Vyhláška č. 3/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965

(v znení č. 61/1967 Zb.)

Čiastka 2/1965
Platnosť od 20.01.1965 do15.10.1968
Účinnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

OBSAH

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 31. decembra 1964,

ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965

Ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu, Ústrednou radou družstiev a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 88 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

(1) Príspevok podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov na výstavbu družstevných bytových domov začínanú 1. januárom 1965 určuje sa podľa veľkosti bytov takto:

Veľkosť bytuVýška štátneho príspevku na 1 byt v Kčs
Užitková plocha bytu v m2*)Počet obytných miestností
najmenej
do 3019 200
nad 30 do 44112 200
nad 44 do 60216 700
nad 60 do 70220 400
nad 70 do 80322 300
nad 80324 700

Ak nie sú splnené obidva ukazovatele veľkosti bytu určené pre priznanie príspevku v určitej výške, poskytne sa príslušný nižší príspevok.

(2) Ak to vyžadujú záujmy riadenia bytovej politiky v kraji, môžu krajské národné výbory určiť príspevok v inej výške alebo ho odstupňovať podľa veľkosti bytu ináč, než je uvedené v odseku 1, avšak jednotne pre celý kraj. Pritom úhrn príspevkov poskytnutých v kraji nesmie prekročiť sumu, ktorá by na družstevnú bytovú výstavbu patrila podľa veľkosti bytov a sadzieb uvedených v odseku 1.


§ 2

Zrušuje sa platnosť vyhlášky č. 5/1964 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964, pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 31. decembri 1964.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Řehák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Užitkovou plochou bytu sa tu rozumie plocha v zmysle projektových československých štátnych noriem (ČSN).

*) Za výstavbu úplnou svojpomocou sa považuje výstavba vo vlastnej réžii družstva vykonávaná bez nároku na plánované kapacity stavebnej výroby s výnimkou vykonania niektorých prác, najviac však v rozsahu 20 % rozpočtovej ceny objektu (§ 4 a 12 vyhlášky č. 191/1964 Zb.).

**) § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 191/1964 Zb.

***) Pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM 6 z 21. februára 1962 o vymedzení obsahovej náplne rozpočtovej ceny bytu v objekte.

) T. j. vybavenie alebo vyhotovenie nad štandard určený príslušnými platnými typovými podkladmi (vrátane rozpočtov).

††) Na rok 1965 limity rozpočtových nákladov pre tieto formy družstevnej bytovej výstavby (bez nákladov na projekt) určila krajským národným výborom Štátna komisia pre investičnú výstavbu pod č. 13/16.141/64 z 20. októbra 1964.