Vyhláška č. 4/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky

Čiastka 2/1965
Platnosť od 20.01.1965
Účinnosť od 05.02.1965
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 9 odseku 1 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 28. septembra 1964.

4

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. decembra 1964

o Dohode o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky


Dňa 3. júna 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky.

Vláda Československej socialistickej republiky vyslovila s Dohodou súhlas 22. júla 1964.

Dohoda na základe svojho článku 9 odseku 1 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 28. septembra 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky vedené snahou rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu na úseku veterinárnom s cieľom odstrániť nebezpečenstvo, ktoré pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľstva obidvoch krajín predstavujú nákazlivé a iné choroby zvierat, a uľahčiť tým i ďalší rozvoj hospodárskych a obchodných stykov medzi obidvoma krajinami, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Tibora Bohdanovského,
námestníka ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,

vláda Kubánskej republiky

Severa Aguirra Crista,
prvého námestníka ministra pre rozvoj techniky a poľnohospodárskej výroby Národného ústavu pre poľnohospodársku reformu,

ktorí sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať a poskytovať si vzájomnú technickú pomoc pri štúdiu a výskume nákazlivých a iných hromadných ochorení zvierat, pri predchádzaní týmto chorobám a v boji s týmito chorobami vysielaním odborníkov a poskytovaním potrebného veterinárneho vybavenia i prístrojov a biologických a farmaceutických prípravkov.

Článok 2

Pre rozšírenie a upevnenie organizačnej a vedeckej spolupráce na úseku veterinárnom budú príslušné orgány zmluvných strán:

1. vymieňať si veterinárne správne predpisy a iné materiály týkajúce sa organizácie veterinárnej služby;

2. vymieňať si skúsenosti a údaje veterinárnej štatistiky a veterinárneho zpravodajstva;

3. vzájomne sa informovať o usporadúvaní veterinárnych konferencií;

4. vzájomne sa informovať o vydávaných odborných veterinárnych knihách a publikáciách.

Článok 3

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú organizovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi vedeckými ústavmi veterinárneho lekárstva pri výskume chorôb zvierat, najmä chorôb prenosných na človeka, a spoluprácu v zdokonaľovaní a používaní účinných metód diagnostiky a liečenia týchto chorôb, ako aj v iných veterinárnych odboroch, najmä pri rozvíjaní metód technickej inseminácie v reprodukcii hospodárskych zvierat.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti týkajúce sa výchovy a doškoľovania veterinárnych pracovníkov a vzájomne si odovzdávať študijné programy. Budú taktiež podporovať vzájomné vysielanie veterinárnych odborníkov na štúdium a doškoľovanie.

Článok 4

1. Zmluvné strany sa budú najmenej raz mesačne vzájomne informovať o rozsahu a miestach výskytu nákazlivých chorôb zvierat. O výskyte chorôb s vysokou nákazlivosťou alebo úmrtnosťou sa budú zmluvné strany informovať bez meškania.

2. Zoznamy nákazlivých chorôb zvierat, o ktorých sa budú zmluvné strany informovať v zmysle odseku 1, určia sa v dojednaní medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

1. Aby sa predišlo zavlečeniu nákazy, budú zmluvné strany spolupracovať pri dovoze, vývoze a prevoze tovaru a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz.

2. Dovoz, vývoz a prevoz tovaru a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami krajiny určenia po predchádzajúcom povolení ústredných štátnych veterinárnych orgánov zmluvných strán.

Článok 6

1. Na uľahčenie dovozu, vývozu a prevozu tovaru zriadia zmluvné strany karanténne stanice pre veterinárnu kontrolu tovaru a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz. Veterinárnu kontrolu v týchto staniciach vykonávajú štátni alebo štátom poverení veterinárni lekári.

2. Zoznam tovaru a predmetov, ktoré podliehajú veterinárnej kontrole podľa ustanovenia odseku 1, určí sa v dojednaní medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

3. Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať zoznamy karanténnych staníc zriadených podľa ustanovenia odseku 1.

Článok 7

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú pri plnení tejto Dohody v priamom styku a môžu v prípade potreby dojednávať konkrétne plány spolupráce.

2. Na vykonávanie jednotlivých ustanovení tejto Dohody, najmä ustanovení článku 4 odseku 1 a 2, článku 5 odseku 1 a 2 a článku 6 odseku 2 a 3 dohodnú príslušné orgány zmluvných strán podrobné dojednanie.

Článok 8

1. Pokiaľ sa nedohodne inak, uhrádza výdavky spojené s vykonávaním tejto Dohody zmluvná strana, v prospech ktorej sa pomoc poskytuje.

2. Výdavky spojené so zasielaním materiálov podľa ustanovení článku 2, článku 3 odseku 2, článku 4 a článku 6 odseku 3 tejto Dohody uhrádza odosielajúca strana.

3. Úhrada výdavkov podľa odseku 1 tohto článku sa vykonáva podľa platobnej dohody platnej medzi zmluvnými stranami v deň platby.

Článok 9

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred koncom prebiehajúceho obdobia platnosti.

Spísané v Prahe 3. júna 1964 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

T. Bohdanovský v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky

S.Aguirre Cristo v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.