Vyhláška č. 22/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 12/1965
Platnosť od 20.03.1965 do31.01.1967
Účinnosť od 01.04.1965 do31.01.1967
Zrušený 4/1967 Zb.

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 10. marca 1965

o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve:


Ochrana a doba lovu

§ 1

Ochrana

(1) Chránené sú po celý rok tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los obyčajný, svišť vrchovský, medveď hnedý, vydra riečna, drop veľký, sliepka hlucháňa obyčajného a tetrova obyčajného, sliepka jariabka hôrneho, sliepka morky divej, holub plúžik, hrdlička poľná, čvíkota, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 22), bernikla, výr skalný (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 4), kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa močiarna, orly, orol riečny a s výnimkou ustanovení § 3 ods. 2 a 3, sovy, sokoly, myšiak hôrny, volavka popolavá, čajka obyčajná a roháč;

b) len v českých krajoch rys ostrovid (s výnimkou ustanovenia § 2 ods. 1 č. 10), mačka divá, jariabok hôrny - kohútik, kormorán veľký (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 3);

c) len na Slovensku veverica obyčajná a v poľovných revíroch mimo samostatných a uznaných bažantníc bažantia sliepka.

(2) Chránené nie sú tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území sviňa divá (okrem diviačic a prasiec), králik divý, vlk, líška obyčajná, medvedíkovec kuní, tchor tmavý, tchor svetlý, lasica hranostaj, lasica obyčajná, jastrab veľký, jastrab krahulec, vrana obyčajná (čierna a sivá), straka obyčajná, sojka obyčajná a kavka obyčajná;

b) len na Slovensku rys ostrovid a kormorán veľký.

§ 2

Doba lovu

(1) Pre ďalej uvedené druhy zveri sa ustanovuje doba lovu takto:

1. jeleň, jelenica a jelienča od 1. septembra do 31. decembra,

2. jeleň sika, jelenica a jelienča jeleňa siku od 1. októbra do 15. decembra,

3. jeleň viržinský, jelenica a jelienča jeleňa viržinského od 1. októbra do 15. decembra,

4. daniel škvrnitý, danielka a danielča od 1. októbra do 31. decembra,

5. muflón, muflónica a muflónča od 1. októbra do 31. decembra,

6. srnec od 1. júna do 15. septembra,

7. srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

8. sviňa divá - diviačica od 1. augusta do 31. decembra, sviňa divá - prasce od 1. augusta do 15. februára,

9. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra,

10. rys ostrovid v Severomoravskom kraji od 15. decembra do konca februára,

11. jazvec obyčajný od 1. augusta do 30. novembra,

12. kuny (hôrna a skalná) od 1. decembra do konca februára,

13. mačka divá na Slovensku od 1. októbra do konca februára,

14. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla (§ 12),

15. veverica obyčajná v českých krajoch od 1. januára do 31. januára,

16. moriak divý - kohút od 16. marca do 15. mája,

17. hlucháň obyčajný - kohút, tetrov obyčajný - kohút od

16. marca do 15. mája,

18. jariabok hôrny - kohútik na Slovensku od 16. septembra do 15. októbra,

19. bažant - kohút od 1. novembra do 31. decembra,

20. bažantia sliepka od 1. decembra do 31. decembra v českých krajoch - na Slovensku len v samostatných a uznaných bažantniciach,

21. jarabica poľná od 16. augusta do 30. septembra (§ 4 ods. 4),

22. kačica divá, chrapačka menšia, chrapačka väčšia a chocholačka sivá od 16. augusta do 30. novembra,

23. husi od 1. októbra do 31. decembra,

24. lyska čierna od 1. augusta do 30. novembra,

25. sluka hôrna od 16. marca do 15. apríla,

26. močiarnica mekotavá od 1. augusta do 30. novembra,

27. holub hrivnák od 1. augusta do 15. októbra,

28. hrdlička záhradná od 1. augusta do konca februára,

29. myšiak severský od 1. novembra do 31. marca,

30. havran čierny od 1. novembra do konca februára; jeho mláďatá od 1. mája do 31. mája.

(2) Ak pripadne prvý deň určenej doby lovu na deň najbližšie nasledujúci po dni pracovného pokoja, začína sa doba lovu už v tento deň pracovného pokoja.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na zverníky, avšak len pokiaľ ide o druh zveri, pre chov ktorej bol zverník zriadený.

§ 3

(1) V štátnych vyhradených poľovných revíroch smú sa konať poľovačky na zajace alebo bažanty už od 16. októbra; v ostatných poľovných revíroch smú sa na zajace alebo bažanty od 16. októbra konať len poplatkové poľovačky dojednané pre cudzincov.

(2) Po celý rok je dovolené loviť v samostatných a uznaných bažantniciach kunu hôrnu a skalnú, jazveca, ježky, myšiaka hôrneho, myšiaka severského, sovu obyčajnú, od 16. mája do 15. júla sokola obyčajného a čajku obyčajnú a na Slovensku po celý rok mačku divú.

(3) Na plôdikových rybníkoch a na výťažníkoch sa smie loviť v dobe od 16. augusta do 31. októbra roháč a po celý rok volavka popolavá a kormorán veľký. Na ostatných obhospodarovaných rybníkoch sa smie loviť volavka popolavá a kormorán veľký od 1. augusta do 30. novembra. Na rybníkoch s veľkochovmi kačíc sa smie loviť čajka obyčajná po celý rok, pokiaľ na takých rybníkoch nie je zriadená prírodná rezervácia.

(4) Okresný národný výbor môže po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom a krajským strediskom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody povoliť na žiadosť užívateľa poľovného revíru vybrať po jednom mláďati z jedného alebo niekoľkých hniezd výra skalného, pokiaľ v týchto hniezdach je viac mláďat ako jedno. Užívateľ poľovného revíru si smie z výrov vybratých z hniezd ponechať iba jedného, ak dosiaľ žiadneho nemá; inak je povinný vybraté výry ponúknuť na odkúpenie organizácii poverenej odchytom a nákupom živej zveri.

Spôsob a podmienky lovu a jeho obmedzenie

§ 4

Všeobecné zásady

(1) Lov úžitkovej zveri (odstrel a odchyt) možno vykonávať len v takom rozsahu, aby neboli ohrozené jej kmeňové stavy. Užívatelia poľovných revírov sú povinní každý rok vykonať podľa pokynov krajských národných výborov spočítanie zveri. Ak sa v poľovnom revíre súčasne plánuje odstrel a odchyt zveri (s výnimkou ustanovenia § 5 ods. 3), musí sa predovšetkým splniť plánovaný odchyt. Ak bude v niektorom okrese odstrel určitého druhu zveri zakázaný, vykoná sa iba jej plánovaný odchyt, prípadne so súhlasom okresného národného výboru odchyt z dôvodov regulácie pomeru pohlavia.

(2) S výnimkou svine divej je zakázané loviť zver podliehajúcu poľovnému plánovaniu, ktorej chov, odchyt a odstrel nebol v poľovnom revíre plánovaný.

(3) Raticovú zver s výnimkou svine divej je dovolené strieľať iba guľovnicou; sviňu divú možno strieľať aj brokovnicou jednotnou strelou.

(4) Odstrel jarabice poľnej je zakázaný.*)

(5) Je zakázané loviť zver z motorových vozidiel.

§ 5

Odstrel drobnej zveri

(1) Odstrel zajacov, bažantov a kačíc sa smie vykonávať len na spoločných poľovačkách za účasti najmenej troch strelcov.

(2) Na zajace možno poľovať na tej istej ploche iba raz v roku; najviac dvakrát v roku možno na ne poľovať na súvislých lesných plochách o minimálnej výmere 200 ha.

(3) V poľovných revíroch, ktoré sú určené pre odchyt zajacov do tenát, nesmie sa ich odstrel plánovať a vykonávať v dobe lovu predchádzajúcej plánovanému odchytu.

(4) Odstrel bažantov smie sa vykonávať na tej istej ploche najviac trikrát v roku. Lov bažantích sliepok je zakázaný v poľovných revíroch, v ktorých bažantia zver bola v posledných dvoch rokoch novo vysadená. Odstrel bažantích sliepok smie sa vykonávať iba v poľovných revíroch, v ktorých je schválený plán odstrelu najmenej 100 kusov bažantej zveri a kde súčasne stav sliepok prevyšuje určený pomer pohlavia; pritom sa nesmie bažantích sliepok odstreliť viac ako 20 % z plánovaného odstrelu bažantej zveri. Úhrnný počet odstrelených bažantích sliepok a kohútov nesmie prekročiť schválený plán poľovníckeho hospodárenia a lovu.

(5) Kačice sa smú strieľať aj na ťahu, a to najskôr jednu hodinu pred východom a najneskôr jednu hodinu po západe slnka; na tomto odstrele sa musia zúčastniť najmenej traja strelci spoločne a musí sa pri ňom použiť najmenej jeden poľovne upotrebiteľný pes. V českých krajoch je povolený lov kačíc na ťahu trikrát týždenne, a to v stredu, v sobotu a v nedeľu.

(6) Odstrel slúk vyháňaním pomocou psa je zakázaný.

Spoločné poľovačky

§ 6

(1) Počet poľovačiek v jednotlivých poľovných revíroch musí byť úmerný poľovnej ploche revíru, skutočnému stavu zveri a plánu odstrelu; takisto počet strelcov a honcov zúčastnených na jednotlivých poľovačkách musí byť úmerný poľovnej ploche, na ktorej sa poľovačka koná, počtu pohonov a prelimináru odstrelu (počtu zveri určenému na odstrel pre jednotlivú poľovačku).

(2) Aby bol zabezpečený potrebný kmeňový stav zveri na ďalšiu plemenitbu, musí sa jedna pätina celkovej poľovnej plochy revíru ponechať ako komora zveri, na ktorej sa nesmie vykonávať žiadna poľovačka. Táto časť musí byť ucelená a vykazovať normálne zazverenie zverou, na ktorú sa poľovačka koná.

(3) Poľovačky sa smú konať iba v sobotu a v dňoch pracovného pokoja. Vo výnimočných prípadoch (napr. z bezpečnostných dôvodov v blízkosti veľkých miest, kde poľovné revíry sú navštevované za rekreačným účelom), môže okresný národný výbor povoliť poľovačky i vo všedný deň. V poľovných revíroch, v ktorých boli dojednané pre cudzincov poplatkové poľovačky, v štátnych vyhradených poľovných revíroch a poľovných revíroch, v ktorých štátna organizácia vykonáva právo poľovníctva na vlastný účet, možno konať poľovačky i vo všedný deň.

§ 7

(1) Poľovnícky hospodár je povinný hlásiť okresnému národnému výboru a okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu každú poľovačku (vrátane strieľania kačíc na ťahu) najneskoršie 5 dní vopred s uvedením počtu strelcov, preliminára odstrelu a názvu a veľkosti tej časti poľovného revíru, na ktorej sa bude poľovačka konať.

(2) Poľovnícky hospodár je povinný sa pred poľovačkou presvedčiť, či všetci zúčastnení strelci majú platné poľovné lístky, či zbrane sú v nich riadne zapísané a či ich výrobné čísla súhlasia. Ak u niekoho zistí, že jeho poľovný lístok je neplatný alebo že zbraň alebo číslo uvedenej zbrane nesúhlasí so zápisom v poľovnom lístku, je povinný vyzvať ho, aby opustil poľovačku, a prípad oznámiť orgánu Verejnej bezpečnosti. Ďalej je povinný postarať sa o správne usporiadanie poľovačky pod vedením spoľahlivého a skúseného poľovníka (vedúceho poľovačky), ktorý upozorní najmä na to, aby sa dbalo na bezpečnostné pravidlá pri použití poľovných zbraní.

(3) Osoby mladšie ako 18 rokov sa smú zúčastniť ako strelci iba na spoločných školských poľovačkách. Osoby mladšie ako 15 rokov sa nesmú ako honci zúčastniť na spoločných poľovačkách.

(4) Pre prvých troch strelcov a pre každých ďalších piatich strelcov musí byť pri každej spoločnej poľovačke na použitie jeden poľovne upotrebiteľný pes.

(5) Každý pohon sa musí ukončiť výložou a poľovačka riadne vykonaným výradom všetkej ulovenej zveri.

(6) Nasledujúci deň po skončení poľovačky musí sa vykonať dohľadávka s použitím poľovne upotrebiteľných psov. Pri dohľadávke môže mať poľovnú zbraň iba poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž ustanovená pre poľovný revír, v ktorom sa dohľadávka vykonáva.

§ 8

Dodávka zveriny

Na zabezpečenie dodávky zveriny vyplývajúcej z dodávkovej zmluvy je poľovnícky hospodár povinný hlásiť nákupnej organizácii konanie poľovačky päť dní vopred. Inak je poľovnícky hospodár povinný dbať na to, aby zverina bola odovzdaná v stave zdravotne nezávadnom; pritom bažanty sa musia dodať do 24 hodín a zajace do dvoch dní po ulovení.

§ 9

Poľovnícky dôverník

(1) Okresný národný výbor ustanovuje na návrh okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu z radov skúsených členov Československého poľovníckeho sväzu poľovníckych dôverníkov, ktorých poveruje kontrolou plnenia plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu v jednotlivých poľovných revíroch. Poverenie poľovníckeho dôverníka nenahrádza povolenku na lov.

(2) Poľovnícki dôverníci sú najmä nápomocní pri organizácii poľovačiek a dbajú o to, aby neboli narušené jarné kmeňové stavy zveri a aby všetka ulovená zver sa dostala na výlož a na výrad. O priebehu a výsledku poľovačky vyhotoví poľovnícky dôverník zápisnicu, ktorú odovzdá okresnému národnému výboru a prostredníctvom jednoty Československého poľovníckeho sväzu okresnému výboru tohto sväzu.

§ 10

Výnimky pre niektoré organizácie

Ustanovenia § 4 ods. 1, § 5 ods. 2 až 5, § 6 ods. 1 a 3, § 7 ods. 1,§ 8 a § 9 sa nevzťahujú na poľovné revíry, v ktorých výkon práva poľovníctva bol vyhradený podľa § 18 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb., na poľovné revíry ústavov pre výskum zveri a poľovné revíry organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 11

Odchyt zveri

(1) Okresný národný výbor môže v poľovných revíroch, ktoré majú výnimočne vysoké stavy zveri, povoliť užívateľovi poľovného revíru po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu odchyt primeraného počtu zveri mimo pôvodne určeného plánu odchytu; odpis povolenia zašle Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

(2) V prípadoch, že plánovaný odchyt zveri nemôže sa v niektorých poľovných revíroch z veterinárnych dôvodov uskutočniť, vykoná okresný národný výbor po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu zmenu rozpisu plánu odchytu zveri na jednotlivé poľovné revíry tak, aby plán odchytu v okrese bol splnený. Ak nemožno zmeniť rozpis plánu odchytu v okrese, vykoná na žiadosť okresného národného výboru zmenu rozpisu v kraji krajský národný výbor po prerokovaní s krajským výborom Československého poľovníckeho sväzu. Zmenu rozpisu plánu odchytu zveri treba vykonať včas a upovedomiť o nej Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 12

Lov ondatry pižmovej

Strieľať ondatru pižmovú sa zakazuje. Nie je dovolené chovať ondatry pižmové v zajatí a prepravovať ich živé.

§ 13

Odstrel raticovej zveri

(1) Zakazuje sa odstrel chovných jeleňov, t. j. nádejných mladých jeleňov I. vekovej triedy (2-4 ročných) a chovných korunových jeleňov II. vekovej triedy (5-8-ročných) a III. vekovej triedy (9 ročných a starších). Z korunových jeleňov v II. a III. vekovej triede sa za chovné nepovažujú jelene s krátkym a slabým parožím alebo s krátkymi výsadami v korune. Z korunových jeleňov v III. vekovej triede sa za chovné ďalej nepovažujú jelene s jednostrannou korunou a jelene staršie ako 12 rokov. Ak však v poľovných revíroch v českých krajoch prevažuje v III. vekovej triede počet jeleňov so slabým parožím a krátkymi výsadami v korune, s jednostrannou korunou alebo bez nej, určí okresný národný výbor záznamom v pláne chovu raticovej zveri, koľko obojstranne korunových jeleňov starších ako 12 rokov môže byť v poľovnom revíre odstrelených.

(2) Lov raticovej zveri okrem divých svíň nadhánkou alebo nahánkou je zakázaný. Na žiadosť poľovníckeho hospodára môže okresný národný výbor po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu povoliť lov jeleníc a jelienčat jelenej zveri nátlačkou, a to jednou skupinou o najviac 5 strelcoch a 2 honcoch v ten istý deň a v tom istom poľovnom revíre za použitia na tento lov spôsobilého psa. Výsledok nátlačky musí sa do 3 dní hlásiť okresnému národnému výboru.

(3) U jeleňa siku a jeleňa viržinského možno vykonávať iba odstrel výradových kusov.

(4) Československý poľovnícky sväz vykonáva každoročne chovateľské prehliadky trofejí. Poľovnícky hospodár je povinný predložiť okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu, v obvode ktorého poľovný revír leží, všetky trofeje ulovenej zveri spolu s hornou a dolnou čeľusťou na posúdenie.

§ 14

Odstrel na výrovkách

Na výrovkách sa smie poľovať iba na vranu obyčajnú, straku obyčajnú, kavku obyčajnú, sojku obyčajnú, jastraba veľkého a krahulca obyčajného.

§ 15

Výry chované v zajatí

(1) Československý poľovnícky sväz vedie evidenciu výrov chovaných v zajatí. Chovatelia výrov sú povinní hlásiť Československému poľovníckemu sväzu všetky výry, ktoré chovajú v zajatí. Československý poľovnícky sväz vydá im pre ne evidenčný list a kovové krúžky; bez týchto evidenčných listov a kovových krúžkov nie je chov výrov v zajatí dovolený.

(2) Uhynutie alebo inú stratu výra chovaného v zajatí je chovateľ povinný hlásiť Československému poľovníckemu sväzu.

(3) Predaj a nákup výrov chovaných v zajatí možno vykonávať len prostredníctvom organizácie poverenej zabezpečovaním odchytu zveri, jej nákupom, komorovaním a odchytom (ČSMS - odchyt zveri).

§ 16

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry povoliť pre určité druhy zveri a pre určité oblasti na prechodný čas výnimky z ustanovenia § 1 a 2 tejto vyhlášky.


§ 17

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 25/1962 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1965.


Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Odchyt v dobe ochrany môže povoliť okresný národný výbor podľa § 29 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.