Vyhláška č. 156/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva baníctva z 30. decembra 1965 o zmene a doplnení vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1973
Zrušený 176/1973 Zb.

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva baníctva

z 30. decembra 1965

o zmene a doplnení vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu

Ministerstvo baníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.


Článok I

Vyhláška č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 ods. 2 znie:

„Ak požaduje odberateľ zmenu množstva určeného štvrťročným rozpisom spotreby na jednotlivé mesiace, je povinný požiadať o to najneskoršie týždeň pred začiatkom určeného obdobia.“

2. V § 14 sa za odsek 3 vykladá ďalší odsek tohto znenia:

(4) Odberatelia, ktorí odoberajú vyhrievacie plyny v maloobchodnom rozsahu, sú povinní hlásiť dodávateľovi skutočne odobraté množstvo vyhrievacích plynov za uplynulý mesiac najneskoršie do 2 dní po jeho uplynutí na formulári vydanom dodávateľom.“

3. § 46 znie:

„O fakturovaní a platení dodávok vyhrievacích plynov z plynovodnej siete v maloobchodnom rozsahu platia osobitné predpisy,*) dodávateľ je povinný odoslať zberné faktúry za tieto dodávky do 7 dní po skončení uplynulého mesiaca.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1, januárom 1966.


Prvý námestník ministra:

Odvárka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy a úprava Ministerstva financií zo 14. decembra 1965 č. 117/54 583/1965.