Vyhláška č. 21/1965 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb

(v znení č. 94/1968 Zb., 2/1971 Zb.)

Čiastka 11/1965
Platnosť od 13.03.1965 do31.12.1979
Účinnosť od 01.03.1971 do31.12.1979
Zrušený 165/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Ruší sa vyhláškou č. 128/1975 Zb., pokiaľ upravuje dôchodkové zabezpečenie týchto občanov a nároky na podporu pri narodení dieťaťa a prídavky na deti občanov poskytujúcich služby a opravy na základe povolenia národného výboru.

21

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva

zo 4. marca 1965

o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia, Ústredná rada odborov a Ministerstvo zdravotníctva ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 143 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení, podľa § 2 ods. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti v znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich:


Prvá časť

ZABEZPEČENIE OBČANOV ČINNÝCH PODĽA DOHÔD O PRACOVNEJ ČINNOSTI UZAVRETÝCH SO SOCIALISTICKÝMI ORGANIZÁCIAMI

Rozsah zabezpečenia

§ 1

(1) Občania, ktorí vykonávajú práce podľa dohody o pracovnej činnosti uzavretej so socialistickou organizáciou predovšetkým v záujme rozšírenia, prehĺbenia a skvalitnenia služieb zákazníkom (ďalej len „pracovníci na dohodu“), sú s odchýlkami ďalej uvedenými zúčastnení na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení ako pracovníci (pracujúci v pracovnom pomere), ak

a) nie sú zabezpečení (poistení) už z dôvodu inej činnosti,

b) nepoberajú starobný ani invalidný dôchodok,

c) sú povinní platiť z príjmu za práce vykonávané podľa dohody o pracovnej činnosti daň z príjmov obyvateľstva ustanovenú paušálnou sumou zodpovedajúcou príjmu aspoň 400 Kčs mesačne.

(2) Ak vykonáva pracovník na dohodu dojednané práce popri svojom zamestnaní (činnosti), posudzuje sa úraz, ktorý utrpel pri výkone dojednaných prác alebo v priamej súvislosti s ním, pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ako pracovný úraz v jeho zamestnaní (činnosti).

§ 2

(1) Pracovníci na dohodu, ktorí nie sú zúčastnení na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení z dôvodov uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) alebo c), sú zúčastnení len na dôchodkovom zabezpečení pre prípad úplnej (čiastočnej) invalidity následkom pracovného úrazu, ktorý utrpeli pri výkone dojednaných prác alebo v priamej súvislosti s ním, ak príjem z týchto prác predpokladaný pre účely dane z príjmov obyvateľstva je aspoň 120 Kčs mesačne.

(2) Ak utrpí úraz pri výkone dojednaných prác alebo v priamej súvislosti s ním pracovník na dohodu, ktorý poberá starobný alebo invalidný dôchodok, posudzuje sa tento úraz pre účely dôchodkového zabezpečenia ako pracovný úraz v zamestnaní (činnosti), z ktorého mu bol priznaný dôchodok.

§ 3

(1) Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa tejto vyhlášky vzniká dňom, ktorým pracovník na dohodu začal vykonávať dojednané práce.

(2) Ak pracovník na dohodu prestal vykonávať dojednané práce, zaniká nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie dňom nasledujúcim po dni, kedy pracovník na dohodu vykonával práce naposledy; zaniká však vždy, ak uplynula doba, na ktorú bola dohoda dojednaná, alebo ak nie je splnená niektorá z podmienok ustanovených v § 1 ods. 1.

Nemocenské poistenie

§ 4

(1) Z nemocenského poistenia sa poskytujú tieto dávky:

a) kúpeľná starostlivosť,

b) nemocenské,

c) peňažná pomoc v materstve,

d) podpora pri narodení dieťaťa,

e) pohrebné,

f) prídavky na deti.

(2) Podpora pri ošetrovaní člena rodiny sa neposkytuje.

§ 5

Započitateľným zárobkom pracovníka na dohodu pre určenie nemocenského a peňažnej pomoci v materstve je príjem vo výške odvodenej z paušálnej sumy dane z príjmov obyvateľstva, ktorú je pracovník povinný platiť z príjmov za dojednané práce.

§ 6

(1) Nemocenské patrí od ôsmeho dňa práceneschopnosti; podporná doba pre poskytovanie nemocenského sa však počíta vždy od prvého dňa práceneschopnosti. Pri práceneschopnosti pre pracovný úraz a pri karanténe patrí nemocenské už od prvého dňa práceneschopnosti.

(2) Nemocenské sa poskytuje za všeobecne ustanovené pracovné dni a za sviatky postavené im na roveň, ak pracovník na dohodu z dôvodu práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo z dôvodu karantény v nich nevykonával dojednané práce a ak v nich tieto práce v jeho prospech nevykonával ani nikto iný.

(3) Výška nemocenského za pracovný deň sa určuje pevnou sumou podľa pripojenej tabuľky.

(4) Pracovníkovi na dohodu, ktorý má podľa dohody o pracovnej činnosti vykonávať práce po dobu nepresahujúcu šesť mesiacov, sa poskytuje nemocenské pri tej istej práceneschopnosti najdlhšie po dobu 75 pracovných dní, pri viacerých práceneschopnostiach najdlhšie po dobu 90 pracovných dní v jednom kalendárnom roku. Tieto obmedzenia neplatia pri pracovnom úraze, alebo ak pracovník na dohodu bol v dobe jedného roku pred vznikom práceneschopnosti poistený podľa predpisov o nemocenskom poistení aspoň 180 dní.

§ 7

(1) Výška peňažnej pomoci v materstve za pracovný deň sa určuje pevnou sumou podľa pripojenej tabuľky.

(2) Ustanovenie § 6 ods. 2 platí obdobne i pre peňažnú pomoc v materstve.

§ 9

Ochranná lehota nemocenského poistenia pre pracovníka na dohodu uvedeného v § 6 ods. 4 je najviac 14 dní.

§ 10

Nemocenské poistenie pracovníkov na dohodu sa vykonáva v organizácii, ktorá uzavrela s pracovníkom dohodu o pracovnej činnosti. Táto organizácia plní povinnosti závodu (zamestnávateľa) v nemocenskom poistení; pritom takisto

a) spolupôsobí pri určovaní a overovaní započitateľného zárobku (§ 5) a vedie tento zárobok v evidencii,

b) platí poistné nemocenského poistenia vo výške 10 % z tohto započitateľného zárobku.

Dôchodkové zabezpečenie

§ 11

(1) Za hrubý zárobok pracovníka na dohodu sa pre účely dôchodkového zabezpečenia považuje príjem vo výške odvodenej z paušálnej sumy dane z príjmov obyvateľstva, ktorú je povinný platiť z príjmu za dojednané práce.

(2) Ak sa stal pracovník na dohodu úplne (čiastočne) invalidným následkom pracovného úrazu pri výkone prác alebo v priamej súvislosti s ním, považuje sa za priemerný mesačný zárobok najmenej suma 400 Kčs. To platí tiež vtedy, ak ide o pracovníka na dohodu, ktorý je zabezpečený už z dôvodu iného zamestnania.

§ 12

Povinnosti závodu viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia má organizácia, ktorá uzavrela s pracovníkom dohodu o pracovnej činnosti.

Druhá časť

DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE OBČANOV POSKYTUJÚCICH SLUŽBY A OPRAVY NA ZÁKLADE POVOLENIA NÁRODNÉHO VÝBORU

Zabezpečenie občanov poskytujúcich služby a opravy na základe povolenia národného výboru

§ 13

(1) Občanom, ktorí na základe povolenia národného výboru poskytujú niektoré služby a opravy,*) patrí podpora pri narodení dieťaťa, prídavky na deti a dávky dôchodkového zabezpečenia za obdobných podmienok a v rovnakom rozsahu ako pracovníkom na dohodu uvedeným v prvej časti.**)

(2) Za priemerný mesačný zárobok občana poskytujúceho služby a opravy na základe povolenia národného výboru sa považuje najviac suma 1 200 Kčs; toto obmedzenie neplatí, ak ide o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(3) Povinnosti závodu viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia vykonáva miestny národný výbor.

Tretia časť

PREVENTÍVNA A LIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ

§ 14

Občanom, ktorí sú zabezpečení podľa tejto vyhlášky, a ich rodinným príslušníkom sa poskytuje preventívna a liečebná starostlivosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako pracovníkom (pracujúcim v pracovnom pomere).

Štvrtá časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Ak vykonáva práce podľa dohody o pracovnej činnosti alebo ak poskytuje služby alebo opravy na základe povolenia národného výboru ten, kto sa pripravuje na budúce povolanie sústavným výcvikom alebo štúdiom (žiak, študent, učeň a pod.), posudzuje sa jeho príjem za takú činnosť vykonávanú súbežne so štúdiom alebo výcvikom z hľadiska predpisov o prídavkoch na deti a o výchovnom k dôchodku ako náhodný zárobok za brigádu a nezapočítava sa do jeho vlastného príjmu.*)

§ 16

Na príjem z tejto činnosti sa nehľadí pri zisťovaní podstatného poklesu zárobku ako podmienky pre čiastočnú invaliditu.

§ 17

(1) Pracovník na dohodu je povinný poskytovať socialistickej organizácii, s ktorou uzavrel dohodu o pracovnej činnosti, všetky podklady potrebné pre vykonávanie nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, najmä podklady pre určenie výšky zárobku (§ 5 a 11).

(2) Občan, ktorý poskytuje služby alebo opravy na základe povolenia národného výboru, má pre účely dôchodkového zabezpečenia obdobnú povinnosť voči miestnemu národnému výboru (§ 13 ods. 3).

§ 18

Ústredná rada odborov môže ustanoviť, že sa niektorým skupinám pracovníkov na dohodu poskytuje nemocenské už od prvého dňa práceneschopnosti, ak z povahy ich činnosti vyplýva, že služby nemôže vykonávať v ich prospech nikto iný a že od začiatku práceneschopnosti strácajú zdroje svojej obživy. Výška nemocenského za pracovný deň ustanovená v pripojenej tabuľke sa v týchto prípadoch za prvé tri pracovné dni znižuje o 20 %; to však neplatí, ak práceneschopnosť bola spôsobená pracovným úrazom alebo ak ide o karanténu.


§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Pre účely dôchodkového zabezpečenia sa však podľa nej hodnotí i činnosť vykonávaná pred začiatkom účinnosti vyhlášky.


Predseda

Ústrednej rady odborov:

Zupka v. r.

Predseda

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia:

Štanceľ v. r.

Minister zdravotníctva:

Plojhar v. r.


Príloha vyhlášky č. 21/1965 Zb.

Tabuľka

123
mesačná výška započítateľného zárobkudenná výška
nemocenskéhopeňažnej pomoci v materstve
od Kčsdo KčsKčsKčs
4005001414
5016001616
6017001619
7018001821
8019002024
9011 0002227
1 0011 1002430
1 1011 2002633
1 2011 3002836
1 3011 400 3038
1 4011 5003241
1 5011 6003444
1 6011 7003647
1 7011 8003949
1 8011 9004252
1 9012 0004555
2 001a viac4857

Poznámky pod čiarou

*) § 3 písm. e) vyhlášky č. 74/1959 Ú. l. (Ú. v.) o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení zamestnancov, § 26 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a § 21 písm. e) vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

*) U osamelých žien (§ 6 zákona č. 58/1964 Zb. o zvýšení starostlivosti o tehoté ženy a matky) po celú dobu materskej dovolenky vo výške uvedenej v stĺpci 2.

*) Podľa zásad schválených uznesením vlády z 3. marca 1965 (č. 20/1965 Zb.).

**) § 23, 24 a ďalšie zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a vyhláška Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení.