Vyhláška č. 2/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou

Čiastka 1/1965
Platnosť od 03.01.1965
Účinnosť od 18.01.1965
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 23 odseku 1 Zmluva vstúpila v platnosť 25. októbra 1964.

2

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. decembra 1964

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou


Dňa 20. decembra 1963 bola v Prahe podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 5. júna 1964 a prezident republiky ju ratifikoval 19. júna 1964. Ratifikačné listiny boli vymenené v Budapešti 25. septembra 1964.

Podľa svojho článku 23 odseku 1 Zmluva vstúpila v platnosť 25. októbra 1964.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

ZMLUVA

o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky

vedení prianím upevniť a prehĺbiť bratskú spoluprácu národov obidvoch štátov aj v oblasti obchodu a rozšíriť hospodárske vzťahy na zásadách rovnoprávnosti a vzájomných výhod a tým ďalej zvyšovať životnú úroveň národov obidvoch krajín

sa rozhodli uzavrieť Zmluvu o obchode a plavbe.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

ministra zahraničných vecí

Václava Davida,

Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca

Lájosa Csébyho,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia v záujme ďalšieho upevňovania a rozširovania obchodných stykov medzi obidvoma štátmi v duchu bratskej spolupráce a vzájomnej pomoci a na zásadách rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

2. Za tým účelom zmluvné strany vzájomne upravia výmenu tovaru a ostatné hospodárske styky v dlhodobých a ročných dohodách o výmene tovaru, platbách, o poskytovaní dopravných a zasielateľských služieb, v dohodách o hospodárskej spolupráci, prípadne v iných dohodách; tieto dohody sa budú uzavierať medzi vládami alebo medzi príslušnými orgánmi obidvoch štátov.

3. Po dojednaní dohôd uvedených v odseku 2 tohto článku urobia zmluvné strany vhodné opatrenia v duchu socialistickej spolupráce, aby celkom splnili záväzky, ustanovené v dohodách, týkajúce sa výmeny tovaru, platieb, dopravy a zasielateľstva, ako aj iných hospodárskych oblastí, a nepodniknú nič, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom prekážať splneniu týchto záväzkov.

Článok 2

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú bezpodmienečné a neobmedzené zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu, vnútrozemskej plavby, ako aj všetkých ostatných hospodárskych stykov medzi obidvoma štátmi.

Článok 3

1. Podľa zásady najvyšších výhod nebudú zmluvné strany zaobchádzať s právnickými osobami, ktoré sa zaoberajú zahranično-obchodnou alebo inou hospodárskou činnosťou, a s plavidlami druhej zmluvnej strany menej výhodne než zaobchádzajú s firmami, právnickými osobami a plavidlami ktoréhokoľvek tretieho štátu; v súlade s tým poskytnú všetky výhody, úľavy, výsady a oslobodenia, ktoré poskytujú ktorémukoľvek tretiemu štátu, ihneď a bezpodmienečne aj právnickým osobám a plavidlám druhej zmluvnej strany.

2. Všetky výhody, úľavy, výsady a oslobodenia, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne pre tovar akéhokoľvek pôvodu alebo určený pre vývoz do ktorejkoľvek inej krajiny, poskytnú zmluvné strany ihneď a bezpodmienečne aj pre podobný tovar v rámci hospodárskych stykov medzi zmluvnými stranami na ich územie dovezený alebo odtiaľ vyvezený.

3. Doložka najvyšších výhod sa vzťahuje medzi iným na povoľovanie dovozu a vývozu tovaru, na postup pri vydávaní dovozných a vývozných povolení, ďalej na clo, dane a poplatky v súvislosti s dovozom a vývozom a ich vyberanie a vracanie, na zaraďovanie tovaru podľa colného sadzobníka, na uskladňovanie tovaru pod colnou kontrolou a na colné predpisy a formality.

4. Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod spomínané v článku 2 platí pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, na ktorých medzinárodné zmluvy dovoľujú slobodnú plavbu pre všetky štáty.

Článok 4

Žiadna zo zmluvných strán neuloží vyššie clo, dane alebo poplatky ani nepoužije menej výhodné predpisy alebo postup než pri výrobkoch dovezených z ktoréhokoľvek tretieho štátu alebo tam na vývoz určených, pokiaľ ide o priemyslové a poľnohospodárske výrobky, ktoré sa v rámci hospodárskych stykov s druhou zmluvnou stranou dovezú na územie jednej zo zmluvných strán alebo z neho vyvezú.

Článok 5

Colná hodnota tovaru dovezeného v rámci hospodárskych stykov medzi zmluvnými stranami na územie jednej zo zmluvných strán bude pri tovare podliehajúcom clu podľa hodnoty určená zhodne s kúpnou cenou uvedenou vo faktúre.

Článok 6

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú oslobodenie od cla, daní a poplatkov, ako aj od dovozného a vývozného povolenia pri tomto tovare:

a) tovar určený pre výskum a bádanie dodaný bezplatne;

b) tovar a jeho časti dodávané v rámci záručného záväzku;

c) vzorky tovaru nepatrnej hodnoty, ktoré slúžia pre obchodnú propagáciu alebo získavanie objednávok;

d) vzorky tovaru bez ohľadu na svoju hodnotu zaslané obchodným zastupiteľstvám zmluvných strán a vzorky tovaru zaslané podnikom zahraničného obchodu, ak ich množstvo nepresahuje mieru obvyklú pre obchodné vzorky;

e) katalógy, cenníky, prospekty a reklamný materiál, ako aj reklamné filmy zaslané obchodným zastupiteľstvám zmluvných strán alebo podnikom zahraničného obchodu;

f) dokumentácia zaslaná v rámci vedeckotechnickej spolupráce.

Článok 7

Od cla, daní a poplatkov, ako aj od vyberania zábezpeky je oslobodený ďalej uvedený tovar dovezený v rámci hospodárskych stykov medzi zmluvnými stranami na územie jednej z nich, pokiaľ sa tento tovar podľa tam platných predpisov vyvezie v určenom stave a čase a pokiaľ sa preukáže jeho totožnosť:

a) tovar zaslaný pre veľtrhy a výstavy a materiál slúžiaci na ich výstavbu a zariadenie;

b) tovar zaslaný na opravu;

c) tovar zaslaný na spracovanie a opracovanie;

d) obaly zaslané na naplnenie alebo v ktorých bol tovar dovezený;

e) náradie, nástroje a prístroje privezené montérmi alebo inými osobami na výkon činnosti súvisiacej s hospodárskymi alebo obchodnými stykmi medzi zmluvnými stranami alebo pre ne na ten účel zaslané.

Článok 8

Zmluvné strany upustia od vyberania cla, daní a poplatkov za tovar, ktorý bol dovezený v rámci hospodárskych stykov medzi nimi na ich územie, alebo vrátia zaplatené clo, dane a poplatky vybraté za tovar vrátený alebo odoslaný do iného štátu, ak bol vrátený alebo ďalej odoslaný preto, že nezodpovedal dohodnutým podmienkam, príslušný obchod sa z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnil alebo tovar sa nepredal.

Článok 9

1. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú právo slobodného prevozu tovaru jednej zmluvnej strany cez územie druhej zmluvnej strany.

2. Priemyslové a poľnohospodárske výrobky jednej zo zmluvných strán prepravované cez územie druhej zmluvnej strany nepodliehajú clu, daniam a poplatkom.

Článok 10

Zmluvné strany budú úzko spolupracovať vo všetkých oblastiach vedy a techniky za účelom rozvoja výroby, ďalšieho hospodárskeho rastu a tým i rozšírenia obchodných stykov medzi obidvoma štátmi. Túto spoluprácu upravujú osobitné zmluvy.

Článok 11

1. O príslušnosti plavidla zmluvných strán rozhodujú právne predpisy zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej plavidlo sa plaví.

2. Lodné listiny a listiny týkajúce sa posádky, ktoré boli vydané podľa právnych predpisov zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej sa plavidlo plaví, budú úrady druhej zmluvnej strany uznávať.

3. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné na vystavenie dokumentov uvedených v predchádzajúcom odseku.

Článok 12

Zmluvné strany poskytnú v prípade havárie plavidla alebo jeho poškodenia vodcovi plavidla, jeho posádke a cestujúcim, ako aj plavidlu a jeho nákladu potrebnú pomoc v rovnakom rozsahu, v akom by sa poskytla vlastným plavidlám v podobnej situácii.

Článok 13

1. Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na dopravu medzi prístavmi tej istej zmluvnej strany (kabotáž).

2. Za dopravu medzi prístavmi tej istej zmluvnej strany nemožno považovať, ak plavidlá jednej zmluvnej strany sa plavia z prístavu druhej zmluvnej strany do iného prístavu tejto zmluvnej strany za účelom vyloženia nákladu dovezeného z tretieho štátu alebo za účelom naloženia nákladu určeného pre tretí štát.

Článok 14

Ustanoveniami tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Dohovoru o režime plavby na Dunaji dojednanom v Belehrade 18. augusta 1948.

Článok 15

Každá zo zmluvných strán je oprávnená za účelom rozšírenia hospodárskych stykov zriadiť obchodné zastupiteľstvo v hlavnom meste druhej zmluvnej strany. So súhlasom prijímajúceho štátu môže vysielajúci štát zriadiť obchodné zastupiteľstvo aj v iných mestách prijímajúceho štátu. Obchodné zastupiteľstvá sú organickou časťou diplomatického zastupiteľstva vysielajúceho štátu a ich členovia požívajú rovnaké výsady a imunity ako iní členovia diplomatického zastupiteľstva.

Článok 16

V záujme zjednodušenia formalít pri dovoze a vývoze tovaru nebude žiadna zo zmluvných strán požadovať od druhej zmluvnej strany pri dovoze tovaru z jej územia konzulárne faktúry ani osvedčenia o pôvode.

Článok 17

Zmluvné strany budú vzájomne uznávať zákazy a obmedzenia, ktoré sa používajú bez rozdielu voči všetkým štátom nachádzajúcim sa v rovnakom postavení a ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť štátu, spoločenské zriadenie, zdravotníctvo, ochranu proti škodcom a chorobám rastlín a zvierat, ochranu proti degenerácii osív, ochranu umeleckých predmetov a predmetov historicky cenných, ako i tie, ktoré sa týkajú drahých kovov, mincí, bankoviek a cenných papierov.

Článok 18

V priebehu plnenia zmlúv dojednaných v rámci obchodných a hospodárskych stykov môžu príslušné podniky zahraničného obchodu a iné organizácie zmluvných strán zamestnávať na území druhej zmluvnej strany štátnych občanov svojej krajiny i štátnych občanov druhej zmluvnej strany.

Článok 19

Každá zo zmluvných strán bude podporovať účasť druhej zmluvnej strany na výstavách usporiadaných na svojom území, vzájomné predvádzanie výrobkov, ako i vzájomné návštevy obchodných a technických odborníkov za účelom čo najširšieho oboznámenia s potrebami a možnosťami vzájomných dodávok.

Článok 20

Každá zo zmluvných strán bude so štátnymi občanmi a právnickými osobami druhej zmluvnej strany zaobchádzať rovnako ako s vlastnými štátnymi občanmi a právnickými osobami pri prihlasovaní, nadobúdaní, udržiavaní a ochrane patentov, ochranných známok a iného priemyslového vlastníctva, ako aj pri ochrane označenia pôvodu, obchodného mena a autorských práv.

Článok 21

1. Právnické osoby, ktoré majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a boli zriadené podľa jej právnych predpisov, budú sa uznávať aj na území druhej zmluvnej strany.

2. Právnické osoby jednej zo zmluvných strán, ktoré sa zaoberajú zahranično obchodnou alebo inou hospodárskou činnosťou, budú požívať na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu ako právnické osoby druhej zmluvnej strany.

Článok 22

Táto Zmluva bude podľa ústavných predpisov zmluvných strán ratifikovaná a ratifikačné listiny sa v najkratšom čase vymenia v Budapešti.

Článok 23

1. Táto Zmluva vstúpi v platnosť tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín.

2. Zmluva zostane v platnosti ešte rok odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane, že Zmluvu vypovedá.

3. Len čo táto Zmluva vstúpi v platnosť, stráca platnosť Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi obidvoma štátmi dojednaná v Prahe 23. apríla 1949.

Dané v Prahe 20. decembra 1963 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za

prezidenta Československej socialistickej republiky

V. David v. r.

Za

Prezidiálnu radu Maďarskej ľudovej republiky

Lájos Cséby v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.