Vyhláška č. 37/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

(v znení č. 145/1965 Zb., 96/1968 Zb.)

Čiastka 19/1965
Platnosť od 08.04.1965 do28.12.1968
Účinnosť od 01.07.1968 do28.12.1968
Zrušený 184/1968 Zb.

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 5. apríla 1965

na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry ustanovuje podľa § 5 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „zákon“):


Daňová povinnosť (K § 1 až 3 zákona)

§ 1

(1) Príjmy z tvorivej literárnej a umeleckej činnosti a príjmy z činnosti výkonných umelcov podliehajú dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti (ďalej len „daň“) len vtedy, ak sa uvedená činnosť vykonáva mimo pracovného pomeru.

(2) Príjmy, ktoré dostane poplatník od svojho zamestnávateľa za literárnu a umeleckú činnosť v odbore, ktorý je predmetom jeho pracovnej zmluvy, sú podrobené dani zo mzdy. Dani zo mzdy sú podrobené takisto odmeny vyplatené poplatníkovi popri pravidelnej mzde preto, že čo do množstva výkonov prekročil v odbore činnosti, ktorý je predmetom jeho pracovnej zmluvy, úväzok určený v zmluve.

§ 2

(1) Ak sa vydá pozostalá manželka, ktorá má príjmy z autorských práv alebo práv výkonných umelcov zdedených po svojom manželovi, alebo ak je v spoločnej domácnosti s druhom, podliehajú tieto príjmy dani z príjmov obyvateľstva.

(2) Ak plynú príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku osobe, ktorá žila so zomretým umelcom v spoločnej domácnosti najmenej rok ako družka, a po jeho smrti sa táto osoba vydá alebo žije v spoločnej domácnosti s druhom, podliehajú uvedené príjmy dani z príjmov obyvateľstva.

§ 3

Ak príjmy z literárnej a umeleckej činnosti plynú z cudziny a boli v cudzine preukázateľne zdanené rovnakou alebo obdobnou daňou, nepodliehajú v tuzemsku zdaneniu.

§ 4

Vyučovanie v akomkoľvek odbore činnosti, z ktorej príjmy sa zdaňujú daňou z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, nie je činnosťou podľa tohto zákona; činnosťou nie je preto najmä vyučovanie hudby, tanca a pod. Rovnako nie sú činnosťou podľa tohto zákona prednášky výučbovej povahy, ako napr. na inštruktážach, v kurzoch, závodných školách práce a pod. Príjmy z takýchto činností podliehajú dani zo mzdy.

§ 5

Oslobodenie od dane (K § 4)

Ak je v cene alebo odmene vyplatenej pri verejnej súťaži zahrnutá aj odmena za dielo alebo umelecký výkon, je vypisovateľ súťaže povinný určiť, aká časť z vyplatenej ceny alebo odmeny pripadá na odmenu za dielo alebo umelecký výkon a celú sumu ceny alebo odmeny poukázať poplatníkovi prostredníctvom výplatného miesta, ktoré mu oznámi.

§ 6

Výplata odmien (K § 5)

(1) - Zrušený od 1. 1. 1966.

(2) Úhrn odmien prijatých od občanov v kalendárnom štvrťroku je poplatník povinný oznámiť výplatnému miestu vždy do 15 dní po uplynutí štvrťroka.

(3) Výplatným miestom sú

a) pri odmenách tvorivých umelcov v českých krajoch podľa ich voľby buď Ochranný sväz autorský (OSA), Divadelní a literární jednatelství (Dilia) alebo Ochranná organizace autorská pri Českém fondu výtvarných umění, na Slovensku Slovenský ochranný sväz autorský (SOSA), Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo (Diliza) alebo Slovenský fond výtvarných umení,

b) pri odmenách výkonných umelcov Ochranné združenie výkonných umelcov alebo organizácie, ktoré vykonávajú sprostredkovanie ich výkonov*), a to aj pokiaľ ide o odmeny za činnosť, ktorá nepodlieha sprostredkovaniu (vystupovanie vo filme, televízii, rozhlase a pod.).

(4) Ak má poplatník príjmy tak z tvorivej, ako aj reprodukčnej umeleckej činnosti, zvolí si ako výplatné miesto jedno z miest uvedených v predchádzajúcom odseku, spravidla to, v ktorom sa sústreďuje najväčšia časť jeho príjmov.

(5) Prostredníctvom výplatného miesta, ktoré si poplatník zvolil, sa vyplácajú odmeny po celý kalendárny rok. Zmenu výplatného miesta môže poplatník urobiť vždy až od 1. januára budúceho kalendárneho roka oznámením doterajšiemu výplatnému miestu najneskoršie do 30. novembra predchádzajúceho roka.

§ 7

Základ dane (K § 6)

(1) S výnimkou príjmov uvedených v § 5 ods. 4 zákona sa príjmy podrobené dani do 50 Kčs zaokrúhľujú na celé stokoruny dole a nad 50 Kčs na celé stokoruny nahor.

(2) Príjmom podrobeným dani nie sú náhrady cestovných výdavkov, ktoré vypláca platiteľ popri odmenách, ak poplatník vykonáva literárnu alebo umeleckú činnosť podľa určenia platiteľa mimo svojho trvalého bydliska. Ak je dohodnutá odmena vrátane náhrad za cestovné výdavky úhrnnou sumou, nemožno z nej vylučovať náhradu týchto výdavkov ako príjem nepodrobený dani.

(3) Za príjem nepodrobený dani sa považujú iba náhrady cestovných výdavkov vyplatené podľa osobitných predpisov,**) a to len do výšky týmito predpismi ustanovené.

Odpočítateľné položky (K § 7)

§ 8

(1) Ak má poplatník odmeny z rôznych odborov literárnej a umeleckej činnosti, určí sa paušálna suma pri každej odmene osobitne podľa toho, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca.

(2) Poplatník je povinný za účelom správneho určenia paušálnej sumy v pochybných prípadoch preukázať výplatnému miestu, o aký druh odmeny ide.

(3) Ako náhrada nákladov spojených s urobením diela sa odpočíta z odmien za fotografické diela paušálna suma vo výške 30 % odmeny [§ 7 ods. 1 písm. b) zákona].

§ 9

(1) Za vyživovanú osobu poplatníkom sa uznáva manželka (družka) alebo manžel (druh), jeho deti a jeho rodičia alebo rodičia jeho manželky (družky, manžela, druha), pokiaľ tieto osoby nemajú vlastný príjem presahujúci ročne 6 000 Kčs, žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a poplatník im poskytuje byt, stravu a ošatenie.

(2) Prechodný pobyt mimo spoločnej domácnosti (napr. z dôvodu liečenia, štúdií, učenia, výkonu vojenskej služby) nie je na závadu, aby tieto osoby boli považované za vyživované.

(3) - Zrušený od 1. 1. 1966.

(4) Tá istá osoba môže byť uznaná za vyživovanú iba u jedného poplatníka a u toho istého poplatníka iba pri jednej dani. Ak poplatník popri tejto dani podlieha ešte dani zo mzdy, poskytne sa zľava na vyživované osoby vždy pri dani zo mzdy. Pri vybratí dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa potom na vyživované osoby neprihliada.

(5) Ak zľava na vyživované osoby poskytnutá poplatníkovi při dani zo mzdy by bola nižšia ako zľava poskytnutá na vyživované osoby pri dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, výplatné miesto zníži na poplatníkovu žiadosť pri zúčtovaní podľa § 11 ods. 3 vyhlášky vypočítanú daň o rozdiel medzi zľavou poskytnutou pri dani zo mzdy a medzi zľavou, ktorá by mu patrila pri dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti. Výplatné miesto zníži daň len vtedy, ak poplatník preukáže potvrdením svojho zamestnávateľa, koľko mu bolo v uplynulom roku zrazené na dani zo mzdy a koľko by mu bolo zrazené, keby sa mu neposkytli žiadne úľavy z dôvodu vyživovania osôb.

(6) O uznaní osôb poplatníkom za vyživované rozhoduje stav k 1. januáru roka, v ktorom sa bude daň zrážať. Na zmeny počas tohto roku sa neprihliada. Ak sa však narodí počas roka dieťa, ktoré bude uznané u poplatníka za vyživovanú osobu, prihliada sa naň už po celý rok, v ktorom sa narodilo.

(7) Nárok na zľavu dane z dôvodu vyživovania osôb poplatník uplatní a preukáže obdobným spôsobom ako pri dani zo mzdy.*)

§ 10

Sadzba dane (K § 8)

Daň sa zaokrúhľuje do 50 hal. na celé koruny dole a nad 50 hal. na celé koruny hore.

Spôsob vybratia dane (K § 9 až 12)

§ 11

(1) - Zrušený od 1. 1. 1966.

(2) Z odmien prijatých od občanov, ktoré je poplatník povinný oznámiť výplatnému miestu (§ 5 ods. 1 zákona a § 6 ods. 2 vyhlášky), vyberie sa daň tak, že sa pripočítajú k odmenám poukazovaným prostredníctvom výplatného miesta a príslušnú daň vyberie výplatné miesto pri najbližších výplatách odmien obdobne podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Do 31. januára po uplynutí každého roka vykoná výplatné miesto u každého poplatníka zúčtovanie všetkých vyplatených alebo k dobru pripísaných odmien a zrazenej dane v uplynulom roku. Ak vznikne zúčtovaním poplatníkovi preplatok alebo nedoplatok na dani, zúčtuje ho pri budúcich výplatách odmien.

§ 12

(1) Výplatné miesto i platiteľ odmien, ktorý vypláca odmenu priamo poplatníkovi (§ 5 ods. 4), je povinný viesť o každom poplatníkovi záznamy, z ktorých možno zistiť všetky skutočnosti rozhodujúce o výške odmien a o zrazenej a odvedenej dani. Na rube vplatného lístka, ktorým odvádza zrazenú daň, je povinný uviesť, akú sumu úhrnom zrazil všetkým poplatníkom v období, za ktoré odvádza daň.

(2) Do 31. januára po uplynutí každého roka je povinné výplatné miesto i platiteľ, ktorý vypláca odmeny priamo poplatníkovi (§ 5 ods. 4), zaslať okresnému národnému výboru na tlačive vydanom Ministerstvom financií hlásenie o vyplatených odmenách a o zrazenej a odvedenej dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v uplynulom kalendárnom roku.

§ 13

Výplatné miesto alebo platiteľ smie daň, ktorú poplatníkovi nezrazil, zraziť dodatočne, len ak neuplynula premlčacia lehota podľa § 14 zákona.


Záverečné ustanovenia (K § 16 až 18)

§ 14

(1) Daň podľa tohto zákona sa vyberie z doplatkov a preddavkov vyplatených alebo poplatníkovi pripísaných k dobru po 1. júli 1965, aj keď ide o doplatky a preddavky na odmeny za dodané diela alebo uskutočnené výkony pred uvedeným dňom.

(2) Doplatky a preddavky uvedené v predchádzajúcom odseku, ak sa vyplácajú po 1. júli 1965, platiteľ je povinný poukazovať výplatnému miestu, ktoré mu poplatník oznámi, s výnimkou uvedenou v § 5 ods. 4.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1965.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 71/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla a vyhláška č. 89/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti.

**) Vyhláška č. 100/1964 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

*) Vyhláška č. 210/1964 Zb. o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane.