe o časť oblastnej prirážky, ktorá presahuje 10 %.*) Rovnako sa postupuje pri určení paušálnej náhrady podľa odseku 3.


§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a) ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b), § 8 a 9 a oddiel 1 prílohy vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 128/1964 Zb.,

b) smernice Ministerstva dopravy a spojov č. 30/1961 Zbierky smerníc pre národné výbory o používaní vlastných osobných motorových vozidiel zdravotníckymi a veterinárnymi pracovníkmi pri vonkajších výkonoch v znení smerníc Ministerstva dopravy č. 47/1964 Zbierky smerníc pre národné výbory.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; ustanovenia tejto vyhlášky sa použijú na prípady vonkajších výkonov uskutočnených od 1. apríla 1965.

Čl. II

Sazby náhrad sa vzťahujú na jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch začínajúc 30. marcom 1974.


Námestník ministra:

inž. Dufek v. r.


Príloha vyhlášky č. 41/1965 Zb.

Sazby náhrad za 1 km jazdy vlastným osobným vozidlom pri vonkajších výkonoch sú:

Druh vozidlaObsah valcov v ccmKčs
naddo
a) motorový bicykel, motocykel, skúter1500,40
1502500,45
2500,50
b) trojkolka, motocykel s postranným vozíkom0,65
c) osobný automobil7500,80
75011001,00
110015001,05
150020001,25
20001,45

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 100/1964 Zb.

*) Oblastná prirážka na prevádzkové pomery ustanovená pre vozidlá štátnej zdravotníckej správy a veterinárnej služby v jednotlivých oblastiach podľa prílohy 2 vyhlášky č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vyhlášky č. 167/1964 Zb. Príklady: Pri oblastnej prirážke 15 % na prevádzkové pomery sa zvýši pri vozidle o obsahu 750-1 100 ccm sadzba náhrady ustanovená podľa prílohy tejto vyhlášky o 5 %; bude teda 0,84 Kčs za jeden ubehnutý kilometer. Pri oblastnej prirážke na prevádzkové pomery vo výške 4 % sa pri tom istom vozidle sadzba náhrady ustanovená podľa prílohy nezvýši a bude 0,80 Kčs za jeden ubehnutý kilometer.