23

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 5. marca 1965

o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení

Jedným z prostriedkov na zabezpečenie stále stúpajúcej úrovne diel výtvarných umení je usporadúvanie súťaží na výtvarné diela. Aby sa súťaže vykonávali podľa jednotlivých hľadísk a aby sa tým zabezpečilo zodpovedné hodnotenie diel výtvarných umení, ustanovuje Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Touto vyhláškou sa vydáva súťažný poriadok pre súťaže vo všetkých odboroch výtvarných umení, t. j. najmä v odbore maliarstva, sochárstva, grafiky, užitého umenia a priemyslového výtvarníctva.

(2) Účelom súťaže je získať námety, návrhy, modely, vzory, prototypy atď. najhodnotnejšie po stránke výtvarnej a v odboroch užitého umenia a priemyslového výtvarníctva i po stránke ekonomickej, technologickej a funkčnej. Súťažou sa má podnietiť tvorivá iniciatíva tak jednotlivcov, ako aj tvorivých skupín pri riešení závažných a významných úloh.

(3) Súťaž sa vypisuje na vytvorenie výtvarných diel, návrhov, modelov, vzorov, prototypov atď., ktoré sú významné svojím poslaním alebo námetom, môžu svojou publicitou pôsobiť na okruh širokých vrstiev ľudu, lebo znamenajú výtvarné obohatenie nášho života najmä vo výrobných odboroch, prípadne majú prispieť k uplatneniu nášho umenia v zahraničí. Pri jej vypisovaní je potrebné dbať na zásady účelnosti a hospodárnosti.

§ 2

Vypisovateľ súťaže

(1) Súťaž môže vypísať štátny orgán alebo socialistická organizácia po predchádzajúcom prerokovaní so Sväzom čs. výtvarných umelcov, prípadne podľa povahy súťaže aj so Sväzom architektov ČSSR, pri medzinárodných súťažiach tiež s Ministerstvom školstva a kultúry.

(2) Ak vypisovateľom nie je ministerstvo alebo iný ústredný orgán, povoľuje vypísanie súťaže orgán priamo nadriadený vypisovateľovi. Povoľujúci orgán overí účelnosť súťaže a preskúša, či je zabezpečená jej finančná úhrada.

§ 3

Druhy súťaže

(1) Súťaž môže byť vypísaná ako neobmedzená, obmedzená alebo užšia.

(2) Pri neobmedzených súťažiach sa vyzývajú na podanie návrhov osoby bližšie neurčené; tieto súťaže sú anonymné, príp. podľa povahy úloh aj neanonymné.

(3) Pri obmedzených súťažiach sa vyzývajú na podanie návrhu určité osoby; tieto súťaže sú neanonymné a môžu sa na nich zúčastniť aj nevyzvané osoby bez nároku na honorár za vytvorenie návrhu (§ 10 ods. 4).

(4) Ak nemožno po ukončení niektorej zo súťaží uvedených v odsekoch 2 a 3 určiť, kto má byť autorom konečného návrhu alebo vykonania diela (§ 11), môže vypisovateľ vypísať užšiu súťaž, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu súťaž. Užšie súťaže sú neanonymné a môžu sa na ne prizvať účastníci predchádzajúcej súťaže, a to spravidla podľa poradia, v akom boli hodnotení v tejto súťaži. Obsah užšej súťaže sa nesmie podstatne líšiť od obsahu predchádzajúcej súťaže, s výnimkou zmien vyplývajúcich z jej výsledkov.

§ 4

Účastníci súťaže

(1) Na súťažiach sa môžu zúčastniť československí štátni občania alebo cudzí štátni príslušníci trvale bývajúci na území Československej socialistickej republiky. Na medzinárodných súťažiach sa môžu zúčastniť aj iní cudzí štátni príslušníci. Na súťažiach sa môžu zúčastniť jednotlivci a tvorivé skupiny s neobmedzeným počtom návrhov, modelov, vzorov, prototypov (alternatív).

(2) Na súťažiach sa nemôžu zúčastniť členovia a náhradníci poroty a pracovníci, ktorí sa podieľajú na organizovaní súťaže alebo na posudzovaní jej výsledkov; výnimku pri neanonymných súťažiach môže v celkom mimoriadnych prípadoch povoliť Ministerstvo školstva a kultúry.

§ 5

Vypísanie súťaže

(1) Vypisovateľ súťaže prerokuje vypísanie súťaže, zloženie poroty a súťažné podmienky so Sväzom čs. výtvarných umelcov, ak ide aj o prácu architektonickú, taktiež so Sväzom architektov ČSSR. Pri obmedzenej súťaži prerokuje vypisovateľ takto aj výber účastníkov.

(2) Neobmedzenú súťaž vyhlási vypisovateľ v dennej i odbornej tlači. Obmedzenú a užšiu súťaž vyhlási v odbornej tlači a vyzvaných účastníkov upovedomí písomne.

§ 6

Podmienky súťaže

(1) Súťažné podmienky musia obsahovať najmä:

a) meno a adresu vypisovateľa,

b) účel súťaže,

c) vyznačenie druhu súťaže a pri obmedzených a užších súťažiach aj zoznam vyzvaných účastníkov,

d) vyhlásenie o povolení vypísania súťaže podľa § 2 ods. 2 a potvrdenie o prerokovaní podľa § 5 ods. 1,

e) vymedzenie úloh súťaže, príp. rozdelenie úloh na etapy, pokiaľ to vyžaduje ich riešenie. Podľa účelu súťaže treba oddeliť základné podmienky, ktoré sa musia dodržať, a podmienky, ktoré pripúšťajú možnosti rôzneho riešenia, prípadne predloženie alternatív,

f) zoznam súťažných pomôcok a podkladov, označenie miesta a času, kde ich možno dostať a za akú úhradu a za akých podmienok, príp. kde možno do nich nahliadnuť,

g) podrobný opis požadovaných prác a príloh, počet výkresov, modelov, vzorov, prototypov a pod., ich meradlá, formát, materiál, dôvodovú zprávu, technické úlohy, kalkulačnú súvahu atď.,

h) pri anonymných súťažiach oznámenie, akým spôsobom sa majú označiť návrhy a prílohy,

i) určenie dňa, hodiny a miesta, príp. spôsobu odovzdania súťažných návrhov, príp. výhradu vypisovateľa o možnosti predĺženia tejto lehoty,

j) počet cien a ich výšku, prípadne ustanovenie o možnosti poroty rozdeliť ceny, napr. ak ide o spoluprácu architekta s výtvarníkmi, ďalej celkovú sumu venovanú na odmeny; pri obmedzených súťažiach aj výšku honorárov za vytvorenie diela pre vyzvaných účastníkov, termíny výplaty cien, odmien, honorárov za vytvorenie diela a pod.,

k) zoznam členov poroty a ich náhradníkov,

l) meno a adresu sekretára súťaže,

m) určenie času, kedy porota rozhodne o výsledku súťaže,

n) čas, miesto a rozsah vystavenia súťažných návrhov,

o) presné označenie miesta a lehoty na vyzdvihnutie návrhov po skončení súťaže s tým, že po tejto lehote vypisovateľ neručí za nevyzdvihnuté návrhy,

p) rozsah oprávnení vypisovateľa na použitie súťažných návrhov, modelov, vzorov, prototypov a pod.

(2) Každý účastník musí mať pre riešenie úlohy včas k dispozícii súťažné podmienky a podklady, ktoré na svoj náklad zaobstará vypisovateľ.

(3) Lehota ustanovená podľa odseku 1 písm. i) je splnená, ak sa v tejto lehote súťažný návrh doručil vypisovateľovi na potvrdenie alebo sa odovzdal poštovej alebo železničnej doprave.

(4) Pri anonymných súťažiach sa k návrhu prikladá obálka označená len heslom; v obálke je uvedené meno a adresa autora. Ak si autor nepraje zverejniť svoje meno po skončení rokovania poroty, ak jeho návrh nebude ocenený, vloží do tejto obálky ďalšiu obálku obsahujúcu vnútri jeho meno a adresu a na povrchu súhlasné heslo a pokyn, ako s návrhom po skončení súťaže naložiť a komu vyplatiť prípadnú odmenu.

§ 7

Porota

(1) Predložené súťažné návrhy posudzuje porota, ktorá sa skladá z členov a ich náhradníkov. Členov a náhradníkov vymenúva vypisovateľ súťaže; členov a náhradníkov, ktorí zastupujú Sväz čs. výtvarných umelcov alebo Sväz architektov ČSSR vymenúva na návrh týchto sväzov. Členmi poroty sú tiež zástupcovia vypisovateľa, príp. jeho nadriadeného orgánu a zástupcovia organizácií pracujúcich. Pri súťažiach na výtvarné diela, ktoré sú súčasťou architektonických projektov, je členom poroty vždy i autor tohto projektu.

(2) Porota má podľa významu a rozsahu súťaže 5-9, výnimočne až 15 členov s rozhodujúcim hlasom, vždy nepárny počet. Na zabezpečenie odbornosti poroty vymenúva vypisovateľ členov poroty tak, aby zástupcovia sväzov tvorili väčšinu.

(3) Porota má právo prizvať si v prípade potreby so súhlasom vypisovateľa expertov s poradným hlasom.

§ 8

Sekretári súťaže

(1) Sekretára súťaže vymenúva vypisovateľ. Sekretár súťaže organizuje prijímanie došlých návrhov, vydávanie potvrdení o ich prevzatí, uschovanie návrhov a obálok s menami autorov a zabezpečuje rozlíšenie návrhov označených rovnakými heslami, po formálnej stránke preveruje súťažné návrhy z hľadiska podmienok súťaže a výsledok oznamuje porote, vedie zápisnice o rokovaní poroty, organizuje vystavovanie súťažných návrhov a pod. Pri svojej činnosti dbá o to, aby návrhy do ukončenia rokovania poroty boli prístupné len porote.

(2) Sekretár súťaže je povinný podať súhrnné vysvetlenie všetkým súťažiacim, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky, podklady a pomôcky. Vypisovateľ môže najneskôr do konca prvej štvrtiny súťažnej lehoty zvolať súťažiacich na informatívnu schôdzku.

§ 9

Rokovanie poroty

(1) Pred vyhlásením súťaže zvolá vypisovateľ porotu na ustavujúcu schôdzu, na ktorej si členovia poroty zvolia predsedu a podpredsedu, prerokujú súťažné podmienky a podklady a určia ďalší postup práce.

(2) Do 14 dní po uplynutí súťažnej lehoty zvolá predseda porotu, ktorá prerokuje zprávu sekretára o došlých návrhoch a vylúči z posudzovania všetky návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky, s výnimkou návrhov podľa odseku 6.

(3) Predseda poroty si vyžiada od všetkých osôb, ktoré sa zúčastnia na práci poroty, písomné vyhlásenie, že budú vykonávať svoju funkciu nestranne a v záujme socialistickej spoločnosti, že sa ani priamo, ani nepriamo nezúčastnili na prácach na súťažných návrhoch (pokiaľ nebola povolená výnimka podľa § 4 ods. 2), že nepoznajú mená autorov predložených návrhov pri anonymných súťažiach, že zachovajú mlčanlivosť o rokovaní poroty a že nie sú osobou blízkou k niektorému súťažiacemu pri obmedzených a užších súťažiach. Osoba, ktorá toto vyhlásenie neurobí, nemôže sa zúčastniť na ďalšom rokovaní poroty; ak koná v rozpore s týmto vyhlásením, rozhodne porota o jej vylúčení z ďalšieho rokovania.

(4) Porota je schopná uznášať sa, ak sú prítomné najmenej dve tretiny jej členov alebo náhradníkov zastupujúcich neprítomných členov poroty. Náhradníci v tomto prípade majú rozhodujúci hlas. Vždy musí byť prítomný aspoň jeden zástupca vypisovateľa.

(5) Porota rozhoduje hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov, pokiaľ v tejto vyhláške nie je ustanovené inak.

(6) Porota môže dvoma tretinami hlasov prítomných členov výnimočne rozhodnúť so súhlasom zástupcu vypisovateľa, že pripustí na posudzovanie také návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky, ale prinášajú významné tvorivé riešenie danej úlohy. Toto ustanovenie neplatí pre prípady, keď autor poruší anonymitu alebo nedodrží termín.

(7) V ďalších kolách rokovania porota posudzuje ideové poňatie a umelecké spracovanie návrhov, postupne vylučuje menej hodnotné diela a v poslednom kole rozhodne o rozdelení cien a odmien.

(8) Ak ide o dielo, ktoré vzniklo zo spolupráce výtvarníka a architekta, môže porota podľa povahy diela oddelene a samostatne posudzovať tak prácu výtvarníka, ako aj prácu architekta.

(9) O každom rokovaní poroty sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje podrobné opísanie rokovania a súčasťou ktorej je listina prítomných.

(10) Členovia poroty majú právo odôvodniť v zápisnici rokovania svoj názor odchylný od názoru väčšiny poroty.

(11) Zápisnicu podpíšu všetci členovia poroty, ktorí sa zúčastnili na rokovaní. Zápisnice budú vyložené na verejné nahliadnutie na výstave súťažných návrhov.

§ 10

Ceny, odmeny, honoráre za vytvorené diela

(1) V súťaži sa vypisujú spravidla tri ceny. Ich výška je určená podľa významu obťažnosti a rozsahu súťažnej úlohy. Druhá cena spravidla neprekračuje 60 % a tretia 40 % prvej ceny. Suma, ktorá je okrem cien určená na odmeny, sa nemusí vyčerpať.

(2) Ceny udelí porota na záver rokovania; môže sa uzniesť, že niektorú cenu neudelí. Výnimočne môže porota rozdeliť sumu určenú na ceny iným spôsobom, ak sa na tom uznesie dvoma tretinami hlasov prítomných členov, pri anonymných súťažiach pred zistením mien autorov. Ak sa tým usporí určitá suma, môže porota o túto sumu zvýšiť položku na odmeny.

(3) Ak návrhu nie je udelená cena, môže sa podľa podmienok súťaže jeho autorovi priznať odmena vo výške, ktorú určí porota. Odmena nesmie presahovať sumu určenú pre najnižšiu cenu.

(4) Vyzvaným účastníkom obmedzených a užších súťaží patrí honorár za vytvorenie návrhu vo výške určenej v podmienkach súťaže. V podmienkach súťaže môže sa určiť, že nevyzvaným účastníkom takých súťaží, návrhy ktorých boli ocenené, môže sa priznať odmena vo výške honorára za vytvorenie diela vyzvaným účastníkom.

(5) Ceny, odmeny a honoráre za vytvorenie diela priznané v súťaži nezahŕňajú autorský honorár a ich udelením nezískava vypisovateľ právo na použitie diela.

§ 11

Realizácia definitívneho návrhu alebo diela

(1) Definitívny návrh alebo dielo vykoná autor, návrh ktorého bol porotou uznaný za realizovateľný a bol poctený prvou cenou. Ak nebola udelená prvá cena, prerokuje vypisovateľ s porotou, či vykonanie definitívneho návrhu alebo diela sa zverí súťažiacemu, ktorý bol poctený ďalšou cenou v poradí, alebo či bude vypísaná užšia súťaž. Autorovi poctenému prvou, prípadne ďalšou cenou sa vykonanie definitívneho návrhu alebo diela nezadá, ak sa autor vzdá dobrovoľne tejto úlohy písomným vyhlásením.

(2) Výrokom poroty je vypisovateľ viazaný.

§ 12

Zverejnenie výsledkov súťaže

(1) Výsledok súťaže musí sa uverejniť rovnakým spôsobom ako vypísanie súťaže (§ 5 ods. 2) do jedného mesiaca po rozhodnutí poroty spolu s udaním miesta a času výstavy súťažných návrhov podľa súťažných podmienok.

(2) Návrhy treba vystaviť do dvoch mesiacov odo dňa rozhodnutia poroty. Pri návrhoch poctených cenou alebo odmenou a takto označených, musia sa uviesť mená autorov. Pri anonymných súťažiach, pokiaľ nejde o návrhy poctené cenou, len vtedy, ak s uvedením mena súhlasí autor.

(3) Ak návrhy, vzory, modely a pod. majú byť chránené podľa predpisov o ochrane priemyslových vzorov, upozorní porota autorov na potrebnosť podania prihlášky na ochranu podľa týchto predpisov ešte pred uverejnením súťažného návrhu.

(4) Návrhy, ktoré znevažujú význam súťaže, môže porota dvojtretinovou väčšinou z výstavy vylúčiť.


Záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Porotcovia, ich náhradníci a experti s poradným hlasom, pokiaľ nie sú zamestnancami vypisovateľa, príp. pokiaľ táto činnosť nepatrí k ich pracovným povinnostiam, sa odmeňujú podľa osobitných predpisov, prípadne sa im poskytujú podľa osobitných predpisov náhrady cestovných a iných výdavkov.

(2) Pre súťaže, v ktorých vedúcu úlohu má práca architekta, treba použiť vyhlášku Štátneho výboru pre výstavbu č. 154/1959 Ú. l. (Ú. v.) o súťažnom poriadku pre súťaže na konceptné projektové riešenia. Ak nemožno vopred určiť, ktorý z odborov bude mať v riešení súťažnej úlohy vedúcu úlohu, upraví vypisovateľ po prerokovaní so Sväzom čs. výtvarných umelcov a so Sväzom architektov ČSSR podmienky súťaže tak, aby sa prispôsobili obidvom súťažným poriadkom.

(3) Tento súťažný poriadok sa nevzťahuje na súťaže, ktoré nemajú verejnú povahu (súťaže vnútropodnikové).

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťahuje sa na súťaže vypísané po tomto dni.


Minister:

Císař v. r.