Vyhláška č. 40/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

Čiastka 21/1965
Platnosť od 29.04.1965 do15.01.1984
Účinnosť od 29.04.1965 do15.01.1984
Zrušený 4/1984 Zb.

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 8. apríla 1965

o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií a s Ministerstvom školstva a kultúry podľa § 2 ods. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Podnik „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení“ (ďalej len „podnik“) zriadený Ministerstvom školstva a kultúry podľa zriaďovacej listiny z 10. decembra 1964 a dodatku k nej z 25. februára 1965 určuje sa na výhradné vykonávanie:

a) vývozu originálov diel výtvarných umení (maliarskych, sochárskych a grafických) dvadsiateho storočia;

b) dovozu originálov diel výtvarných umení (maliarskych, sochárskych a grafických) bez obmedzenia času vzniku, avšak len pre československé múzeá a galérie;

c) vývozu i dovozu originálov výtvarných diel dvadsiateho storočia iných, než sú uvedené v bode a), vždy len do piatich kusov alebo súprav.

§ 2

V rozsahu uvedenom v § 1 sa obmedzuje výhradné oprávnenie Artie, podniku zahraničného obchodu pre dovoz a vývoz kultúrnych statkov ustanovené vo vyhláške ministra zahraničného obchodu z 18. septembra 1953 č. 300 Ú. l. (č. 345 Ú. v.).


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hamouz v. r.