Vyhláška č. 39/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 20/1965
Platnosť od 17.04.1965
Účinnosť od 02.05.1965
Redakčná poznámka

Vzájomnou výmenou nót o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 16 v platnosť 19. februára 1965.

39

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. marca 1965

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci


Dňa 6. októbra 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci.

Vzájomnou výmenou nót o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 16 v platnosť 19. februára 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky

vedené prianím ďalej prehlbovať a upevňovať priateľské a bratské vzťahy medzi národmi obidvoch krajín založené na zásadách socialistického internacionalizmu,

usilujúc o ďalšie rozšírenie všestrannej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi socialistickými krajinami a o upevnenie ich ideovej jednoty v duchu zásad marxizmu-leninizmu a

prajúc si napomáhať rozvoj socialistickej výstavby a kultúrnej revolúcie v obidvoch krajinách aj cieľavedomým a plánovitým rozvíjaním vzájomných stykov a spolupráce v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, tlače, rozhlasu, televízie a telovýchovy,

sa rozhodli uzavrieť túto dohodu a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Václava Davida, ministra zahraničných vecí,

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Waltera Vespera, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Zmluvné strany v záujme sústavného prehlbovania vedeckých stykov a riešenia základných otázok rozvoja vedy obidvoch krajín budú rozvíjať a podporovať:

a) vzájomnú spoluprácu medzi akadémiami vied, vedeckými ústavmi, univerzitami a vysokými školami;

b) vzájomné vysielanie vedcov, vedeckých pracovníkov a iných odborníkov na študijné pobyty, prednášky, oponentúry a na účasť na vedeckých zasadaniach a konferenciách;

c) vysielanie vedcov, vedeckých pracovníkov a iných odborníkov na dlhodobé pobyty.

2. Príslušné orgány zmluvných strán umožnia v zhode s platnými zákonmi a predpismi pracovníkom druhej zmluvnej strany bádanie vo svojich knižniciach, archívoch, múzeách a vedeckých inštitúciách.

3. Príslušné orgány zmluvných strán budú podporovať snahu o to, aby významní vedeckí pracovníci druhej zmluvnej strany sa stávali aj členmi ich vedeckých inštitúcií a spoločností.

4. Zmluvné strany budú podporovať:

a) výmenu vedeckých a odborných diel, časopisov a iných študijných a informačných materiálov;

b) spoluprácu v oblasti nakladateľskej činnosti na úseku vedeckej literatúry;

c) výmenu skúseností v oblasti plánovania a rozvoja vedy.

5. Otázky vedecko-technickej spolupráce sú upravované medzi obidvoma zmluvnými stranami osobitnými dohodami.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvíjanie priamej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti školstva. Osobitná pozornosť sa bude venovať organizácii systému vzdelania a jeho obsahu. Obidve zmluvné strany preto budú najmä:

a) rozvíjať spoluprácu medzi školami všetkých stupňov a druhov;

b) vzájomne vysielať pedagogických i vedeckých, školských a osvetových pracovníkov na študijné pobyty, prednášky, konzultácie a na účasť na odborných zasadaniach a konferenciách;

c) uskutočňovať výmenu odborných školských a osvetových materiálov;

d) podporovať spoločnú tvorbu učebníc a učebných pomôcok všetkých druhov, ich vydávanie, výrobu a výmenu.

Článok 3

Zmluvné strany umožňujú a podporujú prijímanie a výmenu absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl na štúdium alebo na zvyšovanie kvalifikácie na základe osobitnej dohody.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať, aby na ich školách a ústavoch sa vyučovali jazyky, literatúra, dejiny a zemepis druhej krajiny. Budú takisto podporovať šírenie ďalších znalostí o druhej krajine; osobitná pozornosť bude sa venovať otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce medzi obidvoma krajinami.

2. Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať, aby sa do učebných osnov na školách, ako aj do učebníc a iných školských publikácií zahrňovali údaje o druhej krajine.

3. Na vytvorenie podmienok pre plnenie odseku 1 budú zmluvné strany pripravovať odborných pracovníkov a budú na ten účel využívať možnosť dlhodobého pôsobenia školských odborníkov druhej strany a prípadne zriaďovať príslušné lektoráty.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán budú na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov uznávať skúšky vykonané na školách a iných učilištiach druhej krajiny, ako i vydané vysvedčenia a diplomy. Navzájom si na požiadanie budú zasielať odpisy týchto dokumentov.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať tomu, aby sa ľud ich krajín všestranne oboznamoval s kultúrnym dedičstvom národov druhej krajiny i s ich umeleckou tvorbou súčasnou. Na ten účel budú príslušné orgány zmluvných strán najmä:

a) podporovať výmenu skúseností o formách a metódach kultúrnej politiky;

b) podporovať a rozvíjať priamu spoluprácu medzi kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a organizáciami obidvoch krajín;

c) uskutočňovať spoluprácu a výmenu kultúrnych pracovníkov, profesionálnych a amatérskych umeleckých súborov, vzájomne vysielať jednotlivých umelcov na vystúpenia, na festivaly, súťaže a zasadania a na študijný a prednáškový pobyt;

d) podporovať plánovitú spoluprácu pri výchove a tvorivom raste umelcov;

e) napomáhať uvádzanie divadelných, filmových a hudobných diel druhej krajiny, usporadúvanie umeleckých a iných výstav, ako aj ďalších rôznych akcií, účelom ktorých je oboznamovanie s kultúrou, umením a so životom ľudu druhej krajiny;

f) podporovať prekladanie a vydávanie literárnych a iných umeleckých diel druhej krajiny;

g) podporovať vzájomnú výmenu umeleckých publikácií, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel;

h) podporovať všestrannú popularizáciu diel súčasnej tvorby a kultúrneho dedičstva druhej krajiny; budú si ďalej odporúčať publikácie na vydanie a filmové, divadelné a hudobné diela na uvedenie; pokiaľ to bude účelné, môžu na to organizovať schôdzky pracovníkov vydavateľstiev, dramaturgov a iných odborníkov alebo vytvárať spoločné poradné orgány;

i) podporovať spoluprácu a vzájomnú pomoc pri tvorbe filmov a pri inscenáciách divadelných diel.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi rozhlasovými, televíznymi a filmovými orgánmi obidvoch krajín, najmä výmenu rozhlasových relácií a televíznych programov, programového materiálu, filmových týždenníkov a krátkych a celovečerných filmov.

2. Zmluvné strany budú podporovať organizovanie vzájomných návštev rozhlasových, televíznych a filmových pracovníkov.

Článok 8

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú sa starať o to, aby tlač ich krajín všestranne informovala o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote druhej krajiny, ako i o spolupráci medzi obidvoma krajinami.

2. Spolupráca v odbore tlače sa bude vykonávať predovšetkým priamo medzi tlačovými agentúrami, redakciami novín a časopisov a organizáciami novinárov, najmä formou vzájomných osobných stykov a konzultácií, spoločným riešením niektorých problémov a výmenou článkov na uverejnenie.

3. Zmluvné strany budú podporovať činnosť tlačových agentúr druhej zmluvnej strany a budú umožňovať vzájomné vysielanie dopisovateľov a novinárov.

4. Príslušné orgány zmluvných strán budú podporovať výmenu a šírenie informácií a periodickej tlače druhej zmluvnej strany.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú podporovať činnosť kultúrnych a informačných stredísk druhej zmluvnej strany a snahu týchto stredísk, aby ich činnosť obsiahla pokiaľ možno celé územie krajiny pôsobnosti a najširšie vrstvy pracujúcich.

2. Konkrétne podmienky pôsobnosti kultúrnych a informačných stredísk, ako i rozsah ich činnosti sú medzi zmluvnými stranami upravené osobitným dohovorom.

Článok 10

1. Zmluvné strany budú podporovať a umožňovať priamy styk a spoluprácu medzi spoločenskými organizáciami oboch krajín, najmä odborovými organizáciami, organizáciami žien a mládeže.

2. Osobitná pozornosť sa bude venovať stykom medzi organizáciami mládeže oboch krajín, ktorým sa bude poskytovať všemožná podpora pri usporadúvaní spoločných akcií, ako sú kultúrne a prázdninové zájazdy, turistika mládeže, spoločné festivaly.

3. Spoločenské organizácie zmluvných strán sa môžu vo svojej pôsobnosti podieľať aj na spolupráci medzi jednotlivými orgánmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné styky v oblasti telesnej výchovy a športu, najmä umožňovaním spoločných športových súťaží a stretnutí, vzájomnej výmeny skúseností medzi športovými organizáciami a inštitúciami a vzájomného vysielania športových družstiev, jednotlivých športovcov, trénerov a iných pracovníkov v oblasti telesnej výchovy.

Článok 12

1. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami obidvoch krajín zaoberajúcimi sa ochranou autorských práv.

2. Zmluvné strany chránia, najmä v rámci medzinárodných autorských dohôd, ktoré sú pre ne platné, autorské práva občanov a právnických osôb druhej krajiny v kultúrnej oblasti a poskytujú potrebnú pomoc pri uplatňovaní autorských práv.

Článok 13

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať skúsenosti z činnosti v medzinárodných organizáciách a podporovať rozvoj spolupráce ich národných organizácií a spoločností v rámci medzinárodných vedeckých, pedagogických, kultúrnych, športových a iných organizácií alebo dohovorov.

Článok 14

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány. Ak to bude potrebné, budú zmluvné strany o niektorých otázkach dojednávať osobitné dohody.

2. Najmenej raz ročne sa zídu zástupcovia zmluvných strán na spoločnú schôdzku, na ktorej sa najmä zhodnotí plnenie vykonávacích plánov, resp. osobitných dohôd za uplynulé obdobie, vymenia sa skúsenosti a prípadne dohodnú potrebné alebo vzájomne prospešné úpravy. V roku, v ktorom sa skončí platnosť vykonávacích plánov, sa na spoločnej schôdzke súčasne dohodnú vykonávacie plány na ďalšie časové obdobie.

3. Príslušné orgány, organizácie a inštitúcie zmluvných strán môžu v rámci svojej pôsobnosti dojednávať osobitné dojednania na vykonávanie vzájomnej priamej spolupráce. Tieto dojednania musia byť v súlade s touto Dohodou a ich vykonávanie v súlade s vykonávacími plánmi dojednávanými podľa ustanovenia odseku 1; to isté platí pre dojednania, ktoré boli uzavreté pred dojednaním tejto Dohody.

Článok 15

1. Dovoz a vývoz predmetov vymieňaných na základe tejto Dohody sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán a s medzinárodnými zmluvami záväznými pre obe zmluvné strany.

2. Platby vyplývajúce z uskutočňovania tejto Dohody budú sa vykonávať na základe dohôd o zúčtovaní neobchodných platieb platných medzi obidvoma zmluvnými stranami.

3. Vo vykonávacích plánoch dojednávaných podľa článku 14 ods. 1 tejto Dohody budú ustanovené podmienky finančnej úhrady ich plnenia.

Článok 16

1. Táto dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomnou výmenou nót oznámia toto schválenie.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov, jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred ukončením platnosti.

Táto Dohoda bola dojednaná v Prahe 6. októbra 1964 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

V. David v. r.

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

W. Vesper v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.