Vyhláška č. 27/1965 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou

Čiastka 15/1965
Platnosť od 27.03.1965 do29.09.2000
Účinnosť od 27.03.1965 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou ČNB č. 142/2000 Zb. s účinnosťou od 15. júna 2000.

27

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 19. marca 1965

o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

Dňom 1. apríla 1965 sa dávajú do obehu bankovky Štátnej banky československej po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II).

§ 2

(1) Bankovka po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) je 74 mm široká a 150 mm dlhá a je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou vodotlačou.

(2) Vodotlač papiera vytvára po celej jeho ploche vodorovné rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý má vnútri päťcípu hviezdu. Tlačové obrazce na líci i rube bankovky zaberajú takmer celú plochu papiera s výnimkou vodotlačového okraja, ktorý je na líci vľavo, na rube vpravo. Celá plocha bankovky je pokrytá podtlačami.

(3) Na líci bankovky je hlavná tlač v červenej farbe. Tlačový obrazec je zo všetkých strán ohraničený rámcom, ktorý je po stranách a sčasti aj hore vyplnený pletivom z bieločiarych gilošových vlnoviek; dolnú užšiu časť rámca sprevádza vnútri obrazu široký svetlejší pás s opakovanými drobnými nápismi v šiestich radoch: „PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“. V obidvoch horných rohoch a v pravom dolnom rohu rámca je svetlé číslo „50“, z ktorých číslo v pravom hornom rohu je na pozadí bieločiarej gilošovej ružice. V ľavom dolnom rohu rámca je symbol kosáka a kladiva zdobený lipovou snietkou. Obraz vnútri rámca predstavuje v rytine červenoarmejca a partizána v čase víťazného záveru Veľkej vlasteneckej vojny a národného odboja proti okupantom. Obaja bojovníci, zobrazení do polovice postáv, stoja v prostredí krajiny Vysokých Tatier, ktorých časť je zobrazená na ľavej časti obrazu. Nad obzorom hôr je vyrytý štátny znak Československej socialistickej republiky v gilošovej ružici, okolo ktorého podtlače vytvárajú žltkasté zafarbenie.

(4) V hornej časti rámca je prvý riadok textu bankovky svetlými písmenami „BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“, nižšie v popredí obrazu Tatier pokračuje text označením hodnoty slovami:

„PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod týmto textom uprostred je na páse s drobnými nápismi letopočet:

„1964“

Text bankovky pokračuje zvonka pozdĺž ľavej strany rámca vetou:

„FALŠOVANIE BANKOVIEK TRESCE SA PODĽA ZÁKONA“.

(5) Uprostred vodotlačového okraja vľavo je veľké, ležato umiestnené číslo „50“, ktorého vnútornú plochu vypĺňajú drobné čísla „50“ v mnohých riadkoch. Nad číslom „50“ je označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom, pod číslom „50“ je šesťmiestne poradové číslo bankovky, obe vo farbe rumelkovočervenej.

(6) Dolu pod rámcom tlačového obrazca na líci bankovky sú vytlačené drobným písmom mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu a kresby: „V. FIALA DEL. “ (kreslil) a vpravo meno autora rytiny: „L. JIRKA SC. “ (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne a jej sídlo: „ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA“.

(7) Na rube bankovky je hlavný tlačový obrazec tlačený tiež v červenej farbe. Po stranách je ohraničený tmavými pásikmi z bieločiarych gilošových vlnoviek, hore a dolu pásikmi s písmom. Celá plocha bankovky je pokrytá dvoma podtlačami. Hornú úzku pásku rámca vypĺňa drobný, štyrikrát opakovaný svetlý nápis „PÄŤDESIAT KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“. Na tomto rámci sú v jeho horných rohoch veľké čísla „50“, z ktorých ľavé má v pozadí tmavočiaru gilošovú ružicu, v ľavom dolnom rohu je podobné číslo „50“ so snietkou lipy v pozadí; v pravom dolnom rohu je symbol kosáka a kladiva na pozadí bieločiarej gilošovej ružice. Hlavný tlačový obrazec predstavuje v rytine pohľad na časť závodu národného podniku Slovnaft v Bratislave. V ľavom hornom rohu je na pozadí oblohy svetlý nápis „SLOVNAFT“.

(8) Dolu na vodorovnej časti rámca je svetlá páska s nápisom:

„BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“.

(9) Na vodotlačovom okraji rubu bankovky uprostred je ležato umiestnené veľké červené číslo „50“, ktorého vnútornú plochu vypĺňajú drobné svetlé čísla „50“ na tmavom, jemno šrafovanom pozadí.

(10) Dolu pod rámcom tlačového obrazca je vľavo drobným písmom vytlačené meno autora návrhu a kresby: „V. FIALA DEL. “(kreslil) a vpravo meno autora rytiny: „J. MRÁČEK SC. “(ryl).

§ 3

Bankovky po 50 Kčs vzoru 1953 (tvaru I)*) zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.

§ 4

(1) K oslavám 20. výročia oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou, usporiadaným v roku 1965, vydávajú sa pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky sa razia zo zmesi o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha dvadsaťpäťkorunáčky je 16 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor aj nadol v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťpäťkorunáčky je 34 mm a jej hrana je hladká s nápisom „20 LET OSVOBOZENÍ ČSSR“, ktorý je vykonaný vlisom.

(3) Na líci pamätnej striebornej dvadsať-päťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dolu rozdeľovacie znamienko.

(4) Na rube pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je zobrazený ľavý profil mladej ženy, symbolizujúcej generáciu po oslobodení, uprostred vznášajúca sa holubica letiaca doľava a nesúca v zobáčiku lipovú ratolesť. Pod ňou je barikáda z dlažobných kameňov a za ňou pražský motív mosteckej veže Karlovho mosta. Vľavo pri okraji je letopočet oslobodenia „1945“ a hore „1965“. Označenie hodnoty „Kčs 25“ je uprostred dolu. V prostrednom dlažobnom kameni je značka výtvarníka „ZK“ (Zdeněk Kolářský).


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.