Vyhláška č. 17/1965 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu

Čiastka 9/1965
Platnosť od 09.03.1965
Účinnosť od 01.01.1965

17

VYHLÁŠKA

Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave

zo 7. decembra 1964,

ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu


Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave odňala § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube pôsobnosť stavebného úradu s účinnosťou od 1. janurára 1965. Tým sa mení ustanovenie § 1 č. 11 vyhlášky č. 24/1956 Zb.


Tajomník:

prom. práv. Kempa v. r.

Predseda:

Mušal v. r.