Vyhláška č. 29/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom

Čiastka 16/1965
Platnosť od 05.04.1965 do04.06.1967
Účinnosť od 10.04.1965 do04.06.1967
Zrušený 55/1967 Zb.

29

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 5. apríla 1965

o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a podľa § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:


§ 1

(1) Nákup ovocia a zeleniny vykonávajú poverené nákupné organizácie na základe zmlúv o nákupe poľnohospodárskych výrobkov a dodávke poľnohospodárskych potrieb podľa vyhlášky č. 122/1964 Zb.

(2) Zmluva podľa odseku 1 je uzavretá, ak dôjde k dohode o predmete a čase plnenia a o cene ovocia a zeleniny, ktorá sa má na základe zmluvy dodávať; podrobnosti určuje cenový predpis.*)

(3) Nákupná organizácia je povinná odobrať množstvo ovocia a zeleniny, ktoré bolo dohodnuté v zmluve s toleranciou plus 10 % zmluvného množstva. Povinnosť odberu sa týka len ovocia a zeleniny dodaných v akosti určenej technickými normami.

(4) Ďalšie množstvo ovocia a zeleniny nakupujú nákupné organizácie podľa potreby trhu za voľne dohodnuté ceny, a to i keď tieto výrobky nezodpovedajú technickým normám.

§ 2

Štátne poľnohospodárske organizácie a jednotné roľnícke družstvá (ďalej len „poľnohospodárske organizácie“) môžu predávať priamo ovocie a zeleninu z vlastnej výroby a výrobky z vlastného ovocia a zeleniny i spotrebiteľom (občanom, závodným a školským jedálňam, nemocniciam, závodom verejného stravovania a pod.) a spotrebným družstvám.

§ 3

(1) Priamo spotrebiteľom môžu poľnohospodárske organizácie predávať ovocie a zeleninu po splnení svojich časových zmluvných záväzkov na dodávku ovocia a zeleniny nákupným organizáciám. Za predpokladu, že splnenie záväzku zo zmlúv je zabezpečené, môžu poľnohospodárske organizácie vykonávať priamy predaj uvedených výrobkov spotrebiteľom i pred splnením časových zmluvných záväzkov alebo spolu s ich plnením.

(2) Priamy predaj ovocia a zeleniny a výrobkov z nich spotrebiteľom sa uskutočňuje jednak na základe dohôd medzi poľnohospodárskymi organizáciami a spotrebiteľmi, v ktorých si dohodnú podmienky týchto dodávok, jednak priamym predajom v poľnohospodárskych závodoch, tržniciach, na trhoviskách, vo vlastných stánkoch, priamo z dopravných prostriedkov alebo v zriadených trvalých predajniach, a to i mimo okresu a kraja ich výroby, pokiaľ budú dodržané hygienické a iné podobné predpisy.

(3) Priamy predaj ovocia a zeleniny spotrebiteľom sa uskutočňuje za voľne dohodnuté ceny.

(4) Poľnohospodárske organizácie môžu pri organizácii priameho predaja ovocia a zeleniny spotrebiteľom spolupracovať a jednotné roľnícke družstvá môžu uskutočňovať predaj ovocia a zeleniny vyrobenej svojimi členmi.

§ 4

Ustanovenia tejto vyhlášky sa primerane vzťahujú i na nákup a predaj ovocia a zeleniny vyrobenej jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi a drobnými užívateľmi poľnohospodárskej pôdy.

§ 5

Na nákup a priamy predaj ovocia a zeleniny spotrebiteľom sa nevzťahujú:

1. ustanovenia II. časti vyhlášky č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov,

2. ustanovenia § 3 ods. 1, § 5 ods. 2 a § 6 vyhlášky č. 122/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. aprílom 1965.


Predseda:

Mestek v. r.

Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Cenový výmer Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. B-3/1965 z 26. marca 1965.