Vyhláška č. 18/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií

Čiastka 10/1965
Platnosť od 12.03.1965
Účinnosť od 12.03.1965

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

z 1. marca 1965

o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií

Na vykonanie ustanovení štvrtej časti Občianskeho zákonníka vydávajú Ministerstvo všeobecného strojárstva a Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode s Ústredným zväzom výrobných družstiev podľa § 508 Občianskeho zákonníka a po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými úradmi tieto podmienky údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Tieto podmienky údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na údržbu a opravy (ďalej len „opravy“) dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu*) (ďalej len „vozidlá“).

(2) Tieto podmienky sú záväzné pre všetky opravovne, servisné stanice, stanice technickej obsluhy, príp. iné organizácie (ďalej len „opravovne“), ktoré pravidelne alebo príležitostne robia opravy vozidiel za úhradu dodávateľským spôsobom.

§ 2

Objednávka a cena opravy

(1) Objednávateľom opravy je osoba, prípadne organizácia, ktorá sama na svoj účet objednala opravu. Objednávky na účet tretej osoby môže urobiť iba ten, kto predloží jej písomné splnomocnenie v zákonom predpísanej forme.

(2) Pri prevzatí vozidla alebo jeho časti (ďalej len „vozidla“) do opravy musí sa vždy vyhotoviť zápisnica alebo potvrdenie o prevzatí vozidla do opravy.

(3) Na spísanie objednávky môže opravovňa požadovať predloženie dokladov k vozidlu (technický preukaz motorového vozidla) na nahliadnutie. Ak sa má pri vozidlách evidovaných v Československej socialistickej republike vymeniť niektorá podstatná časť opatrená výrobným číslom (motor, rám alebo karoséria) za časti iného typu, musí opravovňa vyžiadať od objednávateľa príslušné povolenie na prestavbu vozidla udelené okresným dopravným inšpektorátom Verejnej bezpečnosti.

(4) Opravovňa uvedie v zápisnici alebo potvrdení aj stav ubehnutých kilometrov podľa tachometra. Ak je tachometer (tachograf) chybný, uvedie sa to v zápisnici alebo potvrdení (príp. v tlačive „rýchle služby“).

(5) Vo faktúre, prípadne potvrdení pri platení v hotovosti musí sa vždy uviesť číselné označenie účtovaných prác podľa cenníka s uvedením každej cenníkovej položky a ďalej oddelene práce, pre ktoré nie sú v cenníkoch ustanovené pevné ceny; ďalej potom oddelene cena za spotrebovaný materiál (pokiaľ účtovaná cenníková cena nezahŕňa spotrebovaný materiál).

(6) V zápisnici alebo potvrdení podľa bodu 2 musí byť vždy uvedená cena opravy. Ak nemožno cenu určiť, pretože zistenie závad vyžaduje demontáž vozidla alebo jeho časti, uvedie sa cena za potrebnú demontáž a montáž a odhad ceny, ktorý sa musí spresniť bez meškania po demontáži. Ak sa pri demontáži ukáže, že výsledná cena by prevýšila o viac ako 20 % (pri sumách nad 1000 Kčs o 10 %) pôvodne určený odhad, je opravovňa povinná vyžiadať si od objednávateľa súhlas na rozšírenie rozsahu opravy, inak nemá nárok na zaplatenie rozdielu v cene. Ak opravovňa v priebehu opravy zistí inú závadu, ktorá spôsobuje, že vozidlo nezodpovedá podmienkam bezpečnosti prevádzky ustanoveným podľa osobitných predpisov,*) je povinná upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť; ak objednávateľ nesúhlasí s odstránením tejto závady, poznamená opravovňa túto skutočnosť v zápisnici alebo potvrdení.

(7) Ak nemožno určiť cenu bez toho, že by sa vykonala demontáž vozidla alebo niektorého jeho ústrojenstva, musí sa určiť cena alebo aspoň odhad spravidla ten istý deň, najneskoršie do siedmich dní po prevzatí vozidla do opravy. Oprava smie sa potom urobiť až po písomnom súhlase objednávateľa, ktorý je povinný bez zbytočného odkladu písomne sa vyjadriť. Opravovňa však má nárok na úhradu nákladov vynaložených na potrebné rozobratie, zistenie závad a zloženie vozidla alebo jeho časti.

(8) Opravy sa účtujú za platné cenníkové ceny podľa cenníkov vydaných Ministerstvom všeobecného strojárstva. Ak nie je ustanovená pevne cenníková cena, účtuje sa cena podľa príslušných cenových ustanovení.**)

Opravovňa je povinná vystaviť platné cenníky na nahliadnutie na vhodnom mieste prístupnom pre zákazníkov.

(9) Opravovňa smie použiť vozidlo len pre skúšobnú jazdu.

§ 3

Lehota opravy

(1) Ak lehota opravy nie je ustanovená technickou normou, dohodnú sa na nej opravovňa s objednávateľom. Dohodnutá lehota generálnej opravy nesmie byť dlhšia ako 70 dní pri štandardných skriňových vozidlách, 80 dní pri neštandardných skriňových vozidlách a 58 dní pri ostatných vozidlách, pri celkových opravách skupín nesmie sa dohodnúť lehota dlhšia ako 30 dní.

Opravovňa vystaví prehľad lehôt pre opravy na vhodnom mieste na nahliadnutie.

(2) Opravovňa je povinná uviesť v zápisnici alebo potvrdení o prevzatí vozidla do opravy lehotu dokončenia opravy, ktorá sa musí dodržať. Ak táto lehota nepresahuje dobu jedného kalendárneho dňa, netreba lehotu uvádzať.

(3) Ak nebola oprava dokončená v lehote určenej v zápisnici alebo potvrdení o prevzatí vozidla do opravy, je opravovňa povinná oznámiť objednávateľovi, v akej dodatočnej lehote bude oprava dokončená. Ak objednávateľ trvá na urobení opravy, má právo na zľavu z ceny, a to vo výške podľa odseku 4.

(4) Zľava za nedodržanie dohodnutej lehoty dokončenia opravy je 10 % za každých ukončených 7 kalendárnych dní; zľava za celú dobu meškania opravovne nesmie prekročiť 30 %. Zľava sa počíta z ceny za výkon podľa cenníka, príp. iného cenového predpisu; nepočíta sa z hodnoty spotrebovaného materiálu. Doba pre výpočet zľavy začína dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty ustanovenej alebo dohodnutej pre dokončenie opravy. Lehota pre zľavu sa končí dňom, keď bola oprava skutočne dokončená a dokončenie objednávateľovi oznámené preukázateľným spôsobom, príp. keď si objednávateľ vozidlo po oprave odobral.

§ 4

Úschova príslušenstva

(1) Opravovňa ručí objednávateľovi za príslušenstvo a výbavu vozidla i za množstvo pohonných hmôt, s ktorými je vozidlo odovzdané do opravy.

(2) Na predmety podľa bodu 1 vydá opravovňa objednávateľovi potvrdenku o prevzatí do úschovy, pokiaľ ich súpis nie je už uvedený v zápisnici alebo potvrdení o prevzatí vozidla do opravy.

§ 5

Akosť a spôsob opravy

(1) Akosť opravy musí zodpovedať príslušnej technickej norme.

(2) Opravou musia sa obnoviť pôvodné technické vlastnosti vozidla v rozsahu urobenej opravy tak, aby sa zabezpečila okamžitá prevádzková schopnosť opravených častí vozidla.

(3) Vadné skupiny, podskupiny, dielce a súčasti, ktoré bolo potrebné pri oprave vymeniť, vráti opravovňa objednávateľovi, pokiaľ objednávateľ v zápisnici alebo potvrdení nesúhlasil s opačným spôsobom. Ak ide o úkon, pre ktorý je ustanovená cena vrátane spotreby materiálu, opravovňa vymenené vadné súčasti a dielce nevracia.

(4) Ak dôjde pri oprave na základe dohody opravovne s objednávateľom k výmene motoru alebo rámu, príp. inej skupiny označenej výrobným číslom, zaznamená opravovňa túto výmenu do technického preukazu vozidla, a to najneskoršie pri odovzdaní opraveného vozidla objednávateľovi. Opravovňa za tým účelom včas upozorní objednávateľa, aby pri prevzatí vozidla predložil technické preukazy vozidla.

§ 6

Záruka

(1) Za opravy vozidiel sa poskytuje záruka na dobu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia opraveného vozidla objednávateľom.

(2) Záruka sa nevzťahuje na závady a škody spôsobené haváriou vozidla (pokiaľ nebola havária spôsobená vadou opravy), prípadne užívateľom alebo hrubo nesprávnym ošetrením alebo nesprávnou prevádzkou vozidla.

(3) Opravovňa je povinná vydať objednávateľovi záručný list alebo uviesť rozsah záruky v zápisnici alebo v tlačive o odovzdaní opraveného vozidla.

(4) Ak oprava bola urobená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady alebo na doplnenie služby. Práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby musí objednávateľ uplatniť v opravovni bez zbytočného odkladu. Doba od uplatnenia práva až do urobenia opravy sa do záručnej doby nepočíta.

(5) Vada musí byť odstránená v ten istý deň, keď vozidlo bolo pristavené na odstránenie vady. Ak to nie je možné, určí sa lehota pre odstránenie vady podľa rozsahu prác, nesmie však presiahnuť 15 dní.

(6) Objednávateľ je povinný pristaviť vozidlo na odstránenie vady do opravovne, ktorá opravu vadne urobila, alebo do bližšej opravovne ňou poverenej*). Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa podľa § 421 Občianskeho zákonníka.

§ 7

Úhrada

Pri opravách vozidiel sa úhrada vykonáva vždy v hotovosti pri prevzatí vozidla v opravovni, pri preprave železnicou vopred, pri preprave poštou na dobierku.

§ 8

Prevzatie opraveného vozidla a skladné

(1) Pri prevzatí opraveného vozidla je objednávateľ, prípadne iná objednávateľom splnomocnená osoba povinná predložiť zápisnicu, prípadne potvrdenie o prevzatí vozidla do opravy. Osoba predkladajúca tento doklad sa považuje za objednávateľovho zástupcu (pokiaľ si objednávateľ nepreberá opravené vozidlo sám).

(2) Po prevzatí vozidla nemožno brať zreteľ na prípadné dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva pohonných hmôt, stavu tachometra a výbavy (príslušenstva) vozidla, prípadne predmetov, ktoré boli ponechané v opravovni v úschove.

(3) Objednávateľ je povinný prevziať vozidlo bez zbytočného meškania po oznámení o dokončení opravy.

(4) Ak si objednávateľ neprevezme vozidlo ani do 30 dní po lehote určenej pre dokončenie opravy, prípadne ak oprava bola skončená neskoršie, do 30 dní od upovedomenia o jej skončení, je povinný zaplatiť opravovni poplatok za uskladnenie vozidla.

(5) Skladné je pri dvojstopových vozidlách 20 Kčs, pri jednostopových vozidlách 10 Kčs za každých ukončených sedem dní.

(6) Opravovňa môže po uplynutí lehoty podľa odseku 4 uskladniť vozidlo vo verejnej garáži alebo v inom cudzom skladišti a objednávateľ opravy je povinný v takom prípade uhradiť náklady s tým spojené.


§ 9

Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ je opravovňa poverená vykonávaním záručných opráv nových vozidiel, vykonáva ich podľa osobitných záručných podmienok výrobcu. Inak platia primerane i pre tieto opravy ustanovenia tejto vyhlášky.

(2) Opravovne zabezpečia, aby z ich prvotnej evidencie sa dali zistiť údaje potrebné na poskytovanie záruk, zliav a na účtovanie poplatkov za uskladnenie.

(3) Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 46/1964 Zb. o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami, pokiaľ ide o údržbu a opravy dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

(4) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vedúci

Ústrednej správy pre rozvoj

miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Minister všeobecného

strojárstva:

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. autobusov, mikrobusov, nákladných a špeciálnych nákladných automobilov, cestných ťahačov, prívesov, návesov, osobných, dodávkových, sanitných, kombinovaných a pohotovostných automobilov, motocyklov, skútrov, mopedov, trojkoliek a invalidných vozíkov s motocyklovým motorom.

*) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 145/1958 Ú. l. (Ú. v.) o podmienkach prevádzky vozidiel na cestách.

**) Sú uvedené vo vysvetlivkách k príslušným cenníkom. Organizácie miestneho hospodárstva určia ceny výkonov, ktoré nie sú v cenníkoch uvedené, podľa zásad pre zostavovanie cenových kalkulácií uvedených pod por. č. 12/1964 Prevádzkového zpravodajstva.

*) Opravovňa oznámi pri odovzdaní opraveného vozidla objednávateľovi, v ktorých poverených opravovniach môže objednávateľ uplatniť prípadné reklamácie.