Vyhláška č. 16/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov

Čiastka 9/1965
Platnosť od 09.03.1965 do31.01.1969
Účinnosť od 09.03.1965 do31.01.1969
Zrušený 177/1968 Zb.

16

VYHLÁŠKA

ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu

zo 4. februára 1965,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov

Ministerstvá palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní a stavebníctva, Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín, Ústredný geologický úrad ustanovujú po dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 8 vládneho nariadenia č. 21/1952 Zb. o vernostnom prídavku baníkov:


Článok I

Vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Vernostný prídavok prislúcha

1. zamestnancom v banských závodoch a baníckym učňom, ktorí pracujú

a) v hlbinných baniach pod zemou;

b) na skrývkach a lomoch, pri pražiacich peciach uhoľných a rudných závodov a pri peciach na pálenie magnezitu, žiaruvzdorných ílov, lúpavcov a kremeňa, pokiaľ práce týchto zamestnancov k 30. júnu 1964 boli zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia;

c) v úpravniach, triediarňach, práčkach a briketárňach pri výrobe, úprave alebo triedení;

d) na povrchových prácach v závodoch uvedených pod písmenom a) až c) (počítajúc do toho dielne v závodoch), ktoré súvisia s ťažbou;

e) pri vrtbe a ťažbe živíc, pokiaľ práce týchto zamestnancov k 30. júnu 1964 boli zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia;

f) pri geologickom prieskume, pokiaľ vykonávajú banské práce (počítajúc do toho dielne v závodoch);

2. technickým zamestnancom

a) na Ústrednej správe výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a na združeniach, pokiaľ vykonávajú funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa pre výrobu, vedúceho výrobného, technického alebo geologického odboru, hlavného mechanika, energetika alebo výrobného inšpektora;

b) v národných podnikoch, pokiaľ vykonávajú funkciu:

- riaditeľa národného podniku a jeho výrobného, technického a ekonomického zástupcu,

- banskotechnického pracovníka, najmä v odbore (útvare) výrobnom (prevádzkovom),
odbore (útvare) technickom (technického rozvoja, vývoja a perspektívneho plánu), odbore (útvare) bezpečnosti a hygieny práce,
odbore (útvare) geologickom, geologicko-geofyzikálnom a bansko-meračskom,
odbore (útvare) práce a miezd,
odbore (útvare) hlavného mechanika a energetika,
odbore (útvare) banských investícií,
odbore (útvare) technickej kontroly,
odbore (útvare) plánovacom,
odbore (útvare) materiálno-technického zásobovania (referent odbytu rádioaktívnych surovín),

- banskotechnického pracovníka normotvorného strediska (bez ohľadu na organizačnú podriadenosť),

- banskotechnického pracovníka banskej záchrannej stanice s charakterom technika záchranára priznaným obvodným banským úradom;

c) na ministerstvách palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní a stavebníctva a na Ústrednom geologickom úrade, pokiaľ vykonávajú funkciu vedúceho výrobného, technického alebo geologického odboru, hlavného mechanika, energetika alebo výrobného inšpektora;

3. zástupcovi vedúceho baníckeho odborného učilišťa pre odborný výcvik, hlavným majstrom a majstrom odborného výcviku a inštruktorom učňov baníckych učebných odborov;

4. zamestnancom ROH - Odborového sväzu zamestnancov v baníctve.

(2) Zamestnancom uvedeným v odseku 1 č. 2 písm. a) a c), č. 3 a 4 s výnimkou hlavných majstrov, majstrov a inštruktorov učňov baníckych učebných odborov prislúcha nárok na vernostný prídavok len vtedy, keď bezprostredne pred zamestnaním na vyššie uvedených orgánoch pracovali nepretržite päť rokov v banskej prevádzke.

(3) Banskotechnickým pracovníkom uvedeným v odseku 1 č. 2 písm. b), ak svoje zamestnanie vykonávajú v banskej prevádzke, prislúcha nárok na vernostný prídavok po päťročnej čakacej dobe. Do tejto čakacej doby sa započítava všetko nepretržité, bezprostredne predchádzajúce zamestnanie v banskej prevádzke.

(4) Banskou prevádzkou pre účely vernostného prídavku sa rozumie pracovisko banských úsekov, závodov a podnikov, kde sa robia banské ťažobné, výstavbové, úpravárenské práce vyhradených nerastov a geologicko-prieskumné práce za účelom zisťovania uloženia nerastov.“

2. § 8 sa dopĺňa ďalšou vetou, ktorá znie:

„Táto komisia určuje s prihliadnutím na špecifické podmienky banskej prevádzky v pôsobnosti zúčastnených ústredných úradov aj podrobný výpočet funkcií v odboroch (útvaroch), na ktoré sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. b).“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; výplata vernostného prídavku za II. štvrťrok banského roka 1964/1965 (november 1964 až január 1965) sa vykoná už podľa ustanovení tejto vyhlášky.


Minister palív:

Odvárka v. r.

Prvý námestník ministra stavebníctva:

Toman v. r.

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní:

inž. Krejčí v. r.

Námestník riaditeľa Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín:

inž. Tymich v. r.

Námestník predsedu Ústredného geologického úradu:

Lapiš v. r.