157

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o úprave tlačových chýb:

1. vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb. o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií,

2. v českom vydaní Zbierky zákonov v zákon č. 114/1965 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii,

3. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vládnom nariadení č. 132/1965 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch

1. Vo vyhláške. č. 192/1964 Zb. v treťom odseku v prvej vete tretí riadok za bodom iii) vypadol údaj: „a iv)“ takže táto veta znie správne takto: „Listina o prístupe Československej socialistickej republiky s výhradami k článku 16 odseku 1 písmeno a) bod iii) a iv) bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov - depozitára Dohovoru - 13. mája 1964.“

2. V zákone č. 114/1965 Zb. vypadla v článku I bod 1, ktorým sa upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 52/1963 Zb. pod písmenom c) v slovách: „překládá" a „překládají" hláska „d", takže toto ustanovenie znie správne takto: „c) předkládá vládě

- komplexní návrhy rozvoje oblastí a návrhy hlavních směrů rozmístění výrobních sil,

- návrhy zásadních národohospodářských opatření a posudky k návrhům zásadní povahy, týkajícím se rozvoje národního hospodářství, které vládě předkládají jiné orgány,

- návrhy na zdokonalování nástrojů plánu a ekenomických nástrojů,“

3. Vo vládnom nariadení č. 132/1965 Zb. v § 6 ods. 1 vypadol údaj o prerokovaní s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia, takže ustanovenie § 6 ods. 1 znie správne takto:

(1) Organizaci jednotlivých výrobních hospodářských jednotek a řídící vztahy mezi oborovým ředitelstvím trustu a podřízenými organizacemi (oborovým podnikem a organizacemi k němu přidruženými) upravují statuty. Statut výrobní hospodářské jednotky vydává po schválení ministrem a po projednání s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí generální ředitel. Pro oborový podnik bez přidružených organizací se vydává pouze organizační řád.“

Redakcia